Unit 1 home life

13 178 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:36

A2 Group Past Present A SELFIE Past A SELFIE Present B STUDY C SPORT Only for men Present D JOB PAST D JOB PRESENT Selling Flower Athlete Doctor Pilot Police Teacher E POLOTIC OR External Parliament Health Minister TON NU THI NINH NGUYEN THI KIM TIEN PRESENT PAST F THE WOMEN OUTSTANDING i Study NGUYEN HAI YEN NHI VO TUONG AN F THE WOMEN OUTSTANDING ii Sport NGUYEN THI ANH VIEN TRUONG THANH HANG F THE WOMEN OUTSTANDING iii Art Mnet Asian Music Awards (MAMA) DONG NHI MY TAM F THE WOMEN OUTSTANDING Billionaire Dollars President of Congress NGUYEN THI PHUONG THAO NGUYEN THI KIM NGAN A2 – Group
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 home life , Unit 1 home life , Unit 1 home life

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay