Unit 16 man and the environment

12 156 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:33

Period 95 UNIT 15: COUNTRIES Lesson 5: C Natural features (C1, C2) Page: 162 Which country is it? Viet Nam Mountains A river A lake i (n) forest Rừng desert (n)/'dezət/ Sa mạc rain (n) mưa beach (n) Bãi biển great (adj)/greit/ Tuyệt vời, to lớn Match the words to the correct pictures : b beach a forest d desert a forest b beach c rain d desert c rain Viet Nam Rivers Lakes Mountains Forests has ۷ ۷ ۷ ۷ Deserts Rain beaches don’t have ۷ ۷ ۷ much, many, lots of, a lot of: Nhiều  Much: đứng trước danh từ không đếm  Many: đứng trước danh từ đếm số nhiều  lots of, a lot of: đứng trước danh từ không đếm danh từ đếm số nhiều Viet Nam has lots of beautiful mountains it has great (a) , rivers and lots of (b) lakes There is a lot of (c) rain (d) , so the country is very green There are big forests and there are (e) beaches many beautiful (f) deserts There aren’ t any (g) Does Viet Nam have lots of have any deserts? mountains? Yes, it No, it doesn’t does Đuổi hình bắt chữ Desert forest rain beach Answer the questions What does Viet Nam have? Viet Nam has a lot of mountains,forests, rivers and lakes Does Viet Nam have any deserts? No, it doesn’t [...]...Đuổi hình bắt chữ Desert forest rain beach Answer the questions 1 What does Viet Nam have? Viet Nam has a lot of mountains,forests, rivers and lakes 2 Does Viet Nam have any deserts? No, it doesn’t
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 16 man and the environment , Unit 16 man and the environment , Unit 16 man and the environment

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay