Unit 14 making plans (1)

23 166 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:26

Vacation Kỳ nghỉ ə /və'kei∫ n/ n destination Nơi đến /desti'nei∫ n/ n ə destination Nơi đến /desti'nei∫ n/ n ə citadel Thành lũy /'sitəd l/ n ə plan Dự kiến, kế hoạch /plæn/ n suggest Đề nghị, đề xuất /sə'dʒest/ v suggest Đề nghị, đề xuất /sə'dʒest/ v suggestion Sự đề nghị/đề xuất /sə'dʒest∫ n/ n ə pagoda /pə'gəʊdə/ n minibus /'minibʌs/ minibus /'minibʌs/ Grammar Unit 14 Near future S + be +going + to Vo Near future S + be +going + to Vo Suggestion Let’s = Let us Let’s + Vo Suggestion * Why not Why don’t you +V0? Why don’t we Why not stay at home? Why not stay at home? Suggestion Shall we + V 0? Shall we stay at home for watching TV? ->Chúng ta nhà xem TV nhé? Answer:  -That’s a good/ great idea -Good idea!/ Great idea!/ -Great/ OK/ All right -Yes Let’s Answer:  -No, I don’t want to… -I’m sorry, I can’t… The end [...]...minibus /'minibʌs/ minibus /'minibʌs/ Grammar Unit 14 Near future S + be +going + to Vo Near future S + be +going + to Vo Suggestion Let’s = Let us Let’s + Vo Suggestion * Why not Why don’t you +V0? Why don’t we Why not stay at home? Why not stay at
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 14 making plans (1) , Unit 14 making plans (1) , Unit 14 making plans (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay