Unit 13 activities and the seasons (1)

25 175 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:23

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN: TIẾNG ANH LỚP: 6A Viết trạng từ tần suất: luôn, thường thường, thường, thỉnh thoảng, không Trả lời câu hỏi sau sử dụng trạng từ tần suất : “ How often you go fishing?” → Đáp án: always, usually, often, sometimes, never I … go fishing Period79: A1-2 The weather and seasons I New words: - weather (n): thời tiết - summer (n): mùa hè - winter (n): mùa đông - fall/autumn (n): mùa thu - spring (n): mùa xuân - warm (a): ấm áp - cool (a): mát - season (n): mùa - summer (n): - winter (n) - spring (n): - warm (adj) : ấm áp - fall = autumn (n) - cool (adj) : mát mẻ cold hot weather warm cool - weather (n): thời tiết fall summer season spring winter - season (n): mùa *GAME: SLAP THE BOARD summer warm weather winter spring cool season fall Listen and repeat (A1./ P.134) It is hot in the summer It is cold in the winter It is warm in the spring It is cool in the fall * Model sentences: -What’s the weather like in the summer? - It’s hot - It is hot in the summer Grammar: a) Hỏi trả lời thời tiết mùa S1: What’s the weather like in the + summer/ spring / fall /winter? S2: It’s + hot / cool / warm / cold (tính từ thời tiết) Practice: - What’s the weather like in the summer? → It’s hot b) winter/ cold - What’s the weather like in the… ? → It’s… c) spring/ warm - …………… ……………………………? → ………… d) fall/ cool - ………………………………………… ? → ………… a) summer/ hot Period:77 Unit13: ACTIVITIES AND THE SEASONS A The weather and seasons (1,2) What’s the weather like in the ……………? It’s……… * Khoanh tròn đáp án đúng: (4 phút) It is …………in the summer A hot B cold C warm It is cold in the ……………… A summer B winter C fall It is ……….……in the fall A hot B cool C warm It is warm in the ……………… A spring B winter C fall next 3.Listen and repeat.Then ask and answer the question I like hot weather We like cold weather a) b) She likes cool weather They like warm weather c) d) What weather you like? * Model sentence S1: What weather you like? S2: I like warm weather * Form What weather I We They you we they like + cool warm hot cold What weather does She He Mai * Use: + likes + + like ? + weather she he Mai + like ? cool warm hot cold + weather Hỏi trả lời xem thích thời tiết a) S1: What weather does he like? S2: He likes hot weather b) hot cold c) d) cool warm *Remember Hỏi trả lời thời tiết mùa: - What’s the weather like in the + mùa ?  It’s + tính từ thời tiết Hỏi trả lời xem thích thời tiết nào: cool Từ vựng: - What weather do/ does + S + like? hot  S + like (s) +adj (thời tiết ) + weather fall summer weather and seasons spring warm winter cold What weather you like? What weather + /does + S + like? I like hot weather S + like /likes + adj weather *Use: Hỏi Và đáp thích thời tiết - Learn new words by heart - Do A1,2 on page108 in workbook - Prepare A3,4 in textbook Period:77 Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS A The weather and seasons (1,2) * Tìm từ sai câu sau: It is cold in the summer A B C It is cold in the summer A B C It is cold in the fall A B C It is hot in the fall A B C It is warm in the summer A B C next [...]... What’s the weather like in the summer? → It’s hot b) winter/ cold - What’s the weather like in the ? → It’s… c) spring/ warm - …………… ……………………………? → ………… d) fall/ cool - ………………………………………… ? → ………… a) summer/ hot Period:77 Unit1 3: ACTIVITIES AND THE SEASONS A The weather and seasons (1,2) What’s the weather like in the ……………? It’s……… 1 2 3 4 * Khoanh tròn đáp án đúng: (4 phút) 1 It is …………in the summer... mùa *GAME: SLAP THE BOARD summer warm weather winter spring cool season fall 2 Listen and repeat (A1./ P .134 ) It is hot in the summer It is cold in the winter It is warm in the spring It is cool in the fall * Model sentences: -What’s the weather like in the summer? - It’s hot - It is hot in the summer 2 Grammar: a) Hỏi và trả lời về thời tiết các mùa S1: What’s the weather like in the + summer/ spring... is cold in the ……………… A summer B winter C fall 3 It is ……….……in the fall A hot B cool C warm 4 It is warm in the ……………… A spring B winter C fall next 3.Listen and repeat.Then ask and answer the question I like hot weather We like cold weather a) b) She likes cool weather They like warm weather c) d) What weather do you like? * Model sentence S1: What weather do you like? S2: I like warm weather * Form... What weather do/ does + S + like? hot  S + like (s) +adj (thời tiết ) + weather fall summer weather and seasons spring warm winter cold What weather do you like? What weather + do /does + S + like? I like hot weather S + like /likes + adj weather *Use: Hỏi Và đáp ai đó thích thời tiết nào - Learn new words by heart - Do A1,2 on page108 in workbook - Prepare A3,4 in textbook Period:77 Unit 13: ACTIVITIES. .. - Do A1,2 on page108 in workbook - Prepare A3,4 in textbook Period:77 Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS A The weather and seasons (1,2) * Tìm từ sai trong các câu sau: 1 It is cold in the summer A B C 2 It is cold in the summer A B C 3 It is cold in the fall A B C 4 It is hot in the fall A B C 5 It is warm in the summer A B C next ... weather do I We They you we they like + cool warm hot cold 2 What weather does She He Mai * Use: + likes + + like ? + weather she he Mai + like ? cool warm hot cold + weather Hỏi và trả lời xem ai đó thích thời tiết như thế nào a) S1: What weather does he like? S2: He likes hot weather b) hot cold c) d) cool warm *Remember 1 Hỏi và trả lời về thời tiết trong mỗi mùa: - What’s the weather like in the
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 13 activities and the seasons (1) , Unit 13 activities and the seasons (1) , Unit 13 activities and the seasons (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay