E 6 unit 12 a123

22 206 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 08:17

WARM UP Write the sentences using the present progressive tense a I / my homework b Lan / play games c They / watch TV d He / listen to music a I am doing my homework b Lan is playing games c They are watching TV d He is listening to music Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • NEW WORDS to swim (v): bơi to play tennis : chơi quần vợt to play table tennis : chơi bóng bàn to play badminton : chơi cầu lông to skip : nhảy dây to jog : thể dục to aerobics (n): tập thể dục nhịp điệu pastime (n): trò giải trí Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • NEW WORDS to swim (v): bơi to play tennis : chơi quần vợt to play table tennis : chơi bóng bàn to play badminton : chơi cầu lông to skip : nhảy dây to jog : thể dục to aerobics (n): tập thể dục nhịp điệu pastime (n): trò giải trí MATCHING • • • • • • a Play table tennis b Do aerobics c Skip d Swim e Play badminton f Jog 1.nhảy dây 2.Bơi lội 3.Chơi bóng bàn 4.Chơi cầu lông 5.Đi thể dục 6.tập thể dục nhịp điệu MATCHING • • • • • • a Play table tennis b Do aerobics c Skip d Swim e Play badminton f Jog 1.nhảy dây 2.Bơi lội 3.Chơi bóng bàn 4.Chơi cầu lông 5.Đi thể dục 6.tập thể dục nhịp điệu Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) Model sentences a) Hỏi làm - What are you doing ? I am learning English We are learning English - What is she doing ? She is swimming b) Hỏi chơi môn thể thao - Which sports you play? I play volleyball - Which sports does she play? She does aerobics Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) 1.Listen and repeat He is swimming They are playing badminton Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) 1.Listen and repeat He is swimming They are playing badminton Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • Ask and answer: • What is he / she doing? ~ He / She is … • What are they doing? ~ They are … Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • Ask and answer: • What is he / she doing? ~ He / She is … • What are they doing? ~ They are … Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • Ask and answer about each person a Which sports you play? Which sports does he play? - I play soccer - He plays soccer Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • Ask and answer about each person a Which sports you play? Which sports does he play? - I play soccer - He plays soccer 4 Read Then answer the questions Lan likes sports, she swims, she does aerobics and she plays badminton a Which sports does Lan play? b Does Lan play tennis? Nam likes sports, too He plays soccer, he jogs and he plays table tennis c Which sports does Nam play? d Does Nam play table tennis? Answers a She swims, she does aerobics and she plays badminton b No she doesn’t c He plays soccer, he jogs and he plays table tennis d Yes, he does Answers a She swims, she does aerobics and she plays badminton b No she doesn’t c He plays soccer, he jogs and he plays table tennis d Yes, he does table (A1, tennis Lesson 1: What are they doing? 2, 3,4,5) Write a Asks your partners Which sports you play? b Now write about the sports you play HOMEWORK Homework : -Write the sports you play -Learn by heart newwords and structures - Do exercises A 1,2,3,4/p 135,136 -Prepare for the next period : Unit 12: Lesson 2:B1,2,3,4 + Newwords: go fishing, video games + Answer: What you after school? GOODBYE! SEE YOU LATER WELL DONE ! [...]... aerobics and she plays badminton a Which sports does Lan play? b Does Lan play tennis? Nam likes sports, too He plays soccer, he jogs and he plays table tennis c Which sports does Nam play? d Does Nam play table tennis? Answers a She swims, she does aerobics and she plays badminton b No she doesn’t c He plays soccer, he jogs and he plays table tennis d Yes, he does Answers a She swims, she does aerobics... she plays badminton b No she doesn’t c He plays soccer, he jogs and he plays table tennis d Yes, he does table (A1, tennis Lesson 1: What are they doing? 2, 3,4,5) 5 Write a Asks your partners Which sports do you play? b Now write about the sports you play HOMEWORK Homework : -Write the sports you play -Learn by heart newwords and structures - Do exercises A 1,2,3,4/p 135,1 36 -Prepare for the next...Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) 1.Listen and repeat He is swimming They are playing badminton Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • 2 Ask and answer: • What is he / she doing? ~ He / She is … • What are they doing? ~ They are … Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • 2 Ask and answer: • What is he / she doing? ~ He / She is … • What are they doing? ~ They are … Lesson... are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • 3 Ask and answer about each person a Which sports do you play? Which sports does he play? - I play soccer - He plays soccer Lesson 1: What are they doing? (A1, 2, 3,4,5) • 3 Ask and answer about each person a Which sports do you play? Which sports does he play? - I play soccer - He plays soccer 4 Read Then answer the questions Lan likes sports, she swims, she does... Homework : -Write the sports you play -Learn by heart newwords and structures - Do exercises A 1,2,3,4/p 135,1 36 -Prepare for the next period : Unit 12: Lesson 2:B1,2,3,4 + Newwords: go fishing, video games + Answer: What do you do after school? GOODBYE! SEE YOU LATER WELL DONE !
- Xem thêm -

Xem thêm: E 6 unit 12 a123 , E 6 unit 12 a123 , E 6 unit 12 a123

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay