Unit 9 the body

14 219 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 07:51

Tho An secondary school Class 6B Tuesday, January 8th , 2013 Period 57: * Vocabulary : - mouth : (n) - nose: (n) miệng - ears: (n) tai - eyes: (n) mắt - lips: (n) môi - teeth: (n) - hair:(unc) tóc mũi * MATCHING: a round face : a- môi mỏng an oval face : b- tóc dài full lips thin lips long hair short hair c- khu«n mÆt tr¸i xoan : d- khu«n mÆt trßn : e- tóc ngắn : : f- môi đầy đặn Nhai has an oval face Ngan has a round face Nhai and Ngan have long hair Form: Use: S + have has + (a/an) +adj + N Dùng để miêu tả phận khuôn mặt Minh a a round face b an oval face d thin lips c full lips f e long hair short hair * Practice: Minh a aan short round long thin full ovallips lips hair face face Minh She She He She He has has has has has aan short long round thin full ovallips hair lips face face Minh Minh has a round face He has thin lips She has an oval face She has long hair She has full lips He has short hair * Describe: an oval face a round face an oval face an oval face short hair short hair long hair long hair full lips thin lips thin lips full lips HOMEWORK : - Learn by heart the new words - Write sentences to describe your family members - Do exercises B1,2 in the workbook - Prepare for the next lesson: Unit 9- B 2, See you again ! [...]... oval face an oval face short hair short hair long hair long hair full lips thin lips thin lips full lips HOMEWORK : - Learn by heart the new words - Write 5 sentences to describe your family members - Do exercises B1,2 in the workbook - Prepare for the next lesson: Unit 9- B 2, 3 See you again !
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 9 the body , Unit 9 the body , Unit 9 the body

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay