Unit 7 your house (1)

13 185 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 07:48

( 10 letters) Lesson 5: C1,2,3 (P 49) Vocabulary Lan: What … you every morning? Nam: I get … up, I brush my teeth Lan: What does Ba every morning? Nam: He gets up, he brushes his … teeth Model Sentences Ex 1: What you every morning?  I get up I brush my teeth Ex 2: What does Ba every morning?  He gets up He brushes his teeth What + do/does + s + + ….?  S + V / V(s/es) + … Use: Hỏi trả lời làm vào buổi sáng No te : Nếu chủ ngữ “He, She, It , Lan, danh từ số ít” động từ theo sau phải thêm “s” “es” Thêm “es” vào sau động từ tận là: ch, sh, s, o, x, z What you every morning? What does Ba every morning? Every morning, Ba gets up He… Every morning, Ba gets up He gets dressed He brushes his teeth, he washes his face, he has breakfast, he goes to school Chain Game Ex: A: I get up B: I get up I get dressed C:… -Learn vocabulary and the structures -Write six activities you every morning -Prepare C4, 5(p.50)
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 7 your house (1) , Unit 7 your house (1) , Unit 7 your house (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay