Unit 5 things i do c23

32 163 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 07:43

wha t e ng l i sh t i me t a b l e t ak e wha t e ng l i sh t i me t a b l e t ak e A: is your name? B: My name is Nga What is it? It is book What is it ? It is What they ? They a shower Friday, November 11st, 2016 Unit 5: Period 30: C2,3,4: Classes P.59 - Monday: - Tuesday: Tuesday -The day after Monday is………………… Friday -The day before Saturday is………………… Ba Nga * Model sentences: *Model sentences: - When we have history? We have it on Tuesday and Thursday - When does Nga have history? She has it on Tuesday and Thursday  Form: - When+ do/does + S + have+ môn học? - S + have/has+ it (môn học)+ on+ Thứ “On” giới từ thời gian với ngày thứ tuần  Use: Hỏi học môn vào thứ trả lời Exampl e - When they have music? - They have it on Thursday Ba Nga * Model sentences: When you have Math? MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * We have it on Monday, Wednesday and Friday When you have History? MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * We have it on Tuesday and Thursday Do we have English on Friday? MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * No, We don’t Classes Days of the week don’t = + not doesn’t = does + not - Learn vocabulary and the forms by heart - Prepare Grammar practice - Do exercise in work book [...]... FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * We have it on Tuesday and Thursday Do we have English on Friday? MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature... Saturday is………………… Ba Nga * Model sentences: *Model sentences: - When do we have history? We have it on Tuesday and Thursday - When does Nga have history? She has it on Tuesday and Thursday  Form: - When+ do/ does + S + have+ môn học? - S + have/has+ it (môn học)+ on+ Thứ “On” là gi i từ chỉ th i gian i v i ngày hoặc thứ trong tuần  Use: H i ai đó học môn gì vào thứ mấy và trả l i Exampl e - When do they... When do they have music? - They have it on Thursday Ba Nga * Model sentences: 1 2 3 4 5 6 When do you have Math? MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY * English Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * We have it on Monday, Wednesday and Friday When do you have History? MONDAY TUESDAY... Literature History Math Geography * History Literature English Math Literature Math Math * Music Literature English * Geography * * * * * * * * * No, We don’t Classes Days of the week don’t = do + not doesn’t = does + not - Learn vocabulary and the forms by heart - Prepare Grammar practice - Do exercise in work book ... Thursday: - Friday: - Saturday: - Sunday: a.Newwords: - Monday: Thứ hai - Tuesday: Thứ ba - Wednesday: Thứ tư - Thursday: Thứ năm - Friday: Thứ sáu - Saturday: Thứ bảy - Sunday: Chủ nhật b.Matching A Thứ sáu 1) Monday 2) Tuesday B.Chủ nhật 3) Wednesday C Thứ hai 4) Thursday D.Thứ năm 5) Friday E Thứ bảy 6) Saturday F Thứ tư 7) Sunday G Thứ ba Tuesday -The day after Monday is………………… Friday -The day
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 5 things i do c23 , Unit 5 things i do c23 , Unit 5 things i do c23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay