Unit 1 greetings

12 188 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 07:33

Unit 1: Greetings Lesson : A1 – Hello New words Hi Name two oh Hello one I am Three Unit 1: Greetings Lesson 2: A5-8 Hello (cont) Warm up lleho ih fevi nema eehtr oufr • 2/ Vocabulary • You six • How seven • Fine eight • Thanks nine • Miss ten • Mr Listen to music: How are you to day? Unit 1: Greetings Lesson : B1-4 2/ Vocabulary • Good morning Good afternoon • Good evening • Good bye • Children Good night Bye Unit 1: Greetings Lesson 4: C1 – How old are you? 3/ New lesson: C1- • A/ Warn up Jumbled words tne seevn nnei fruo tghie teethnri sxi 2/ Vocabulary • One -Two - Three - Four -Five -Six -Seven Eight -Nine -Ten • Eleven - Thirteen -Fourteen Fifteen - Sixteen -Nineteen -Seventeen -Eighteen -Nineteen • Twenty • This Year(s) old 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 [...]... • One -Two - Three - Four -Five -Six -Seven Eight -Nine -Ten • Eleven - Thirteen -Fourteen Fifteen - Sixteen -Nineteen -Seventeen -Eighteen -Nineteen • Twenty • This Year(s) old 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 5 10 15 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings , Unit 1 greetings , Unit 1 greetings

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay