Tuyển tập các đề thi môn Toán

66 187 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 06:36

GROUP NHểM TON - LUYN TC LN 19-10-2016 Câu : th hm s y 3x ct ng thng d: y 2x m ti hai im phõn bit A, B x cho AB= m A m Câu : m 10 B m m 12 C m D m Mt chic ti vi hiu Sony mn hỡnh hỡnh ch nht cao 1,4m c t cao 1,8m so vi tm nhỡn ca bn AN (tớnh u mộp di ca mn hỡnh ti vi ) nhỡn rừ nht AN phi ng v trớ cho gúc nhỡn ln nht.Hóy xỏc nh v trớ ú ? C 3, 2m B 3m A 2m D 2, 4m Câu : ng cong hỡnh bờn l th ca mt hm s bn hm s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy Hi hm s ú l hm s no ? A y x3 3x B y x3 3x C y x3 3x D y x3 3x Câu : Bit rng ng thng y x ct th hm s y x3 3x ti im nht ; ký hiu x0 ; y0 l to ca im ú Tỡm y0 A y0 B y0 C y0 D y0 Câu : Hi hm s y 2x ng bin trờn cỏc khong no? x A R \ B (;1) v (1; ) C ; v 1; D C ỏp ỏn u sai Câu : Cho hm s y mx3 3mx2 (m 1) x vi m l tham s Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s trờn khụng cú cc tr B m A m C m D m Câu : ng cong hỡnh l th ca hm s no di õy ? A y x4 B y x 3x C y x4 x2 D y x4 x2 Câu : Bit rng th ca hm s y (3a2 1) x3 (b3 1) x2 3c2 x 4d cú hai im cc tr l (1; 7) v (2 ; 8) Hóy xỏc nh tng M a2 b2 c2 d A 27 Câu : B 17 hm s y A m x C 28 3m nghch bin trờn [3; x m B m C D 18 ) thỡ iu kin ca m l: m D m Câu 10 : Giỏ tr nh nht ca hm s y x4 3x trờn 0;3 l A B C D 110 Câu 11 : Cho hm s y f ( x) | x | xỏc nh trờn R Khng nh no sau õy l ỳng ? A Hm s f ( x) cú o hm ti x B Hm s ng bin trờn R C th hm s i qua im M (1; 1) D Hm s t cc tr ti x Câu 12 : th sau õy l ca hm s y x 2x Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m x 2x m cú ba cho phng trỡnh nghim phõn bit -1 O -2 -3 -4 A m = -3 B m = C m = -4 D m = Câu 13 : Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m cho th hm s y x4 2mx2 m cú ba im cc tr to thnh ba nh ca mt tam giỏc u A m Câu 14 : C m 3 B m Cho hm s y D m 2x Trong cỏc mnh sau mnh no ỳng ? 2x A Hm s cú ng tim cn B Hm s khụng cú tõm i xng C Hm s cú im un D Hm s ng bin trờn cỏc khong m nú xỏc nh Câu 15 : Phng trỡnh tip tuyn ca th hm s A y x y B x x x y y C x ti im cú tung bng l: D y x Câu 16 : Cho hm s y f ( x) xỏc nh, liờn tc trờn R v cú bng bin thiờn x - y -1 - 0 + + y - 1 + + + Khng nh no sau õy l sai ? A M (0; 2) c gi l im cc i ca hm s B f (1) c gi l giỏ tr cc tiu ca hm s C x0 c gi l im cc tiu ca hm s D Hm s ng bin trờn cỏc khong (1;0) v ( 1; ) Câu 17 : th hm s y = -x4 +4x2 cú dng: A B C D Câu 18 : S ng tim cn ca th hm s y A B 3x l: x C D Câu 19 : Cnh ca hỡnh ch nht cú din tớch ln nht cỏc hỡnh ch nht cú cựng chu vi 16cm A l: B 4cm Câu 20 : Cho hm s y im A y M (1; 2) 3x x3 3cm 3x C D 3cm 6cm cú th l (C) Phng trỡnh tip tuyn ca (C) ti l: B y 3x C y 3x D y 3x P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 { { { { { { ) { { ) { { { { { ) { ) ) { ) | | ) | | | | | | | ) | | ) | | | | ) } } ) } ) } } } ) } } } ) } } } ) } } } ~ ) ~ ~ ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ GROUP NHểM TON U TRNG 20K NG UA T THN 22-10-2016 Câu : Giỏ tr nh nht ca hm s f (x ) x x B A 10 trờn on C 1;4 l: 25 D Câu : Cho bang biờn thiờn nh sau : x y y Bang biờn thiờn trờn khụng phai la ụ th ham s nao sau õy : A y 2x x B x x y C y 2x x2 D Câu : Cn phai t mt ngn in phớa trờn v chớnh gia y 2x x2 mt cỏi bn hỡnh trũn cú bỏn kớnh a Hi phai treo cao bao nhiờu mộp ban c nhiu ỏnh sỏng r h nht Biờt rng cng sỏng C c biu th bi cụng thc C k sin ( l gúc nghiờng gia tia sỏng r2 N a I M v mộp bn, k l hng s t l ch ph thuc vo nguụn sỏng) A h 3.a B Câu : Cho hm s hm s A m y f (x ) f ( x ) ct (x h 2)( x a mx 1) C h a D h Giỏ tr nguyờn dng nh nht ca a m ụ th trc honh ti im phõn bit l: B m C m D m Câu : Tỡm m phng trỡnh x3 3x2 x m cú nghim phõn bit A m 27 Câu : B m 27 Cho hm s y x2 S ng tim cn ca ụ th hm s l: x2 B A Câu : Hm s y 2x 2x \ B Câu : Cho hm s y C 2x 3x giao im ca (C) v d ; C cú ụ th (C) va ng thng d:y D 10 ; Tiờp tuyờn ca (C) ti cú h s gúc bng: B A D nghch biờn trờn: A D m 25 C m 27 C 21 D 10 Câu : Cho hai ham s y ax bx c; va y x3 3x c Chn ap an UNG: A Hai ụ th ham s luụn ct vi mi gia tr ca a, b, c B Vi mi gia tr ca a,b,c thỡ tụng s im cc tr ca hai ụ th ham s trờn luụn ln hn hoc bng C Nờu c 0; a thỡ ca hai ham s u cú gia tr cc i la yC D Vi mi gia tr ca c va a 0; b thỡ ham s y ax bx c; a ụng biờn trờn khoang 0; ham s y x3 3x c trờn khoang Câu 10 : Cho hm s 2x f (x ) 3x 3x v a b 0;2 Khng nh nao sau õy sai? A f (a ) f (b ) B Hm s f ( x) nghch biờn trờn C f (a ) f (b ) D Câu 11 : Gi A(a; b ) v B (c ; d ) la hm s A y 2x x f (b ) cac giao im ca ng thng Giỏ tr B b d :y x va ụ th (C) ca bng: C D Câu 12 : Cho ham s y ax bx c; a Khi a, b trai du thỡ ham s cú bao nhiờu gia tri cc tri ? B A C D Câu 13 : Hm s x4 1;2 A f (x ) Câu 14 : Giỏ tr dng ca x x B 1;4 m ng thng 6x ụng biờn trờn: 1; C y 9x v D 2; ; tiờp xỳc vi ụ th hm s m y v ;2 x3 3x l: A m B m C m D m 27 Câu 15 : Hm s y 1427 27 A 2x 4x 30 x B cú giỏ tr cc tiu bng: 728 27 C 73 Câu 16 : Phng trỡnh ng tim cn ng ca ụ th hm s A y B x C x D y x 2 x l: D y Câu 17 : Cho hm s y f ( x) x4 2mx2 m3 m2 Tỡm m ụ th hm s ó cho tiờp xỳc vi trc honh ti hai im phõn bit A m Câu 18 : B m Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y A m B m hoc m C m D m x 2mx khụng cú cc tr ? xm C m D m Câu 19 : Hm s f(x) cú o ham f(x) trờn khoang K Biờt hỡnh v di õy la ụ th ca hm y x s f(x) trờn khoang K f(x)=x^2*(x+1)*(x-2)^2 T ?p h?p S im cc tr ca hm s f(x) trờn K l : B A C D Câu 20 : ụ th hm s Hỡnh A Hỡnh y x3 mx x ( m l tham s) cú dng nao sau õy? Hỡnh B Hỡnh Hỡnh C Hỡnh Hỡnh D Hỡnh P N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 { ) { { ) { { { ) { { ) { { { { { ) { { ) | ) | | | | | | | ) | | | | | ) | | ) } } } } } } } ) } ) } } ) } ) ) } } } } ~ ~ ~ ) ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ Cõu 15:C Hm s no di õy ng bin trờn xỏc nh ca nú A y = 0,5 x B y = x C y = e D y = x x Cõu 16:C Hm s no di õy thỡ nghch bin trờn xỏc nh ca nú A y = log2 x B y = log x C y = log e x Cõu 17 B Nghim ca phng trỡnh A 3; Cõu 18.D Tp xỏc nh ca hm s y A D \ B D x C 1; B 1; D y = log x x x l: D -2;3 x3 27 C D 3; l: D D 3; Cõu 19 C Mt ngi ln u gi vo ngõn hng 100 triu ng vi kỡ hn thỏng, lói sut 2% mt quý theo hỡnh thc lói kộp Sau ỳng thỏng, ngi ú gi thờm 100 triu ng vi k hn v lói sut nh trc ú Tng s tin ngi ú nhn c nm sau gi tin gn nht vi kt qu no sau õy? A 210 triu B 220 triu C 212 triu D 216 triu Cõu 20.C Mt ngi gi s tin 100 triu ng vo mt ngõn hng vi lói sut 7%/nm Bit rng nu khụng rỳt tin ngõn hng thỡ c sau mi nm, s tin s c nhp vo ban u ( ngi ta gi ú l lói kộp) ngi ú lónh c s tin 250 triu thỡ ngi ú cn gi khong thi gian bao nhiờu nm ? ( nu khong thi gian ny khụng rỳt tin v lói sut khụng thay i ) A 12 nm B 13 nm C 14 nm D.15 nm GROUP NHểM TON U TRNG 20K VềNG 26-11-2016 Cõu D Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng , SA vuụng gúc vi mt phng ỏy Khi ú tõm mt cu ngoi tip hỡnh chúp l im no ? A S B Tõm hỡnh vuụng ABCD C A D Trung im ca SC Cõu A Khng nh no di õy l khng nh SAI ? A Quay ng trũn xung quanh mt dõy cung ca nú luụn to mt hỡnh cu B Quay mt tam giỏc nhn xung quanh cnh ca nú khụng th to hỡnh nún C Quay hỡnh vuụng xung quanh cnh ca nú luụn sinh hỡnh tr cú r , h, l bng D Quay tam giỏc u quanh ng cao ca nú luụn to mt hỡnh nún Cõu A Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh mt ỏy bng cm, thit din qua trc ca hỡnh tr cú din tớch bng 20 cm2 Khi ú din tớch xung quanh ca hỡnh tr bng bao nhiờu ? A 20 cm2 B 30 cm2 C 45 cm2 D 15 cm2 Cõu 4:A 2x Bt phng trỡnh: A 1; B ; x cú nghim l: D C (0; 1) Cõu 5.C Nghim ca bt phng trỡnh 32x A x B x l C x D x Cõu B Tp nghim ca bt phng trỡnh A ;5 B x l 1; C 5; D ; Cõu :C x Bt phng trỡnh cú nghim l: C S 0; B S 0; A S D S Cõu 8: B Bt phng trỡnh: log2 3x log2 5x cú nghim l: A (0; +) B 1; D 3;1 C ;3 Cõu 9:C Bt phng trỡnh: log4 x log2 x cú nghim l: A 1;4 B 5; C (-1; 2) D (-3; 2) Cõu 10.B Nghim ca bt phng trỡnh A x B x 9x 17 x 11 2 5x l C x D x Cõu 11 A: Tp nghim ca bt phng trỡnh x2 x1 l: A 4;0 B 2;1 C ; D 0; Cõu 12 D: Tp nghim ca bt phng trỡnh: 4x 2.52 x 10x l: 0;1 A B ; log C ;log D log 2; Cõu 13.D Bt phng trỡnh log x2 cú nghim l x B 2; A 1; C ;3 D ;2 Cõu 14.A Tp nghim ca bt phng trỡnh log 5x log x x l: A ; B ; C ; 5 D Cõu 15.C Cho log x Giỏ tr ca biu thc log x P log x log x bng: 11 A B b thỡ log15 b a C D D a Cõu 16.A Bit log A b a, log a B tớnh theo C a v 6a b bng: b b Cõu 17 D Cho a 0, b tha A 3log a b C log a log b log a a2 log b log 7ab b2 7ab Chn mnh ỳng cỏc mnh sau: B log a b D log a b 3 log a log a log b log b Cõu 18.B Mt ngi gi vo ngõn hng 100 triu ng vi lói sut ban õu 4% /nm v lói hng nm c nhp vo C sau mt nm lói sut tng 0,3% Hi sau nm tng s tin ngi ú nhn c gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 119 triu 119,5 triu B C 120 triu D 120,5 triu B x y ' Cõu 19.C Cho hm s A x y' C x y ' y x.e x Chn h thc ỳng: x y x y D x y ' x x y y Cõu 20 :10 Bit rng vi m (a, b) thỡ hm s y f ( x) log cos x m cos x xỏc nh vi mi x thuc R Giỏ tr H b a l bao nhiờu ? GROUP NHểM TON ễN TP KIM TRA HC Kè I, NM HC 2016- 2017 Mụn:Toỏn Lp: 12 (Chng trỡnh chun) Thi gian lm bi: 90 phỳt; NGY 29-11-2016 Cõu 1:D Cho hm s y x A th C khụng cú tõm i xng B th C cú mt im cc i C th C cú mt im cc tiu D th C ct trc honh ti im cú ta x cú th C Chn phỏt biu ỳng: 1;0 Cõu 2: A Hm s y x4 A 0; x2 ng bin trờn: ;0 B C 1;1 D Cõu :A Vi giỏ tr no ca tham s m thỡ hm s y A m B m Cõu 4: C Phng trỡnh tip tuyn ca ng cong A y 2x B y x C :y 3m nghch bin trờn (3; x m 1 C D m m 4 x3 2x 3x C ti im y x M 1;2 ) l: D y x Cõu : A x Cho hm s y 2x2 Hm s cú A Mt im cc i v hai im cc tiu B Mt im cc tiu v hai im cc i C Mt im cc i v khụng cú im cc tiu D Mt im cc tiu v mt im cc i Cõu : B Hm s y mx4 A m m x2 2m Bm ch cú cc i m khụng cú cc tiu vi m: C m D m m Cõu : C th hm s no sau õy cú ng tim cn ngang l y THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 A y Cõu 8:B Cho hm s y x x3 bx y 2x x B y cx 2x x C y D y 2x x 2 d y y y x x x (I) x (II) (III) (IV) Cỏc th no cú th l th biu din hm s ó cho? A (I) B (I) v (III) C (II) v (IV) D (III) v (IV) Cõu 9: D Cho hm s y f x xỏc nh, liờn tc trờn v cú bng bin thiờn nh sau: Khng nh no sau õy l khng nh ỳng ? A Hm s cú ỳng mt cc tr B Hm s cú giỏ tr cc tiu bng C Hm s cú giỏ tr ln nht bng v giỏ tr nh nht bng D Hm s t cc i ti x v t cc tiu ti x Cõu 10 : D Ta tõm i xng ca th hm s y A 0; B 3; x3 2x2 C 1; 3x l: D 2; Cõu 11: C Phng trỡnh tip tuyn ca H : y A y 4x B y 2x ti giao im vi trc honh l: x 4x C 4x 5y D y 2 THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 Cõu 12: A Hm s no sau õy cú th nh hỡnh v: y x3 A y x B y O -1 x3 3x2 3x2 C y x3 D y 2x3 3x 3x 3x2 3x 3x2 3x Cõu 13 : A Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y A m B m sin 3x m cos x t cc tiu ti im x C m D m Cõu 14: A Cho hm s y cú bng bin thiờn sau: f x th no th hin hm s y f x ? y y B A -1 O -2 x x -1 O THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 y C -1 y x D O -2 -1 -4 x O -2 Cõu 15: D Xột hm s y 3x trờn on 1;1 A Hm s ng bin trờn on Mnh no sau õy ỳng? 1;1 B Hm s cú cc tr trờn khong 1;1 C Hm s khụng cú giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht trờn on D Hm s cú giỏ tr nh nht bng x 1, 1;1 giỏ tr ln nht bng Cõu 16: D gim huyt ỏp ca mt bnh nhõn c o bi cụng thc G x 0,025x 30 x x ú x mg v x l liu lng thuc cn tiờm cho bnh nhõn huyt ỏp gim nhiu nht thỡ cn tiờm cho bnh nhõn mt liu lng bng: A 15mg B 30mg C 40mg D 20mg Cõu 17 : B Ngi ta cn xõy mt h cha nc vi dng hp ch nht khụng np cú th tớch bng 500 m ỏy h l hỡnh ch nht cú chiu di gp ụi chiu rng Giỏ thuờ nhõn cụng xõy h l 500.000 ng/m2 Hóy xỏc nh kớch thc ca h nc cho chi phớ thuờ nhõn cụng thp nht Tớnh chi phớ ú A 74 triu ng B 75 triu ng C 76 triu ng D 77 triu ng M LOGA Cõu 18 B Cho a 0, a , x, y l s dng Tỡm mnh ỳng: A loga x C loga x.y y loga x loga y loga x.loga y B loga x.y D loga x loga x y loga y loga x.loga y Cõu 19 D THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 Cho hm s y x Khng nh no sau õy ỳng A Hm s ng bin trờn R B Hm s cú o hm l x C th hm s cú ng tim cn D th hm s luụn i qua A(1;1) Cõu 20D o hm ca hm s x x2 y l: 3x x 2 3x x D 3x x A Hm s nghch bin trờn B Hm s cú o hm l x C th hm s cú ng tim cn D th hm s luụn i qua A B C 1 Cõu 21D y th hỡnh bờn l ca hm s no? A C y y x x B D x y y x x O -1 Cõu 22A Cho hm s y x Khng nh no sau õy sai? x A 1;1 Câu 23C x Tp xỏc nh ca hm s y log l: 2x A B \ C 1; D ; Cõu 24D Cho hm s f x x x Khng nh no sau õy l khng nh sai ? x log2 B f x x ln x2 D f x 1 A f x x C f x x log7 x ln7 x log2 0 Câu 25C Tớnh o hm ca hm s : y 3x A x y ' x.13 B y ' 13 x C y ' ln x D 3x y ln Cõu 26C THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 x Bt phng trỡnh cú nghim l: A S B S 0; C S 0; Cõu 27A S nghim ca phng trỡnh A B Cõu 28D Phng trỡnh A x B ;5 m 9x 2.3x D S l: C x m cú nghim khi: C ;5 m D m 2; D m D y D x 2; Cõu 29C Hm s no sau õy ng bin trờn xỏc nh ca nú? A 0,5 y x B e y x C y x e x Cõu 30B Tp nghim ca bt phng trỡnh A x B x x x C x 2 x Cõu 31A 2x > (*), học sinh lập luận qua ba b-ớc nh- sau: x x 2x B-ớc1: Điều kiện: (1) x x 2x 2x 2x B-ớc2: Ta có ln > ln > ln1 (2) x x x Để giải bất ph-ơng trình: ln B-ớc3: (2) 2x > x - x > -1 (3) x Kết hợp (3) (1) ta đ-ợc x Vậy tập nghiệm bất ph-ơng trình là: (-1; 0) (1; +) Hỏi lập luận hay sai? Nếu sai sai từ b-ớc nào? A Sai từ b-ớc B Sai từ b-ớc Cõu 32C Cho th ca ba hm s y ax ;y C Lập luận hoàn toàn bx ;y D.Sai từ b-ớc c x nh hỡnh v Khi ú THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 A b a c B c b a C b c a D c a b Câu 33C Cho a, b l di hai cnh gúc vuụng, c l di cnh huyn ca mt tam giỏc vuụng, ú c b 1;c b Khi ú khng nh no l ỳng A logc ba logc ba logc ba.logc ba B logc ba logc ba 2logc ba logc ba C logc ba logc ba 2logc ba.logc ba D logc ba logc ba 2logc bc b Cõu 34C T l tng dõn s hng nm Vit Nam c trỡ mc 1,05% Theo s liu ca Tng Cc Thng Kờ, dõn s ca Vit Nam nm 2014 l 90.728.900 ngi Vi tc tng dõn s nh th thỡ vo nm 2030 thỡ dõn s ca Vit Nam l: A 106.118.331 ngi B 198.049.810 ngi C 107.232.574 ngi D 107.232.573 ngi Cõu 35B Cho hm s y x , xột cỏc phỏt biu sau: 0; I Tp xỏc nh D II Hm s luụn ng bin vi mi x thuc xỏc nh III Hm s luụn i qua im M 1;1 IV Hm s khụng cú tim cn Khi ú s phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 36D Cho a > 0, a Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) C Tập xác định hàm số y = loga x tập R D Tập giá trị hàm số y = loga x tập R THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 Cõu 37 : 78 Mt ngi vay ngõn hng vi s tin 20 triu ng, mi thỏng tr gúp cho ngõn hng 300.000 ng v phi chu lói sut kộp ca s tin cha tr l 0,4%/thỏng Hi sau bao nhiờu thỏng ngi ú tr ht n ? -KHI A DIN Cõu 38D Trong cỏc mnh sau, mnh no sai A Tn ti hỡnh a din cú s nh v s mt bng B S nh hoc s mt ca bt k hỡnh a din no cng ln hn hoc bng C S cnh ca hỡnh a din luụn ln hn hoc bng D.Tn ti hỡnh a din cú s cnh bng s mt Cõu 39C Nhng hỡnh no khụng phi l a din l: H1 A H1 v H2 H2 H3 B H2 v H4 H5 H4 C H1 v H3 D H3 v H5 Cõu 40D Cho hỡnh chúp S.ABCD Gi M, N, P, Q theo th t l trung im ca SA, SB, SC, SD T s th tớch ca hai chúp S MNPQ v S.ABCD bng : A B C 16 D Cõu 41A Cho lng tr ng ABC.ABCcú tt c cỏc cnh u bng a Th tớch ca t din A.ABC bng: A a3 12 B a3 C a3 36 D a3 24 Cõu 42C Cho hỡnh chúp S.ABCD ỏy l hỡnh thoi vi AC=2BD=2a v tam giỏc SAD vuụng cõn ti S nm mp vuụng gúc vi ỏy.Th tớch chúp l: A 3a 12 B 15a 24 C 5a 12 D 5a THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 Cõu 43D Cho hỡnh chúp S.ABCD, M l im trờn SA m SM= A B C V SA Khi ú t s SMBD bng: VSABD D Cõu 44B Kim t thỏp Kờ-p Ai cp c xõy dng vo khong 2500 nm trc Cụng nguyờn Kim t thỏp ny l mt t giỏc u cú chiu cao 147m , cnh ỏy di 230 m Khi ú th tớch ca Kim t thỏp bng: A 7.776.300 m B 2.592.100 m C 2.592.100 m D 7.776.300 m Cõu 45C Trong khụng gian, cho hỡnh ch nht ABCD cú AB v AD Gi M , N ln lt l trung im ca AD v BC Quay hỡnh ch nht ú xung quanh trc MN , ta c mt hỡnh tr Din tớch ton phn ca hỡnh tr bng: A B C D Cõu 46B Din tớch xung quanh ca hỡnh tr cú ỏy l ng trũn ngoi tip hỡnh vuụng cú cnh bng v ng sinh l = l : B 32 A 32 C 32 D 32 Cõu 47D Ct hỡnh tr cú bỏn kớnh r = v chiu cao h bi mt mt phng song song vi trc v cỏch trc 3cm Hóy tớnh din tớch ca thit din c to nờn A 100 cm3 B 20 3cm3 C 80 cm2 D 40 cm2 Cõu 48A Mt hỡnh tr cú din tớch ton phn gp ụi din tớch xung quanh, th tớch ca tr tng ng bng 16 Khi ú bỏn kớnh mt ỏy ca hỡnh tr bng bao nhiờu ? A r 23 B r C r 2 D r Cõu 49 B Cho hỡnh chúp t giỏc u cú tt c cỏc cnh u bng a Tớnh th tớch chúp u ú A a3 B a3 C a3 12 D a3 3 Cõu 50 B THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 Cho lng tr ng ABC.A ' B ' C ' Gi M l trung im A ' C ' , I l giao im ca t s th tớch ca t din IABC vi lng tr ó cho l: A B C AM v A 'C Khi ú D THI TH GROUP NHểM TON 29-11-2016 | Trc nghim 2016-2017 [...]... 19 : C Toạ độ giao điểm của đồ thị các hàm số y  A  2; 2  x2  2 x  3 và y  x  1 là : x2 C  1;0  B  2; 3 D  3;1 Câu 20: D Số giao điểm của đồ thị hàm số y  ( x  3)( x2  x  4) với trục hoành là : A 2 B 3 C 0 D 1 5 LTĐ – 9-11-2016 – Group Nhóm Toán C©u 1 : D Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 8 Ở bốn đỉnh tứ diện, người ta cắt đi các tứ diện đều bằng nhau có cạnh bằng x , biết...  a và BC  a 2 A 4a 2 B 3a 2 C 16a 2 D 8a 2 C©u 3 : A Cho hình lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, đường chéo A’B  a 2 Thể tích của khối lăng trụ là A a3 3 4 B a3 6 4 C a3 3 12 D a3 6 12 C©u 4 : B Cho khối chóp có đáy là n – giác Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? A Số cạnh của khối chóp bằng n 1 B Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó C Số đỉnh của khối chóp... 13:D Tập xác định của hàm số y  2 x  43 là: 1 A D = R B D = R\{-2;2} Câu 14: C Hàm số f x   3 3x 2  7 x  1 có f ' 0 bằng: A 5 3 B 5 3 C 7 3 D 7 3 Câu 15: B Tập hợp các giá trị của x để biểu thức: P  log 2 x 4  5x 2  6 có nghĩa là: A  2;1  1;2 B  ;1  1; C 0;1  2; D 1; Câu 16:B Cho hàm số y  a x (a  0; a  1) Khẳng định nào sau đây là sai ? A Hàm số có tập. .. -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 2 3 GROUP NHÓM TOÁN ĐẤU TRƯỜNG 20K VÒNG 4 12-11-2016 C©u 1:A Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B AB = a, BC = 2a 3 SA vuông góc với đáy Góc giữa cạnh bên SB và mặt đáy bằng 300.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A a3 3 B a3 18 C a3 2 D a3 6 C©u 2 : D Cho hình chóp đều S ABCD có tất cả các cạnh đều bằng nhau có thể tích của nó bằng 9a 3 2 ... D a 3 Câu 17: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a Khoảng cách từ điểm C đến (A’AB) là : A a 3 2 B a C a 3 D a 3 3 Câu 18: Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, SA  (ABC), SA = AB = a Thể tích khối chóp S.ABC bằng : 4 A 2a 3 12 2 B a 6 3 C a 6 D 2a 3 4 Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có SA(ABC) và SA = 2a 2 , đáy ABC là tam giác đều có chiều cao bằng a 6 Tính góc giữa... nhau C Hai khối chóp có hai đáy là hai tam giác đều bằng nhau thì thể tích bằng nhau D Hai khối đa diện bằng nhau có thể tích bằng nhau C©u 9: C Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của một khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thì thể tích khối hộp tương ứng sẽ: B tăng 2 lần A tăng 6 lần C tăng 8 lần D tăng 4 lần C©u 10: C Số đỉnh và số cạnh của một hình bát diện đều lần lượt là : B 3;4 A 8; 12 C 6;12 D 12;6 Câu... cạnh SA sao cho SA/  SA Mặt phẳng qua A/ và song song với đáy hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B/, C/, D/ Khi đó thể tích khối chóp S.A/B/C/D/ là A V 3 B V 9 C V 27 D V 81 Câu 16: B Tập xác định của hàm số y  4 x 2  3x  4 là : A D  B D   ; 1  [4; ) C D   1; 4  D D   1; 4 Câu 17 : C Các điểm cực tiểu của hàm số y  x4  3x 2  2 là : A x  1 B x  5 C x  0... tỷ số B 1 6 C 1 8 D V1 V2 1 2 C©u 7 : Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là : A 3a 3 2 B 3a 3 4 C 3a 3 12 D 3a 3 3 1 C©u 8 : Hàm số y  A 1  m  3 2 3 x  m  1 x 2  3m  1 x  2 đồng biến trên R thì m bằng : 3     B m  3 C m  1  m  3 D m  1 C©u 9 : Một hình nón có đường cao bằng a, thi t diện qua trục của hình nón có góc ở đỉnh bẳng 1200 Tính thể tích khối... d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt A m  15 4 B m  15 , m  24 4 C m  15 , m  24 4 D m  15 4 C©u 5 : Tìm tập hợp giá trị của hàm số sau 1 y  x 3  5 x A T   2, 2  B T  0, 2 C T   3,5 D T   3,5 C©u 6 : Cho hàm số y  f ( x ) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thi n: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A Hàm số có giá trị cực đại bằng 5 B Hàm số đạt cực trị tại x ... , BAD SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy là 600 Thể tích khối chóp 2 S ABCD V  là: 3  a  là V Tỷ số  17 C Trong các hàm số sau, hàm số nào Không là hàm số luỹ thừa ? A Hàm số y  x 2 B Hàm số y  x 1 C Hàm số y  2 x D Hàm số y  x 2 18 B Tập xác định của hàm số y  x 3 là : A D   B D   / 0 B D   0;   D D  [0;+) 19.A Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu y
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi môn Toán, Tuyển tập các đề thi môn Toán, Tuyển tập các đề thi môn Toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay