Huong dan cac quy dinh chuan trong lap trinh nukeviet

19 214 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 06:28

tài liệu hướng dẫn lập trình nukeviet, giúp cho những người mới lập trình có thể hiểu hơn về các quy định trong lập trình nukeviet, giúp các bạn sinh viên có thể có các hướng dẫn để làm đồ ántài liệu hướng dẫn lập trình nukeviet, giúp cho những người mới lập trình có thể hiểu hơn về các quy định trong lập trình nukeviet, giúp các bạn sinh viên có thể có các hướng dẫn để làm đồ ántài liệu hướng dẫn lập trình nukeviet, giúp cho những người mới lập trình có thể hiểu hơn về các quy định trong lập trình nukeviet, giúp các bạn sinh viên có thể có các hướng dẫn để làm đồ ántài liệu hướng dẫn lập trình nukeviet, giúp cho những người mới lập trình có thể hiểu hơn về các quy định trong lập trình nukeviet, giúp các bạn sinh viên có thể có các hướng dẫn để làm đồ án Các quy định & chuẩn lập trình NukeViet Quy định chuẩn lập trình CSS Javascript NukeViet PHP HTML (tpl) Quy cách đặt tên tệp, thư mục Tên file đặt tiếng anh, không dùng tiếng việt Đặt tên dựa vào chức file Tên file dùng chữ thường, bao gồm chữ (a-z), số (0-9), dấu gạch ngang (-) dấu gạch (_) Tên file bắt đầu chữ Quy định file php Các file PHP phải có định dạng UNIX (UNIX format) Các file PHP thông thường mã hóa dạng ANSI, file PHP có chứa ngôn ngữ UTF-8 mã hóa dạng UTF-8 without BOM UTF-8 Quy định file php File PHP mở đầu Giữa chúng phân cách với nội dung dòng trống Ví dụ Không viết // Some code here ?> Quy định file php Sau Quy định file lang php Ta thêm thông tin ngôn ngữ Language bên thông tin quyền Quy định file php Các khối code không liên quan đến nên phân cách dòng trống phân cách dòng $array['score'] = $array['score'] ? $array['score'] : ""; $array['time'] = $array['time'] ? $array['time'] : ""; $array['size'] = $array['size'] ? $array['size'] : ""; $xtpl->assign( 'LANG', $lang_module ); $xtpl->assign( 'GLANG', $lang_global ); dòng Quy định file php Thụt đầu dòng tab, không thụt đầu dòng kí tự trống bỏ qua thụt đầu dòng Tab foreach( $list_actor as $actor ) { $xtpl->assign( 'actor', $actor ); $xtpl->parse( 'main.actor' ); } Khoảng cách kí tự Đặt trước sau kí tự = dấu cách Đặt sau ( dấu cách Đặt sau dấu , dấu cách Sau if, else, while, foreach, for nên bắt đầu với ( không nên đặt dấu cách Đặt tên biến Các biến tạm nên bắt đầu _ ví dụ $_tmp, $_title Tên biến không ngắn không dài, mô tả chức biến Sử dụng tên biến câu lệnh chức (nếu có thể) ví dụ truy vấn sql dùng $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `" NV_AUTHORS_GLOBALTABLE "` WHERE `admin_id`=" $userid; Hay $result = $db->sql_query( $sql ); $row = $db->sql_fetchrow( $result ); Array Nếu mảng ngắn từ đến hai phần tử ta viết $array = array( 'id' => $id, 'title' => $title ); Nếu dài ta phải viết $array = array( 'id' => $id, 'title' => $title ); Đối với mảng nhiều chiều ta viết $array = array( 'id' => array( 'content' => array( 'sub' => $sub, 'cat' => $cat ), ), 'title' => $title ); Các vòng lặp if, else, while, for… Nếu sau if có câu lệnh ngắn ta viết câu lệnh dòng với if if( $i > ) die( 'Error!!!' ); Nếu sau if có nhiều câu lệnh, câu lệnh dài sau có else ta phải xuống hàng { if( $title > 200 ) { echo( 'Tieu de qua lon' ); } else { echo( 'Tieu de hop le' ); } Không để kí tự { } ngang hàng với if, else, for, while function, class Một hàm phải có mô tả bên Tương tự cho lớp (class) /** * nv_is_blocker_proxy() * * @param string $is_proxy * @param integer $proxy_blocker * @return */ function nv_is_blocker_proxy( $is_proxy, $proxy_blocker ) /** * NVbuffer * * @package NukeViet * @author VINADES.,JSC * @copyright 2012 * @version 3.3 * @access public */ Ghi (comment) Để chuẩn cần viết ghi ngắn gọn cho dòng // không dùng /* */ hay # Ví dụ: Dùng // Ghi Không dùng # Ghi Không dùng /* Ghi */ Đối với file JS Áp dụng chuẩn file php Đặt { sau lệnh if( a == ){ a = 1; } Đặt else if sau kí tự } if( a == ){ a = 1; }else if( a == -1 ){ break; } Đối với file CSS Định dạng theo kiểu nhiều hàng #header #mainNav { height: 35px; line-height: 35px; position: relative; border-top: 1px solid #89cce1; border-bottom: 1px solid #89cce1; margin: 17px 0px 20px 0px; background: #cde9f2; } Đối với file html (tpl) Hạn chế tối đa viết trực tiếp CSS vào thẻ html Thẻ thụt đầu dòng tab so với thẻ cha {LANG.avaiable} Các thẻ có nội dung ngắn nên để dòng {DATA.infomation} Xin trân trọng cảm ơn! [...]... một lớp (class) /** * nv_is_blocker_proxy() * * @param string $is_proxy * @param integer $proxy_blocker * @return */ function nv_is_blocker_proxy( $is_proxy, $proxy_blocker ) /** * NVbuffer * * @package NukeViet * @author VINADES.,JSC * @copyright 2012 * @version 3.3 * @access public */ Ghi chú (comment) Để đúng chuẩn cần viết ghi chú ngắn gọn cho mỗi dòng bằng // và không dùng /* */ hay # Ví dụ: Dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan cac quy dinh chuan trong lap trinh nukeviet, Huong dan cac quy dinh chuan trong lap trinh nukeviet, Huong dan cac quy dinh chuan trong lap trinh nukeviet

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay