Phân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc

22 227 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 06:10

Phân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền BắcPhân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO PHÂN PHỐI THU NHẬP TẠI TRUNG TÂM HẠ TẦNG MIỀN BẮC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Tùng Phản biện 1: ……………………………………………………… Phản biện 2: …….……………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc (VNPT-Net 1) – Chi nhánh Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT NET), đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam – VNPT, đơn vị dẫn đầu việc cung cấp dịch vụ đường trục Việt Nam Tuy nhiên, năm gần đây, thị trường viễn thông xuất nhiều đối thủ với qui mô ngày mở rộng dẫn đến cạnh tranh, thị trường bị chia sẻ làm sụt giảm doanh thu lợi nhuận Sự suy giảm không nhắc đến yếu tố người Một sách tiền lương hợp lý, chế độ đãi ngộ hợp lý giúp người lao động yên tâm cống hiến từ giúp tăng hiệu suất làm việc, nâng cao suất lao động giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực phát triển lên Vì vậy, việc xây dựng sách thu nhập doanh nghiệp không đơn giản chi phí thu nhập gắn liền với tình hình sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn tổng chi phí đòi hỏi phải dung hòa mục tiêu đòn bẩy kích thích người lao động bên tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận đơn vị Xuất phát từ lí trên, lựa chọn “Phân phối thu nhập Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc” đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh Tổng quan vấn đề nghiên cứu Vấn đề phân phối thu nhập doanh nghiệp vấn đề khó nhạy cảm Qua tìm hiểu, tác giả thấy có nhiều sản phẩm nghiên cứu vấn đề Luận văn “Hoàn thiện phân phối tiền lương Bưu Điện thành phố Hà Nội” Nguyễn Thị Hải Yến, Học viện công nghệ BCVT, năm 2010 “Xây dựng chế trả lương theo phương pháp 3P trung tâm dịch vụ GTGT VDC Online” Nguyễn Quang Chiến, Học viện công nghệ BCVT, năm 2013 “Nghiên cứu, áp dụng thẻ điểm cân quản trị chiến lược Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam” Cao Thị Lan Hương, Học viện công nghệ BCVT, năm 2014 Các công trình dừng lại việc nghiên cứu chế tiền lương phân phối tiền lương từ đề giải pháp nhằm hoàn thiện chế phân phối tiền lương đơn vị định Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu chế phân phối thu nhập Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc Mục đích đề tài - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa vấn đề thu nhập phân phối thu nhập doanh nghiệp - Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc từ kết đạt mặt hạn chế để đề xuất giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập kích thích người lao động Đối tƣợng phạm vi đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Cơ chế phân phối thu nhập doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: Tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc + Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng phân phối thu nhập giai đoạn 2012-2014 từ đề xuất giải pháp công tác Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp khác trình nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết: Thực nghiên cứu tài liệu, lý luận khác thu nhập sau thực liên kết thông tin nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm: Nghiên cứu chế phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc từ rút ưu điểm, nhược điểm đề giải pháp phù hợp 3 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành 3chương Chương 1: Cơ sở lý luận thu nhập phân phối thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Thu nhập 1.1.1 Khái niệm thu nhập Có nhiều khái niệm tiền lương khác Tuy có nhiều khái niệm tiền lương thống hiểu cách khái quát: “Tiền lương lượng tiền mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động sau hoàn thành công việc định sau thời gian lao động định Tiền lương biểu giá sức lao động, người sử dụng lao động phải vào số lượng lao động mức độ phức tạp, chất độc hại công việc… để tính lương cho người lao động.” 1.1.2 Chức thu nhập Thước đo giá trị lao động Duy trì phát triển sức lao động Kích thích lao động Chức tích lũy Chức xã hội tiền lương 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập 1.1.3.1 Môi trường bên  Thị trường lao động:  Sự khác biệt tiền lương theo vùng địa lý mà tổ chức hoạt động  Mong đợi xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán  Các tổ chức công đoàn  Luật pháp quy định Chính phủ  Nền kinh tế 1.1.3.2 Môi trường tổ chức  Chính sách  Tổ chức công đoàn  Cơ cấu tổ chức, quy mô, ngành nghề kinh doanh  Khả chi trả 1.1.3.3 Bản thân công việc  Kỹ  Trách nhiệm  Sự cố gắng  Điều kiện làm việc 1.1.3.4 Bản thân người lao động  Mức độ hoàn thành công việc  Trình độ - kinh nghiệm  Thâm niên  Sự trung thành  Tiềm 1.2 Phân phối thu nhập 1.2.1 Các nguyên tắc phân phối thu nhập - Trả công ngang cho người lao động - Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân - Đảm bảo mối tương quan hợp lý tiền lương người lao động ngành nghề khác kinh tế quốc dân - Khuyến khích vật chất tinh thần người lao động tạo động lực phát triển kinh tế 1.2.2 Các hình thức trả thu nhập 1.2.4.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: TLtgi = MLi x Ttt 1.2.4.2 Các hình thức tiền lương sản phẩm - Chế độ trả lương trực tiếp cá nhân: - Chế độ trả lương tập thể: - Chế độ trả lương khoán TLsp = ĐGsp x Qtt TLtt =  ĐGtti x SPtti, - Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp Đơn giá tính sau: L ĐGf = (Mfv x Q) Tiền lương thực lĩnh công nhân phụ xác định: TLtl = ĐGf x Q1 - Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng (TLsp +TLsp (mxh)) TLtt = (Mfv x Q) - Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến Tltt = (ĐGcđ x Q1) + ĐGcđ x k x (Q1 – Q0) = ĐGcđ x Q1 + ĐGlt(Q1 – Q0) 1.3 Thu nhập doanh nghiệp viễn thông 1.3.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp viễn thông 1.3.1.1 Khái niệm doanh nghiệp viễn thông: doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Doanh nghiệp viễn thông bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng 1.3.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp viễn thông - Quá trình cung ứng dịch vụ gắn liền với trình tiêu dùng dịch vụ - Tính không đồng việc đánh giá giá trị dịch vụ xét từ phía khách hàng - Dịch vụ viễn thông mang tính chuẩn hóa cao - Mạng viễn thông có ngoại ứng tiêu dùng sản xuất dương (tính ngoại ứng mạng): - Sự nhạy cảm dịch vụ tốc độ thay đổi nhanh chóng công nghệ: 1.3.2 Vấn đề phân phối thu nhập doanh nghiệp viễn thông Thực tế cho thấy, việc tính toán xác định hình thức trả lương doanh nghiệp Viễn thông doanh nghiệp Việt Nam nhiều thiếu sót, bất cập dẫn đến việc phân phối tiền lương doanh nghiệp tồn số vấn đề như: Hệ thống trả lương cứng nhắc, chưa linh hoạt mềm dẻo; Việc trả lương mang tính cào nên chưa khuyến khích người lao động nâng cao suất, chất lượng, chưa thu hút lao động giỏi, có khả thực cho đơn vị 8 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI THU NHẬP TẠI TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC 2.1 Tổng quan Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc 2.1.1 Giới thiệu chung Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc đơn vị sản xuất, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Hạ tầng mạng (sau gọi tắt Tổng công ty) phận cấu thành tổ chức hoạt động Tổng công ty Hạ tầng mạng, hoạt động theo phân cấp Tổng công ty Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc đơn vị kinh tế, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trước Tổng công ty hoạt động đơn vị phạm vi quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ quy định Quy chế Quyền Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc * Quản lý, sử dụng nguồn lực: * Tổ chức quản lý kinh doanh phục vụ: * Quản lý tài chính: 2.2 Thực trạng phân phối thu nhập Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc 2.2.1 Tổ chức lao động Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc có tổng số lao động có đến thời điểm 31/12/2015 766 người Do đặc thù ngành nên số lượng lao động trực tiếp lớn (chiếm gần 80%) số lao động chủ yếu nam, chiếm tỉ lệ lớn đơn vị làm việc vị trí nặng nhọc, cần khả động nữ chủ yếu làm việc phận văn phòng chăm sóc khách hàng 2.2.2 Một số quy định chung phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 2.2.2.1 Nguyên tắc xây dựng - Thu nhập phải gắn với suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh 9 - Thu nhập người lao động phải gắn với yếu tố: P1 (vị trí công việc), P2 (năng lực cá nhân) P3 (kết công việc) - Thu nhập người lao động đảm bảo cạnh tranh so với thị trường lao động nhằm thu hút, động viên giữ CBCNV có lực thực gắn bó lâu dài với Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc, Tổng công ty - Gắn sách tiền lương với việc thu hút trì, khuyến khích lao động giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có nhiều đóng góp vào kết sản xuất kinh doanh Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc, Tổng công ty; không thực phân phối bình quân - Quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động làm việc Trung tâm, không sử dụng vào mục đích khác - Khi người lao động bố trí đảm nhận chức danh, công việc hưởng mức lương tương ứng chức danh, công việc Khi có thay đổi chức danh, công việc mức lương thay đổi 2.2.2.2 Phương thức phân phối tiền lương: - Đơn giá tiền lương: - Hình thức trả lương kỳ hạn trả lương: 2.2.3 Phân phối tiền lương cho tập thể 2.2.3.1 Sử dụng nguồn quỹ tiền lương Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc: Qũy tiền lương kế hoạch (Vkh) Qũy tiền lương thực (Vth) Quỹ tiền lương thực Trung tâm Tổng công ty xác định vào cuối năm kế hoạch theo tiêu chí quy định định giao đơn giá tiền lương quỹ tiền lương kế hoạch hàng năm cho Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 2.2.4 Phân phối tiền lương cho cá nhân người lao động 2.2.4.1 Nguyên tắc đối tượng phân phối tiền lương cho cá nhân a Nguyên tắc phân phối tiền lương cá nhân - Thực phân phối theo lao động, trả lương theo việc kết hoàn thành công việc - Trả lương thoả đáng (không hạn chế mức tối đa) người có tài 10 năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, suất lao động cao, đóng góp nhiều cho đơn vị; lao động giản đơn trả lương theo mức tương đương với mặt tiền công lao động giản đơn thị trường - Chống phân phối bình quân, hệ số giãn cách tiền lương người có mức độ phức tạp công việc cao thấp không 11 lần (doanh nghiệp hạng I) - Tiền lương phân phốicho cá nhân theo kết SXKD mức độ phức tạp công việc cá nhân - Quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động không sử dụng vào mục đích khác b.Đối tượng phân phối tiền lương: Đối tượng người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ năm trở lên hợp đồng không xác định thời hạn xếp vào thang bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 Chính phủ, phụ cấp lương (Phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm);Các quy định hành Nhà nước mức lương tối thiểu; Quy định quản lý lao động, tiền lương, thu nhập công ty Nhà nước quy định khác Chính phủ sách tiền lương 2.2.4.2 Xác định hệ số mức độ phức tạp hiệu công việc : a Xác đinh hệ số mức độ phức tạp công việc -Hệ số mức độ phức tạp công việc đơn vị xây dựng - Nhóm cấu thành độ phức tạp công việc bao gồm nhóm yếu tố : + Yếu tố kỹ chuyên môn, nghiệp vụ + Mức độ phức tạp chuyên môn, nghiệp vụ + Yếu tố trách nhiệm, tầm quan trọng +Yếu tố điều kiện lao động Căn vào 15 tiêu chí, tùy chức danh thực chấm điểm để xếp hệ số mức độ phức tạp công việc b Hiệu công việc: 11 - Người lao động hoàn thành nội dung công việc tháng, không vi phạm chất lượng, không vi phạm kỷ luật sản xuất kỷ luật lao động hưởng loại A 100% hệ số mức độ phức tạp công việc - Người lao động hoàn thành vượt mức nội dung khối lượng công việc nhanh, đảm bảo chất lượng, đầu tàu gương mẫu, giải công việc phức tạp (kiêm nhiệm nhiều công việc) có tinh thần giúp đỡ người lao động sản xuất, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho tập thể giải nội dung công việc phức tạp, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị hưởng loại A tỷ lệ thưởng thêm Hội đồng phân phối thu nhập đơn vị định (Tỷ lệ thưởng thêm không 20%) - Nếu cá nhân vi phạm chất lượng không hoàn thành khối lượng công việc giao phải giảm trừ hệ số mức độ phức tạp công việc xếp chất lượng loại B, loại C, loại khuyến khích không xét - Nếu cá nhân có tháng liên tục vi phạm chất lượng, không hoàn thành khối lượng công việc mà bị giảm trừ hệ số mức độ phức tạp công việc hạ hệ số mức độ phức tạp công việc xuống mức liền kề 2.2.4.3 Phân phối trả lương cho cá nhân Tiền lương CB-CNV hàng tháng gồm : a Tiền lương khoán VKth LKi = x HPhqi x Nti in ( HPhqi x Nti ) b Tiền Lương sách: - Không trả riêng phần lương sách Tiền lương sách theo quy định Nhà nước làm tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương ngừng việc, ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm chế độ khác theo quy định pháp luật lao động.Hệ thống thang lương, bảng lương quy định nghị định số 205/2004/NĐ-CP, nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 phủ 12 2.3 Đánh giá chung phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 2.3.1.Kết đạt - Thực phân phối thu nhập theo yếu tố suất, chất lượng lao động, mức độ hoàn thành công việc; - Giao quyền cho đơn vị trực thuộc tự chủ phân phối quỹ lương kế hoạch phù hợp - Công tác phân phối tiền lương thực kịp thời, thời gian quy định, trả lương trực tiếp đến người lao động đơn vị, đáp ứng nhu cầu người lao động - Phân phối tiền lương thực tốt mục tiêu chiến lược: Duy trì sức lao động ổn định cho hoạt động kinh doanh thường xuyên đáp ứng yêu cầu pháp luật - Ứng dụng khoa học công nghệ vào tính toán tiền lương cho người lao động 2.3.2.Những tồn - Hệ thống chức danh chưa thực rõ ràng, chưa gắn với công việc cụ thể người lao động - Việc bố trí, xếp lao động số vị trí chưa hợp lý tác - Việc đánh giá suất, chất lượng lao động cá nhân mang tính chủ quan, độ xác chưa cao công tác đánh giá công việc đơn vị chưa thực hoàn thiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu trả lương doanh nghiệp - Đơn giá tiền lương không khuyến khích đơn vị vượt kế hoạch - Việc trì quỹ khuyến khích nhân tài chưa thực hiệu quả: Đánh giá lực người lao động không qua cấp mà phải qua thực tế làm việc 13 - Hệ thống hệ số mức độ phức tạp công việc tồn bất cập - Những sách ưu tiên để thu hút nhân viên tài chưa quan tâm trọng Với mức lương tính cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành địa bàn, thiếu sách ưu tiên kèm theo khó thu hút nhân tài làm việc đơn vị 2.3.3.Nguyên nhân - Đặc thù ngành nghề kinh doanh tạo khó khăn việc đảm bảo nguyên tắc trả lương ngang cho lao động phân phối thu nhập - Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc chưa có chế phân phối thu nhập chưa thực linh hoạt chưa mang tính cạnh tranh - Việc tuyển chọn sử dụng lao động chưa thực mang lại hiệu tối ưu 14 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI THU NHẬP TẠI TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc vấn đề phân phối thu nhập đặt 3.1.1 Phương hướng hoạt động - Phấn đấu hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch SXKD Tổng công ty giao - Tăng cường công tác quản lý tài chính, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đơn vị trình thực Tăng cường công tác thu nợ khách hàng, đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD đơn vị nộp kinh phí Tổng công ty Kịp thời nắm bắt thay đổi biến động chế sách để chủ động công tác đầu tư xây dựng bản, mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho việc phát triển kinh doanh dự phòng ứng cứu thông tin kịp thời, quy định - Tiếp tục đổi mới, cải tiến mặt công tác kinh doanh, nghiên cứu, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng Tập trung vào khách hàng có tiềm lớn mang lại doanh thu cao - Đưa hệ thống quản trị nhân (CRM) vào hoạt động giúp cho việc quản lý người giải chế độ sách, lương thưởng mang lại hiệu hơn, chất lượng - Thực cấu lại tổ chức sản xuất Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc cho phù hợp, hiệu Hoàn thiện hệ thống quy trình công việc, lưu đồ công việc thống toàn đơn vị, làm để xây dựng hệ thống chức danh, đánh giá MĐPT công việc vị trí chức danh định biên lao động Trung tâm; Hoàn thiện từ điển lực, tiêu chuẩn lực ngân hàng câu hỏi phục vụ cho công tác đánh giá lực CBCNV Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc đồng với hệ thống đánh giá lực toàn Tổng công ty - Thực tốt sách, chế độ, quyền lợi cho CBCNV Tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua giai đoạn gắn với mục tiêu 15 suất – chất lượng – hiệu sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm nâng cao đời sống CBCNV 3.1.2 Một số vấn đề đặt với phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc - Thu nhập phải phản ánh giá trị công việc, khắc phục tình trạng phân phối bình quân phân phối cào triệt tiêu nỗ lực nhân viên, không kích thích nhân viên tăng suất lao động - Đảm bảo tiết kiệm chi phí phải tính đến mức thu nhập thị trường lao động để giữ chân người lao động có lực công tác tốt - Quan tâm đến vấn đề thưởng trực tiếp cá nhân có thành tích xuất sắc công việc: Việc động viên kịp thời tới cá nhân người lao động giúp người lao động hưng phấn hơn, nỗ lực công việc - Thu nhập cần xem xét yếu tố khác thâm niên công tác 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh + Xây dựng hệ thống chức danh rõ ràng, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm, yêu cầu trình độ, lực nhân viên dựa phân tích công việc, trình độ, kỹ cần thiết để hoàn thành công việc nhân viên mục đích triển khai công việc người lãnh đạo điều kiện, công cụ, trang thiết bị làm việc, kiến thức, kỹ cần thiết, mối quan hệ, liên quan tới vị trí khác + Căn hệ thống chức danh với trách nhiệm khối lượng công việc cụ thể, cường độ, môi trường làm việc giúp đánh giá xác mức độ phức tạp công việc, giá trị hiệu công việc người lao động Từ đảm bảo phân phối tiền lương suất lao động + Xây dựng hệ thống chức danh tốt làm sở để đánh giá giá trị công việc xếp ngạch lương Với giải pháp + Chuẩn hóa hệ thống chức danh với mô tả công việc chi tiết 16 tiêu chuẩn cho vị trí làm việc, từ nhân có định hướng tốt cho công việc + Hoàn thiện hệ thống chức danh theo hướng: Giải pháp mang lại lợi ích + Giúp cho công tác đánh giá giá trị, chất lượng công việc cán công nhân viên thuận lợi dễ dàng + Trực tiếp giúp nhân viên hiểu rõ công việc cần thực hiện, đặc biệt nhân viên thực công việc không đáp ứng tiêu chuẩn mẫu, nhân viên nhận công việc + Là sở để đánh giá việc thực hoàn thành công việc người lao động + Là sở phân tích tính hợp lý cấu tổ chức, phân công lao động 3.2.2 Giải pháp nghiên cứu áp dụng trả lương 3P + Phương pháp trả lương theo 3P phương pháp sử dụng tiêu chí để đánh giá trả lương: P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí công việc (bằng cấp, chức vụ) P2: Pay for Person – Trả lương theo cá nhân giữ vị trí công việc (thâm niên, lực, thái độ) P3: Pay for Performance – Trả lương theo hiệu quả, kết hoàn thành công việc + Quy trình xây dựng chế trả lương theo 3P P1- Position: Xây dựng thang lương theo vị trí công việc P2- Personal: Xây dựng thang lương theo lực P3- Performance: Xây dựng thang lương theo kết công việc 3.2.3 Giải pháp xây dựng cấu trúc thu nhập khoán hiệu Tại trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc thu nhập phân phối cho cá nhân gồm có: tiền lương sách, tiền lương khuyến khích thu hút lao động, tiền lương khoán Trong tiền lương khoán chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập người lao động Lương khoán phân phối theo kết sản suất kinh doanh mức độ phức tạp công việc, mức độ hoàn thành kế hoạch tập thể, cá nhân, chất lượng công việc người lao động Trong trình phân 17 phối lương theo suất (lương khoán) việc trả lương mang tính cào bằng, chênh lệch người làm việc người làm chưa tốt đơn vị không lớn Như vậy, Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc lãng phí lượng chi phí không nhỏ tiền lương nhiên khoản chi phí có hiệu không cao, không mang lại hài lòng tạo động lực thức đẩy người lao đông tiếp tục cống hiến cho đơn vị 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện hệ thống khuyến khích tài Hoàn thiện hệ thống khuyền khích tài đảm bảo yếu tố: Một là: Đa dạng hóa hình thức khuyến khích tài để phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm hình thức Hai là: Xây dựng cụ thể tiêu chuẩn để chi trả, tiêu thức để chi trả Điều kiện để chi trả thời điểm chi trả mức chi trả Ba là: Nâng cao vai trò Hội đồng khoa học kỹ thuật hoạt động sáng kiến Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc Bốn là: Đa dạng hình thức trao thưởng, kết hợp với biện pháp tạo động lực phi tài khác khen ngợi, trao tặng danh hiệu Hãy sáng tạo cách khen thưởng phù hợp bạn nhận thấy làm việc vượt mức bạn mong đợi nhân viên Một số gợi ý đưa ra: 3.2.5 Một số giải pháp khác 3.2.5.1 Hoàn thiện tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm tăng quỹ lương, tăng thu nhập cho người lao động Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh khâu chăm sóc khách hàng Vậy, để lấy lại thị trường tăng khả cạnh tranh, cần tập trung phát triển số máy giải đáp hệ thống chăm sóc khách hàng Một vấn đề quan trọng góp phần kinh doanh có hiệu tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh Trong trọng rà soát lại toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ, xếp bố trí lao động hợp lý nhằm tăng suất lao động 3.2.5.2 Tổ chức xếp lao động hợp lý Số lao động khối sản xuất chiếm 85,93% , khối văn phòng chiếm 14,07% Cơ cấu lao động lý tưởng số lao động trực tiếp lao động 18 quản lý Tuy nhiên, việc bố trí lao động đơn vị cần trọng Bố trí lao động cần xem xét cụ thể chi tiết khả hoàn thành công việc người lao động mức độ phức tạp công việc, đảm bảo phân công người, việc, trình độ, khả 3.2.5.3 Tăng cường công tác quản lý tình hình thực định mức lao động Định mức lao động công cụ có hiệu lực để khai thác khả tiềm tàng sản xuất, góp phần tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp Định mức lao động sở để lập kế hoạch lao động tiền lương hay kế hoạch quan trọng khác cách xác Để tồn phát triển thị trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, doanh nghiệp cần phải lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh cách cụ thể, xác Định mức lao động chất tính toán khả sản xuất trung bình tiên tiến vào tối ưu hóa điều kiện tổ chức- kỹ thuật doanh nghiệp Đó sở để lập kế hoạch sản xuất kế hoạch lao động Định mức lao động xây dựng mức sản lượng, mức thời gian sở để tính đơn giá tiền lương chế độ trả lương sản phẩm Do định mức lao động xác việc trả thù lao cho người lao động công bằng, hợp lý khuyến khích người hăng hái lao động Tình hình thực mức lao động sở để đánh giá tình hình thực công việc lao động đưa chế độ khen thưởng xứng đáng tính vào thù lao lao động 3.2.5.4 Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán tiền lương, cán công nhân viên Tạo điều kiện cho cán công nhân viên phụ trách tiền lương học hỏi, nâng cao trình độ nâng cao suất, hiệu chất lượng làm việc Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán công nhân viên phụ trách tiền lương có quy chế, hướng dẫn ban hành tiền lương 19 KẾT LUẬN Vấn đề phân phối thu nhập vấn đề quan trọng nhà quản trị doanh nghiệp nói chung nhà quản trị Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc nói riêng Trong môi trường cạnh tranh cao, đầy biến động ngày gay gắt khiến cho doanh nghiệp gặp phải không khó khăn để tồn tại, doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường không quan tâm phát triển theo chiều rộng mà cần phải tập trung phát triển theo chiều sâu thu nhập phân phối thu nhập vấn đề cần doanh nghiệp quan tâm đầu tư Thật vậy, quy chế phân phối thu nhập hợp lý không mang lại cho người lao động thu nhập cao, ổn định sống mà giúp cho người sở hữu doanh nghiệp đạt kết kinh doanh cao, làm ăn có lãi cuối để mang lại sống ổn định, no đủ Song thực tế, việc xây dựng quy chế phân phối thu nhập không đơn giản, nhiều lương mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất bình việc xây dựng chế hợp lý cần thiết Luận văn không sâu vào toàn vấn đề lý luận thu nhập nghiên cứu cách đầy đủ giải pháp phân phối thu nhập mà tập trung giải hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đặt Luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận thu nhập phân phối thu nhập doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá hoạt động phân phối thu nhập Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc để kết đạt được, tồn nguyên nhân làm sở nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện - Từ phân tích đánh giá thực trạng phân phối tiền lương rút ra, nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập cho đơn vị Qua kết nghiên cứu Luận văn kết luận sau: 20 - Trong kinh tế thị trường nay, môi trường cạnh tranh gay gắt; Việt nam bước mở cửa kinh tế để hòa nhập với kinh tế khu vực giới, không ngừng hoàn thiện phân phối thu nhập điều kiện thiếu để phát triển kinh tế - Áp dụng giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập Trung tâm hạ tầng Miền Bắc cần phải sở đánh giá xác thực trạng phân phối thu nhập đơn vị giải pháp cụ thể gắn với điều kiện hoàn cảnh thực tế đơn vị đạt kết mong muốn - Thay đổi nhận thức nhận thức đắn phân phối thu nhập việc làm cần thiết để phát triển kinh tế trình hội nhập Quá trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ thầy cô giáo Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, đặc biệt thầy giáo, TS Nguyễn Thanh Tùng tận tình giúp đỡ để hoàn thành luận văn Trong khuôn khổ giới hạn luận văn, khả kiến thức hạn chế, chắn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo [...]... nhau phân phối thu nhập - Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc vẫn chưa có những cơ chế phân phối thu nhập chưa thực sự linh hoạt và chưa mang tính cạnh tranh - Việc tuyển chọn và sử dụng lao động chưa thực sự mang lại hiệu quả tối ưu 14 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI THU NHẬP TẠI TRUNG TÂM HẠ TẦNG MẠNG MIỀN BẮC 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động của Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc và vấn đề phân phối thu. .. cơ bản về thu nhập và phân phối thu nhập trong doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá hoạt động phân phối thu nhập tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc để chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện - Từ các phân tích và đánh giá về thực trạng phân phối tiền lương đã rút ra, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập cho... định tại nghị định số 205/2004/NĐ-CP, nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ 12 2.3 Đánh giá chung phân phối thu nhập tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 2.3.1.Kết quả đạt được - Thực hiện phân phối thu nhập theo yếu tố năng suất, chất lượng lao động, mức độ hoàn thành công việc; - Giao quyền cho các đơn vị trực thu c tự chủ phân phối quỹ lương kế hoạch phù hợp - Công tác phân phối. .. sống của CBCNV 3.1.2 Một số vấn đề đặt ra với phân phối thu nhập tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc - Thu nhập phải phản ánh được giá trị công việc, khắc phục tình trạng phân phối bình quân vì phân phối cào bằng sẽ triệt tiêu nỗ lực của nhân viên, không kích thích nhân viên tăng năng suất lao động - Đảm bảo tiết kiệm chi phí nhưng phải tính đến mức thu nhập trên thị trường lao động để có thể giữ chân... theo kết quả công việc 3.2.3 Giải pháp xây dựng cấu trúc thu nhập khoán hiệu quả Tại trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc thu nhập phân phối cho cá nhân gồm có: tiền lương chính sách, tiền lương khuyến khích và thu hút lao động, tiền lương khoán Trong đó tiền lương khoán chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của người lao động Lương khoán được phân phối theo kết quả sản suất kinh doanh và mức độ phức tạp... gay gắt; Việt nam đang từng bước mở cửa nền kinh tế để hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, không ngừng hoàn thiện phân phối thu nhập là điều kiện không thể thiếu được để phát triển kinh tế - Áp dụng các giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập của Trung tâm hạ tầng Miền Bắc cần phải trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng phân phối thu nhập của đơn vị vì các giải pháp cụ thể gắn với điều kiện... năm cho Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 2.2.4 Phân phối tiền lương cho cá nhân người lao động 2.2.4.1 Nguyên tắc và đối tượng phân phối tiền lương cho cá nhân a Nguyên tắc phân phối tiền lương cá nhân - Thực hiện phân phối theo lao động, trả lương theo việc và kết quả hoàn thành công việc - Trả lương thoả đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài 10 năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thu t,... lực công tác tốt - Quan tâm hơn nữa đến vấn đề thưởng trực tiếp các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc: Việc động viên kịp thời tới cá nhân người lao động sẽ giúp người lao động hưng phấn hơn, nỗ lực hơn trong công việc - Thu nhập cũng cần xem xét các yếu tố khác như thâm niên công tác 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện phân phối thu nhập tại Trung tâm Hạ tầng mạng miền Bắc 3.2.1 Giải pháp hoàn... vững trên thị trường thì không chỉ quan tâm phát triển theo chiều rộng mà cần phải tập trung phát triển theo chiều sâu trong đó thu nhập và phân phối thu nhập là một trong những vấn đề cần được doanh nghiệp quan tâm và đầu tư Thật vậy, một quy chế phân phối thu nhập hợp lý không chỉ mang lại cho người lao động thu nhập cao, ổn định cuộc sống mà nó còn giúp cho người sở hữu doanh nghiệp đạt được những... việc thì mức lương cũng thay đổi 2.2.2.2 Phương thức phân phối tiền lương: - Đơn giá tiền lương: - Hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương: 2.2.3 Phân phối tiền lương cho tập thể 2.2.3.1 Sử dụng nguồn quỹ tiền lương của Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc: Qũy tiền lương kế hoạch (Vkh) và Qũy tiền lương thực hiện (Vth) Quỹ tiền lương thực hiện của Trung tâm được Tổng công ty xác định vào cuối năm kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc, Phân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc, Phân phối thu nhập tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay