Văn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà Đông

26 363 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 06:04

Văn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà ĐôngVăn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà Đông HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN THU VÂN VĂN HOÁ CÔNG SỞ T I CHI C C THU QU N H ĐÔNG TH NH PHỐ H NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LU N VĂN TH C SĨ HÀ NỘI - NĂM 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỒNG THÁI Phản biện 1: TS Phạm Thị Kim Ngọc Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Minh Huyền Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xây dựng văn hóa công sở chi cục thuế Quận Hà Đông xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo nội quy, quy định chung không tính dân chủ Văn hóa công sở hình thành trình hoạt động công sở góp phần tạo dựng niềm tin, đoàn kết trí tập thể việc nâng cao hiệu chất lượng hoạt động quan đơn vị Xây dựng văn hóa công sở chi cục thuế xây dựng môi trường làm việc đại, chuyên nghiệp, thân thiện hiệu Từ tạo bầu không khí cởi mở giúp cán công chức chi cục thuế Quận Hà Đông hứng khởi làm việc đưa chất lượng hiệu công việc lên cao Từ nhận thức trên, việc chọn lựa đề tài luận văn “Văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông” có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề văn hóa văn hóa công sở nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quan tâm nghiên cứu Liên quan đến vấn đề nước ta có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ kinh tế đề cập giải Có thể nêu số công trình tiêu biểu TS Nguyễn Mạnh Quân – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp - NXB Lao động- xã hội, (2004) PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, (2007) GS.TS Bùi Xuân Phong – Đạo đức kinh doanh văn hóa doanh nghiệp – NXB Thông tin truyền thông, (2006) TS Đỗ Thị Phi Hoài – Văn hóa doanh nghiệp – NXB Tài chính, (2009) PGS.TS Dương Thị Liễu – Văn hóa kinh doanh – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 92011) Về luận văn thạc sỹ có số đề cập đến văn hóa doanh nghiệp Học viện Công nghệ BCVT Phạm Trần Cẩm Vân – Văn hóa doanh nghiệp Học viện công nghệ BCVT (2009); Trần Thị Thu Hà – Văn hóa doanh nghiệp Công ty Vinaphone (2012); Nguyễn Thị Hoa – Văn hóa doanh nghiệp VNPT Bắc Giang (2012); Hoàn Thị Kim Vân – Văn hóa công sở Cục Công nghệ thông tin Bộ Y Tế (2014) Như chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện đến văn hóa công sở tổ chức Chi cục thuế Quận Hà Đông để từ đưa giải pháp xây dựng phát triển văn hóa công sở cho đơn vị Mục đích nghiên cứu: - Về mặt lý luận: Nghiên cứu, hệ thống hóa góp phần hoàn thiện số vấn đề lý luận văn hóa công sở - Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng văn hóa công sở chi cục thuế Quận Hà Đông, sở nghiên cứu đề xuất số giải pháp mang tính hệ thống khả thi nhằm trì phát triển văn hóa công sở đơn vị thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Với đặc thù ngành Thuế, phạm vi nghiên cứu khoa học này, xin đề cập tới văn hóa công sở đơn vị cụ thể, nêu lên sở lý luận văn hoá công sở; thực trạng văn hoá công sở số biện pháp nhằm trì, phát triển văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông từ năm 2013 đến 2015 với hy vọng xây dựng nên hình ảnh đẹp tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy công việc hành động, để giữ gìn, phát huy giá trị có, hướng tới mục tiêu cao phát triển bền vững ngành Thuế Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tổng hợp, nghiên cứu mô tả để làm rõ thực trạng Văn hóa công sở đồng thời đưa phương hướng giải pháp phù hợp để hoàn thiện Văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn văn hóa công sở Chƣơng 2: Thực trạng văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông Chƣơng 3: Phương hướng giải pháp nâng cao văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông Chƣơng CƠ SỞ LÝ LU N V THỰC TIỄN VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ 1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa công sở 1.1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần mà loài người tạo trình lịch sử sử dụng làm tảng định hướng cho đạo lý lối sống, hoạt động dân tộc để vươn tới 1.1.2 Các thành phần văn hóa 1.1.2.1 Yếu tố văn hóa vật chất: chia thành hai nhóm: nhóm yếu tố công nghệ nhóm yếu tố kinh tế Công nghệ tất kỹ thuật phần cứng (máy móc thiết bị) phần mềm (bí kỹ thuật, kỹ quản lý) sử dụng để làm cải vật chất cho xã hội 1.1.2.2 Yếu tố tổng thể xã hội: bao gồm tổ chức xã hội, giáo dục, cấu trị, yếu tố quy định cách thức mà người có quan hệ với nhau, tổ chức hoạt động cá nhân cộng đồng 1.1.2.3 Yếu tố quan niệm, tín ngưỡng, đức tin: thể quan niệm người tồn loài người, xã hội vũ trụ bao la 1.1.2.4 Nhóm yếu tố văn hóa thẩm mỹ: thể qua nghệ thuật, văn học, âm nhạc, kịch, ca hát Nhóm yếu tố văn hóa thẩm mỹ định cách nhìn nhận đẹp, hướng tới thiện – mỹ Các nhân tố nhiều ảnh hưởng đến quan niệm nhà kinh doanh giá trị đạo đức, chuẩn mực hành vi 1.1.2.5 Nhóm yếu tố ngôn ngữ: Triết học vật biện chứng quan niệm ngôn ngữ vỏ vật chất ý thức Ý thức lại phản ảnh thực khách quan thông qua óc người 1.1.3 Đặc trưng văn hoá Văn hóa mang tính tập quán Văn hóa mang tính cộng đồng Văn hòa mang tính dân tộc Văn hóa có tính chủ quan Văn hóa có tính khách quan Văn hóa có tính kế thừa Văn hóa học hỏi Văn hóa phát triển 1.1.3 Khái niệm văn hoá c ng s : toàn sáng tạo người tích lũy trình hoạt động thực tiễn xã hội, đúc kết thành giá trị chuẩn mực xã hội, biểu qua vốn di sản văn hóa ứng xử Văn hóa ứng xử văn hóa cộng đồng người.Với ý nghĩa đó, văn hoá có mặt hoạt động sản xuất vật chất sản xuất tinh thần người, quan hệ ứng xử xã hội hay thái độ thiên nhiên 1.2 Vai trò đặc trƣng văn hóa công sở 1.2.1 Vai trò văn hóa c ng s - Vai trò liên kết: - Văn hoá công sở với việc giải xung đột mâu thuẫn điều tiết quan hệ lợi ích - Văn hoá công sở tạo điều kiện phát huy dân chủ cho thành viên góp phần củng cố địa vị cá nhân nội quan: - Nền tảng tinh thần xã hội: - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội: 1.2.2 Đặc trưng văn hóa c ng s Văn hóa công sở mang tính “Nhân sinh”, tức gắn với người Văn hóa công sở có tính “giá trị” Văn hóa công sở có tính “ổn định” 1.3 Quy trình xây dựng văn hóa công sở 1.3.1 Cấu trúc văn hoá c ng s Các biểu trưng trực quan văn hoá công sở Các biểu trưng phi trực quan văn hoá công sở 1.3.2 Nguyên tắc xây dựng văn hóa c ng s Thứ nhất, người lãnh đạo cấp cao tổ chức đóng vai trò định việc xây dựng văn hoá công sở Thứ hai, Văn hoá công sở tài sản tinh thần tổ chức, muốn mà xây dựng hai mà đòi hỏi trình phấn đấu bền bỉ, gian khổ, hình thành nên những quan niệm giá trị, xu hướng tâm lý sắc thái văn hoá chung tổ chức Thứ ba, Văn hoá công sở gắn liền với văn hoá dân tộc văn hoá công sở Thứ tư, Văn hoá công sở toàn thể thành viên tổ chức tạo nên Thứ năm, Văn hoá công sở phải tiếp cận phận cấu thành hệ thống quản trị tổ chức, có nghĩa văn hoá công sở phải xây dựng gắn bó chặt chẽ với hệ thống quản trị tổ chức Thứ sáu, Văn hoá công sở phù hợp, ổn định cần thiết tổ chức trở nên bất hợp lý, không phù hợp với tổ chức khác 1.3.3 Phương pháp xây dựng văn hóa c ng s 1.Xây dựng triết lý tổ chức Xây dựng quy chế, truyền thống, phong tục, tập tục, nghi lễ Các biểu trưng, biểu bên 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hình thành phát triển văn hóa công sở Ảnh hưởng văn hoá dân tộc Nhà lãnh đạo - Người tạo nét đặc thù văn hóa công sở Lịch sử, truyền thống công sở Ngành nghề tổ chức văn hoá Hình thức sở hữu văn hoá Mối quan hệ thành viên 1.5 Kết luận chƣơng Việc đưa sở lý luận Văn hóa công sở giúp cho đề tài trở nên chặt chẽ logic tạo nên bao quát tổng thể, đồng thời giúp cho việc đánh giá phân tích thực trạng văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông từ đề thực trạng chương Chƣơng THỰC TR NG VĂN HÓA CÔNG SỞ T I CHI C C THU QU N H ĐÔNG 2.1 Giới thiệu khái quát chi cục thuế Quận Hà Đông 2.1.1 Chức nhiệm vụ Chi cục Thuế Quận Hà Đông tổ chức trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hà Nội có chức tổ chức thực công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, khoản thu khác ngân sách nhà nước (gọi chung thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ ngành thuế địa bàn Quận Hà Đông theo quy định pháp luật 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi cục trưởng Nguyễn Tiến Minh Phó Chi cục trưởng Lê Đức Tài Đội - Kiểm tra thuế số 1,2 Phó Chi cục trưởng Tạ Hồng Trường Đội - Các đội thuế liên phường1,2,3,4 - Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Phó Chi cục trưởng Dư Văn Hiệp Đội - Trước bạ thu khác - Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ấn Chi cục trưởng trực tiếp quản lý Đội - Nghiệp vụ dự toán - kê khai kế toán thuế tin học học.h - Hành nhân - Quản trị -Tài vụ - Ktra nội Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Chi cục thuế Quận Hà Đông 10 - Có chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng, chế độ đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên có thành tích công việc nhằm khuyến khích họ không ngừng nỗ lực để đạt thành tích cao ngày gắn bó với công ty 2.2.3 Khảo sát văn hóa công sở chi cục thuế Quận Hà Đông 2.2.3.1 Đặc điểm nhân học: Trong nhóm khảo sát, giới tính phân chia theo nửa nam nửa nữ 35% số thuộc nhóm 30 tuổi, 50% thuộc nhóm 31-45 tuổi, 15% thuộc nhóm 45 tuổi, Về trình độ chuyên môn, có 13% tốt nghiệp cao đẳng, 68% tốt nghiệp đại học 19% đại học Về kinh nghiệm làm việc, 12% có thời gian làm việc năm, 33% có thời gian làm việc từ 3-10 năm, 42% có thời gian làm việc từ 11-15 năm 13% có kinh nghiệm làm việc 15 năm 2.2.3.2 Đánh giá vai trò văn hóa công sở với công tác đơn vị thân Biểu đồ 2.1 Vai trò thực tế văn hóa công sở hoạt động phát triển đơn vị 11 Biểu đồ 2.2 Vai trò thực tế văn hóa công sở hoạt động phát triển thân 2.2.3.3 Tầm quan trọng văn hóa công sở Biểu đồ 2.3 Mức độ quan trọng yếu tố , phận văn hóa công sở 2.2.3.4 Mức độ thực yếu tố, phận văn hóa công sở 12 Biểu đồ 2.4 Đánh giá mức độ thực yếu tố, phận văn hóa công sở 2.2.3.5 Đánh giá giải pháp đưa nhằm trì phát triển văn hóa công sở Bảng 2.1 - Đánh giá giải pháp nhằm trì, phát triển văn hóa công sở Giải pháp STT Tiếp tục hoàn thiện văn quy định VHDN Tổng công ty đơn vị Hoàn thiện thể chế, quy định quản lý để tạo môi trường thuận lợi cho việc áp dụng phát triển VHDN Tăng cường giáo dục, tuyên truyền VHDN cán bộ, nhân viên Điểm 1.54 1.64 1.34 13 Đánh giá nhân sự, khen thưởng, bổ nhiệm nhân theo quy chuẩn, giá trị Văn hóa Tổng công ty Xử phạt nghiêm khắc nhân sự, kể cấp lãnh đạo, vi phạm VHDN Lãnh đạo Tổng công ty, Chi nhánh cần nêu gương nhiều việc tuân thủ truyền bá VHDN Cải tiến, đổi hệ thống Văn hóa Tổng công ty cho phù hợp với tình hình bối cảnh 1.28 1.56 1.61 1.8 Bảng 2.2 - Kết khảo sát ngƣơì nộp thuế với Chi cục thuế Quận Hà Đông Điểm STT Yếu tố đánh giá Phong cách giao tiếp nhân viên thuế văn minh, lịch Giao tiếp thể lắng nghe, chân thành trung thực x x Ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói x tiếng lóng, quát nạt Giao tiếp thể mực, tôn trọng bề bậc,tôn ti xã hội, quan x 14 Trang phục nhân viên chi cục phù hợp với môi trường x công sở Trang phục nhân viên chi cục thể tôn trọng người x đối diện Nhân viên thuế tuân thủ quy định trang phục làm việc x Phong cách làm việc chuyên x nghiệp Có kỹ trình độ chuyên x môn tốt Tác phong nhanh nhẹn, xử lý 10 công việc gọn gàng, thuyết x phục 11 12 Chuân bị chu đáo nội x dung công việc cần trao đổi Tuân thủ thời gian hẹn thời x gian làm việc Thực nghiêm khắc quy 13 định, nội quy trình x công tác Thái độ phục vụ nhân viên 14 thuế nhã nhặn, có tôn trọng người nộp thuế x 15 Cán thuế săn sàng lắng nghe 15 giải đáp thắc mắc x cách tận tình Cán thuế thể thân 16 thiện, thái độ hách dịch quan liêu trình x làm việc 17 18 19 Có thoải mái làm việc với nhân viên thuế Cảm nhận tôn trọng trình làm việc Bạn săn sàng làm việc với nhân viên thuế lần x x x Mức 1: không hài lòng, mức 2: Không hài lòng, mức 3: hài lòng, mức 4: hài lòng, mức 5: hài lòng 2.3 Đánh giá chung Văn hóa công sở chi cục thuế Quận Hà Đông 2.3.1 Những ưu điểm đạt - Xây dựng biểu trưng trực quan, vừa mang tính quảng bá hình ảnh thương hiệu ngành thuế nói chung, chi cục thuế quận Hà Đông nói riêng, vừa tạo ấn tượng niềm đam mê cán công nhân viên làm việc, thấy tự hào làm việc phát triển với chi cục Các biểu trưng trực quan đưa hình ảnh ngành thuế đến với khách hàng dễ hơn, thân thiện 16 - Các biểu trưng phi trực quan khẳng định cam kết, ước muốn mang lại lợi ích tốt cho khách Cùng với phát triển bền vững ổn định, Chi cục thuế Quận Hà Đông cố gắng nỗ lực để mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt với chi phí cạnh tranh - Đối với khách hàng, Chi cục thuế Quận Hà Đông thường xuyên tổ chức chương trình hội nghị đại lý, hội nghị khách hàng, chương trình tri ân khách hàng với nhiều hoạt động như: tặng quà, mời giao lưu văn nghệ, giới thiệu để khách hàng trải nghiệm dịch vụ 2.3.2 Một số vấn đề tồn - Văn hóa công sở thực hình thành chưa có sắc riêng Các biểu mang nặng tính lịch sử để lại không thống kê, ghi chép, sàng lọc truyền tải cách có hệ thống có định hướng Việc tạo lập sắc riêng không vượt qua giá trị chuẩn mực chung dị biệt tạo ảnh hưởng lớn không nhân viên chi cục mà khách hàng bên - Các biểu tượng trực quan xây dựng chưa trọng phát triển để qua thể nét đặc trưng tạo khác biệt riêng Chi cục, chưa thể phong cách đặc trưng riêng có - Các hoạt động nghi lễ mang nặng tính hội họp kiểu hành Nhà nước, chưa tổ chức linh hoạt chưa thể tốt thông điệp phương châm hoạt động, mục tiêu phát triển với cán công nhân viên 17 - Niềm tin người phát triển thịnh vượng chi cục cần xây dựng củng cố phương diện, phát huy sức mạnh tập thể thống mục tiêu phát triển bền vững chi cục Xây dựng niềm tin để khai thác tiềm năng, lực người trình phát triển chi cục 2.4 Kết luận chƣơng Chương trình bày rõ thực trạng Văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông Thông quan việc phân tích đánh giá tư liệu thứ cấp sơ câp rút kết quả, tồn nguyên nhân Đây quan để nghiên cứu đề xuất giải pháp chương 18 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG V GIẢI PHÁP HO N THIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ T I CHI C C THU QU N H ĐỒNG 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện văn hoá công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông Những điều cần “Xây” công chức, viên chức ngành Thuế - Thứ nhất, thân - Thứ hai ngành Thuế - Thứ ba người nộp thuế, phải: 3.1.3.2 Những điều cần “Chống” công chức, viên chức ngành thuế - Thứ nhất, thân - Thứ hai, ngành Thuế, phải: - Thứ ba, tổ chức, người nộp thuế, phải: 3.2 Giải pháp hoàn thiện văn hoá công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông 3.2.1 Hoàn thiện quy định quan quy tắc công s nhân viên thuế công s - Cơ quan quản lý cấp cao cần ban hành thành văn quy tắc công sở nhân viên thuế quan với người nộp thuế, kèm theo quy chế xử phạt vừa có tính răn đe vừa có ngiêm khắc nhằm mục tiêu khiến cho cán thuế có biểu mẫu công sởđể tránh tình vượt khôn phép văn hóa công sởvới người dối diện - Tích cực làm công tác tuyên truyền, kèm theo đánh giá 19 khen thưởng cho cán hoàn thành tốt công tác, đánh giá cao phong cách làm việc, công sởtrong trình công tác, lấy cán làm gương để cán khác chi cục tiếp tục nêu gương phát huy nét đẹp văn hóa người cán thuế 3.2.2 Tăng cường điều kiện s vật chất, trang thiết bị công s - Điều kiện sở vật chất có ảnh hưởng lớn tới Phong cách làm việc Có sở vật chất tốt khả hoàn thành công tác cán thuế nâng lên, giúp cho hiệu tăng cao, giảm áp lực công việc giảm tình trạng cáu gắt, tức giận trình tiếp xúc với người thu thuế đồng nghiệp Vì việc nâng cao chất lượng trang thiết bị, hoàn thiện thiết bị in ấn, lưu trữ theo tiêu chuẩn Ngành Thuế vô cần thiết Muốn thực yêu cầu đó, cần phải có đề nghị từ sở lên cấp thiếu sót trang thiết bị, từ cấp có biện pháp phân bổ hợp lý nhằm tạo hiệu tốt Bên cạnh cần phải có tiếp thu, sử dụng khai thác triệt để sở vật chất có từ lâu đưa vào sử dụng Vì với phát triển không ngừng khoa học công nghệ, công tác lưu trữ làm thủ tục cán thuế có trợ giúp lớn từ hệ thống máy tính, máy văn phòng, sử dụng lãng phí không nhỏ Và cán cần phải đào tạo để nắm vững quy trình sử dụng trang thiết bị mới, phần mềm hỗ trợ cho công việc Từ tạo nên phong cách 20 làm việc chuyên nghiệp 3.2.3 Tiếp tục trì kết đạt công tác nâng cao ý thức cán thuế vấn đề thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân - Tiếp tục công tác tuyên truyền, đào tạo cán thuế tác phong, thái độ làm việc trình tiếp xúc với người nộp thuế, thực nghiêm túc quy đinh Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐTTG Trong có nêu lên, công sở nơi cán bộ, công chức hàng ngày tiếp xúc giải công việc liên quan đến người dân Vì từ nề nếp đến phong cách làm việc thái độ tiếp cận đội ngũ cán bộ, công chức để ảnh hưởng đến hiệu công việc hiệu lực quản lý nhà nước Bên cạnh yếu tố mang tính chuyên môn yếu tố văn hóa công sở giữ vai trò quan trọng đến hiệu giải công việc Môi trường làm việc, thái độ phục vụ, cách thức giao tiếp công sởcủa đội ngũ cán bộ, công chức tạo nên bầu không khí bình đẳng, thể mối quan hệ thân thiện quan hành với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa hành đại - Đưa tác phong phục vụ người nộp thuế tiêu chuẩn đánh giá hiệu công việc cán ngành thuế, với vai trò công tác việc nâng cao nét đẹp văn hóa, nâng cao hình ảnh quan nhà nước quản lý hành nay, thấy hài lòng người dân với cán bộ, với quan khiến cho người dân có tin tưởng vào hệ thống trị, 21 tin tưởng Đảng Nhà nước, góp phần vào công tác ổn định trật tự xã hội địa phương 3.2.4 Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức, tiếp thu phấn đấu rèn luyện của nhân viên thuế - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm trành tượng tha hóa đạo đức, tượng đưa nhận hối lộ, tham nhũng đội ngũ can chi cục - Mở thêm khóa đào tạo ý thức trị, đạo đức tư tưởng người cán quyền XHCN - Tăng cường hỗ trợ cho cán chi cục có ý định học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức chuyên ngành quản lý, kinh tế 3.2.5 Một số giải pháp khác 3.2.5.1 Xây dựng mô hình văn hóa công sở tích cực, làm tảng cho phát triển bền vững Chi cục Thứ nhất, văn hóa công sở phải hướng người Thứ hai, văn hóa công sở phải phù hợp với môi trường bên lẫn bên Chi cục 3.2.5.2 Chấn chỉnh lại thái độ phong cách làm việc - Chấn chỉnh lại thái độ phục vụ nhân viên chi cục Luôn nhắc nhở họ triết lý tổ chức văn hoá công sở niềm tự hào nhân viên niềm tin cộng đồng - Cần có chế tài rõ ràng, cụ thể nghiêm ngặt với nhân viên phục vụ ý thức để lòng tin khách hàng 22 - Quản lý, giám sát việc thực thời làm việc, nghỉ ngơi chặt chẽ Nghiêm cấm tình trạng dùng điện thoại chi cục vào việc riêng - Cần xây dựng tác phong nhanh chóng giải công việc, không kéo dài gây chậm trễ tình thực 3.2.5.3 Nâng cao ý thức văn hóa công sở cho thành viên: Văn hóa công sở kết riêng người lãnh đạo mà phải tập thể người lao động tạo nên Có thể có nhiều cách để thu hút người lao động quan tâm đến văn hóa công sở lớp huấn luyện văn hóa công sở với thành viên chi cục, lưu truyền tài liệu thường xuyên trưng cầu ý kiến nhân viên phiếu khảo sát để xây dựng phát triển văn hoá công sở chi cục 3.2.5.4 Kết hợp truyền thống đại xây dựng văn hóa công sở: Xây dựng văn hóa công sở trình lâu dài, tổ chức có cách thức riêng nhằm tạo nên văn hóa với nét đặc thù độc đáo Tuy vậy, dù văn hóa tổ chức cần hai đặc điểm sau: Đậm đà sắc văn hóa dân tộc (để bảo đảm tính bền vững), có khả thích nghi hội nhập với môi trường tổ chức khu vực giới (đảm bảo tính linh hoạt) 3.2.5.5 Xây dựng, hoàn thiện quy chế ứng xử nội Đơn vị (i) Tăng cường hoàn thiện quản trị điều hành, cở chế, quy chế (ii) Thực tốt quy chế dân lãnh đạo 3.2.5.6 Biên soạn hệ thống tài liệu chuẩn mực ứng xử thống 23 nội chi cục, bao gồm giá trị văn hóa Quy định lề lối làm việc, chuẩn mực ứng xử, giao tiếp, phong cách làm việc, truyền đạt thông tin, nghi thức Quy định thống Trụ sở làm việc, quầy giao dịch, đồng phục, biển hiệu Hướng dẫn ý nghĩa biểu tượng, logo thiết kế không gian văn hóa Các quan hệ ứng xử nội dạng câu ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ 3.2.5.7 Phát huy vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể đạo, phối hợp với quyền tổ chức phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao, từ thiện xã hội Có thể khẳng định, tổ chức Đảng đoàn thể có vai trò to lớn thành công.Quán triệt đường lối đổi Đảng, Nhà nước mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân lãnh đạo, văn minh Quá trình xây dựng trưởng thành, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam, với phương châm xã hội chăm lo cộng đồng, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuyên môn, Cấp ủy, Công đoàn, động viên cán bộ, viên chức hoàn thành tốt mục tiêu tổ chức toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia tài trợ cho hoạt động xã hội- từ thiện, văn hóa- thể thao 3.4 Kết luận chƣơng Như sở lý luận chương 1, đánh giá thực trạng từ chương để đề xuất số giải pháp phát triển văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông 24 K T LU N Với kết cấu gồm chương, luận văn đề cập tới số nội dung chung văn hóa công sở, thực trạng văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông, thông qua đề xuất số giải pháp tiếp tục trì phát triển văn hóa công sở Với mục tiêu đề ban đầu, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống số vấn đề văn hóa công sở, cấu trúc văn hóa công sở Đồng thời nêu bật lợi ích việc xây dựng văn hóa công sở quy trình xây dựng văn hóa công sở - Đánh giá thực trạng văn hóa công sở Chi cục thuế Quận Hà Đông thành phố Hà Nội, từ áp dụng sở lý luận thực tiễn đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục trì phát triển văn hóa công sở chi cục Quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ nhà khoa học Học viện Công nghệ bưu viễn thông Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, đặc biệt thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái tận tình giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học Trong khuôn khổ giới hạn luận văn tốt nghiệp cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện có tính khả thi cao áp dụng thực tế chi cục thuế Quận Hà Đông [...]... thời nêu bật những lợi ích của việc xây dựng văn hóa công sở và quy trình xây dựng văn hóa công sở - Đánh giá được thực trạng văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông thành phố Hà Nội, từ đó áp dụng cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa công sở tại chi cục Quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tác giả đã cố gắng vận dụng tối đa... gồm 3 chương, luận văn đã đề cập tới một số nội dung chung nhất về văn hóa công sở, thực trạng văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông, thông qua đó đề xuất một số giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa công sở Với mục tiêu đã đề ra ban đầu, luận văn đã giải quyết được một số vấn đề sau: - Hệ thống được một số vấn đề về văn hóa công sở, cấu trúc của văn hóa công sở Đồng thời nêu bật...9 2.2 Thực trạng văn hóa công sở tại chi cục thuế Quận Hà Đông 2.2.1 Tuân thủ các nội quy quy định trong văn hóa công s tại chi cục Thuế Quận Hà Đ ng Tuân thủ các quy định chung của ngành thuế như: "mười điều kỷ luật của cán bộ thuế , “tuyên ngôn ngành thuế Việt Nam” Chi cục thuế Quận Hà Đông cũng xây dựng những nội quy và quy định sao cho phù hợp với... viên công chức thuế tại chi cục - Hàng năm chi cục tổ chức các chuyến tham qua du lịch cho toàn bộ cán bộ nhân viên tại chi cục để nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân viên trong các đội của chi cục, tạo điều kiện để mọi người giao lưu gần gũi và hiểu biết nhau hơn, giúp nâng cao văn hóa công sở của toàn bộ nhân viên toàn chi cục - Hàng quý, chi cục thường phát động các phong trào thi đua vê văn hóa công. .. người lao động quan tâm đến văn hóa công sở như các lớp huấn luyện về văn hóa công sở với mọi thành viên mới của chi cục, lưu truyền tài liệu và thường xuyên trưng cầu ý kiến nhân viên có thể bằng phiếu khảo sát để có thể xây dựng và phát triển nền văn hoá công sở tại chi cục 3.2.5.4 Kết hợp truyền thống và hiện đại trong xây dựng văn hóa công sở: Xây dựng văn hóa công sở là một quá trình lâu dài,... hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông Thông quan việc phân tích đánh giá cả về tư liệu thứ cấp và sơ câp đã rút ra được những kết quả, những tồn tại và nguyên nhân Đây là căn cứ quan trong để nghiên cứu đề xuất những giải pháp trong chương 3 18 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG V GIẢI PHÁP HO N THIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ T I CHI C C THU QU N H ĐỒNG 3.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện văn hoá công sở tại Chi cục thuế Quận. .. không hài lòng, mức 2: Không hài lòng, mức 3: ít hài lòng, mức 4: khá hài lòng, mức 5: rất hài lòng 2.3 Đánh giá chung về Văn hóa công sở chi cục thuế Quận Hà Đông 2.3.1 Những ưu điểm đạt được - Xây dựng được các biểu trưng trực quan, vừa mang tính quảng bá hình ảnh thương hiệu ngành thuế nói chung, chi cục thuế quận Hà Đông nói riêng, vừa tạo được ấn tượng và niềm đam mê đối với các cán bộ công nhân... Đánh giá vai trò của văn hóa công sở với công tác của đơn vị và bản thân Biểu đồ 2.1 Vai trò thực tế của văn hóa công sở đối với hoạt động và sự phát triển của đơn vị 11 Biểu đồ 2.2 Vai trò thực tế của văn hóa công sở đối với hoạt động và sự phát triển của bản thân mình 2.2.3.3 Tầm quan trọng của văn hóa công sở Biểu đồ 2.3 Mức độ quan trọng các yếu tố , bộ phận trong văn hóa công sở 2.2.3.4 Mức độ thực... tại Chi cục thuế Quận Hà Đông 3.2.1 Hoàn thiện các quy định của cơ quan về quy tắc công s của nhân viên thuế tại công s - Cơ quan quản lý cấp cao cần ban hành thành văn bản bộ quy tắc công sở của nhân viên thuế trong cơ quan cũng như với người nộp thuế, kèm theo là các quy chế xử phạt vừa có tính răn đe vừa có sự ngiêm khắc nhằm mục tiêu khiến cho các cán bộ thuế có được một biểu mẫu công sở ể tránh... làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Chi cục Thứ nhất, văn hóa công sở phải hướng về con người Thứ hai, văn hóa công sở phải phù hợp với cả môi trường bên trong lẫn bên ngoài Chi cục 3.2.5.2 Chấn chỉnh lại thái độ và phong cách làm việc - Chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của nhân viên chi cục Luôn nhắc nhở họ về triết lý tổ chức văn hoá công sở là niềm tự hào của nhân viên và niềm tin của cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà Đông, Văn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà Đông, Văn hóa công sở tại Chi cục thuế quận Hà Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay