Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

26 148 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:57

Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà NộiHoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà NộiHoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà NộiHoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà NộiHoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN THỊ TỐ QUỲNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - NĂM 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THU THỦY Phản biện 1: TS Hồ Hồng Hải Phản biện 2: TS Hoàng Thị Tuyết Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cùng với hội nhập xu hướng đổi kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đổi đạt thành công định Xu hội nhập, cạnh tranh ngày diễn gay gắt Khủng khoảng kinh tế giới năm 2012 đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước vận hội khó khăn phải đối mặt Hoạt động ngân hàng đạt kết tốt tạo điều kiện thuận lợi lớn cho kinh tế phát triển ngược lại ngân hàng hoạt động hiệu ảnh hưởng trầm trọng tới phát triển kinh tế Xác định tầm quan trọng tín dụng vai trò ngân hàng, Chính phủ NHNN Việt Nam có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng chất lượng tín dụng toàn hệ thống NHTM Việt Nam Mặc dù có nhiều cố gắng nợ tồn đọng từ năm trước chưa xử lý hết khoản hạn phát sinh Đây trở ngại lớn cản trở phát triển ngân hàng Để phát triển ổn định bền vững đòi hỏi hệ thống NHTM Việt Nam cần tiếp tục đổi Năm 2012 đến 2014 ba năm khó khăn kinh tế giới kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội ngoại lệ Trong thời gian làm việc Maritimebank Nam Hà Nội, nhận thấy có số vấn đề cần phải khắc phục thời gian tới, tình trạng dư nợ tín dụng ngắn hạn có tỷ trọng giảm tổng dư nợ số tương đối tuyệt đối, số nợ xấu tồn đọng từ năm trước tích cực xử lý chưa đặt yêu cầu, nợ hạn phát sinh, tình trạng nợ khoanh chiếm tỷ lệ cao tổng nợ hạn, làm cho lợi nhuận chi nhánh không cao Năm 2013 kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi sang đến năm 2014 2015 có biến chuyển ấm dấu hiệu chưa khả quan Do đó, hoạt động ngân hàng nói chung chưa thoát khỏi khó khăn Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội tìm biện pháp tháo gỡ khó khắn Việc nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội sở để đưa giải pháp hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn, góp phần tăng lợi nhuận giai đoạn 2016 năm sau Xuất phát từ hoàn cảnh kinh tế thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội, nghiên cứu tìm hiểu đề tài: “Hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng hải Việt NamChi nhánh Nam Hà Nội” (sau xin gọi tắt Maritimebank Nam Hà Nội) Đặt bối cảnh đó, nghiên cứu đề tài cần thiết có ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu đề tài góp phần tăng trưởng tín dụng ngắn hạn cho ngân hàng 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Tín dụng mối quan hệ vay mượn nguyên tắc hoàn trả tín dụng có vai trò vô quan trọng phát triển kinh tế cá nhân, doanh nghiệp nói riêng quốc gia nói chung Tới tại, có nhiều đề tài nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHTM, liên quan đến vấn đề nước ta có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ kinh tế, luận văn thạc sỹ đề cập giải Có thể kể đến công trình tiêu biểu sau: Giáo trình „‟Tín dụng ngân hàng‟‟ (2008) PGS.TS Phan Thị Cúc đề cập đến số vấn đề ngân hàng thương mại kinh tế thị trường, vấn đề huy động vốn tín dụng, đặc biệt tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh, thêm phần trung dài hạn cho hoạt động đầu tư, nghiên cứu thêm hệ thông toán không dùng tiền mặt Việt Nam Trong giáo trình „‟Tín dụng ngân hàng‟‟ (Tái 02/2009) PGS.TS Lê Văn Tề, tác giả đề cập đến Tín dụng sách tín dụng, việc đảm bảo tín dụng, hợp đồng phân tích tín dụng, tín dụng ứng trước mảng cho thuê tài Giáo trình „‟Nghiệp vụ ngân hàng‟‟, (Tái lần 2, 12/2006) TS Lê Thẩm Dương đề cập đến vấn đề tổng quan chung tín dụng ngân hàng, giảng dạy phổ biến trường đại học khối kinh tế Một số luận văn thạc sĩ chủ đề tín dụng, kể đến: - Bùi Thị Thanh Thư Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Học viện ngân hàng, 2014 - Nguyễn Thị Thùy Dung Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2013 Trong công trình nghiên cứu đó, tác giả phân tích thực trạng hoạt động giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tùy giai đoạn nghiên cứu Các công trình nghiên cứu tín dụng chung nhiều, riêng mảng tín dụng ngắn hạn chưa có nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, điều mẻ thú vị nghiên cứu luận văn Tuy nhiên, giai đoạn khác ngân hàng lại có chiến lược kinh doanh riêng để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế Trong tình hình kinh tế khó khăn năm 20122014, Ngân hàng TMCP Hàng Hải xây dựng lại mô hình, tập trung vào việc hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng, đặc biệt hoạt động tín dụng ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro, mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng Những sách giúp Ngân hàng TMCP Hàng Hải vượt qua khó khăn nào, vấn đề tồn nguyên nhân hạn chế nội dung nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu sở kế thừa kết đề tài nghiên cứu trước vận dụng thực tế vào tình hình để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội 1.3 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận tín dụng ngắn hạn ngân hàng, đặc điểm vai trò kinh tế - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội, tìm khó khăn tồn cần giải - Tìm giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu tiếp cận số liệu tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội năm 2012 - 2014 Dựa sở lý luận chung công tác quản lý tín dụng ngân hàng, phân tích rút tồn tại, rõ nguyên nhân cuối đề xuất giải pháp để hoàn thiện phát triển tín dụng ngắn hạn Từ đó, dựa sở lý luận chung luận văn phân tích tồn tại, nguyên nhân cuối đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp khác mang tính chất truyền thống nghiên cứu kinh tế làm sở cho việc nghiên cứu - Phương pháp phân tích, so sánh, đối chứng để tiến hành đánh giá thực trạng công tác quản lý tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội - Phương pháp nghiên cứu tài liệu sử dụng để thu thập thông tin sở lý thuyết, số liệu thống kê 1.6 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng ngắn hạn Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Maritimebank Nam Hà Nội Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam HàNội Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Chương đưa nội dung sở lý luận hoạt động tín dụng ngắn hạn NHTM Việc hoàn thiện phát triển tín dụng NHTM đóng vai trò quan trọng, định đến hiệu kinh doanh NHTM có tác động to lớn đến phát triển kinh tế- xã hội 1.1 Khái quát chung tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu NHTM Nếu xem xét ngân hàng phương diện loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp ngân hàng định nghĩa “một loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” 1.1.1.2 Tín dụng Ngân hàng thương mại a Khái niệm Tín dụng ngân hàng hình thức mà bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi b Phân loại  Căn theo thời gian cho vay  Căn theo hình thức bảo đảm  Căn vào mục đích sử dụng  Căn vào phương thức cho vay c Nguyên tắc Hoạt động cho vay NHTM dựa số nguyên tắc định, khách hàng vay phải đáp ứng điều kiện định nhằm đảm bảo hợp pháp, an toàn sinh lời d Điều kiện cho vay  Khách hàng có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp  Khách hàng có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết  Thực quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn NHNN 1.1.2 Tín dụng ngắn hạn ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngắn hạn Theo định 324 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tín dụng ngắn hạn hình thức mà tôt chức tín dụng cho KH vay ngắn hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống Thời hạn tín dụng ngắn hạn tổ chức tín dụng khách hàng thỏa thuận tối đa 12 tháng, xác định phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh khả trả nợ khách hàng 1.1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngắn hạn Tín dụng ngắn hạn giữ chất chung tín dụng số đặc điểm sau: - Rủi ro tín dụng ngắn hạn thấp - Lãi suất thấp - Thời hạn thu hồi vốn nhanh, số vòng quay vốn tín dụng lớn - Hình thức phong phú - Là loại hình kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trò tín dụng ngắn hạn kinh tế Tín dụng ngắn hạn có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội Đây nguồn vốn lớn kinh tế, nguồn vốn vay ngắn hạn góp phần làm ổn định, trì mở rộng sản xuất doanh nghiệp, nâng cao đời sống cá nhân, sở cho kinh tế ổn định phát triển Tín dụng ngắn hạn có vai trò quan trọng kinh tế nói chung Ngân hàng doanh nghiệp nói riêng 1.1.3.1 Đối với doanh nghiệp 1.1.3.2 Đối với cá nhân 1.1.3.3 Đối với kinh tế 1.1.3.4 Đối với ngân hàng 1.2 Hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ngắn hạn Theo định 324 Thống đốc Ngân hàng nhà nươc Việt Nam tín dụng ngắn hạn hình thức mà tổ chức tín dụng cho khách hàng vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống Thời hạn tín dụng ngắn hạn tổ chức tín dụng khách hàng thỏa thuận tối đa 12 tháng, xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh khả trả nợ khách hàng 1.2.2 Nội dung hoạt động tín dụng ngắn hạn Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng ngắn hạn nói riêng nghiệp vụ đem lại lợi nhuận chủ yếu cho hệ thống NHTM Mục tiêu việc quản lý hoạt động tín dụng ngắn hạn đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn khả mang lại lợi nhuận cao khoản tín dụng ngắn hạn giới hạn rủi ro cho phép 1.2.3 Vai trò hoạt động tín dụng ngắn hạn  Hoạt động tín dụng ngắn hạn bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh  Hoạt động tín dụng ngắn hạn giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý sử dụng vốn kinh doanh có hiệu  Hoạt động tín dụng ngắn hạn tác động tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh 1.2.4 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn 1.2.4.1 Chỉ tiêu định lượng 10 Khách hàng người trực tiếp sử dụng khoản vay từ ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hiệu chất lượng tín dụng ngân hàng Việc có nhiều khách hàng đủ điều kiện vay, sử dụng vốn vay hợp lý, hiệu quả, toán nợ lãi hạn làm cho hiệu chất lượng tín dụng nâng cao Những yếu tố từ ngân hàng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng 1.2.5.3 Các nhân tố thuộc môi trường Hoạt động tín dụng ngân hàng có quan hệ mật thiết với kinh tế Từng giai đoạn biến cố kinh tế có tác động đến hoạt động ngân hàng Lạm phát, suy thoái hay tăng trưởng kinh tế, thuế … ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng Nền kinh tế nước ta giai đoạn đổi đạt nhiều kết kích lệ Tuy nhiên số khó khăn doanh nghiệp chuyển hướng điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh không theo kịp không phù hợp với thay đổi sách, chế vĩ mô Do doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất khó khăn sản xuất kinh doanh, hàng hóa tồn đọng, thua lỗ kéo dài, khả toán làm phát sinh nợ hạn, nợ khó đòi điều ảnh hưởng xấu đến hiệu chất lượng hoạt động tín dụng 1.3 Kết luận chƣơng Việc nghiên cứu lý luận tín dụng, hoạt động tín dụng kinh nghiệm nâng cao hoạt động tín dụng nói chung tín dụng ngắn hạn nói riêng số nước giới cần thiết để áp dụng thực tiễn hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Đây sở lý luận quan trọng để tác giả vận dụng phân tích, đánh giá đưa biện pháp hữu hiệu nhằm phát hoàn thiện phát triển tín dụng NHTM nói chung Maritimebank Nam Hà Nội nói riêng chương 11 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Nội dung chương giới thiệu tổng quan Chi nhánh Nam Hà Nội Ngân hàng TMCP Hàng Hải đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh 2.1 Khái quát Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.2 Tình hình hoạt động Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.2.1 Về nguồn vốn Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái kinh tế nước đầy bất ổn số lạm phát tăng cao, mức độ tăng trưởng thấp, đầu tư nước nước có chiều hướng chững lại sách thắt chặt tiền tệ đầu tư công đặc biệt năm 2014 thời điểm vô khó khăn ngành ngân hàng tài phải đối mặt với cú sốc lãi suất, tỉ giá, tình trạng tỉ giá gia tăng sức ép việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, với sách kiềm chế lạm phát phủ loạt giải pháp kích cầu khác kinh tế Việt Nam dần ổn định trở lại, hoạt động kinh doanh Maritimebank Nam Hà Nội tiếp tục mở rộng đảm bảo nguồn vốn mạnh vào năm 2013 năm 2.1.2.2 Về hoạt động cho vay 12 Hoạt động tín dụng kinh tế có mối quan hệ tương tác với vấn đề lạm phát, tín dụng tăng trưởng nóng nguyên nhân dẫn đến lạm phát tình trạng lạm phát trở nên đà dẫn đến trạng thái bất ổn thị trường tiền tệ tín dụng Thực tế cho thấy, tỷ lệ lạm phát kinh tế tăng cao, Maritimebank Nam Hà Nội thực liệt biện pháp điều hành sách tiền tệ theo hướng thắt chặt để tránh lạm phát hoạt động tín dụng Maritime bank Nam Hà Nôi bị ảnh hưởng có lúc rơi vào trạng thái căng thẳng đình trệ Điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Maritimebank Nam Hà Nội 2.1.2.3 Các hoạt động khác Theo xu phát triển NHTM nghiệp vụ truyển thống trước nhyw nhận gửi tiền cho vay, NHTM không ngừng gia tăng hoạt động dịch vụ ngân hàng với mức doanh thu chiếm tỷ trọng ngày cao tổng thu nhập ngân hàng Maritimebank Nam Hà Nội cững không ngừng phát triển dịch vụ ngân hàng như:  Về hoạt động toán  Về hoạt động ngân hàng bán lẻ  Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ 2.1.2.4 Kết kinh doanh giai đoạn 2013-2015 Dù đối mặt với nhiều khó khăn lớn bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn chưa có tiền lệ lịch sử NHCP Hàng Hải Việt Nam nói chung Maritimebank Nam Hà Nội nói riêng 13 đạt kết khả quan cụ thể hoạt động chi nhánh có lãi hàng năm 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn Chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.1 Quy trình,, sản phẩm tín dụng ngắn hạn Chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.1.1 Quy trình cấp tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội Quy trình cấp tín dụng thực theo quy tắc, chuẩn mực để loại trừ dần khách hàng không đủ điều kiện, nằm danh sách hạn chế nằm tiêu chí từ chối cho vay, nhằm giảm thời gian xem xét Quy trình cấp tín dụng cho khoản vay Maritimebank Nam Hà Nội bao gồm bước bản: - Tiếp nhận xử lý nhu cầu vay khách hàng: hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết, thẩm định sơ khách hàng chi nhánh - Thẩm định hồ sơ: thẩm định tính pháp lý khách hàng, khả tài chính, phương án vay vốn tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật sách ngân hàng - Phê duyệt tín dụng: hạn mức, thời hạn điều kiện kèm theo - Giải ngân sau hoàn tất thủ tục theo quy định hành - Quản lý, giám sát khoản tín dụng ký kết hợp đồng - Thu nợ, cấu nợ, cho vay tái cấu lại nợ, vay bổ xung xử lý nợ, kết thúc giao dịch tín dụng( lý hợp đồng) 14 2.2.1.2 Các sản phẩm tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội:  Đối với khách hàng doanh nghiệp: Cho vay tài trợ kinh doanh: tài trợ vốn để sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu, toán tiền hàng nước, tiền hang nhập Phương thức cho vay: lần, theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi  Đối với cá nhân  Cho vay nhu cầu nhà  Cho vay tiêu dùng chấp bất động sản  Thấu chi, ứng vốn giấy tờ có giá, thẻ tín dụng  Cho vay cán nhân viên Maritimebank 2.2.1.3 Chính sách quản trị rủi ro Năm 2013, Maritimebank hoàn thiện cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng: thành lập đơn vị quản lý rỉ ro tín dụng cho phân khúc khách hàng chuyên biệt : doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn định chế tài chính, cá nhân, ngân hàng đại chúng Đồng thời, ngân hàng hoàn thiện tiếp tục triển khai nguyên tắc chung Quản lý rủi ro tín dụng, tiêu quản lý rủi ro tín dụng, áp dụng sách tín dụng khác theo đối tượng khách hàng, hướng tới mục tiêu cân lợi nhuận, rủi ro 2.2.1.4 Chính sách quảng cáo, phát triển thương hiệu: 2.2.2 Tình hình tăng trưởng tín dụng ngắn hạn giai đoạn 20132015 Chi nhánh Nam Hà Nội Kinh doanh tín dụng nghiệp vụ ngân hàng Với tâm cao, nhiều giải pháp tích cực, kịp thời với chủ 15 trương, sách đắn nhà nước, ngành nhằm thống mục tiêu chung phục vụ khách hàng cách tốt Trong suốt thời gian hoạt động Maritimebank Nam Hà Nội cố gắng thực tốt nhiệm vụ giao đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động Ngân hàng tập chung đầu tư cho khách hàng truyền thống, tích cực thực công tác tiếp thị mở rộng thị phần, chủ động tìm kiếm thu hút khách hàng tăng cường tiếp cận dự án khả thi, dư nợ lành mạnh tăng trưởng cao 2.2.2.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng ngắn hạn giai đoạn 2013-2015 2.2.3 Tình hình nợ hạn giai đoạn 2013- 2015 Chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.3.1 Tỷ lệ nợ hạn ngắn hạn Dù đạt kết đáng khích lệ hoạt động tín dụng, nhiên, để đánh giá tình hình tăng trưởng có thực sụ hiệu cần phải xét đến mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng, đặc biệt tiêu nợ hạn ngắn hạn Thay mở rộng quy mô tín dụng, định hướng năm 2015 NHTMCP Hàng Hải nói chung Maritimebank Nam Hà Nội nói riêng phát triển bền vững , an toàn hiệu Mặc dù có sách quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ ngắn hạn hạn Maritimebank Nam Hà Nội mức cao 2.2.3.2 Cơ cấu nợ xấu Maritimebank Nam Hà Nội: Kết phân loại nợ thời gian gần cho thấy chất lượng tín dụng Maritimebank Nam Hả Nội giảm sút, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng ngày tăng cao 16 2.2.3.3 Trích lập sử dụng quỹ dự phòng Quỹ dự phòng rủi ro khoản tiền trích lập để dự phòng cho tổn thất xảy khách hàng đối tác TCTD không thực nghĩa vụ theo cam kết Đây tiêu để đánh giá chất lượng tín dụng khả quản lỹ nợ ngân hàng, cụ thể biện pháp bắt buộc phải có để xử lý khoản nợ xấu ngân hàng Số tiền trích lập dự phòng lớn ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận chi nhánh 2.2.4 Hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn Chi nhánh Nam Hà Nội 2.3.1 Những kết đạt Mặc dù tình hình kinh tế bất ổn, khủng hoảng đạo NHNN, ngân hàng TMCP Hàng Hải, hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội góp vào thành công chung chi nhánh Cùng với phát triển toàn diện chi nhánh, hoạt động tín dụng nói chung tín dụng ngắn hạn nói riêng đạt thành tựu đáng khích lệ Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dư nợ tín dụng ngắn hạn có sụt giảm nhẹ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thị trường, đa dạng hóa nhiều loại hình khách hàng, loại hình cho vay với mức lãi suất khác Tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp cá nhân Mặt khác, thu nhập từ hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao so với loại hình đầu tư khác, thường chiếm 50% thu nhập 17 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Tồn  Dư nợ tín dụng ngắn hạn chưa thực hiệu nguồn vốn huy động có tốc độ tăng trưởng cao  Chất lượng tín dụng chưa cao, nhiều khoản vay phải gia hạn  Công tác quản trị rủi ro chưa thực trọng  Sản phẩm tín dụng ngắn hạn chưa đa dạng  Công tác Marketing, tiếp thị thành công đạt kết khả quan cán chưa tận dụng hết tiềm lực  Công tác tuyển dụng : Kiên định với phương châm “Trải thảm đỏ, đón nhân tài”, năm 2014, công tác tuyển dụng tiếp tục đổi nội dung hình thức  Công tác đào tạo: Nhằm thực chiến lược đầu tư phát triển nhân dài hạn, chương trình đào tạo liên tục cải tiến, cập nhật nội dung, hình thức phương pháp đào tạo để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, đáp ứng giai đoạn phát triển 2.3.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân chủ quan 2.4 Kết luận chƣơng Qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội, đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân Do đó, để hoạt động tín dụng ngắn hạn đạt hiệu cao nữa, chi nhánh cần có biện pháp thiết thực nhằm mở rộng, phát triển loại hình cho vay 18 Chƣơng GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 3.1 Định hƣớng hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 3.1.1 Định hướng hoạt động năm 2016 Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 3.1.1.1 Định hướng hoạt động Với tảng vững đạt thông qua việc triển khai chiến lược kinh doanh từ năm 2010 tiếp nối thành công năm 2014 Maritimebank tự tin tiếp tục bám sát định hướng đề 3.1.1.2 Kế hoạch hành động 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn năm 2016 Chi nhánh Nam Hà Nội 3.1.2.1 Định hướng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn Tập trung đạo công tác kinh doanh, bám sát định hướng, nhiệm vụ ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, đưa hoạt động chi nhánh hướng, đạt vượt mục tiêu đề  Tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn: 10%  Tỷ trọng dư nợ tín dụng ngắn hạn tổng dư nợ tín dụng: ổn định từ 70 - 75%  Tỷ lệ nợ xấu: - 3,5 % 19  Thu từ hoạt động tín dụng ngắn hạn: 80 – 85% 3.1.2.2 Nhiệm vụ đặt - Tập trung phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn Nghiên cứu mở rộng mạng lưới, đa dạng hình thức huy động vốn, đổi hoàn thiện phong cách giao dịch công nghệ ngân hàng để tăng sức cạnh tranh - Phấn đấu tăng trưởng dư nợ lành mạnh, an toàn hiệu thành phần kinh tế Đặc biệt phải quan tâm đến chất lượng hoạt động tín dụng, nâng cao lực thẩm định cho vay Tiếp tục chọn lọc khách hàng, kiên rút dần dư nợ khoản vay dấu hiệu an toàn - Thực biện pháp bảo đảm tiền vay doanh nghiệp - Triển khai tích cực biện pháp để xử lý nợ tồn đọng chi nhánh 3.2 Giải pháp hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Chi nhánh Nam Hà Nội 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức thu hút vốn Đa dạng hóa hình thức thu hút vốn hoạt động có ý nghĩa quan trọng hình thành, phát triển Ngân hàng Có thu hút vốn Ngân hàng cho vay thực hoạt động khác Nguồn vốn ý nghĩa việc đảm bảo khả cho vay Ngân hàng quy mô mà cho phép có cấu cho vay hợp lý, thời hạn 20 3.2.2 Đa dạng hóa hoạt động cho vay dịch vụ hỗ trợ cho vay Theo phát triển kinh tế, nhu cầu vốn ngày phức tạp đa dạng Để hoạt động tín dụng có hiệu quả, cần thiết phải đáp ứng trước hết nhu cầu Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn, trước hết phải đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa tín dụng ngắn hạn Do đó, đa dạng hóa phương thức cho vay điều kiện cần đạt doanh số hiệu cho vay Bên cạnh phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếu Chi nhánh, cần phát triển thêm phương thức khác Ví dụ Cho vay tín chấp theo bảng lương thị trường có tính khả thi chiếm lĩnh ưu cạnh tranh cao 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án Một nguyên nhân lớn làm hạn chế hiệu hoạt động tín dụng cụ thể tín dụng ngắn hạn, chất lượng thẩm định Thẩm định tín dụng khâu thẩm tra, kiểm tra khách hàng thẩm tra dự án xin vay nhiều tiêu chí, từ sở đưa định cho vay hay không cho vay, cho bay Do hiệu chất lượng tín dụng phụ thuộc lớn đến chất lượng thẩm định 3.2.4 Đảm bảo thực tốt quy trình cho vay Các cán tín dụng phải linh hoạt việc áp dụng quy trình vào trường hợp cụ thể Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với Ngân hàng, bước dẫn hồ sơ, thủ tục không cần thiết, bước thu thập, điều tra thông tin giảm nhẹ kế thừa thông tin có sẵn, cán tín dụng cần thiết phải thực đầy đủ, kỹ lưỡng bước quy trình, để đảm bảo khách hàng hiểu rõ thực yêu cầu Ngân hàng 21 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, quản lý khoản cho vay Quản lý tín dụng công tác quan trọng quy trình cho vay Quản lý tín dụng tốt điều kiện đủ để có khoản tín dụng tốt, an toàn Đây điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng tín dụng Công tác quản lý gồm quản lý, kiểm soát khoản vay, xử lý phát sinh thu hồi nợ 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng Nhân tố người giữ vị trí trung tâm, chi phối có ảnh hưởng lớn đến hiệu công việc Đối với hoạt động tín dụng mà cụ thể tín dụng ngắn hạn, người có vai trò quan trọng, để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn không quan tâm đến nhân tố người mà cụ thể cán tín dụng Cụ thể Maritimebank Nam Hà Nội cần xây dụng đội ngũ cán tín dụng đảm bảo chất lượng số lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc Chất lượng đội ngũ cán tín dụng cần đáp ứng phương diện gồm trình độ chuyên môn kinh nghiệm công tác tư cách đạo đức 3.2.7 Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh  Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng  Xây dựng sách khách hàng hợp lý  Đẩy mạnh thực chương trình đại hóa ngân hàng 3.3 Kiến nghị Để nâng cao hiệu tín dụng Chi nhánh cần phải nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát Là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo 22 chất lượng hoạt động Ngân hàng Công tác trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, có tín dụng ngắn hạn Việc kiểm tra, kiểm soát không đơn kiểm tra theo số liệu tiêu mà quan trọng kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định, quy trình cho vay cán tín dụng, đảm bảo họ làm việc theo pháp luật, sở lợi ích Ngân hàng kết hợp với lợi ích Khách hàng Việc kiểm tra cần coi hoạt động tự giác, khách quan, việc kiểm tra kiểm soát thực có ý nghĩa điều chỉnh kịp thời hoạt động Ngân hàng có hoạt động tín dụng ngắn hạn 3.3.1 Đối với nhà nước 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 3.4 Kết luận chƣơng Trong giai đoạn phát triển tại, hội nhập, đặc điểm kinh tế - xã hội sách pháp lý tạo hội lẫn thách thức cho NHTM Việt Nam Tương lai mở cho Ngân hàng ngân hàng biết tận dụng hội, vượt qua thách thức Để góp phần hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội, tác giả đưa nhóm giải pháp chương Đồng thời đưa kiến nghị Chính phủ, NHNN, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Hy vọng giải pháp kiến nghị có giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Maritimebank Nam Hà Nội 23 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế nay, đứng trước yêu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, với phương châm phát huy tối đa nguồn nội lực, tin dụng Ngân hàng có tín dụng ngắn hạn giải pháp quan trọng vốn Để thực ngày hiệu chức vốn có mình, Ngân hàng nhận thấy rằng, bên cạnh mở rộng tín dụng kinh tế, cần phải cho chất lượng tín dụng yếu tố quan trọng, trí yếu tố quan trọng thực cho vay Vì hoàn thiện phát triển tín dụng ngắn hạn nội dung quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển Ngân hàng, Maritimebank Nam Hà Nội định hướng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Để thực chiến lược này, đòi hỏi phải có kết hợp nhiều điều kiện, từ phía Ngân hàng, khách hàng môi trường kinh tế Luận văn phân tích vấn đề lý luận tín dụng chung đặc biệt tín dụng ngắn hạn, phân tích thực trạng hoạt động Maritimebank Nam Hà Nội năm qua để từ góc độ nhà quản trị Ngân hàng đưa số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện nâng cao tín dụng NHTM Vì điểm nghiên cứu giới hạn chi nhánh ngân hàng với quy mô nghiên cứu giới hạn chi nhánh Ngân hàng với quy mô nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, nên giải pháp đưa mang tính đề xuất Quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt từ nhà khoa học Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông 24 Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo, đặc biệt cô giáo, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy tận tình giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học Trong khuôn khổ giới hạn luận văn tốt nghiệp cao học, khả kiến thức hạn chế, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện có tính khả thi cao áp dụng thực tế Maritimebank Nam Hà Nội NHTM nói chung Với kết đạt trên, công tác nghiên cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn vấn đề phức tạp Nó có ảnh hưởng chịu chi phối hàng loạt quan điểm, sách kinh tế - xã hội Việt Nam, môi trường kinh tế quốc tế môi trường kinh doanh hệ thống Ngân hàng Việt Nam Chính sách hoạt động tín dụng ngắn hạn luôn thay đổi đòi hỏi nhạy bén theo thị yếu kinh tế thị trường hướng nghiên cứu phải cập nhật thường xuyên để phù hợp, thích nghi phát triển lên [...]... của chi nhánh 2.2.4 Hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Nam Hà Nội 2.3.1 Những kết quả đạt được Mặc dù tình hình kinh tế còn khá bất ổn, khủng hoảng nhưng dưới sự chỉ đạo của NHNN, ngân hàng TMCP Hàng Hải, hoạt động tín dụng ngắn hạn của Maritimebank Nam Hà Nội đã góp vào thành công chung của chi nhánh Cùng với sự phát triển toàn diện của chi nhánh, hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng. .. HÀNG HẢI VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Nội dung chính của chương này giới thiệu tổng quan về Chi nhánh Nam Hà Nội của Ngân hàng TMCP Hàng Hải và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chính chi nhánh 2.1 Khái quát về Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.2 Tình hình hoạt động của Chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.2.1 Về nguồn vốn Trong bối cảnh... tồn tại và nguyên nhân Do đó, để hoạt động tín dụng ngắn hạn đạt hiệu quả cao hơn nữa, chi nhánh cần có những biện pháp thiết thực nhằm mở rộng, phát triển loại hình cho vay này 18 Chƣơng 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 3.1 Định hƣớng hoàn thiện và phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân. .. hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam Đây là những cơ sở lý luận quan trọng để tác giả vận dụng trong phân tích, đánh giá và đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm phát hoàn thiện và phát triển tín dụng tại các NHTM nói chung và Maritimebank Nam Hà Nội nói riêng trong chương 2 11 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI... trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn Dư nợ tín dụng ngắn hạn là tổng số tiền mà ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng tại một thời điểm Căn cứ vào dư nợ và tỷ lệ dư nợ, ta có thể biết hoạt động tín dụng có tăng trong các năm hay không  Độ an toàn của hoạt động tín dụng  Tính hiệu quả của hoạt động tín dụng ngắn hạn Được thể hiện bằng lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng ngắn hạn: lợi nhuận... triển hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 3.1.1 Định hướng hoạt động năm 2016 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 3.1.1.1 Định hướng hoạt động Với nền tảng vững chắc đã đạt được thông qua việc triển khai chi n lược kinh doanh mới từ năm 2010 cũng như tiếp nối thành công của năm 2014 Maritimebank tự tin... Kế hoạch hành động 3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn năm 2016 của Chi nhánh Nam Hà Nội 3.1.2.1 Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn Tập trung chỉ đạo công tác kinh doanh, bám sát các định hướng, nhiệm vụ của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, đưa hoạt động của chi nhánh đi đúng hướng, đạt vượt mục tiêu đề ra  Tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn: 10%... Khách hàng Việc kiểm tra này cần được coi hoạt động tự giác, khách quan, việc kiểm tra kiểm soát mới thực sự có ý nghĩa điều chỉnh kịp thời hoạt động của Ngân hàng trong đó có hoạt động tín dụng ngắn hạn 3.3.1 Đối với nhà nước 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 3.4 Kết luận chƣơng 3 Trong giai đoạn phát triển hiện tại, sự... hạn tại Chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.1 Quy trình,, sản phẩm tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Nam Hà Nội 2.2.1.1 Quy trình cấp tín dụng ngắn hạn tại Maritimebank Nam Hà Nội Quy trình cấp tín dụng được thực hiện theo quy tắc, chuẩn mực để loại trừ dần các khách hàng không đủ điều kiện, nằm trong danh sách hạn chế hoặc nằm trong tiêu chí từ chối cho vay, nhằm giảm thời gian xem xét Quy trình cấp tín dụng cho... rộng tín dụng nền kinh tế, cần phải cho chất lượng tín dụng là yếu tố quan trọng, thậm trí là yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện cho vay Vì thế hoàn thiện và phát triển tín dụng ngắn hạn luôn là nội dung quan trọng hàng đầu trong chi n lược phát triển của các Ngân hàng, của Maritimebank Nam Hà Nội và cũng là định hướng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Để thực hiện chi n lược này, đòi hỏi phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội, Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội, Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay