Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)

26 177 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:45

Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẠM THỊ MINH LOAN TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO NHÓM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HDBANK) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ THẬP Phản biện 1: TS Nguyễn Thành Hiếu Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Hoàng Yến Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay,ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) mạng lưới rộng khắp tỉnh thành chưa hoạch định chiến lược rõ ràng, công tác truyền thông Marketing dịch vụ bán lẻ chưa trọng Các ngân hàng thương mại khác như: Vietcombank, BIDV, MBBank mở rộng mạng lưới phòng giao dịch để phát triển thị trường, khách hàng Vấn đề cần đặt không ngừng hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing cho ngân hàng nói chung sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh cạnh tranh giữ vững thị phần Vì lý đó, chọn đề tài “Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) làm đề tài nghiên c u luận văn t t nghiệp Thạc sĩ T D với hy vọng đóng góp phần nh việc định hướng định hướng truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh giai đoạn Tổng quan vấn đề nghiên cứu Liên quan đến chủ đề “truyền thông Marketing”, học viên tìm hiểu s công trình khoa học sau: Phillip Kotle (2011), Quản trị Marketing, Dịch giả Trọng Hùng, NXB Th ng kê Nguyễn Thượng Thái (2009), Giáo trình Marketing bản, NXB Bưu Điện Nguyễn Văn Dung (2010), Thiết kế quản lý truyền thông Marketing, NXB Lao động Trương Thanh Bình (2013), luận văn cao học: Hoạt động truyền thông Marketing cho công tác tuyển sinh Học viện công nghệ bưu viễn thông, Học viện công nghệ Bưu Viễn thông Bùi Thanh Thủy (2010), Hoạt động truyền thông Marketing Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐH GHN, hoa học xã hội nhân văn s 26, tr238-245 Nguyễn Thị Hoa (2013), luận văn cao học: Hoạt động truyền thông Marketing Viễn thông Bắc Ninh, Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên c u đề xuất giải pháp đủ sở c khoa học (cả lý thuyết thực tiễn) nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ bán lẻ HDBank thời gian tới Với mục đích nghiên c u này, nhiệm vụ nghiên c u cụ thể đặt sau: Một là, hệ th ng hoá sở lý luận truyền thông Marketing truyền thông Marketing lĩnh vực dịch vụ, tạo tảng lý thuyết phục vụ cho phân tích thực trạng truyền thông Marketing đ i với nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank Hai là, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông Marketing áp dụng cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ doanh nghiệp để tìm ưu điểm, mặt hạn chế nguyên nhân Ba là, đề xuất s giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ bán lẻ HDBank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đ i tượng nghiên c u: đ i tượng nghiên c u trực tiếp hoạt động truyền thông Marketing đ i với sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank m i quan hệ với thành t Marketing hỗn hợp khác xem xét tổng thể hệ th ng Marketing doanh nghiệp Phạm vi nghiên c u: nghiên c u tập trung vào hoạt động truyền thông Marketing đ i với s dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: dịch vụ huy động v n, dịch vụ tín dụng, dịch vụ thẻ mà không nghiên c u đ i với dịch vụ trọng tâm khác Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên c u sử dụng phương pháp khác để tiếp cận lý thuyết thực tiễn, cụ thể là: - Tiếp cận lý thuyết - Tiếp cập thực tế: việc tiếp cận thực tế dựa vào phương pháp sau:  Phương pháp quan sát không tham dự  Tổng hợp thông tin th cấp hoạt động Marketing nói chung, hoạt động truyền thông đ i với sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng HDBank s ngân hàng khác từ báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo nghiên c u thị trường tin ngành, tin nội doanh nghiệp  Ph ng vấn chuyên sâu cá nhân s khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank Kết cấu luận văn Với mục đích, phương pháp phạm vi nghiên c u nêu trên, đề tài chia làm chương: - Chƣơng 1: Tổng quan truyền thông Marketing doanh nghiệp dịch vụ - Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chƣơng 3: Một s giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Chƣơng TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 1.1 Khái quát chung truyền thông Marketing 1.1.1 Marketing hệ thống hoạt động Marketing 1.1.1.1 Khái niệm Marketing Theo Philip otler, truyền thông Marketing hoạt động truyền thông tin cách gián tiếp hay trực tiếp sản phẩm thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng vào doanh nghiệp sản phẩm, mua sản phẩm doanh nghiệp [3] Trong luận văn này, Marketing tiếp cận theo khái niệm Phillip Kotler 1.1.1.2 Hệ thống hoạt động Marketing Sơ đồ hình 1.1 minh họa cách sơ lược hệ th ng hoạt động Marketing doanh nghiệp yếu t ảnh hưởng inh tế nhân học Công nghệ tự nhiên Môi trường vi mô Giá Khách Hàng Sản phẩm Thị trường mục tiêu …… … Phân ph i Xúc tiến hỗn hợp Đ i thủ cạnh tranh Văn hóa Trung gian Marketing Chính trị pháp luật Hình 1.1 Hệ thống hoạt động Marketing yếu tố ảnh hưởng [Nguồn:9, tr26] 1.1.2 Khái niệm mô hình truyền thông Marketing 1.1.2.1 Khái niệm truyền thông Marketing Theo Philip otler: Truyền thông Marketing (Marketing Communications) hoạt động truyền thông tin cách gián tiếp hay trực tiếp sản phẩm thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng vào doanh nghiệp sản phẩm mua sản phẩm doanh nghiệp [7] 1.1.2.2 Mô hình truyền thông Marketing Hình 1.2 Mô hình truyền thông Marketing [Nguồn:7, tr7] 1.1.3 Quy trình kế hoạch truyền thông Marketing 1.1.3.1: Xác định công chúng mục tiêu 1.1.3.2 Xác định mục tiêu truyền thông 1.1.3.3 Thiết kế truyền thông 1.1.3.4 Lựa chọn kênh truyền thông 1.1.3.5 Xác định ngân sách cho truyền thông Marketing 1.1.3.6 Đo lường kết truyền thông 1.1.4 Truyền thông Marketing tích hợp (IMC) 1.1.4.1 Khái niệm Theo Trần Thị Thập (2015): Truyền thông Marketing tích hợp (Intergrated Marketing Communication - IMC) tiến trình hoạt động định hướng tích hợp, liên quan đến phương th c truyền thông đa dạng (như: quảng cáo, xúc tiến bán, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng, Marketing trực tiếp Marketing tương tác…) nhằm truyền tải thông điệp quán theo thời gian đến với công chúng mục tiêu thương hiệu với mục đích cu i tạo phản ng đáp lại mà thương hiệu mong mu n [8] 1.1.4.2 Triển khai truyền thông Marketing tích hợp 1.2 Hoạt động truyền thông Marketing doanh nghiệp dịch vụ 1.2.1 Doanh nghiệp dịch vụ Về bản, đặc trưng kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ nêu đây:  Tính vô hình/không hữu:  Tính không đồng chất lượng:  Tính tách rời cung cấp tiêu dùng dịch vụ  Tính không dự trữ  Tính không chuyển quyền sở hữu 1.2.2 Đặc điểm hoạt động truyền thông doanh nghiệp dịch vụTruyền thông qua kênh sản xuất  Truyền thông qua nhân viên cung cấp dịch vụTruyền thông qua môi trường vật chất cung cấp dịch vụ  Xác định hỗn hợp truyền thông Marketing 1.2.3 Nội dung công cụ truyền thông Marketing doanh nghiệp dịch vụ 1.2.3.1 Quảng cáo uảng cáo bất c hình th c truyền đạt quảng bá thông tin phi cá nhân ý tưởng, hàng hóa dịch vụ người tài trợ xác định uảng cáo cách th c hiệu kinh tế để phổ biến thông điệp, dù để xây dựng ưa thích thương hiệu hay để giáo dục người 1.3.2.2 Xúc tiến bán Xúc tiến bán hình th c kích thích ngắn hạn để thúc đẩy dùng thử mua sản phẩm hay dịch vụ Các công ty sử dụng công cụ xúc tiến bán phiếu giảm giá, tặng quà, thi để thu hút phản ng nhanh mạnh từ người mua hàng 1.2.3.3 Quan hệ công chúng uan hệ công chúng hoạt động truyền thông gián tiếp doanh nghiệp nhằm gây thiện cảm công chúng với doanh nghiệp sản phẩm 1.2.3.4 Marketing trực tiếp Marketing trực tiếp hệ th ng Marketing tác động trực tiếp đến khách hàng Nó bao gồm nhiều hoạt động: bán hàng trực tiếp, Marketing qua điện thoại, quảng cáo đáp ng trực tiếp Công ty sử dụng Email, điện thoại, fax…để truyền thông trực tiếp tạo đáp ng đ i thoại từ khách hàng khách hàng tiềm định 1.2.3.5 Bán hàng cá nhân Bán hàng cá nhân tương tác trực tiếp người bán hàng với một nhóm người mua triển vọng nhằm mục đích giới thiệu, trả lời câu h i tạo đơn đặt hàng Bán hàng cá nhân công cụ hiệu giai đoạn sau trình mua hàng, đặc biệt giai đoạn xây dựng ưa chuộng, thuyết phục hành động người mua 1.3 Kinh nghiệm truyền thông Marketing số ng n hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam 1.3.1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn xác định rõ ràng công chúng mục tiêu mà ngân hàng hướng đến Đ i với nhóm sản phẩm huy động v n, SHB đặc biệt trọng vào nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng nguồn tiền tiết kiệm nhàn rỗi Đ i với nhóm sản phẩm cho vay dịch vụ tài khác, SHB trọng vào đ i tượng doanh nghiệp, tổ ch c kinh tế sản xuất kinh doanh ngành nghề than, cao su, thủy sản, gạo, nông sản, xây dựng Với mục tiêu truyền thông tập trung tạo dựng hình ảnh thương hiệu mạnh, tin cậy đến đ i tượng khách hàng cá nhân, nâng cao nhận biết thương hiệu sản phẩm cá nhân SHB Việt Nam Ngân hàng SHB chuyển thông điệp truyền thông tới khách hàng trọng nâng cao hình ảnh, uy tín SHB Việt Nam 1.3.2 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Vì ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) kinh doanh sản phẩm dịch vụ hoạt động thị trường nh nhiều đ i thủ cạnh tranh nên ngân hàng hướng đến đ i tượng khách hàng, trừ khách hàng doanh nghiệp lớn không trực tiếp giao dịch mà chuyển cho hội sở trực tiếp cung cấp dịch vụ Với thông điệp truyền thông Hành động ước mơ bạn , ngân hàng VPBank triển khai chương trình truyền thông thông qua s hoạt động ca nhạc, từ thiện định vị thương hiệu âm nhạc: xây dựng thương hiệu qua đường nghệ thuật Thực Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội: chương trình “Hành động ước mơ” VPBank triển khai mang đến niềm vui cho em nh khó khăn mong chờ ngày đến trường, xây dựng cờ g m lớn Việt Nam đảo Trường Sa, tài trợ xây dựng trường mầm non Xuân Hòa - Nam Định, thành lập quỹ học bổng Thịnh Vượng dành cho sinh viên gi i học sinh nghèo vượt khó nước, xây dựng nhà tình nghĩa… vừa mang tính nhân văn, cộng đồng xã hội, vừa quảng bá thương hiệu hình ảnh đẹp cho ngân hàng 1.3.3 Bài học rút cho hoạt động truyền thông HDBank HDBank triển khai nhiều chương trình khuyến thu hút khách hàng khách hàng tiềm với mục tiêu phát triển dài hạn Những chương trình khuyến cần phải thiết thực đáp ng nhu cầu, lợi ích nhóm khách hàng phải gắn liền với thực tiễn Thời lượng diễn chương trình khuyến phải đủ dài để khách hàng tìm hiểu nắm bắt chi tiết Bên cạnh chương trình khuyến thu hút khách hàng trương trình hậu quan trọng, lấy mục tiêu kinh doanh dài hạn đặt lên hàng đầu chương trình hậu giúp lấy cảm tình khách hàng tới gói sản phẩm Ngoài cách HDBank cần phải liên kết với tổ ch c xã hội phát triển ngân hàng cần phải đóng góp cho xã hội 10 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức HDBank (Nguồn: hdbank.com.vn) 11 2.1.2 Tình hình kết kinh doanh HDBank giai đoạn 2012 - 2015 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh HDBank giai đoạn 2012 – 2015 Tổng tài sản Ðơn vị 2012 tính Triệu đồng 52.783 86.227 100.000 102.423 Tổng huy động Triệu đồng 46.368 76.304 88.600 82.092 Cho vay khách hàng Nợ xấu Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21.148 % 2,35 Triệu đồng 427 44.030 1,9 396 54.000 67.252 1,4 0,97 700 836 V n điều lệ ROE Triệu đồng 5.000 % 9,12 5.000 5,66 8.100 6,9 8.100 8,92 Chỉ tiêu ROA Mạng lưới giao dịch 2013 2014 2015 % 0,9 0,6 0,6 0,81 Ðiểm 121 190 210 220 (Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Phát Triển TP.HCM) 2.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ ng n hàng bán lẻ 2.2.1 Thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt nam Ngay từ vài năm trước, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ đại phận ngân hàng thương mại Việt Nam xác định trọng tâm chiến lược phát triển Gi ng lựa chọn sản phẩm tiêu dùng khác, khách hàng xu hướng lựa chọn dịch vụ ngân hàng chất lượng cao mà giá hợp lý Các NHTM Việt Nam tận dụng thành tựu ngành ngân hàng giới dựa lợi am hiểu thị trường nội địa đời sản phẩm phù hợp nhu cầu, văn hóa người Việt Nam với giá chất lượng tương x ng Dịch vụ NHBL phải phát triển theo hướng kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng với lợi ích ngân hàng mang lại lợi ích cho kinh tế 12 2.2.2 Tình hình kết kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank 2.2.2.1 Về hoạt động huy động vốn Nhìn chung hoạt động huy động v n nói chung huy động v n bán lẻ nói riêng HDBank từ 2013 – 2015 tăng Bảng 2.2 Số liệu nguồn vốn huy động HDBank Đơn vị: tỷ đồng TT I A B II Chỉ tiêu huy động vốn Tổng nguồn v n Phân loại theo loại tiền Bằng VNĐ Ngoại tệ quy đổi PL theo thành phần kinh tế Huy động từ dân cư TG tổ ch c kinh tế TG,tiền vay TCTD khác TG ho bạc + V n khác 2013 -2014 2014 - 2015 Năm Chênh Tỷ lệ Chênh 2015 Tỷ lệ lệch % lệch 6.304 87.958 88.257 11.654 15,27 299 0,34 Năm 2013 Năm 2014 6.304 87.958 88.257 11.654 15,27 299 1.302 80.911 84.767 9.609 13,48 3.856 5.002 7.047 3.490 2.045 40,88 -3.557 0,34 4,77 -50,48 76.304 87.958 88.257 11.654 15,27 299 42.957 43.214 52.183 257 0,60 8.969 0,34 20,75 26.798 25.800 27.692 1.892 7,33 6.397 18.760 5.894 12.363 193,26 -12.866 -68,58 152 184 2.488 -998 -3,72 32 21,05 2.304 1252,17 (Nguồn Báo cáo tài qua năm HDBank) 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng Về chất lượng tín dụng: Năm 2015 HDBank tiếp tục quan tâm đến chất lượng tín dụng, bước lành mạnh hoá công tác tín dụng nhằm ổn định phát triển, công tác thẩm định dự án, kiểm soát trước, sau cho vay thực nghiêm túc, chặt chẽ Đồng thời đẩy mạnh thu nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, kiên phân loại nợ thực rủi ro triệt để Do tỷ lệ thu lãi đạt 98%, nợ xấu 1% 13 Bảng 2.3 Quy mô tín dụng bán lẻ HDBank Số TT Chỉ tiêu Năm 2013 Đơn vị:Tỷ đồng Năm 2014 Năm 2015 S tiền S tiền Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) S tiền Tỷ lệ (%) 31.148 100 44.207 100 52.470 100 Tổng DN Nhà Nước 14.329 46 25.308 57 23.588 45 DN Ngoài qu c 16.414 53 18.352 42 27.994 53 doanh Tiêu dùng hộ kinh 405 547 1.2 1006 doanh ( Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 HDBank) 2.2.2.3 Dịch vụ ngân hàng Đến HDBank triển khai nhiều hình th c dịch vụ: chuyển tiền nhanh, dịch vụ toán, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ toán biên mậu, dịch vụ bảo lãnh, phát hành thẻ ATM, thẻ tín dụng nội địa, thẻ ghi nợ, toán thẻ tham gia mạng lưới Bank Net, Master Card, Visa Card, thu đổi ngoại tệ…đem lại doanh thu dịch vụ tăng trưởng nhiều mảng dịch vụ: Bảng 2.4 Kết kinh doanh dịch vụ HDBank Năm Năm Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 S tài khoản cá nhân Tài khoản 350.000 480.000 688.000 S thẻ ATM Thẻ 229.479 368.000 598.650 S thẻ tín dụng Thẻ 1.098 5.612 8.219 S dư tài khoản cá nhân Tỷ đồng 150 100 56 Doanh s chi trả Western Union Triệu USD 1,8 5,1 8,7 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 HDBank) 14 2.2.2.5 Công tác toán HDBank tổ ch c t t toán đặc biệt vào thời gian cu i năm không để chậm trễ sai sót đảm bảo uy tín Ngân hàng với khách hàng Mặt khác, HDBank áp dụng quy trình giao dịch cửa trực tiếp 100% chi nhánh, PGD trực thuộc với khách hàng nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý tài ngân hàng nói riêng đ i với khách hàng nói chung chuẩn xác, nhanh chóng, thuận lợi 2.2.2.6 Công tác ngân quỹ HDBank đặt mục tiêu phục vụ khách hàng làm hàng đầu, dịch vụ thu chi tiền mặt doanh nghiệp biện pháp Marketing dịch vụ ngân hàng Với kh i lượng thu chi tiền mặt lớn song HDBank đảm bảo thực quy trình thu chi tiền mặt, vận chuyển tiền đường đi, đảm bảo t t công tác an toàn ngân quỹ tài sản chung 2.3 Thực trạng hoạt động truyền thông Marketing dịch vụ ng n hàng bán lẻ HDBank 2.3.1 Quy trình kế hoạch truyền thông 2.3.1.1 Xác định công chúng mục tiêu 2.3.1.2 Xác định mục tiêu truyền thông 2.3.1.3 Thiết kế thông điệp truyền thông 2.3.1.4 Lựa chọn phương tiện truyền thông 2.3.1.5 Xây dựng ngân sách truyền thông 2.3.1.6 Quyết định đánh giá hệ thống biện pháp chương trình truyền thông 2.3.2 Các nội dung công cụ truyền thông Marketing thực 2.3.2.1 Quảng cáo  Quảng cáo ti vi  Quảng cáo SMS 2.3.2.2 Quan hệ công chúng 2.3.2.3 Bán hàng cá nhân 15 2.3.2.4 Xúc tiến bán 2.3.2.5 Marketing trực tiếp 2.3.3 Các nguồn lực để thực truyền thông Marketing 2.3.3.1 Nhân lực phụ trách truyền thông phòng Marketing 2.3.3.2 Ngân sách cho hoạt động truyền thông 2.3.3.3 Mô hình tổ chức chức truyền thông 2.3.3.4 Các nguồn lực vô hình 2.3.4 Vấn đề tích hợp phương tiện truyền thông Marketing Đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank, vấn đề tích hợp phương tiện truyền thông Marketing thể rõ nét việc tích hợp công cụ gồm quảng cáo, khuyến mãi, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng Marketing trực tiếp 2.3.5 Một số kết khảo sát nhận thức công chúng mục tiêu hoạt động truyền thông HDBank Nhìn chung, H biết đến DV NHBL qua hoạt động: quảng cáo, PR Đài truyền hình Việt Nam VTV3,VTV1,HTV9, áp phích, trang chủ Google; nhận quảng cáo e-mail ngân hàng; người quen giới thiệu cảm thấy hài lòng Vì vậy, HDBank cần đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng mình, nâng cao chất lượng dịch vụ để chuyên nghiệp ngành dịch vụ khách hàng 2.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động truyền thông Marketing Ng n hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh 2.4.1 Những yếu tố bên doanh nghiệp * Nguồn nhân lực * Chất lượng sản phẩm * Giá sản phẩm *Phân ph i sản phẩm 2.4.2 Những yếu tố bên doanh nghiệp * Đ i thủ cạnh tranh * Khách hàng 16 * Môi trường kinh tế, trị, xã hội, pháp luật * Yếu t kinh tế * Yếu t văn hóa - xã hội 2.5 Đánh giá chung thực trạng hoạt động truyền thông Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ doanh nghiệp 2.5.1 Những ưu điểm Th nhất, Ngân hàng xác định cách rõ ràng đắn mục tiêu truyền thông phù hợp với thực tế thị trường Việt Nam giai đoạn Th hai, công cụ truyền thông quảng cáo bước đầu đáp ng mục tiêu đề truyền thông Th ba, hoạt động xã hội gây quỹ từ thiện, xây trường học, tài trợ sinh viên, học sinh,… phát huy t t vai trò mình, góp phần vô quan trọng việc quảng bá thương hiệu ngân hàng nói chung quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đến gần với công chúng Th tư, chương trình khuyến mãi, giảm lãi suất tặng quà thu hút nhiều khách hàng quan tâm, thường xuyên tiến hành hiệu ng t t, góp phần không nh giúp cho HDBank tăng doanh s doanh thu HDBank Th năm, công cụ truyền thông HDBank phần phát huy tác dụng Nhờ vào đó, kết kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank năm qua tương đ i khả quan tăng trưởng t t 2.5.2 Những hạn chế, tồn 2.5.2.1 Về quy trình truyền thông Quy trình thiết kế truyền thông chưa khoa học, dừng lại m c độ triển khai kế hoạch ch chưa nội dung tích hợp, chưa thực đánh giá hiệu hoạt động truyền thông nên chương trình truyền thông không rút kinh nghiệm sửa chữa sai lầm mắc phải, không tìm nguyên nhân hoạt động truyền thông chưa hiệu 17 2.5.2.2 Về kênh truyền thông công cụ truyền thông Các kênh truyền thông mà HDBank sử dụng khai thác chưa độ phủ cao, Ngân hàng sử dụng nhiều kênh truyền thông với chi phí cao như: đăng báo, truyền thông buổi tọa đàm, hội nghị… s người theo dõi biết đến dịch vụ nhiều hạn chế Việc truyền thông tiếp xúc khách hàng chưa hiệu quả, ngân hàng chưa liệt việc phát huy nguồn lực sẵn giao dịch viên, BSA,chuyên viên quan hệ khách hàng , khả thuyết phục bán hàng cán nhân viên chưa cao 2.5.2.3 Về thực triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu HDBank 2.5.2.4 Về nguồn lực cho truyền thông Ngân sách cho hoạt động truyền thông Marketing thấp so với trung bình chung ngành nhu cầu thị trường tính hiệu công cụ truyền thông thấp 18 Chƣơng HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh * Định hƣớng chung Mục tiêu – Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn tài hoạt động hiệu hàng đầu Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ, mạng lưới qu c tế thương hiệu khách hàng Việt Nam tự hào tin dùng Giá trị cốt lõi: - hách hàng trọng tâm; hoạt động an toàn, trọng hiệu quả, rõ ràng minh bạch - Nhân xuất sắc nỗ lực không ngừng - Hợp tác phát triển với đ i tác - Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội Định vị thị trƣờng: Thị phần: thị phần quy mô NHBL nằm nhóm ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Nền khách hàng chiếm khoảng 5% dân s vào năm 2020 Khách hàng mục tiêu: - Đ i với khách hàng dân cư - Nhóm khách hàng thu nhập cao - Đ i với khách hàng hộ sản xuất kinh doanh 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Huy động ròng tăng 62%, cho vay tăng 15%, nợ xấu thấp 2,5% s lượng khách hàng cá nhân tăng 137%, lợi nhuận ròng 10 tỷ/năm - Xây dựng thương hiệu thẻ Visa HDBank thuộc top thương hiệu thẻ qu c tế 19 - Gia tăng hiệu hoạt động: thu nhập từ hoạt động bán lẻ tăng 40%, chiếm tỉ trọng 50% - Hiện đại hóa công nghệ tin học ngân hàng - Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL - Xây dựng nguồn nhân lực động – chuyên nghiệp – hiệu - Phát triển mạng lưới hoạt động 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing dịch vụ ng n hàng bán lẻ Ng n hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh 3.2.1 Giải pháp quy trình kế hoạch truyền thông Hiện nay, thực tế để hoàn thiện quy trình kế hoạch truyền thông Marketing đ i với HDBank phải bao gồm vấn đề cụ thể sau: Đảm bảo thực đủ bước quy trình kế hoạch truyền thông * Đối với việc xác định kết truyền thông HDBank cần dựa vào báo cáo kết thực từ chương trình truyền thông Marketing trước kết hợp với nhiều yếu t khác độ hấp dẫn chương trình, nhu cầu thực tế khách hàng, động thái đ i thủ cạnh tranh Ngoài việc định lượng kết truyền thông đạt được, HDBank phải tiếp tục lắng nghe, thu thập đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ, độ hài lòng khách hàng, độ hấp dẫn chương trình truyền thông Đối với việc xác định ngân sách truyền thông HDBank cần lập chi tiết ngân sách cho tiêu dịch vụ thời điểm, giai đoạn cần tăng t c hoàn thành kế hoạch * Hoàn thiện quy trình quản lý hoạt động khuyến Quản lý hoạt động khuyến HDBank gồm bước sau: Bước 1: Quản lý xây dựng kế hoạch tổng thể Bước 2: Báo cáo kế hoạch khuyến tổng thể Bước 3: Quản lý thực chương trình khuyến Bước 4: Quản lý báo cáo kết thực kế hoạch khuyến 3.2.2 Giải pháp nội dung công cụ truyền thông 3.2.2.1 Quảng cáo 20 * Hoạt động quảng cáo truyền hình * Hoạt động quảng cáo qua báo chí *Hoạt động quảng cáo Internet * uảng cáo tờ rơi, catalogue * uảng cáo truyền miệng * uảng cáo trực tiếp * Hoạt động quảng cáo trời 3.2.2.2 Xúc tiến bán 3.2.2.3 Quan hệ công chúng 3.2.2.4 Marketing trực tiếp 3.2.3 Giải pháp nguồn lực để thực truyền thông 3.2.3.1 Nguồn nhân lực HDBank cần xây dựng sách đồng hiệu công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn ngân hàng Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp chất lượng cao, động Xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho công tác bán lẻ chuyên nghiệp, chất lượng cao Gắn kết đào tạo với việc b trí sử dụng cán theo người, việc sách hấp dẫn tuyển dụng, đào tạo, sách khuyến khích động lực để giữ phát triển cán chất lượng Đ i với công tác tuyển dụng: thực tuyển dụng từ bên cách thường xuyên để đảm bảo thông su t trình hoạt động Đ i với công tác đào tạo, huấn luyện: Xác định đ i tượng đào tạo xây dựng nội dung đào tạo: Đào tạo thường xuyên sản phẩm dịch vụ NHBL, quy trình tác nghiệp cho cán H H Đào tạo đ i tượng 3.2.3.2 Tài Tăng cường công tác huy động v n uản lý t t rủi ro 21 3.2.3.3 Nguồn lực vô hình 3.2.4 Giải pháp khác 3.2.4.1 Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu Marketing HDBank cần xây dựng tổ ch c hoạt động Marketing chuyên nghiệp từ Hội sở tới Chi nhánh Xây dựng chương trình PR đồng bộ, tổ ch c hiệu để đẩy mạnh thương hiệu bán lẻ 3.2.4.2 Hoàn thiện sách sản phẩm dịch vụ Tập trung phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ toán không dùng tiền mặt nhằm phát huy hiệu tính kỹ thuật công nghệ Thiết kế dịch vụ, sản phẩm nguyên tắc quy trình, thủ tục đơn giản, thân thiện,dễ tiếp cận đáp ng linh hoạt nhu cầu khách hàng Xây dựng danh mục sản phẩm/dịch vụ đầy đủ, đa dạng, đa tiện ích, tiêu chuẩn, chất lượng, hàm lượng công nghệ cao Lựa chọn s sản phẩm chiến lược, mũi nhọn khả mang lại hiệu tài cao, an toàn để tập trung phát triển HDBank cần tăng cường hợp tác với tổ ch c doanh nghiệp khoản toán dịch vụ thường xuyên, ổn định s lượng khách hàng, trả lương bưu điện, hàng không, điện lực, cấp thoát nước, kinh doanh xăng dầu Phát triển sản phẩm, dịch vụ khác tăng cường thu hút nguồn kiều h i sở ph i hợp với công ty xuất lao động, công ty dịch vụ kiều h i, tổ ch c chuyển tiền nước ngoài, ngân hàng đại lý nước Phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng theo nhóm: nhóm nhóm H cao cấp, nhóm nhóm H hạng trung, nhóm nhóm H phổ thông Nghiên cứu định hướng phát triển gói dịch vụ 3.2.4.3 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng 3.2.4.4 Hoàn thiện sách giá 3.2.4.5 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối dịch vụ 22 3.3 Một số kiến nghị 3.3.2 Những kiến nghị Ng n hàng Nhà nƣớc Để hoạt động truyền thông Marketing HDBank triển khai thuận lợi, tác giả xin kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nước s nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước cần sớm ban hành hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung hoạt động Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng Thứ hai, NHNN cần ban hành quy định khuyến hoạt động ngân hàng hướng dẫn thực th ng hệ th ng ngân hàng khuyến mãi, nhằm tránh việc đưa hình th c khuyến tràn lan, lặp lặp lại,mơ hồ gây nhàm chán người tiêu dùng ảnh hưởng hoạt động ngân hàng Thứ ba, phát triển thị trường tiền tệ khuyến khích cung ng hàng hóa nhu cầu dịch vụ tài ngân hàng đại tạo sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời mở rộng quy mô tính linh hoạt thị trường tiền tệ Thứ tư, Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm xử lý thông tin tín dụng, sở liệu đầy đủ, hiệu cập nhật, phù hợp với phát triển thị trường Thứ năm, cần tổ ch c hội thảo để th ng vấn đề mô hình hoạt động, sản phẩm,…của ngân hàng, vừa đảm bảo đáp ng yêu cầu hoạt động kinh tê hội nhập, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước ta Từ xác định vấn đề bản, cấp bách liên quan đến hoạt động ngân hàng, hệ th ng ngân hàng cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể với trách nhiệm lộ trình ngân hàng, đảm bảo việc phát triển hoạt động ngân hàng Thứ sáu, tăng cường xây dựng vững mạnh thương hiệu HDBank, tài sản lớn không đem lại lợi ích cho ngân hàng mà mang lại vẻ vang cho toàn ngành ngân hàng Việt Nam thị trường qu c tế 23 KẾT LUẬN Trên sở lý thuyết hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh, luận văn phân tích nghiên c u hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank Với kết cấu gồm chương, luận văn đề cập tới s nội dung chung hoạt động truyền thông Marketing doanh nghiệp thực trạng hoạt động truyền thông Marketing HDBank đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, qua đưa s biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing HDBank đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ Với mục tiêu đề ban đầu, luận văn giải s vấn đề sau: Thứ nhất, tổng kết hệ th ng hóa s vấn đề lý luận hoạt động truyền thông Marketing doanh nghiệp đặc thù hoạt động đ i với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sở hiểu sâu Marketing, hoạt động truyền thông Marketing Thứ hai, vận dụng lý luận vào phân tích cụ thể thực tế liệu thu qua việc nghiên c u định tính từ báo cáo, ph ng vấn nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank để biết thực trạng hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank Thứ ba, từ lý luận kết phân tích, thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông Marketing cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank Với giải pháp này, học viên mong mu n hoạt động truyền thông Marketing HDBank tìm hướng để ngày hiệu góp phần nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Luận văn tài liệu hữu ích ng dụng lý thuyết truyền thông Marketing vào thực tế đ i với dịch vụ ngân hàng Việt Nam (cụ thể dịch vụ ngân hàng bán lẻ HDBank) ết luận văn t t nghiệp giúp cho Ban lãnh đạo HDBank thấy rõ tình hình hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, điểm mạnh, điểm yếu HDBank hoạt động truyền thông Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ so với đ i thủ cạnh tranh Từ đó, Ban lãnh đạo HDBank cân nhắc tính khả thi giải pháp hoạt động truyền thông 24 Marketing luận văn để áp dụng vào tình hình thực tế giúp đẩy mạnh việc kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ nước Bên cạnh đó, kết luận văn tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Marketing nói riêng nhà quản trị Marketing nói chung việc tìm hiểu lý thuyết hoạt động truyền thông Marketing ng dụng vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ngân hàng uá trình nghiên c u hoàn thành Luận văn này, tác giả c gắng vận dụng t i đa kiến th c truyền đạt từ thầy giáo Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Tác giả xin bày t lòng cảm ơn chân thành tới thầy giáo, đặc biệt giáo Tiến sỹ Trần Thị Thập quan tâm hướng dẫn tận tình su t trình hoàn thành luận văn Ngoài ra, xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi từ phía HDBank giúp đỡ hoàn thành luận văn Trong khuôn khổ giới hạn luận văn cao học, khả kiến th c hạn chế, luận văn t t nghiệp không tránh kh i thiếu sót hạn chế Tác giả mong đóng góp ý kiến các thầy, cô, bạn để luận văn hoàn chỉnh [...]... ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu chung về Ng n hàng TMCP Phát triển TPHCM 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Ph Hồ Chí Minh (HDBank) được thành lập 1990, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước Đến nay, HDBank hơn 220 điểm giao dịch. .. THIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Định hƣớng và mục tiêu phát triển 3.1.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh * Định hƣớng chung Mục tiêu – Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn tài chính hoạt động hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ, mạng lưới... động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh, luận văn đã phân tích và nghiên c u hoạt động truyền thông Marketing đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ của HDBank Với kết cấu gồm 3 chương, luận văn đã đề cập tới một s nội dung chung nhất về hoạt động truyền thông Marketing trong doanh nghiệp và thực trạng hoạt động truyền thông Marketing của HDBank... thực tế đ i với một dịch vụ của một ngân hàng tại Việt Nam (cụ thể là dịch vụ ngân hàng bán lẻ của HDBank) ết quả của luận văn t t nghiệp thể giúp cho Ban lãnh đạo HDBank thấy rõ tình hình hoạt động truyền thông Marketing của mình đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, các điểm mạnh, điểm yếu của HDBank trong hoạt động truyền thông Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ so với các đ i thủ cạnh tranh Từ đó,... phối dịch vụ 22 3.3 Một số kiến nghị 3.3.2 Những kiến nghị đối với Ng n hàng Nhà nƣớc Để hoạt động truyền thông Marketing của HDBank được triển khai thuận lợi, tác giả xin kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng Nhà nước một s nội dung sau: Thứ nhất, Nhà nước cần sớm ban hành và hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và hoạt động Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ. .. trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt nam Ngay từ vài năm trước, nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ đã được đại bộ phận các ngân hàng thương mại Việt Nam xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển của mình Gi ng như khi lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng khác, khách hàng luôn xu hướng lựa chọn dịch vụ của ngân hàng có chất lượng cao mà giá cả hợp lý Các NHTM Việt Nam thể tận dụng thành tựu của ngành... khẩu lao động, các công ty dịch vụ kiều h i, tổ ch c chuyển tiền ở nước ngoài, các ngân hàng đại lý nước ngoài Phát triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng theo 3 nhóm: nhóm 1 là nhóm H cao cấp, nhóm 2 là nhóm H hạng trung, nhóm 3 là nhóm H phổ thông Nghiên cứu và định hướng phát triển các gói dịch vụ mới 3.2.4.3 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng 3.2.4.4 Hoàn thiện chính sách giá 3.2.4.5... 15 2.3.2.4 Xúc tiến bán 2.3.2.5 Marketing trực tiếp 2.3.3 Các nguồn lực để thực hiện truyền thông Marketing 2.3.3.1 Nhân lực phụ trách truyền thông tại phòng Marketing 2.3.3.2 Ngân sách cho hoạt động truyền thông 2.3.3.3 Mô hình tổ chức chức năng truyền thông 2.3.3.4 Các nguồn lực vô hình 2.3.4 Vấn đề tích hợp các phương tiện truyền thông Marketing Đ i với dịch vụ ngân hàng bán lẻ của HDBank, vấn đề... truyền thông Marketing cho các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại HDBank Với các giải pháp này, học viên mong mu n rằng hoạt động truyền thông Marketing của HDBank sẽ tìm được một hướng đi mới để ngày càng hiệu quả góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường Luận văn sẽ là một tài liệu hữu ích về ng dụng lý thuyết truyền thông Marketing vào thực tế đ i với một dịch vụ của một ngân. .. doanh dịch vụ, trên sở đó cái hiểu sâu hơn về Marketing, hoạt động truyền thông Marketing hiện nay Thứ hai, vận dụng lý luận vào phân tích cụ thể thực tế các dữ liệu thu được qua việc nghiên c u định tính từ các báo cáo, ph ng vấn nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại HDBank để biết được thực trạng hoạt động truyền thông Marketing đ i với các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của HDBank
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank), Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank), Truyền thông Marketing cho nhóm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay