PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT

26 233 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:25

PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPTPHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPTPHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPTPHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPTPHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH : 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ( Theo định hướng nghiên cứu/ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 Phản biện 1: ………………………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông I PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Ngày bước vào kỷ nguyên thay đổi nhanh chóng lĩnh vực thông tin giao tiếp xã hội, nhu cầu trao đổi thông tin ngày trở nên cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường viễn thông nước giới đời phát triển Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn FPT, với vai trò doanh nghiệp đứng đầu viễn thông công nghệ thông tin thị trường, Công ty TNHH thành viên quốc tế FPT phát triển mạnh mẽ mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông dịch vụ giá trị gia tăng tảng hạ tầng viễn thông có Tuy nhiên thời gian qua, tốc độ phát triển lượng khách hàng chậm, chưa khai thác triệt để lượng khách hàng lớn, số lượng hủy lý cao (tương đương 10% so với lượng tăng mới) Trên sở nhận rõ tầm quan trọng việc cần phải thúc đẩy phát triển dịch vụ doanh nghiệp, dựa kiến thức học hiểu biết thực tế trình làm việc Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT tình hình hoạt động công ty thời gian qua, chọn đề tài “Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT (FTI)” Tổng quan nghiên cứu Dịch vụ viễn thông ngành không với nước ta Hiện phát triển mạnh, phát triển nhanh chóng đa dịch vụ, từ dịch vụ lõi đến dịch vụ giá trị gia tăng, từ giải pháp đóng gói phần mềm đến giải pháp phần cứng Chính mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Đã có đề tài nghiên cứu, luận văn Thạc sỹ phân tích việc phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông ngành viễn thông Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thời gian gần cho thấy hầu hết tác giả tập trung vào việc phát triển loại hình dịch vụ chưa đưa phương hướng giải pháp phát triển chung cho công ty Đề tài “Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)” mà tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu sâu chiến lược đề phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông chung doanh nghiệp cụ thể (Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT) đề tài không trùng lặp với công trình nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Mục đích: Vận dụng lý thuyết kinh doanh dịch vụ, quản lý chất lượng, phân tích yếu tố môi trường, xác định nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ viễn thông FTI, xác định mạnh công ty, tồn ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hoạt động kinh doanh, để để xuất phương hướng vàcác giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - Nhiệm vụ: + Khái lược vấn đề lý thuyết dịch vụ viễn thông, kinh doanh dịch vụ viễn thông phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông + Phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ viễn thôngtại công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT + Xác định điểm mạnh, điểm yếu kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT + Đề xuất phương hướng giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao tính cạnh tranh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Các dịch vụ viễn thông phù hợp với xu hướng phát triển khoa học công nghệ nhu cầu thị trường (điện thoại cố định VOIP, đường truyền kênh thuê riêng, thuê máy chủ, cung cấp thiết bị viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng tảng IP, giải pháp kết nối dịch vụ viễn thông…) - Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu giới hạn vào Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT với thời gian đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh dịch vụ viễn thông FTI năm 2014 – 2015, đưa rađịnh hướng giải pháp năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp so sánh số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo toán công ty qua năm, số liệu công bố phương tiện thông tin đại chúng tài liệu nội công ty, tài liệu có liên quan ngành viễn thông để đề giải pháp thiết thực Cụ thể, nghiên cứu sử dụng dựa sở sử dụng phương pháp sau:  Phương pháp thống kê, mô tả nhằm tập hợp số liệu đánh giá thực trạng nhằm đưa nhìn tổng quan vềvà trình kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông FTI thị trường viễn thông nước  Phương pháp phân tích, so sánh nhằm đối chiếu, so sánh số liệu, thông tin khứ để tìm hiểu nguyên nhân có định hướng phù hợp  Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm nhằm nghiên cứu xem xét lại thành thực tiễn khứ để rút kết luận phục vụ đưa giải pháp cụ thể cho công ty Ý nghĩa khoa học nghiên cứu đề tài  Kết nghiên cứu mang tính thời điểm phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông điều kiện khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ nhu cầu khách hàng ngày tăng  Các đề xuất phương phướng giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông có giá trị tham khảo với FTI để điều chỉnh bổ sung chiến lược kinh doanh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: - Chương I: Một số vấn đề kinh doanh dịch vụ viễn thông phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông - Chương II: Thực trạng hoạt độngkinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT - Chương III: Phương hướng giải pháp nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNGPHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 1.1 Dịch vụ viễn thông 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ viễn thông 1.1.1.1 Khái niệm Dịch vụ kinh tế học, hiểu thứ tương tự hàng hóa phi vật chất Có sản phẩm thiên sản phẩm hữu hình sản phẩm thiên hẳn sản phẩm dịch vụ, nhiên đa số sản phẩm nằm khoảng sản phẩm hàng hóa-dịch vụ Dịch vụ viễn thông chia thành hai nhóm: dịch vụ viễn thông dịch vụ giá trị gia tăng Dịch vụ viễn thông bao gồm tất dịch vụ viễn thông công cộng tư nhân cung cấp truyền dẫn thông tin đến thiết bị đầu cuối khách hàng Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng dịch vụ viễn thông mà nhà cung cấp “bổ sung thêm giá trị” cho thông tin khách hàng qua việc nâng cao hình thức nội dung thông tin cung cấp nhằm lưu trữ khôi phục thông tin 1.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ viễn thông Dịch vụ viễn thông có đặc điểm sau: Đặc điểm thứ nhất: dịch vụ viễn thông khác với sản phẩm ngành sản phẩm công nghiệp, sản phẩm vật chất chế tạo mới, hàng hoá cụ thể, mà kết có ích cuối trình truyền đưa tin tức dạng dịch vụ Đặc điểm thứ hai: tách rời trình tiêu dùng sản xuất dịch vụ viễn thông Hiệu có ích trình truyền đưa tin tức tiêu dùng trình sản xuất Đặc điểm thứ ba: xuất phát từ truyền đưa tin tức đa dạng, xuất không đồng không gian thời gian Đặc điểm thứ tư: khác biệt so với ngành sản xuất công nghiệp, nơi mà đối tượng chịu thay đổi vật chất (về mặt vật lý, hoá học, ), sản xuất viễn thông, thông tin đối tượng lao động chịu tác động dời chỗ không gian Đặc điểm thứ năm: trình truyền đưa tin tức mang tính hai chiều người gửi người nhận thông tin Nhu cầu truyền đưa tin tức phát sinh điểm dân cư, điều đòi hỏi phải hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ có độ tin cậy, rộng khắp 1.1.2 Phân loại dịch vụ viễn thông 1.1.2.1.Theo đặc điểm công nghệ, phƣơng thức truyền dẫn mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng - Dịch vụ viễn thông cố định bao gồm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh; - Dịch vụ viễn thông di động bao gồm dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ viễn thông di động vệ tinh, dịch vụ viễn thông di động hàng hải, dịch vụ viễn thông di động hàng không 1.1.2.2.Theo hình thức toán giá cƣớc - Dịch vụ trả trước dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ viễn thông toán giá cước sử dụng dịch vụ trước sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận hai bên; - Dịch vụ trả sau dịch vụ mà người sử dụng dịch vụ viễn thông toán giá cước sử dụng dịch vụ sau sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận hai bên 1.1.2.3.Theo phạm vi liên lạc - Dịch vụ nội mạng dịch vụ gửi, truyền, nhận xử lý thông tin người sử dụng dịch vụ mạng viễn thông; - Dịch vụ liên mạng dịch vụ gửi, truyền, nhận xử lý thông tin người sử dụng dịch vụ mạng viễn thông khác Các mạng viễn thông khác mạng viễn thông khác loại doanh nghiệp viễn thông mạng viễn thông doanh nghiệp viễn thông khác 1.1.2.4.Dịch vụ viễn thông cộng thêm Dịch vụ viễn thông cộng thêm dịch vụ tăng thêm tính năng, tiện ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, phần không tách rời cung cấp với dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng 1.1.3 Vai trò dịch vụ viễn thông kinh tế - Viễn thông ngành thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - Viễn thông ngành kinh tế lớn - Viễn thông hỗ trợ công tác quản lý đất nước - Viễn thông góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá - Viễn thông góp phần phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường 1.2 Kinh doanh dịch vụ viễn thông 1.2.1 Khái niệm kinh doanh dịch vụ viễn thông Kinh doanh dịch vụ viễn thông hoạt động kinh doanh dịch vụ gửi, truyền, nhận xử lý thông tin hai nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ dịch vụ giá trị gia tăng 1.2.2 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông Kinh doanh dịch vụ viễn thông có đặc điểm sau: - Thị trường cạnh tranh - Nhu cầu đa dạng thường xuyên thay đổi - Tiến khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng lớn trực tiếp đến cung - cầu - Canh tranh chất lượng tính đa dạng mạnh cạnh tranh giá 1.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến kinh doanh dịch vụ viễn thông Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh dịch vụ viễn thông gồm có: - Các yếu tố thuộc tự nhiên - Sự điều tiết nhà nước ngành viễn thông - Sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin - Trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển khoa học – công nghệ kinh tế - Mức sống, nhu cầu thị hiếu khách hàng thay đổi - Gia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia vào kinh doanh dịch vụ viễn thông - Cạnh tranh đối thủ ngành 1.3 Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông cần phải đảm bảo yếu tố sau: - Tìm kiếm phát triển thị trường - Đa dạng hóa loại hình dịch vụ - Nângcao chất lượng dịch vụ khách hàng 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông - Chỉ tiêu Doanh thu - Chỉ tiêu Thị phần - Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ 1.3.3 Cơ sở phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông Phát triển nhanh, đa dạng hóa khai thác có hiệu loại hình dịch vụ sở hạ tầng thông tin quốc gia nhằm cung cấp cho người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet với chất lượng cao, an toàn, bảo mật, giá cước thấp tương đương mức trung bình quân nước khu vực, phục vụ nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng, Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Đẩy nhanh tốc độ phổ cập dịch vụ viễn thông, Internet nước Bên cạnh dịch vụ cố định, đẩy mạnh phát triển dịch vụ di động, Internet, thương mại điện tử dịch vụ phục vụ Chính phủ điện tử, dịch vụ công, dịch vụ cộng đồng dịch vụ giải trí gia tăng khác 1.3.4 Các phƣơng thức để phát triển dịch vụ viễn thông Khi nói đến phát triển kinh doanh người ta thường đề cập đến hai xu hướng chính: phát triển theo chiều rộng phát triển theo chiều sâu Do yêu cầu từ thị trường sức ép cạnh tranh, DN kinh doanh dịch vụ viễn thông cần thiết phải bắt kịp xu hướng phát triển cung ứng dịch vụ theo chiều rộng lẫn chiều sâu Tựu chung lại, dù phát triển kinh doanh theo hình thức chiều sâu hay chiều rộng, DN kinh doanh dịch vụ viễn thông phải phát triển lĩnh vực sau phát triểnkinh doanh: - Phát triển mạng lưới phân phối dịch vụ - Phát triển số lượng khách hàng mở rộng thị phần - Phát triển quy mô dịch vụ - Tăng doanh thu 1.3.4.1 Phát triển mạng lƣới phân phối dịchvụ Tổ chức kênh phân phối việc tổ chức đưa dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng cuối Xây dựng kênh phân phối nhằm góp phần chiếm lĩnh nhanh thị phần, tăng mức độ sử dụng, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp vấn đề quan trọng kinh doanh khai thác dịch vụ viễn thông Phát triển mạng lưới phân phối dịch vụ thông qua mạng lưới phân phối: - Kênh phân phối dịch vụ viễn thông - Mạng điểm cung cấp dịch vụ viễn thông 1.3.4.2 Phát triển số lƣợng khách hàng mở rộng thịphần Hướng thứ hai phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông việc bán hàng chăm sóc KH, dịch vụ sau bán hàng để phát triển số lượng khách hàng DN,mở rộng thịphần Để phát triển khách hàng, doanh nghiệp dùng nhiều sách,vận dụng nhiều biện pháp khác Việc phát triển KH, mở rộng thị phần thường DN lập kế hoạch dựa kết điều tra nghiên cứu thị trường để hiểu phân đoạn KH 1.3.4.3 Phát triển quy mô dịchvụ Các doanh nghiệp không ngừng đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển để đưa dịch vụ mới, ứng dụng phù hợp với nhu cầu thay đổi nhanh chóng khách hàng thị trường Quy mô dịch vụ đa dạng, phong phú việc phát triển khách hàng có nhiều thuận lợi 1.3.4.4 Tăng doanhthu Doanh thu DN kinh doanh dịch vụ viễn thông nguồn thu từ cung ứng DV dịch vụ gia tăng giá trị Phát triển doanh thu hiểu doanh thu năm sau phải cao năm trước Trước sức ép giảm doanh thu từ dịch vụ truyền thống bùng nổ lưu lượng dịch vụ liệu, nhà mạng thành công giới tiến hành đại hóa hệ thống mạng mô hình kinh doanh Nghiên cứu chiến lược nhà khai thác dịch vụ viễn thông cho thấy họ áp dụng ba chiến lược để đạt mức tăng trưởng Đây thông tin hữu ích cho nhà mạng khác cho người tiêu dùng Các chiến lược sau: - Đầu tư chất lượng mạng; - Nhạy bén với thị trường - Gói dịch vụ khác biệt 1.4 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển viễn thông số nƣớc giới  Phát triển dịch vụ viễn thông Nhật Bản - Công ty hóa sớm Nhật Bản sách huy động vốn - Tự hóa bước ngoặt định cải tổ viễn thông Nhật Bản 10 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT 2.1 Tổng quan Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngày 24/04/2008: Công ty FPT Telecom International thức đời theo định số 185-2008/FPT-FTEL/QĐ-HĐQTcủa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Tên viết tắt FTI - Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH thành viên Viễn thông Quốc tế FPT - Tên giao dịch Quốc tế: FPT international telecom company limited - Trụ sở chính: Tầng 12A, Tòa nhà TNR – 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - Chi nhánh: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Tel: +84(4) 7300 2222 - Website: http://www.fpt.vn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công tác nhân 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức FTI (Nguồn: Hồ sơ lực FTI) 11 FPT International Telecom tổ chức theo chuyên môn hoá cao để phù hợp với phát triển, lớn mạnh để phục vụ khách hàng tốt cạnh tranh tốt 2.1.2.2 Cơ cấu trình độ Quy trình tuyển dụng FTI khắt khe nên đội ngũ nhân công ty người có trình độ học vấn cao, có kiến thức kỹ tốt Chính điều nhân tố tạo nên thành công FTI Tính đến tháng 12 năm 2015 FPT International Telecom có 488 nhân viên, độ tuổi bình quân 27 Trong đó, số lượng nhân viên có trình độ đại học đại học chiếm tỷ lệ cao 82% 2.1.2.3 Cơ cấu chức nhiệm vụ 15% 2% 1% Trên ĐH ĐH Cao đẳng 82% Trung cấp PTTH Hình 2.2: Tỷ trọng cấu trình độ nhân viên (Nguồn: Hồ sơ lực FTI 2015) Cơ cấu nghiệp vụ FPT International Telecom xây dựng sở khoa học, đồng thời lại hài hoà với thực tế phát triển dịch vụ viễn thông Việt Nam tình hình kinh doanh thực tế Công ty FPT Telecom International đảm bảo chất lượng dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng mức tốt so với nhà cung cấp dịch vụ khác Việt Nam Cơ cấu nghiệp vụ FTI thể rõ rõ ràng cấu đây: 14% 47% 9% Quản lý Chức Kỹ thuật 30% Kinh doanh Hình 2.3:Tỷ trọng cấu chức nhiệm vụ (Nguồn: Hồ sơ lực FTI 2015) 12 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi  Tầm nhìn FPT “FPT phải trở thành Tập đoàn toàn cầu hàng đầu dịch vụ thông minh.”  Sứ mệnh FPT “FPT mong muốn trở thành tổ chức kiểu mới, giàu mạnh nỗ lực lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho thành viên điều kiện phát triển đầy đủ tài sống đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần.”  Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi FPT hội tụ chữ: “Chí – Gương – Sáng – Tôn – Đổi – Đồng” 2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động FPT International Telecom (viết tắt FTI) hoạt động lĩnh vực chính: - Cung cấp, tư vấn dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin; - Đại lý, cung cấp, tư vấn giải pháp tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; - Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng, dịch vụ Internet trực tiếp; - Đại lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông; - Đại lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ Internet; - Dịch vụ lưu trữ, thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền; - Dịch vụ điện thoại cố định Internet; - Dịch vụ Video Conference, dịch vụ Camera IP; - Dịch vụ giá trị gia tăng mạng Internet; - Dịch vụ An ninh cho doanh nghiệp 2.1.5 Các dịch vụ FTI cung cấp FTI cung cấp loại hình dịch vụ sau: - DataCenter FPT Cung cấp thiết bị phần cứng viễn thông Kênh thuê riêng Dịch vụ điện thoại cố định (iVoice) Dịch vụ Dữ liệu trực tuyến - Quản lý dịch vụ (Managed Services) 2.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 13 2.2.1 Môi trƣờng kinh doanh dịch vụ viễn thông 2.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT  Sự tăng trưởng phát triển ổn định tỷ trọng dịch vụ kinh tế 5.6 6.2 5.96 4.8 4.3 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Hình 2.4: Tốc độ tăng trƣởng kinh doanh dịch vụ viễn thông giai đoạn 2011-2015 (Nguồn: Thống kê tình hình kinh doanh khối Viễn thông năm 2011-2015)           Sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin Sự phân công chuyên môn hóa ngành dịch vụ Xu hướng hội nhập khu vực quốc tế kinh doanh dịch vụ Gia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tếthamgia vào kinh doanh dịch vụ viễn thông Các yếu tố sau làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối thủ gồm: Tình trạng ngành: Tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh Cấu trúc ngành: Ngành tập trung hay phân tán Các rào cản rút lui: Rào cản rút lui yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành doanh nghiệp trở nên khó khăn Mức sống, nhu cầu thị hiếu khách hàng thay đổi Môi trường nội doanh nghiệp Đối thủ cạnh tranh VNPT Viettel FTI Khác 8% 16% 47% 29% Hình 2.5: Thị phần kinh doanh dịch vụ truyền số liệu cho nhóm khách hàng Ngân hàng-Tài chính-Bảo hiểm 14 2.2.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Đứng trước khó khăn, thách thức chung kinh tế, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty toàn thể cán nhân viên nỗ lực không ngừng, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt giải kịp thời vấn đề phát sinh giải pháp đồng đem lại kết khả quan Năm 2015, FPT Telecom tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, tạo giá trị ngày lớn cho cổ đông Doanh thu hợp Công ty đạt 4.825 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm trước hoàn thành vượt mức kế hoạch đề Lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 763 tỷ đồng Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 997 tỷ đồng lên 1.246 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tháng 10 vừa qua Lãi cổ phiếu thực tế (sau trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi) đạt 5,306 đồng/cổ phần Tổng tài sản Công ty tính đến cuối năm 2015 đạt 5.142 tỷ đồng, tăng 58% so với năm trước Vốn chủ sở hữu đạt 2.207 tỷ đồng, vốn điều lệ 1.246 tỷ đồng Trong mảng kinh doanh, internet băng thông rộng tăng trưởng tốt mức 23% so với năm 2014, mang lại doanh thu 2.800 tỷ đồng, chiếm 58% tổng doanh thu Công ty Doanh thu từ dịch vụ kênh thuê riêng, dịch vụ thoại, dịch vụ cho thuê máy chủ chỗ đặt máy chủ, lưu trữ web tên miền đạt 1.054 tỷ, tương đương 22% tổng doanh thu Năm 2015, lĩnh vực nội dung số thu hẹp hoạt động dẫn đến doanh thu giảm 9% so với năm 2014, đạt mức gần 950 tỷ Một điểm nhấn Công ty năm 2015 hoạt động đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ tỉnh, thành phố toàn quốc Công ty triển khai chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng sang cáp quang (gọi tắt Quang hóa) Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục mở rộng hệ thống tuyến trục Bắc – Nam tuyến kết nối liên tỉnh, góp vốn vào tuyến cáp biển APG, nâng cấp mạng lưới hoàn thiện hệ thống quản trị Với 8.500 km đường trục, kết nối 59 chi nhánh, hạ tầng viễn thông FPT Telecom ngày lớn mạnh, góp phần vào việc đảm bảo an toàn kết nối chi nhánh hai miền Bắc – Nam Có thể nói, bối cảnh khó khăn kinh tế nước giới, việc trì tăng trưởng ổn định vượt bậc FPT Telecom FTI khẳng định tính đắn, kịp thời, hiệu định hướng, định Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực toàn thể cán nhân viên FPT Telecom nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị cho Quý Cổ đông 15 20% 80% VNPT + Viettel Khác Hình 2.6:Thị phần kinh doanh Voice IP quốc tế chiều (Nguồn: Thống kê thị phần kinh doanh dịch vụ viễn thông) 2.2.4 Kết kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Chỉ tiêu doanh thu năm công ty tập đoàn phân chia phù hợp từ dự kiến doanh thu chung toàn tập đoàn chia làm khối: Khối Công nghệ, Khối Viễn thông, Khối Phân phối bán lẻ, Khối Giáo dục Khối Viễn thông: Doanh thu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận thấp khấu hao quang hóa Doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 3.706 tỷ (+31%), mảng internet băng thông rộng (chiếm 70% doanh thu viễn thông FTI công ty thành viên FPT Telecom công ty mang lại lợi nhuận cao FTI theo kế hoạch 1040 tỷ đồng Tuy nhiên, kết tổng kết năm 2015 cho thấy FTI kinh doanh đạt doanh số vượt kế hoạch đạt 1165 tỷ đồng vượt kếhoạch 125 tỷ Cụ thể tiêu doanh số phân bổ cho trung tâm kinh doanh đạt kết sau: Bảng 2.1: Doanh thu theo kế hoạch thực trung tâm kinh doanh FTI Đơn vị: Tỷ đồng DCS ODS MNS VOICE GOV 350 290 180 120 100 Thực 394.5 320.5 204.8 133.2 112 Tăng trƣởng 44.5 30.5 24.8 13.2 12 Trung Trungtâm tâm Doanh thu Kế hoạch (Nguồn: Báo cáo thường niên FTI) Mức độ tăng trưởng doanh thu trung tâm so với kế hoạch năm 2015 thể rõ đây: 16 500 Đơn vị: Tỷ đồng 400 300 Kế hoạch 200 Thực 100 DCS ODS MNS VOICE GOV Hình 2.7: Tình hình doanh thu kế hoạch thực theo trung tâm FTI năm 2015 (Nguồn: Báo cáo thường niên FTI) DCS 10% ODS 11% 34% 18% 27% Hình 2.8: Cơ cấu doanh thu thực theo trung tâm FTI năm 2015 (Nguồn: Báo cáo thường niên FTI) 2.3 Đánh giá kết kinh doanh Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 2.3.1 Kết đạt đƣợc Là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có uy tín lớn, FTEL FTI tận dụng điểm mạnh thị trường viễn thông nay: - Có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông - Cung cấp loại hình dịch vụ tương đối đa dạng hợp tác toàn diện với số Tập đoàn lớn giới Microsoft, DELL, Panasonic… - Lợi lịch sử xây dựng phát triển, công ty trực thuộc Tập đoàn FPT - tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam Chính thế, FTI tích lũy nguồn lớn, nguồn nhân nhân lực dồi dào, có mạng lưới rộng khắp ổn định, chất lượng tốt, sở hạ tầng (đường truyền, thiết bị, data center…) - Hiện công ty chiếm thị phần lớn, có uy tín, có lượng khách hàng sẵn có đối tác lớn tin cậy - Được hỗ trợ tối đa Tập đoàn tài chính, công nghệ, mạng lưới để tập trung phát triển dịch vụ giá trị gia tăng 17 - Đội ngũ nguồn nhân lực trẻ với mô hình đào tạo, môi trường làm việc trẻ trung động mang nét riêng biệt văn hóa FPT tạo khác biệt đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông khác - Liên tục đổi mô hình kinh doanh, nghiên cứu khai thác thị trường công nghệ thông tin tiềm bắt kịp với xu hướng thay đổi toàn giới 2.3.2 Tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Tồn - Quy mô tương đối lớn chế hạch toán, thủ tực tương đối nhiều nên tạo sức ì, linh hoạt điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải có thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường - Phân bổ không rõ ràng, trách nhiệm quyền hạn trung tâm kinh doanh dịch vụ kinh doanh, dẫn đến tranh chấp khách hàng trung tâm - Cơ chế bàn giao công việc, liệu khách hàng chưa rõ ràng khoản mục doanh số, tiền lương, đối tượng phụ trách…dẫn đến nhiều xung đột trung tâm nhân viên - Chất lượng dịch vụ viễn thông số nơi chưa tốt nhưu cam kết với kahcsh hàng Mạng lưới phục vụ lúc, nơi chưa đám bảo khả cung cấp dịch vụ cho khách hàng chưa ổn định dịch vụ - Việc đầu tư phát triển mạng lưới gặp nhiều khó khăn, thời gian khắc phục cố kéo dài - Hoạt động marketing chưa thật hiêu quả; Thông tin khách hàng chưa phong phú - Khách hàng chưa thực hiểu rõ tính kỹ thuật số dịch vụ viễn thôngtin học mà đơn vị cung cấp - Giá cước phụ thuộc vào quản lý nhà nước hợp tác với nhà mạng 2.3.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan: - Thời đại phát triển công nghệ thông tin phát triển không ngừng áp lực gia nhập ngành, điều tạo áp lực cạnh tranh gay gắt thị trường viễn thông Khách hàng có xu hướng quan tâm tới chất lượng dịch vụ giá đòi hỏi công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông phải không ngừng nghiên cứu nhu cầu khách khác đồng thời phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng với nhu cầu khách hàng - Sự suy thoái phục hồi kinh tế gây nên tượng biến động mạnh giá thị trường hầu hết loại sản phẩm, dịch vụ đặc biệt thiết bị công nghệ, viễn thông dẫn đến công ty gặp khó khăn việc triển khai hạ tầng kỹ thuật 18 - Do phát triển kinh tế, mô hình kinh doanh thay đổi kéo theo thay đổi thức hoạt động, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin cần thay đổi để đáp ứng phù hợp với mô hình kinh doanh - Rào cản sách hội nhập, luật kinh doanh viễn thông ảnh hưởng thời thời gian triển khai dự án viễn thông quốc tế  Nguyên nhân chủ quan: - Đội ngũ nhân viên động trẻ trung nhiên sau thay đổi mô hình kinh doanh chưa kịp thích nghi Bắt đầu từ năm 2015, FTI tăng cường hợp tác với Tập đoàn lớn thực kinh doanh phân phối sản phẩm họ (đại lý độc quyền đại lý cấp 1) Tuy nhiên, nhân viên kinh doanh chưa nắm rõ chủ trương BGD tập trung bán sản phẩm mà không phát triển kinh doanh sản phẩm - Số lần cố xảy liên tục phản ánh chất lượng dịch vụ FTI chưa thực ổn định Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật chưa kịp phản ứng nhanh nhạy với cố tải - Khó khăn công tác phát triển mạng lưới hạ tầng dịch vụ viễn thông - Trong mảng kinh doanh thiết bị, việc xuất nhập kho thiết bị từ đối tác chưa linh hoạt tương đối chậm trễ dẫn đến gia hạn thời gian với khách hàng - Quá trình kiểm tra kỹ thuật, kiểm kho thiết bị có nhiều bất cập CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT 3.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông 3.1.1 Bối cảnh phát triển năm tới Ngành viễn thông không xa lạ với thay đổi mang tính bước ngoặt năm tới Tỷ lệ sử dụng mạng viễn thông gia tăng thúc đẩy tăng trưởng ngành viễn thông, đòi chất lượng hạ tầng kỹ thuật cao theo kịp với phát triển chung giới Chính donh nghiệp kinh odanh dịch vụ viễn thông chi tiêu mạnh tay vào hạ tầng ép phủ phải cấp phép cho thương vụ M&A Nhu cầu thúc đẩy đầu tư quan tâm thiết bị kết nối, mà tiếp lại mở đường cho phát triển “dữ liệu lớn” (big data) điện toán đám mây Hiện Microsoft phát triển mạnh mẽ công nghệ điện toán đoán mây tích hợp hệ thống, phần mềm công nghệ thông tin khác xu hướng công nghệ thông tin 3.1.2 Ma trận SWOT cho công ty Phân tích ma trận Swot công ty bao gồm: 19 - Thế mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT FTI có trung tâm kinh doanh chủ quản loại dịch vụ khác nhau, giai đoạn trước đây, trung tâm kinh doanh tập trung kinh doanh sản phẩm công ty Ví dụ trung tâm Voice chủ yếu tập trung vào mảng kinh doanh dịch vụ Voice, trung tâm DCS chủ yếu mảng kênh truyền… Sau thời gian dài áp dụng mô hình kinh doanh đó, đến năm 2015, FTI chuyển hướng trung tâm kinh doanh thực bán chéo, đa dạng hóa dịch vụ, hỗ trợ mảng kinh doanh dịch vụ chủ chốt Sau năm áp dụng, mô hình giúp doanh số FTI tăng vượt bậc so với mô hình cũ Đúng theo xu hướng phát triển FPT, khoảng đến năm công ty thành viên tập đoàn có bước thay đổi chuyển lớn Năm 2015, lợi nhuận FPT đặc biệt FTI quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai số, kỳ vọng năm 2016, tiếp tục trụ vững quỹ đạo FTI từ trước đến đội quân tiên phong đổi Phương hướng phát triển kinh doanh với dịch vụ chủ chốt dịch vụ trung tâm FTI:  Dịch vụ Kênh truyền: FTI cần hướng tới phát triển nâng cấp đường truyền đảm bảo nhu cầu ngày gia tăng khách hàng Đường truyền nước quốc tế cần cải thiện chất lượng hạn chế gián đoạn gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Hiện tại, tốc độ đường truyền FTI cung cấp thấp 2Mbps Quốc tế 20Mbps nước Trong giai đoạn tới, FTI cần vạch phương hướng nâng cấp cho KH lên tốc độ đường truy cập thấp 5Mbps Quốc tế 50Mbps nước FPT FTI KH biết tới đơn vị cung cấp đường truyền tốt - -  Dịch vụ Voice: Về đối tượng KH: Hướng tới doanh nghiệp có nhiều chi nhánh có nhu cầu chăm sóc KH, tập trung vào doanh nghiệp taxi, bán tour du lịch, trung tâm tư vấn luật… Phát triển dịch vụ đầu số Hotline 1900, 1800 kèm sách giá linh hoạt doanh nghiệp có dự kiến cước phát sinh lớn Hướng tới việc cung cấp toàn hệ thống Call center không đầu số mà cung cấp thiết bị cần thiết như: Điện thoại IP phone, Tổng đài cứng… 20 -  Dịch vụ liệu trực tuyến: Kết hợp với nhà cung cấp dịch vụ liệu trực tuyến điện toán đám mây, Hosting… để xây dựng cho KH giải pháp hiệu mà tối ưu chi phí Xây dựng gói sản phẩm phù hợp với đối tượng KH khác Tận dụng tối đa hiệu suất Data center để phát triển dịch vụ trực tuyến khác  Dịch vụ mới: Hiện tại, FTI có hai dịch vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh là: Vydio Conference Office 365 kết hợp với hai hãng công nghệ lớn Vydio Mirosoft FTI thiết lập nhóm chủ chốt kinh doanh đẩy mạnh hai dịch vụ năm 2016 với phương phướng phát triển kinh doanh sau: - - - Đối tượng KH hướng tới: Các doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh nhân viên, có nhu cầu họp trực tuyến chi nhánh với đồng thời có nhu cầu hoàn thiện hệ thống phần mềm văn phòng Giới thiệu tới KH thông tin dịch dụ cho KH trải nghiệm thử dịch vụ trước kỹ kết hợp đồng, cam kết cập nhật phiên hệ thống cho dịch vụ Đồng thời, cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Đối với dịch vụ Vydio Conference hướng KH tới việc thuê thiết thị dịch vụ mua thiết bị lần đồng thời cung cấp đường truyền ổn định để đảm bảo họp KH diễn không bị gián đoạn 3.2 Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 3.2.1 Các giải pháp thuộc nguồn nhân lực thúc đẩy nguồn nhân lực 3.2.1.1 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực doanh nghiệp có vai trò quan trọng phát triển công ty Bởi lẽ người nhân tố cốt lõi, quan trọng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông Chính thế, FPT mạnh văn hóa doanh nghiệp coi người nguồn trung tâm tạo khác biệt nên công tác đào tạo nguồn nhân lực vô cần thiết quan trọng:  Nâng cao trình độ đội ngũ công nhânviên  Đàotạo,bồi dưỡngnângcaotrìnhđộcủangườilaođộng Do tiếp cận với công nghệ mới, FTI cần củng cố trình độ đội ngũ kỹ thuật đội ngũ kinh doanh, hoạch định kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thích ứng thiết thực Không đào tạo đại trà nhằm tránh lãng phí thời gian công tác làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Đối với nhân viên công ty + Đối với nhân viên 3.1.1.2 Giải pháp thúc đẩy nguồn nhân lực  Điều kiện môi trường làm việc Với định hướng “đem lại cho thành viên điều kiện phát triển đầy đủ tài sống đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần”, FPT trọng thu hút nhân tài xây dựng môi trường làm việc 21 động, sáng tạo sách đãi ngộ tốt FPT bên cạnh xây dựng sách điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên, gắn kết nhân viên thể cách sáng tạo thông qua hoạt động kiện tổ chức thường niên mang đậm chất văn hóa STCo riêng biệt (Văn hóa Doanh nghiệp) Ngày Phụ huynh, Ngày làm bố mẹ, Ngày Men Day…Hay kết hợp giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam vào trọng kiện truyền thống công ty Hội làng, Hội diễn văn nghệ, Hội thao, Thi Trạng… Điểm khác biệt cốt lõi FPT cá nhân chấp nhận họ vốn có, điểm mạnh, điểm yếu điểm tốt, điểm không tốt Ở FPT, cấp nói thẳng trao đổi bình đẳng với cấp  Hoàn thiện công tác thăng tiến - Cải tiến công tác giới thiệu, đề bạt cán Đối với cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo cho họ hội để tích lũy dần tiêu chuẩn (cần thay đổi quan điểm “thăm dò” dư luận nhân viên quan điểm “ tạo điều kiện để thể tài năng”) - Xâydựngchínhsáchđộngviên,giúpđỡcánhânthăngtiến Căn vào kết khảo sát, cá nhân có nhu cầu thăng tiến độ tuổi quy hoạch, có sách phân công người giáo dục, giúp đỡ nhân viên khắc phục hạn chế góp ý thay đổi phương pháp công tác; mạnh dạn giao việc cử người giúp đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (cơ sở để thăng tiến) Đối với nhân viên công tác, có thâm niên chi nhánh có xúc thăng tiến, nỗ lực phấn đấu có tâm huyết không phát triển được, đơn vị nên xem khiếm khuyết không giúp đỡ họ khắc phục hạn chế cá nhân, phát huy điểm tích cực trỗi dậy họ để đóng góp công sức vị trí thích hợp vào phát triển nghiệp chung chi nhánh - Đảm bảo công minh, công bằng, bình đẳng, người, việc, vị trí, quy trình Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy nhân viên thăng tiến giải pháp quan trọng nhân viên chi nhánh nhận thấy đóng góp, nỗ lực họ công việc ghi nhận đánh giá cao Từ đó, nhân viên có thêm động lực để làm việc có hiệu quả, cống hiến gắn bó lâu dài với công ty  Hoàn thiện đánh giá thành tích nhân viên Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu để đánh giá công việc: Cải thiện công tác đánh giá công việc theo bước thực đánh giá thành tích FTI sau: Bước Thực việc chấm điểm mức độ thực mục tiêu kết thực công tác chuyên môn hai khía cạnh số lượng chất lượng Bước Sau thực chấm điểm, qui định nức điểm tương ứng với thành tích để xếp loại thành tích Bước Phân điểm chấm quý theo mức thành tích xuất sắc, tốt, hoàn thành, trung bình yếu tương ứng với hệ số thành tích  Xây dựng văn hóa tổ chức a Xây dựng quy tắc, đạo đức trách nhiệm b Truyền thông chia sẻ giá trị văn hóa nhằm tạo đồng thuận toàn thể nhân viên 22 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix 3.2.2.1 Giải pháp sản phẩm, dịchvụ Kể từ năm 2015, FTI thức đẩy mạnh kinh doanh sản phầm hợp tác với ông lớn ngành viễn thông Microsoft, Dell, Panasonic,…cụ thể sản phầm: Office 365,Audio Conference…Để phát triển thị trường sản phẩm này, FTI cần : - Quy hoạch, tổ chức lại phát triển dịch vụ Xây dựng gói dịch vụ đa dạng, tập trung vào nhóm khách hàng có đặc điểm tương đồng, ví dụ: gói cước dành cho học sinh, sinh viên, gói cước dành cho doanh nghiệp, doanh nhân, gói cước ngư dân,… - Thúc đẩy kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần Sau Việt Nam gia nhập vào TPP, mở hội phát triển cho ngành kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin Các sản phẩm công nghệ thông tin bị ràng buộc quyền, Luật kinh doanh viễn thông siết chặt Sản phẩm Office 365 Microsoft sản phẩm có mặt thị trường mang tiện ích vượt trội tích hợp cho khối văn phòng doanh nghiệp Với hai lý trên, việc đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm cần thiết Đưa tiêu KPI phù hợp cho nhân viên sản phẩm - Tổ chức lại phát triển mạng lưới - Hoàn thiện máy quản lý kinh doanh 3.2.2.2 Giái pháp giá Chính sách giá cước có vai trò quan trọng việc phát triển thị trường dịch vụ Viễn thông Quyết định sách giá dịch vụ viễn thông phải đảm bảo dựa yêu cầu sau đây: Tiến hành xây dựng sách giá cước phân biệt khách hàng tổ chức, doanh nghiệp Tăng cường hợp tác đàm phán với bên đối tác để đưa giá phù hợp cho khách hàng Linh động mức giá, nguyên tắc, điều khoản làm hợp đồng lớn với mức cước lớn 3.2.2.3 Giải pháp phân phối sản phẩm FPT có lợi mà không đối thủ cạnh tranh có được, người cộng thêm độ phủ 61 tỉnh thành khắp đất nước, vùng kinh doanh quốc tế Lào, Campuchia, Myanma, Singapore….Chính FTI cần tận dụng lợi để phát triển mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm Nghiên cứu chuyển đổi hình thức cung cấp dịch vụ từ cung cấp địa nhà cung cấp sang hình thức cung cấp địa người sử dụng Nâng cao lực cung cấp dịch vụ trung tâm kinh doanh khu vực địa lý phân bổ 3.2.2.4 Giải pháp xúc tiến bán hàng  Giải pháp hoàn thiện máy tiếp thị chăm sóc khách hàng Tổ chức máy chăm sóc khách hàng đóng vai trò quan trọng công tác quản lý điều hành hoạt động chăm sóc khách hàng, nâng cao vị uy tín công ty với khách hàng Để máy hoạt động tốt vai trò cần phải tổ chức máy theo hướng gọn nhẹ, động, linh hoạt, hiệu sở nội dung sau: a Phân công bố trí máy chăm sóc kháchhàng b Tổ chức tổ, nhóm chăm sóc khách hàng đơn vị trựcthuộc 23 c Xác định, tuyển chọn, bố trí nhânsự d Tập huấn đào tạo, nâng cao trìnhđộ e Cần cụ thể hoá chế sách chăm sóc kháchhàng f Tổ chức nhóm chăm sóc kháchhàng  Phát triển kinh doanh sở xây dựng tăng cường văn hoá doanh nghiệp FTI cần tạo cho môi trường làm việc thoải mái, đoàn kết gắn bó thành viên đơn vị, đồng thời phải gắn kết giữ mối quan hệ tốt đẹp khách hàng Phải làm cho khách hàng không thoả mãn nhu cầu dịch vụ mà cảm thấy thật thoải mái sử dụng dịch vụ đơn vị Để làm điều này, đơn vị nên phát triển đổ chuẩn mực văn hoá doanh nghiệp hướng thành viên đơn vị thực theo  Giải pháp mô hình tổchức Hiện FTI phòng Marketing riêng, mà dựa vào trung tâm truyền thông Tập đoàn nên hoạt động marketing FTI không bật, không hiệu Chính cần thành lập phòng Marketing để đưa hoạt động marketing công ty vào quỹ đạo có chuẩn quy trình phù hợp Phòng chịu trách nhiệm đưa phương hướng chiến lược marketing ngắn hạn dài hạn cho hoạt động kinh doanh công ty 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ kinh doanh dịch vụ - Xây dựng hỗ trợ tài liệu sản phẩm theo quy chuẩn chung công ty bao gồm: Slide Word sản phẩm, Hồ sơ lực công ty hoàn chỉnh để làm thầu, tài liệu công ty, quy định, quy tắc kinh doanh sản phẩm…- Ban Giám đốc công ty, Giám đốc trung tâm trưởng nhóm tăng thêm quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình nhân viên công việc mảng kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ…để nhân viên theo đuổi dự án thầu lớn khách hàng tiềm - Hỗ trợ kinh phí cho nhân viên hoạt động cần thiết để theo đuổi khách hàng lớn, tiềm năng, dự án thầu thời gian dài - Tăng cường tương tác linh hoạt trung tâm kinh doanh dịch vụ chủ quản khác để nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng, hỗ trợ mảng dịch vụ bán chéo - Tổ chức phân bổ công việc hành theo phận, giảm bớt thời gian thủ tục cho nhân viên kinh doanh việc làm hợp đồng thủ tục toán, nghiệm thu khác 3.2.4 Giải pháp đầu tƣ hạ tầng Ngày nay, công nghệ thay đổi liên tục theo ngày, giờ, chu kỳ sống công nghệ ngày rút ngắn theo phát triển xã hội Việc đổi thay công nghệ cũ lạc hậu, công nghệ qua việc sáng chế phát minh hay chuyển giao từ nước sang nước khác yêu cầu vô cấp thiết để phát triển đa dạng loại hình dịch vụ viễn thông Một số nhóm giải pháp như: Hợp lý hoá mạng lưới, đẩy mạnh phát triển mạng lưới, thị trường kinh doanh… Khi triển khai áp dụng công nghệ cần phải trọng đến công tác triển khai dịch vụ mới, tiến hành nâng cấp, chuẩn hoá mặt số lượng chủng loại số lượng máy móc thiết bị, cách trang trí cho phù hợp với vai trò, vị trí đơn vị Đồng thời thể yếu tố hữu hình đại trước khách hàng giúp khách hàng có niềm tin vào nhà cung cấp Như hình ảnh tổng đài, bảng chi tiêu truyền tốc độ, 24 khả tạo dịch vụ thiết bị, công nghệ 3.3 Một số kiến nghị phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông - Tổ chức nghiên cứu thị trường để lập kế hoạch cung cấp dịch vụ phù hợp với thị trường - Lập kế hoạch triển khai chi tiết, kế hoạch đầu tư dài hạn, đầu tư kịp thời, tổ chức quản lý khai thác dịch vụ hiệu - Phát triển dịch vụ kết hợp kinh doanh với tập đoàn lớn Microsoft, Dell… - Đa dạng hóa phương thức hợp tác với doanh nghiệp khác FTI để phát triển nhanh dịch vụ Chọn lọc đối tượng hợp tác như: Hợp tác nhà cung cấp thiết bị; hợp tác với nhà cung cấp giải pháp; hợp tác với nhà khai thác,…ưu tiên lựa chọn hợp tác với nhà cung cấp giải pháp để đảm bảo phát triển dịch vụ bền vững cho FTI Hình thức hợp tác mua giải pháp, tư vấn cung cấp giải pháp tổng thể chia doanh thu… - Thành lập phận chuyên trách phát triển quản lý kinh doanh dịch vụ, khối khách hàng FTI để dễ dàng tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, đôn đốc triển khai trung tâm kinh doanh KẾT LUẬN Từ sở lý thuyết liệu thực tế nghiên cứu thị trường năm liên tiếp, luận văn có đóng góp quan trọng sau: Luận văn xác định sở lý luận phát triển kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông Việt Nam quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh kinh tế thị trường Trong đó, luận văn tập trung làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh doanh nghiệp viễn thông Bên cạnh đó, luận văn tổng hợp lại hệ thống tiêu đánh giá phát triển kinh doanh doanh nghiệp viễn thông phân tích đánh giá tiêu Từ việc nghiên cứu loại hình dịch vụ viễn thông thị trường, luận văn phân tích nhân tố tác động đến phát triển loại hình dịch vụ viễn thông Từ đặc điểm sản phẩm dịch vụ nói chung dịch vụ viễn thông nói riêng luận văn đề xuất giải pháp đặc thù để nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ viễn thông Trong có giải pháp táo bạo, giải pháp riêng cho hoạt động kinh doanh Công TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT mà áp dụng cho doanh nghiệp khác Luận văn “Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT” tổng hợp nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông nói chung FTI nói riêng Để hoàn thiện việc phát triển kinh doanh dịch vụ FTI, hướng nghiên cứu cần thiết sau đề tài “ Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT” Bởi lẽ, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chất lượng dịch vụ yếu tố quan trọng chăm sóc khách hàng tốt, thấu hiểu khách hàng yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp [...]... (Managed Services) 2.2 Thực trạng kinh doanh các dịch vụ viễn thông tại Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 13 2.2.1 Môi trƣờng kinh doanh các dịch vụ viễn thông 2.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT  Sự tăng trưởng và phát triển ổn định của tỷ trọng dịch vụ trong nền kinh tế 7 6 5.6 5 4 6.2 5.96 4.8 4.3 3... kinh doanh của Công TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT mà không thể áp dụng cho các doanh nghiệp khác Luận văn Phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT đã tổng hợp những nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông nói chung và của FTI nói riêng Để hoàn thiện hơn trong việc phát triển kinh doanh dịch vụ của FTI, hướng... Phát triển dịch vụ viễn thông tại Hàn Quốc Chính sách ưu tiên đầu tư - yếu tố quyếtđịnh Pháttriểncôngnghiệpviễnthông–conđườngtáobạo,tựtin,đầytínhdân tộc Tách quản lý nhà nước độc lập với kinh doanh, tách viễn thông khỏibưuchính, công ty hoá các dịch vụ viễn thông - Tạo cạnh tranh trong khai thác dịch vụ viễnthông - Cổ phần hoá công ty quốc doanh của HànQuốc 1.4.2 Một số bài học đối với phát triển viễn. .. xuất thiết bị viễn thông 10 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngày 24/04/2008: Công ty FPT Telecom International chính thức ra đời theo quyết định số 185-2008 /FPT- FTEL/QĐ-HĐQTcủa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Tên viết... đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên FPT Telecom trong nỗ lực không ngừng gia tăng giá trị cho Quý Cổ đông 15 20% 80% VNPT + Viettel Khác Hình 2.6:Thị phần kinh doanh Voice IP quốc tế chiều về (Nguồn: Thống kê thị phần kinh doanh dịch vụ viễn thông) 2.2.4 Kết quả kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Chỉ tiêu doanh thu mỗi năm của từng công ty trong... trƣởng kinh doanh dịch vụ viễn thông giai đoạn 2011-2015 (Nguồn: Thống kê tình hình kinh doanh khối Viễn thông năm 2011-2015)           Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin Sự phân công và chuyên môn hóa trong ngành dịch vụ Xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế trong kinh doanh dịch vụ Gia tăng số lượng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếthamgia vào kinh doanh dịch vụ viễn. .. nhiều bất cập CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT 3.1 Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông 3.1.1 Bối cảnh phát triển trong những năm tới Ngành viễn thông không còn xa lạ gì với những thay đổi mang tính bước ngoặt và những năm tới cũng sẽ là như vậy Tỷ lệ sử dụng mạng viễn thông gia tăng đang thúc... luận về phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt Nam quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Trong đó, luận văn tập trung làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông Bên cạnh đó, luận văn đã tổng hợp lại hệ thống các chỉ tiêu đánh giá về sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông. .. Microsoft đang phát triển mạnh mẽ hơn công nghệ điện toán đoán mây tích hợp ở các hệ thống, phần mềm công nghệ thông tin khác nhau đang là xu hướng công nghệ thông tin hiện nay 3.1.2 Ma trận SWOT cho công ty Phân tích ma trận Swot của công ty bao gồm: 19 - Thế mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức 3.1.3 Phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh dịch vụ viễn thông của công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT FTI có... Hình 2.5: Thị phần kinh doanh dịch vụ truyền số liệu cho nhóm khách hàng Ngân hàng-Tài chính-Bảo hiểm 14 2.2.3 Tình hình kinh doanh các dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT Đứng trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực không ngừng, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT, PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT, PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay