Địa lí tự nhiên đại cương 3

12 302 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:14

•       • • Khái niệm thổ nhưỡng Sự hình thành đất Theo nhà thổ nhưỡng học người Nga VV Đôcutsape “Đất vật thể tự nhiên hoàn toàn độc lập, sản phẩm hoạt động tổng hợp đá mẹ, khí hậu, sinh vật, tuổi địa hình địa phương” Nhược điểm: + Chưa phân biệt khác biệt đất đá + Chưa đề cập đến đặc trưng đất, độ phì nhiêu đất, chất lượng đất Sau Viliam nêu định nghĩa đất cách đầy đủ hơn: “Đất lớp tơi xốp bề mặt lục địa, có khả cho thu hoạch thực vật Độ phì tính chất quan trọng đất, đặc trưng đất.” Độ phì nhiêu đất khả đất cung cấp cho thực vật: nước, chất dinh dưỡng yếu tố khác (nhiệt độ, khí…) để chúng sinh trưởng phát triển + Độ phì nhiêu đất gồm loại Độ phì tự nhiên Độ phì tiềm tàng Độ phì hữu hiệu Độ phì kinh tế Độ phì nhân tạo Độ phì nhiêu biểu thị cho chất lượng đất Sự hình thành đất thống mâu thuẫn đại tuần hoàn địa chất tiểu tuần hoàn sinh vật Mâu thuẫn: Đại tuần hoàn địa chất: giải phóng lượng, phong hóa, bào mòn Tiểu tuần hoàn sinh vật: tích lũy, tổng hợp chất hữu (mùn) Thống nhất: nhân tố thiếu trình hình thành đất Đại tuần hoàn địa chất sở trình hình thành đất, chất qúa trình hình thành đất tiểu tuần hoàn sinh vật Các nhân tố hình thành đất - Đá mẹ: + Đá mẹ có tác dụng chi phối tính chất lí hóa, thành phần cấu tạo đất + Màu sắc đất định đá mẹ - Địa hình: có tác dụng chủ yếu tới phân phối lại lượng nhiệt độ ẩm không khí => phân phối lại vật chất nguyên liệu - Khí hậu: ảnh hưởng đến cường độ chiều hướng phát triển trình hình thành đất - Sinh vật: thể phân hủy tổng hợp chất hữu - Thời gian: tuổi đất tính từ loại đất hình thành ngày (tuổi tuyệt đối đất) Đất có loại tuổi tương đối, chênh lệch giai đoạn phát triển loại đất có tuổi tuyệt đối - Nhân tố người: tác động người làm thay đổi trình hình thành đất, biến đổi từ loại đất sang loại đất khác Sự thay đổi nhiệt độ đất Các chế độ nước đất * Sự thay đổi nhiệt độ đất Tất tượng hấp thụ, truyền dẫn, tích tụ phản xạ nhiệt đất tạo nên chế độ nhiệt đất - Sự biến động nhiệt độ đất: + Trong ngày đêm, nhiệt độ mặt đất cực đại vào lúc 13 cực tiểu trước lúc Mặt Trời mọc (sự biến đổi mặt đất chịu tác động trực tiếp xạ Mặt Trời: ban ngày mặt đất thu nhận lượng nhiệt mặt trời tăng dần từ lúc mặt trời mọc lúc cường độ xạ mặt trời lớn ngày lúc 13 Sau lượng nhiệt Mặt Trời mặt đất nhận giảm dần đạt cực tiểu khoảng sáng Do trực tiếp nhận lượng xạ mặt trời lớn, nên nhiệt độ lớp đất mặt vào ban ngày cao nhiệt độ lớp không khí sát mặt đất Trái lại vào ban đêm nhiệt độ lớp đất mặt lại thấp nhiệt độ không khí sát mặt đất) + Trong năm, nhiệt độ lớp mặt đất bán cầu Bắc cực đại vào tháng 7, cực tiểu vào tháng Ở bán cầu Nam nhiệt độ lớp mặt đất cực đại vào tháng 1, cực tiểu vào tháng - Sự cân nhiệt đất: Tương quan tổng lượng nhiệt đất hấp thụ tổng lượng nhiệt chi phí cho trình xảy đất thời gian *Chế độ nước có kiểu chế độ nước: - Chế độ nước xuyên thấm: đặc trưng xuyên thấm nước qua tầng đất chảy vào tầng nước ngầm Kiểu chế độ nước đặc trưng cho cảnh quan ẩm ướt vùng nhiệt đới ẩm ôn đới lạnh, nơi có lượng mưa lớn lượng bốc - Chế độ nước không xuyên thấm: k có chuyển nước tới nước ngầm Chế độ nước đặc trưng cho cảnh quan kho hạn, nước ngầm nằm sâu - Chế độ nước phan xuyên thấm: dòng nước từ nước ngầm lên chủ yếu, tổng lượng nước bốc hút lớn lượng mưa Chế độ nước đặc trưng cho tầng nước ngầm gần mặt đất - Chế độ nước đọng: đặc trưng cho vùng lòng chảo thuộc khí hậu ẩm ướt, mực ước ngầm cao, độ ẩm kk cao, trị số nước bốc nước hút thực vật nhỏ lượng mưa, dẫn tới hình thành tầng nước ngầm cao làm cho đất bị hóa lầy - Chế độ đông giá: đặc trưng cho vùng có băng vĩnh cữu phủ mặt đất tầng đất Khái niệm keo đất , số tính chất lí đất * Khái niệm keo đất - Phần tử giới đất có kích thước từ nm đến 200 nm gọi hạt keo đất - Những phần tử nhỏ 1nm (nghĩa nhỏ 1/tr mm) phần tử, phần tử lớn 200 nm hạt thô * Tính chất lí đất - Tính liên kết đất: + Là lực dính kết phần tử đất với + Tính liên kết phụ thuộc vào độ ẩm, thành phần giới, thành phần cation hấp phụ lượng mùn đất + Đất có thành phần giới nặng: tính liên kết lớn độ ẩm giảm Vd: đất set trạng thái khô độ liên kết chặt -Tính dính đất: + Là khả liên kết đất với vật tiếp xúc, đất trạng thái ẩm + Tính dính phụ thuộc vào độ ẩm, tỉ lệ sét, cation hấp phụ kết cấu đất Đất khô tính dính + Tính dính đất tăng tỉ lệ thuận với hàm lượng sét đất Đất cát tính dính -Tính dẻo đất: + Đất có tính dẻo đủ ẩm + Ở trạng thái khô sức hút phân tử màng nước bị giảm, đất dễ bị nứt vỡ không dẻo + Ở trạng thái ẩm màng nước lớn khoảng cách hạt đất lớn, đất bị nhão tác động -Tính trương co đất: + Sự tăng giảm thể tích đât độ ẩm đất thay đổi + Tính trương co đất phụ thuộc vào lượng sét thành phần cation đất Các quy luật phân bố đất - Sự phân bố đất theo vĩ tuyến: Những năm 1890-1900, Đôcutsaep nhận thấy số loại đất Trái Đất phân bố theo đới: • • • + Ở bán cầu Bắc, dải vĩ độ gần cực Bắc, khí hậu lạnh thường có băng giá => thực vật có địa y rêu mọc thưa thớt => đất vùng đất đài nguyên (nhiệt độ thấp, thực vật phát triển) + Các vĩ độ thuộc ôn đới lạnh ( 45-50o đến khoảng 70o vĩ Bắc) lạnh rét lượng mưa hơn, thực vật rừng kim thống trị => đất điển hình cho đới pốtdôn + Trong dải vĩ độ thuộc cận nhiệt đới nhiệt đới (nhiệt độ độ ẩm tăng) với khí hậu nóng ẩm, thực vật rừng rộng rụng thường xanh, hình thành loại đất có hàm lượng sắt nhôm cao => đất đỏ, vàng cận nhiệt đất feralit - Sự phân bố đất theo chiều cao + Địa hình núi cao làm cho khí hậu thay đổi => vành đai khí hậu khác tạo nên vành đai thực vật tương ứng Do tác động nhân tố chủ đạo mà vành đai đất theo chiều cao hình thành + Sự thay đổi cac vành đai đất theo chiều thẳng đứng có quy luật tương tự thay đổi đới đất theo chiều ngang từ xích đạo tới cực + Sự phân bố đất theo chiều cao chịu chi phối quy luật địa đới theo chiều ngang (vĩ độ) điều kiện địa phương (địa ô) -Sự phân bố đất theo địa phương + Nhiều loại đất không tuân theo quy luật địa đới quy luật đai cao, chúng hình thành tác dụng định nhân tố ưu + Những nhân tố xuất nhiều vùng địa lí khác nhau, độ xa gần biển, địa hình trũng thừa nước, nước ngầm giàu muối, phù sa bồi tụ + Các loại đất địa phương như: đất lầy, đất mặn, đất phù sa có nhiều vùng địa lí khác Khái niệm sinh quyển, đặc tính vai trò *Khái niệm: Ranh giới sinh gần trùng với vỏ địa lí, bao gồm tầng đối lưu, toàn thủy phần thạch *Trong lớp vỏ địa lí có số đặc tính: Khối lượng sinh chất: sinh nhỏ nhiều so với khối lượng vật chất khác lớp vỏ địa lí Đặc tính tích lũy lượng Các thể sống sinh tham gia tích cực vào vòng tuần hoàn vật chất, tức chu trình sinh địa hóa lớp vỏ phong hóa - đất - sinh vật *Vai trò: - Sự có mặt sinh làm thay đổi thành phần hóa học khí - Đóng vai trò quan trọng việc hình thành thổ nhưỡng - Sinh ảnh hưởng đến thủy thông qua trình trao đổi vật chất giửa thủy sinh vật với môi trường nước Khái niệm quần xã, khái niệm hệ sinh thái *Khái niệm quần xã: Quần xã sinh vật tập hợp loài sinh vật sống không gian định (gọi sinh cảnh), hình thành trình, liên hệ với tính chất chung đặc trưng sinh thái, biểu đặc tính thích nghi sinh vật ngoại cảnh * Khái niệm hệ sinh thái: Hệ sinh thái tổ hợp quần xã sinh vật với môi trường vật lí mà quần xã tồn tại, có tương tác sinh vật với sinh vật với môi trường thông qua chu trình vật chất lượng Các quy luật phân bố sinh vật - Quy luật địa đới: + Đó thay đổi cách có quy luật tất thành phần cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo cực) + Các quần xã sinh vật, hệ sinh thái tồn phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lựng xạ Mặt Trời, điều kiện nhiệt-ẩm khí hậu => Sự phân bố sinh vật mang tính địa đới, biểu phân bố đới sinh vật theo vĩ độ + Ở dải vỉ độ cận cực thuộc khí hậu hàn đới, lạnh giá quanh năm, lượng mưa ít, lượng bốc không đáng kể hình thành đới đài nguyên + Các vùng khí hậu thuộc ôn đới lạnh, điều kiện nhiệt-ẩm thuận lợi cho loài kim phát triển, hình thành đới rừng kim + Trong dải vĩ độ gần chí tuyến, khí hậu hậu khô, nóng quanh năm hình thành đới hoang mạc + Ở vùng xích đạo, khí hậu nóng, ẩm quanh năm hình thành đới rừng mưa nhiệt đới -Quy luật phi địa đới: + Sự phân bố sinh vật theo địa ô: phân bố đất liền biển làm cho khí hậu có phân hóa từ đông sang tây Càng vào trung tâm lục địa độ lục địa khí hậu tăng, khí hậu khô hơn, biên độ nhiệt ngày đêm mùa lớn, ảnh hưởng đến dạng sống phân bố sinh vật thảm thực vật, ven biển đại dương, độ ẩm lớn thuận lợi cho kiểu thực vật bì rừng Còn sâu lục địa, khí hậu khô khan, nên xuất bụi đồng cỏ hoang mạc + Sự phân bố sinh vật theo đai cao: điều kiện nhiệt-ẩm khí hậu không thay đổi theo vĩ độ mà thay đổi theo chiều cao địa hình, tương ứng với đai cao khí hậu đai cao sinh vật, tương tự thay đổi đới sinh vật theo chiều vĩ đồ từ xích đạo đến hai cực Quy luật địa lí chung TĐ ví dụ 9.1 Quy luật tính thống hoàn chỉnh vỏ cảnh quan - Khái niệm: Vỏ cảnh quan Trái Đất địa tổng thể thống hoàn chỉnh mặt cấu trúc thành phần, đồng thời không đồng mặt không gian, nên có phân chia thành địa tổng thể lớn nhỏ - Bất kỳ địa tổng thể qui mô hệ thống có đặc điểm sau: + Gồm nhiều thành phần cấu tạo nên chúng có mối quan hệ trao đổi vật chất lượng + Có mối liên hệ với bên đó, địa tổng thể phận hệ thống lớn + Sự thống nội hệ thống có tính chất tương đối, đó, địa tổng thể lại phân hóa thành địa tổng thể nhỏ hơn, tạo nên đặc tính cấu trúc bậc hệ thống + Nếu thành phần thay đổi thành phần khác thay đổi theo Ví dụ: Sự gia tăng dioxit cacbon khí Trái đất nóng lên Băng vùng cực núi cao tan dần Mực nước biển dâng cao Các vùng đất ven biển bị ngập Địa bàn sinh sống người nhiều loại sinh vật bị thu hẹp -Ý nghĩa thực tiễn: + Yêu cầu người phải nghiên cứu cẩn thận toàn diện cấu trúc địa lý lãnh thổ muốn đưa vào sử dụng hoạt động kinh tế *Hiện tượng El Nino Lanina: + Trong điều kiện bình thường: Hệ thống thời tiết áp cao ổn định Đông TBD Tín phong dòng hướng tây, nước trồi dòng lạnh dọc bờ Nam Mỹ Dòng nóng Tây TBD => Mưa Úc Inđônêxia + Ảnh hưởng El Nino: Hệ thống thời tiết áp cao hoàn lưu hướng tây bị phá vỡ   Nước trồi ngừng hoạt động Dòng nóng mưa di chuyển phía đông => Hạn hán Úc Inđônêxia *Giải thích tượng: dòng biển El Nino ảnh hưởng đến hoang mạc Atacama Hoang mạc Atacama dòng biển El Nino (nhiệt độ nước biển tăng lên cách bất thường phía Đông TBD), xuất hiện tượng này, mở rộng phạm vi tác động xuống phía Nam TBD (18-20 oN) tác động đến hoang mạc Atacama; xuất trận mưa, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi -> thay đổi thành phần khác -> SV phát triển -> không kéo dài Qua giai đoạn này, quay lại 2-3 oC trở lại cảnh quan ban đầu 9.2 Quy luật tuần hoàn vật chất lượng vỏ cảnh quan - Khái niệm: Mối quan hệ thành phần lớp vỏ cảnh quan thể qua trình trao đổi vật chất lượng - Cơ sở vòng tuần hoàn: di động phân bố lại nguyên tố hóa học - Trong khí quyển: đới gió, chu trình cacbon, nitơ, photpho - Trong thủy quyển: vòng tuần hoàn nước - Trong sinh quyển: chuỗi thức ăn, vòng tuần hoàn SV - Vòng tuần hoàn đá Ví dụ: -Sự tuần hoàn không khí khí -Vòng tuần hoàn đá -Vòng tuần hoàn nước -Sự lưu thông nước đại dương -Vòng tuần hoàn sinh vật - Đặc điểm tuần hoàn VC NL: + Không khép kín, xoáy trôn ốc + Vật chất có thay đổi trạng thái, chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác + Các vòng tuần hoàn có liên kết, xâm nhập vào Mối quan hệ quy luật: thực qua trao đổi vật chất lượng thành phần (Hỏi trả lời) Vết đen Mặt Trời ảnh hưởng đến từ trường khí Trái Đất => làm thay đổi khí hậu bất thường TĐ (Hỏi trả lời) 9.3 Quy luật tính nhịp điệu vỏ cảnh quan - Khái niệm: Sự lặp lại theo thời gian tượng địa lý - Phân loại: + Nhịp điệu thời kì: lặp lại đặn sau khoảng thời gian không thay đổi Ví dụ: ngày đêm, mùa + Nhịp điệu chu kì: khoảng thời gian lặp lại không Ví dụ: nội kỉ, siêu kỉ *Nhịp điệu ngày đêm - Khái niệm: nhịp điệu lặp lại ngày đêm - Nguyên nhân: TĐ hình tựa cầu tự quay quanh trục - Biểu hiện: + Dao động nhiệt độ không khí + Co giãn đá + Gió đất – gió biển, gió núi – gió thung lũng + Đồng hồ sinh học sinh vật *Nhịp điệu mùa: - Khái niệm: nhịp điệu lặp lại sau thời gian năm - Nguyên nhân: TĐ quay quanh MT, trục TĐ nghiêng với mặt phẳng hoàng đạo góc 66o33’ hướng không đổi - Biểu hiện: mùa khí hậu, thủy văn, di cư động vật, thay đổi diện mạo bên thực vật (nẩy lộc, hoa, kết trái, rụng ) *Nhịp điệu nội kỉ: - Khái niệm: lặp lại khoảng vài chục năm - Biểu hiện: + Chu kì vết đen MT 11 năm, dao động 9-14 năm, vòng tròn thân gỗ + Chu kì 20-50 năm: dao động mực nước hồ, đại dương, băng hà núi *Nhịp điệu siêu kỉ: - Khái niệm: khoảng thời gian kéo dài từ hàng trăm năm, hàng nghìn triệu năm - Biểu hiện: + Chu kì 1800 năm, Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm đường thẳng + Chu kì địa chất: hàng chục hàng trăm triệu năm Ví dụ: thời kì nóng hay lạnh khí hậu, tiến hay thoái băng hà, biển tiến, biển thoái  Những nhận xét chung tính nhịp điệu vỏ cảnh quan: - Mối liên kết thành phần cảnh quan tạo nên biểu tổng hợp tính nhịp điệu toàn cảnh quan - Mỗi thành phần cảnh quan có độ nhạy cảm với tính nhịp điệu khác - Không khép kín, xoáy trôn ốc - Các nhịp điệu xảy đồng thời nên chúng chồng chéo lên 9.4 Quy luật địa đới - Khái niệm: Là thay đổi có quy luật thành phần địa lí từ xích đạo hai cực - Nguyên nhân: Dạng hình khối cầu TĐ vị trí so với Mặt Trời - Biểu hiện: thành phần tự nhiên cảnh quan Ví dụ: -Các vòng đai nhiệt -Hình khí áp hệ thống loại gió -Tính đới vỏ phong hóa -Tính đới phân bố thổ nhưỡng, thảm thực vật - Tính địa đới trình hình thành địa hình - Các đới cảnh quan TĐ - Biểu tính địa đới vỏ phong hóa: + Vùng hoang mạc cực: phong hóa băng mạnh, phong hóa hóa học yếu nên vỏ phong hóa sét, khoáng vật nguyên sinh bị vỡ + Vùng ôn đới: phong hóa băng yếu, phong hóa hóa học mạnh hơn, vỏ phong hóa có sialit – sét + Vùng nhiệt đới cận nhiệt ẩm: phong hóa vật lí hóa học mạnh, vỏ phong hóa có sialit – ferit alit dầy -Đặc điểm quy luật địa đới: + Tính đới biểu rõ rệt cảnh quan + Tính đới thể rõ vùng đồng rộng lớn lớp bề mặt đất + Tính đới có chế phức tạp, biểu hoàn toàn không giống môi trường khác nhau, hợp phần vỏ cảnh quan 9.5 Quy luật phi địa đới - Khái niệm: Sự thay đổi có quy luật tượng địa lí cảnh quan địa lí không phụ thuộc vào phân bố xạ MT - Nguyên nhân: nguồn lượng bên TĐ, phân chia lục địa, đại dương, dòng biển địa hình núi cao - Biểu hiện: quy luật địa ô, quy luật đai cao *Quy luật địa ô - Khái niệm: Là thay đổi có quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan theo kinh độ - Nguyên nhân: phân bố đất liền biển, đại dương, dòng biển làm cho khí hậu phân hóa theo chiều đông – tây Ngoài ra, ảnh hưởng dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến - Biểu hiện: phân bố thảm thực vật nội địa ven biển *Quy luật đai cao 10 - Khái niệm: Sự thay đổi thành phần tự nhiên cảnh quan theo độ cao địa hình - Nguyên nhân: Sự giảm nhiệt theo độ cao với thay đổi độ ẩm, lượng mưa - Biểu hiện: Phân bố vành đai đất thảm thực vật theo độ cao => Kết luận: Như vậy, đai cao lặp lại đới ngang, chúng tương nguyên nhân hình thành không SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA ĐÁ SƠ ĐỒ KHÍ ÁP VÀ GIÓ (+) (-) (+) (-) (+) (-) 0o 23o27’ 66o33’ (-) (+) 90o 11 *Mối quan hệ nguồn gốc đại chủng tộc với đặc điểm hình thái chủng tộc: có mối quan hệ mật thiết với Gắn với yếu tố môi trường mang đặc trưng định, theo thời gian  có phân bố khác *Quy luật phân bố thực vật động vật lục địa - Quy luật phân bố không giống - Đặc điểm sinh học khác - Động vật di chuyển - Thực vật không di chuyển  12 [...]... SƠ ĐỒ KHÍ ÁP VÀ GIÓ (+) (-) (+) (-) (+) (-) 0o 23o27’ 66o 33 (-) (+) 90o 11 *Mối quan hệ giữa nguồn gốc của các đại chủng tộc với các đặc điểm hình thái của từng chủng tộc: có mối quan hệ mật thiết với nhau Gắn với các yếu tố môi trường mang đặc trưng nhất định, theo thời gian  có sự phân bố khác nhau *Quy luật phân bố của thực vật và động vật trên lục địa - Quy luật phân bố không giống nhau - Đặc điểm...- Khái niệm: Sự thay đổi của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo độ cao của địa hình - Nguyên nhân: Sự giảm nhiệt theo độ cao cùng với sự thay đổi về độ ẩm, lượng mưa - Biểu hiện: Phân bố các vành đai đất và thảm thực vật theo độ cao => Kết luận: Như vậy, các đai cao không phải là sự lặp lại của các đới ngang, chúng chỉ tương tự như nhau vì các nguyên nhân hình thành không như nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lí tự nhiên đại cương 3, Địa lí tự nhiên đại cương 3, Địa lí tự nhiên đại cương 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay