Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)

26 194 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:10

Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN HỒNG CHƢƠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT- VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Đức Lai Phản biện 1: PGS TS Vũ Minh Trai Phản biện 2: TS Nguyễn Xuân Vinh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày 20 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt xu toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ, doanh nghiệp đặt trước nhiều khó khăn thử thách Muốn tồn phát triển, doanh nghiệp cần biết khai thác sử dụng tối đa hiệu nguồn lực mình, nguồn nhân lực yếu tố số ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bất kể hoạt động doanh nghiệp phải có quản lý, tham gia yếu tố người, thành công hay thất bại tổ chức phụ thuộc lớn vào lực, hiệu suất lao động tất thành viên tổ chức Để có đội ngũ nhân lực chất lượng tốt hoạt động tuyển dụng đóng vai trò quan trọng Khâu tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực tảng để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao Tuyển dụng đánh giá nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động khác quản trị nhân lực bố trí lao động, đào tạo,… qua ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì người làm hoạt động quản trị nhân lực doanh nghiệp cần dành quan tâm mực đến hoạt động tuyển dụng Nếu hoạt động tuyển dụng đánh giá nhân lực không thực tốt hoạt động khác hiệu Công Ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) đơn vị có kinh nghiệm uy tín lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực vận tải, CPN Việt nam giới Là Công ty có quy mô tương đối lớn năm gần TNT - Vietrans Express Worldwide thu số kết đáng khích lệ doanh thu, lợi nhuận thị trường Để có thành công ngày hôm không nói đến vai trò yếu tố nhân đơn vị, đặc biệt công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Trong giai đoạn vừa qua, chất lượng nguồn nhân lực tuyển dụng Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, sau tuyển dụng vào làm việc thức Công ty, có tình trạng nhân viên bỏ việc không thực phù hợp với công việc tuyển dụng Trước thực trạng đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam)” nhằm nghiên cứu thực trạng vấn đề Công ty 2 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài “Công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam)” có số công trình khoa học nghiên cứu công bố dạng Luận văn thạc sĩ, công trình nghiên cứu Như vậy, có nhiều viết, công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực doanh nghiệp liên quan đến nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực đặc thù khác Nhưng công trình nghiên cứu doanh nghiệp liên doanh với nước Công Ty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) chưa thực hiện, đặc biệt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 Bởi vậy, đề tài “Công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công Ty TNTVietrans Express Worldwide (Việt Nam)” kế thừa số kết lý luận công trình nghiên cứu trước công tác tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng vào thực tế Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), tác giả hy vọng đóng góp vào kho tài liệu công tác tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực nói chung đóng góp vào trình phát triển đơn vị nghiên cứu thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Mô tả tổng hợp khái quát vấn đề lý luận chung công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên, nêu lên kinh nghiệm công tác số đơn vị nước + Phân tích đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) + Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Những vấn đề sở lý luận tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực doanh nghiệp; thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), nhằm đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên đơn vị + Phạm vi không gian: Công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) + Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên giai đoạn 2012 – 2014, để đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng lý thuyết tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực kết hợp với điều tra thực tế cách vấn phát phiều điều tra dạng bảng hỏi để phân tích thực trạng công tác tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực, đánh giá công tác tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực, qua tìm vấn đề chưa hợp lý, hạn chế tồn Công ty Từ kết hợp với phân tích định hướng phát triển Công ty thời gian tới để đưa giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực Công ty Các tài liệu cần thu thập Tài liệu bên ngoài: Nội dung lý luận hoạt động tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực tài liệu, giáo trình nhân lực; Các quy định, yêu cầu tuyển dụng đánh giá nhân viên nguồn nhân lực ngành vận tải, CPN yêu cầu lao động; Tài liệu doanh nghiệp: Thông tin lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), mục tiêu hoạt động, cấu tổ chức, tình hình nguồn nhân lực tại, Thông tin tiêu kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, thu nhập nhân viên…) năm 2013 – 2015, Thông tin chiến lược phát triển Công ty, Tài liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực, Quy trình tuyển mộ tuyển chọn Công ty, Các thông tin cấu lao động, hoạt động đánh giá nhân lực Công ty, Mục tiêu nhân lực Công ty năm tới Nguồn thu thập liệu Nguồn liệu thứ cấp: Các điều Luật, nghị định Quốc hội, Chính phủ lao động, Các sách, giáo trình, tài liệu tuyển dụng đánh giá nhân lực, Các tài liệu sẵn có doanh nghiệp: tài liệu giới thiệu Công ty; báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo nguồn lao động, trình tuyển dụng nhân viên Công ty Nguồn liệu sơ cấp: Đây nguồn liệu thu thập thông qua vấn bảng câu hỏi điều tra lấy ý kiến từ cá nhân Phương pháp điều tra: Mục đích điều tra: Thu thập thông Công ty TNT - Vie Phương pháp vấn: Mục đích vấn: nhằm thu thập ý kiến Ban lãnh đạo Công ty Cán tuyển dụng Công ty thực trạng tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty, định hướng phát triển, hoàn thiện tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty Ý nghĩa đề tài nghiên cứu - Đề tài góp phần làm rõ sở lý luận công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp nói chung - Đánh giá thực trạng hoạt động dựa cở sở lý luận xác lập Đề giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo để hoạch định chiến lược, sách quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp lĩnh vực vận tải nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng, hình vẽ; nội dung đề tài gồm chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác tuyển dụng đánh giá nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nhân lực doanh nghiệp Xét tổ chức, doanh nghiệp nhân lực toàn nguồn nhân lực tổ chức, doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm nhân lực doanh nghiệp Nhân lực khác với nguồn lực khác tổ chức ( nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ, nguồn lực vật chất…) chỗ nguồn nhân lực tổ chức đặc trưng yếu tố phân biệt với nguồn lực khác 1.1.3 Vai trò nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực yếu tố phát triển mục tiêu cuối phát triển Nó phục vụ ngày tốt người, nâng cao chất lượng sống cho người Như người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển xã hội 1.2 Tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp Tuyển dụng nhân lực trình tìm kiếm lựa chọn người để thoả mãn nhu cầu lao động bổ sung cho lực lượng lao động có Mục đích tuyển dụng tuyển nhân viên có kiến thức, kỹ năng, lực động phù hợp với đòi hỏi công việc mục tiêu dài hạn doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực - Tuyển mộ nhân lực - Tuyển chọn nhân lực - Đánh giá hoạt động tuyển dụng nhân lực 1.2.3 Vai trò tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp - Đối với người nhân viên - Đối với xã hội 1.3 Đánh giá nhân viên doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm đánh giá nhân viên doanh nghiệp Đánh giá nhân viên trình nghiên cứu, phân tích so sánh tiêu chuẩn đề với kết công việc thực nhân viên thời gian định 1.3.2 Nội dung đánh giá nhân viên doanh nghiệp - Các yếu tố hệ thống đánh giá - Các phương pháp đánh giá thực công việc - Tổ chức thực chương trình đánh giá thực công việc 1.3.3 Vai trò đánh giá nhân viên doanh nghiệp Đánh giá nhân viên - nhiệm vụ quan trọng nhà quản lý Một doanh nghiệp có đầy đủ sở vật chất, vốn đầu tư dồi lại thiếu đội ngũ nhân tài giỏi chuyên nghiệp khó thành công vượt bậc 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp 1.4.1 Các nhân tố chủ quan - Hình ảnh uy tín doanh nghiệp - Phân tích công việc đánh giá thực công việc - Sự đầu tư cho công tác tuyển dụng - Chính sách tuyển dụng - Văn hóa Công ty 1.4.2 Các nhân tố khách quan - Các điều kiện thị trường lao động - Sự cạnh tranh tổ chức khác - Các xu hướng kinh tế - Thái độ xã hội số ngành nghề định 1.5 Mối quan hệ tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp Đánh giá thực công việc giúp cho doanh nghiệp thấy hạn chế việc thực công việc nhân viên, từ định hướng chất lượng nguồn lao động cần tuyển Từ tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc thực công việc có hiệu Kết luận Chương 1: Trong Chương 1, tác giả hệ thống hóa sở lý luận công tác tuyển dụng đánh giá nhân lực doanh nghiệp Nội dung Chương sở để tác giả tiến hành đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển TNT_Vietrans Express Worldwide Công ty CPN hàng đầu giới, Công ty động, sáng tạo hướng phía trước Trong giới mà lợi cạnh tranh yếu tố sống còn, TNT_Viertrans tin tưởng sức mạnh nằm “đầu tư” vào người Các đối tác đánh giá TNT qua khả đón trước nhu cầu khách hàng đưa giải pháp đáp ứng nhu cầu cách thân thiện hoàn hảo 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNT-Vietrans Công ty liên doanh có vốn nước chiếm tỷ lệ chi phối, Ban giám đốc Công ty gồm có Tổng giám đốc người nước (hiện ông Hardy Diec, quốc tịch Canada) tập đoàn TNT bổ nhiệm, Phó tổng giám đốc (hiện ông Đỗ Thanh Sơn) Vietrans bổ nhiệm Cơ cấu máy quản trị Công ty cấu hỗn hợp, dựa khung cấu trực tuyến – chức năng, quyền giám đốc toàn quốc giám đốc quản lý chức nhỏ 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 Bảng 2.1: Doanh thu sản phẩm dịch vụ Công ty TNT-Vietrans giai đoạn 2012 – 2015 (Đơn vị: nghìn USD) Chỉ tiêu Tổng Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 CPN toàn cầu 52.306 14.157 16.519 21.630 22.620 CPN Quốc tế tiết kiệm 4.966 1.179 1.592 2.195 2.350 Dịch vụ đặc biệt 12.365 2.581 4.129 5.655 5.810 CPN nội địa 4.116 996 1.385 1.735 1.960 Tổng 73.753 18.913 23.625 31.215 32.740 10 Thực trạng xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực a Xác định nhu cầu mục tiêu tuyển dụng nhân lực - Xem xét chiến lược kế hoạch kinh doanh: - Đánh giá lực dự kiến nguồn nhân lực Công ty: Trên sở đó, Phòng Nhân tiến hành đối chiếu với dự báo nhu cầu nguồn nhân lực phòng thực hoạt động tư vấn, hỗ trợ cán quản lý tiến hành hoạt động b Xây dựng sách tuyển dụng nhân lực Dựa kết dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tương lai lực dự kiến nguồn nhân lực, Phòng Nhân xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực tổng thể cho Công ty, nêu rõ yêu cầu kỹ dự kiến, đưa thiếu hụt lực (chưa có có chưa đủ cần bổ sung) xác định cách giải thiếu hụt Những nguyên tắc áp dụng với tất thành viên Công ty không phân biệt vị trí công việc, chức vụ Chính sách Công ty tạo hội bình đẳng cho cá nhân có đủ tiêu chuẩn nhân viên làm việc cho Công ty mà phân biệt đối xử c Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực Kế hoạch tuyển dụng nhân lực chi tiết Công ty bao gồm việc xác định mơi tuyển dụng, thời gian tuyển dụng; chi phí tuyển dụng d Vai trò trách nhiệm với việc tuyển dụng nhân viên Giám đốc: Giám đốc thức phê duyệt việc tuyển dụng, hoàn thành thủ tục tuyển dụng cho ứng viên chọn như: thư mời làm việc, hợp đồng lao động, đào tạo định hướng,… Các trƣởng phòng: có trách nhiệm xác định nhu cầu tuyển dụng phận theo quy trình lập kế hoạch nguồn nhân lực trình bày mục gửi yêu cầu Phòng Nhân để trình Giám đốc phê duyệt Sau phê duyệt, Trưởng phòng phối hợp với Phòng Nhân việc đăng tin tuyển dụng chuẩn bị vấn, kiểm tra viết (nếu chưa phù hợp) Phòng Nhân sự: Có trách nhiệm quản lý công tác tuyển dụng lựa chọn tất vị trí Phòng Nhân tiến hành hoạt động sàng lọc, kiểm tra hồ sơ ứng viên, lập danh sách trích ngang ứng viên tham gia dự tuyển đề xuất đại diện tham gia Hội đồng vấn tuyển dụng Phòng Nhân có trách nhiệm đảm bảo kiểm tra kĩ sát hạch tiến hành cách khách quan, rọc phách trước gửi đến phòng liên quan để chấm điểm 11 Thực trạng tuyển mộ nhân viên a Xây dựng chiến lược tuyển mộ Bảng 2.2: Kết tuyển dụng Công ty thông qua nguồn tuyển dụng giai đoạn 2012 – 2015 (Đơn vị: lượt người) Nguồn tuyển dụng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Nội 15 65,22 19 59,4 27 58,7 28 65,1 Bên 34,8 13 40,6 19 41,3 15 34,9 Tổng 23 100 32 100 46 100 43 100 (Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) b Tìm kiếm người xin việc Nhân viên tuyển dụng phòng Nhân báo cáo Trưởng phòng Nhân để lựa chọn phương pháp tuyển mộ tốt Trước đăng tin, nhân viên tuyển dụng phải thảo quảng cáo tuyển dụng để trưởng phận xác nhận Kiểu mẫu quảng cáo phải theo kiểu mẫu văn hóa Công ty Trưởng phòng Nhân người định cuối Thông báo bảng tin Công ty đưa thông báo tới phòng ban chức Công ty qua nội Công ty để nhân viên Công ty biết tham gia tuyển dụng, ứng cử, tiến cử Qua người thân, bạn bè 10% 28% Trên trang web việc làm 32% 8% 22% Trung tâm môi giới Trung tâm giới thiệu việc làm Các trường đại học Hình 2.3: Kết điều tra tỷ lệ phƣơng pháp tuyển mộ Công ty giai đoạn 2012 – 2015 (Nguồn: Số liệu điều tra phòng nhân Công ty TNT - Vietrans) 12 c Đánh giá trình tuyển mộ Thực trạng tuyển chọn nhân viên Bước 1: Sàng lọc hồ sơ Thông qua hồ sơ tuyển dụng yêu cầu công việc, nhân viên tuyển dụng tiến hành so sánh lựa chọn ứng viên phù hợp Ở bước này, nhà tuyển dụng thường lựa chọn dựa tiêu chuẩn: Ưu tiên hồ sơ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; Loại cấp; Thâm niên công tác; Trình độ tiếng Anh, vi tính (tùy thuộc vào vị trí công việc mà yêu cầu tiếng Anh vi tính khác ví dụ nhân viên phòng Điều vận yêu cầu không sử dụng thành thạo Microsoft Office mà phải có khả sử dụng số chương trình, phần mềm khác phục vụ việc tính toán); Đơn xin việc Bảng 2.4: Số lƣợng ứng viên vƣợt qua vòng sàng lọc hồ sơ tuyển dụng quy trình tuyển chọn nhân lực Công ty Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) lƣợng (%) lƣợng (%) (ngƣời) Hồ sơ vượt qua vòng Tổng số hồ sơ (ngƣời) (ngƣời) (ngƣời) 67 69,8 80 70,4 90 70,5 92 70,7 96 100 113 100 128 100 130 100 (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) Bảng 2.5: Số lƣợng ứng viên không tham gia vấn đƣợc thông báo (Đơn vị: người) Chỉ tiêu Số ứng viên không tham gia Tổng số hồ sơ vượt qua vòng Năm 2012 Số Tỉ lệ lƣợng (%) (ngƣời) Năm 2013 Số Tỉ lệ lƣợng (%) (ngƣời) Năm 2014 Số Tỉ lệ lƣợng (%) (ngƣời) Năm 2015 Số Tỉ lệ lƣợng (%) (ngƣời) 9 11,25 11 12,2 5,4 67 100 80 100 90 100 92 100 (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) 13 Bước 2: Phỏng vấn ứng viên Phòng Nhân kết hợp với Bộ phận yêu cầu tuyển dụng lên kế hoạch vấn Hình thức vấn sơ hay chuyên sâu phụ thuộc vào vị trí tuyển dụng đội ngũ nhân viên phòng điều vận hay đội ngũ nhân viên văn phòng, quản lý Các thành viên Hội đồng vấn sử dụng biểu mẫu để đánh giá thông tin thu thập điền vào biểu mẫu cách độc lập Sau tất thành viên Hội đồng vấn thảo luận ý kiến đánh giá người Nếu kết đánh giá khác thành viên phải chia sẻ thông tin thu thập, thảo luận cách cẩn thận toàn diện Kết luận cuối ứng viên hàng đầu phải đồng thuận tất thành viên Hội đồng Bước 3: Khám sức khỏe Bước 4: Thử việc Đối với lao động trực tiếp sản xuất: thời gian thử việc thời gian thực Hợp đồng thời vụ Đối với nhân viên gián tiếp phòng ban, đơn vị: thời gian thử việc tối thiểu tháng vào định thử việc hợp đồng thử việc ký Sau hết thời gian thử việc, nhân viên phải có báo cáo thu hoạch đồng thời đơn vị trực tiếp quản lý họp xét làm văn đề nghị, Giám đốc định việc tuyển dụng thức nhân viên hay không Thời gian thử việc rút ngắn tùy thuộc vào hiệu thực công việc thời gian thử việc nhân viên Bước 5: Tuyển dụng Giám đốc Công ty định đạo kí kết hợp đồng với người tuyển theo quy định Bộ luật lao động Thời hạn hợp đồng lao động tùy thuộc nhu cầu công việc khả nhân viên đảm nhiệm 14 Bảng 2.7: Tổng hợp số lƣợng nhân viên đƣợc thử việc đƣợc kí kết hợp đồng giai đoạn 2012 – 2014 Vị trí cần ứng tuyển Giám đốc, Phó giám đốc Nhân viên Phòng Nhân Nhân viên Phòng Kế toán – Tài Nhân viên Phòng Dịch vụ khách hàng Nhân viên phòng Điều vận Tổng Năm 2012 Kí Thử hợp việc đồng Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Kí Kí Thử Thử Kí hợp hợp hợp Thử việc việc việc đồng đồng đồng Không tuyển dụng 3 2 2 3 3 2 3 4 3 20 15 25 25 38 38 18 17 28 23 35 32 47 46 25 23 (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) Thực trạng đánh giá kết tuyển dụng nhân viên Bảng 2.8: Tỷ lệ sàng lọc ứng viên Công ty TNT – Vietrans giai đoạn 2012 – 2014 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 96 100 128 130 23 32 46 23 24 32 36 18 Số hồ sơ ứng tuyển Số ứng viên ký hợp đồng Tỷ lệ sàng lọc (%) (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) Tỷ lệ sàng lọc nhân lực Công ty TNT – Vietrans khoảng 24%-36% tăng dần qua năm Điều bày cho thấy ứng viên có chất lượng hướng đến môi trường làm việc Công ty 2.2.2 Công tác đánh giá nhân viên Quan điểm đánh giá nhân viên Công ty Công ty thực đánh giá nhân viên sở đánh giá thực công việc, hoạt động quan trọng tồn tổ chức, tổ chức cần đến đánh giá thực công việc Công ty TNT - Vietrans ngoại lệ 15 Đặc biệt Công ty TNT - Vietrans, đánh giá nội nhằm mục đích đánh giá phù hợp hệ thống, quà trình làm việc toàn nhân viên Công ty theo tiêu chuẩn, mục tiêu Công ty đề theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 12 67 Làm sở để tăng lương, thưởng Làm sở để xét danh hiệu thi đua, thăng chức Làm sở để xét nhu cầu tuyển dụng, đào tạo Cải tiến thực công việc nhân viên Cả phương án Hình 2.4: Kết điều tra nhận thức nhân viên Công ty mục đích đánh giá (Nguồn: Số liệu điều tra phòng nhân Công ty TNT - Vietrans) Phân tích yếu tố hệ thống đánh giá nhân viên a Đối tượng đánh giá Đối tượng đánh giá hệ thống đánh giá nhân viên toàn nhân viên công tác Công ty Đó khối lượng đối tượng đánh giá lớn (302 người tính đến ngày 31/12/2015) với đặc thù công việc riêng Vì vậy, đội ngũ nhân viên Công ty phân làm đối tượng đánh giá bao gồm đối tượng nhân viên văn phòng (kỹ thuật viên, nhân viên, kỹ sư, thư ký tổ trưởng, trưởng nhóm) công nhân, lái xe, bào vệ, vệ sinh 16 Hình 2.5: Hệ thống đánh giá thực công việc (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) Bảng 2.10: Tỷ trọng đánh giá thực công việc/ lực Cấp Đánh giá thực thi công việc Đánh giá lực Cấp quản lý 60% 40% Không quản lý 80% 20% (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) b Thực trạng tiêu thức đánh giá nhân viên Hiện nay, tiêu chí đánh giá thực công việc Công ty TNT - Vietrans xây dựng riêng biệt cho đánh giá thực thi công việc đánh giá lực c Chu kỳ đánh giá Do quan điểm, mục đích công tác đánh giá chất lượng lao động xếp loại nhân viên xét thưởng, điều chỉnh lương, xét thăng chức, thuyên chuyển công việc nên hàng tháng, năm cuối năm Công ty tiến hành đánh giá thực công việc cho nhân viên Tùy thuộc vào đối tượng đánh có chu kỳ đánh giá cho phù hợp d Người đánh giá Theo quy định, đánh giá bao gồm vòng, cá nhân nhân viên tự đánh giá sau cán quản lý cấp đánh giá nhân viên cấp theo cấp quản lý (bàng 2.11) Đối với công nhân, lái xe, bào vệ vệ sinh: không áp dụng vòng tự đánh giá Điểm tự đánh giá để tham khảo cho người đánh giá Riêng đánh giá năm (6 tháng), điểm tự đánh giá tính vào điểm đánh giá cấp Cuối phòng gửi kết đánh giá lên cho phòng Nhân sự, phòng Nhân báo cáo cho BGĐ để xin phê duyệt cuối 17 e Phương pháp đánh giá Hệ thống đánh giá nhân viên đuợc sử dụng Công ty TNT - Vietrans đuợc xây dựng dựa kết hợp bốn phuơng pháp: phương pháp cho điểm tiêu chí theo thang điểm trừ (đuợc áp dụng với hệ thống đánh giá theo tháng); phương pháp thang đo đánh giá đồ họa, phương pháp đánh giá ý kiến chủ quan người đánh giá thực công việc nhân viên theo thang đo từ thấp đến cao phương pháp quản lý mục tiêu, phương pháp mà thành viên xây dựng kế hoạch công việc cá nhân cho tháng năm, sau nguời đánh giá sử dụng mục tiêu để đánh giá cá nhân (áp dụng với hệ thống đánh giá nhân viên vào năm cuối năm cho cà đánh giá thực thi công việc đánh giá lực); phương pháp phân phối bắt buộc (áp dụng với hệ thống đánh giá vào cuối năm) f Thông tin phản hồi với nhân viên Công ty khuyến khích trưởng phòng gặp mặt nhân viên tiến hành đánh giá phản hồi kết đánh giá cho nhân viên sau có kết cuối Mục đích việc phản hồi thông tin Công ty nhằm nhắc nhở, phê bình mặt yếu hạn chế nhân viên, động viên, khuyến khích khen thưởng kịp thời thành tích họ đạt Sử dụng kết đánh giá nhân viên a Sử dụng kết đánh giá tháng Trước hết, kết đánh giá tháng sử dụng để thưởng tiền tháng cho nhân viên Công ty Với nguyên tắc thưởng tiền theo kết đánh giá thực công việc tháng nhân viên gắn với loại Mục đích lớn mà Công ty muốn đạt phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế, nhằm kích thích nhân viên đóng góp vào hiệu hoạt động sàn xuất kinh doanh thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm làm việc Đây mục đích thể tầm nhìn coi trọng nhà quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung nhân viên Công ty nói riêng Kết đánh giá tháng chia thành loại: Bảng 2.13 Tỷ lệ thƣởng ứng với kết đánh giá tháng Loại S A B C-D Tỷ lệ thưởng 10% lương 5% lương 3% lương Không áp dụng cơ (Nguồn: Phòng Nhân Công ty TNT - Vietrans) 18 b Sử dụng kết đảnh giá năm Kết đánh giá năm thực tế Công ty sử dụng có tác dụng hỗ trợ lớn cho định nhân kích thích tinh thần làm việc nhân viên Công ty Cụ thể, kết đánh giá năm sử dụng sau: Nâng mức lương chức danh, Bố trí sử dụng nhân viên, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực c Sử dụng kết đánh giá năm - Nâng mức lương chức danh - Đào tạo cải tiến đào tạo nâng cao 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 2.3.1 Các nhân tố chủ quan - Hình ảnh, uy tín Công ty - Khả tài - Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh - Chính sách nhân lực Phân tích công việc đánh giá thực công việc 2.3.2 Các yếu tố khách quan - Thị trường lao động - Sự cạnh tranh doanh nghiệp khác đặc biệt doanh nghiệp ngành Sự phát triển khoa học, kỹ thuật 2.4 Đánh giá chung công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (việt nam) 2.4.1 Những kết đạt Đối với công tác tuyển dụng nhân viên Trong xây dựng kế họach tuyển dụng: Công ty xác định công việc thừa người, thiếu người thông qua trưởng phận để xác định số lượng, tiêu chuẩn cần tuyển Do mà Công ty có định nhanh chóng, kịp thời với nhu cầu thực tế, đảm bảo cho hoạt động thông suốt Trong công tác tuyển mộ nhân viên: Công ty lựa chọn phương pháp tuyển mộ tốt Nguồn tuyển mộ chủ yếu qua nguồn nội Công ty nguồn lực từ bên Việc giúp Công ty tiết kiệm chi phí dành cho hoạt động tuyển mộ mà đạt hiệu cao 19 Trong công tác tuyển chọn nhân viên: Hoạt động tuyển dụng Công ty đánh giá linh hoạt linh động để đáp ứng kịp thời với nhu cầu tuyển dụng Công ty Vấn đề tuyển dụng gây ý, quan tâm đặc biệt toàn thể công nhân viên Công ty Ban Giám đốc Công ty Chính hoạt động tuyển dụng trở nên nghiêm túc thực đầy đủ theo quy định quy trình tuyển dụng Công ty đề Trong công tác đánh giá kết tuyển dụng: Hoạt động đánh giá kết tuyển dụng nhân lực đánh giá kết thực công việc người lao động tuyển Việc đánh giá thực trình thử việc, đó, Công ty nhanh chóng nhìn việc tuyển dụng nhân viên có hiệu quả, có phù hợp hay không, để từ có biện pháp sử dụng nhân viên kịp thời Đối với công tác đánh giá nhân viên Công ty TNT - Vietrans, đánh giá nội nhằm mục đích đánh giá phù hợp hệ thống, quà trình làm việc toàn nhân viên Công ty theo tiêu chuẩn, mục tiêu Công ty đề theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; Công ty áp dụng phương pháp chu kỳ đánh giá hợp lý, vậy, nhân viên tự nhận thức tình hình thực công việc để có hành động khắc phục hạn chế, phát huy lực hiệu 2.4.2 Những hạn chế Đối với công tác tuyển dụng nhân viên Trong xây dựng kế họach tuyển dụng: Việc xác định nhu cầu tuyển dụng thông qua trưởng phận mang tính chất chủ quan Trưởng phận, công việc có khoảng thời gian tăng lên, khiến Trưởng phận lầm tưởng phận thiếu nhân lực, từ đó, nhu cầu tuyển dụng bị thừa Trong công tác tuyển mộ nhân viên: Công ty chưa ghi rõ thời hạn thông báo kết thông báo tuyển mộ, làm giảm khả thu hút nhân viên giỏi Như Công ty đội ngũ nhân tài Bên cạnh đó, phương pháp tuyển mộ thông qua giới thiệu cán nhân viên Công ty, đạt hiệu Công ty áp dụng phương pháp tuyển mộ lâu dài không đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực cho tổ chức Trong công tác tuyển chọn nhân viên: Quy trình tuyển chọn nhân viên Công ty xây dựng cứng nhắc, chưa có tham khảo quy trình tuyển chọn nhà khoa học đưa (điển hình tạp chí, giáo trình) 20 Trong công tác đánh giá kết tuyển dụng: Hoạt động đánh giá trình tuyển dụng Công ty chưa thực nên chưa rút kinh nghiệm tuyển dụng để đúc rút học kinh nghiệm Từ đó, hoạt động tuyển dụng Công ty gặp nhiều thiếu sót Đối với công tác đánh giá nhân viên Công tác đánh giá thực công việc mang tính hình thức, tiêu chuẩn đánh giá chung chung, dùng tiêu thức nên thường đánh giá mang tính bình quân Hoặc bị giới hạn số người xuất sắc nhóm thường bỏ phiếu vòng tròn tức người xuất sắc lần để hưởng tiền thưởng Kết đánh giá nhiều chưa với thực tế vậy, công tác thù lao lao động dựa vào kết đánh giá cán nhân viên thiếu công bằng, không nguồn khích lệ, động viên người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ, chưa khuyến khích người hăng say làm việc Do vô tình kìm hãm động lực làm việc người lao động, làm cho người lao động không phát huy hết khả năng, lực nên hiệu qủa sử dụng lao động chưa cao 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Thiếu thống mục tiêu công việc nhà quản lý nhân viên từ lúc phân công công việc - Thiếu trao đổi qua lại lãnh đạo nhân viên nguyên nhân không hoàn thành công việc - Quá trọng đến việc thực công việc không điển hình - Xu hướng thổi phồng thành tích nhân viên lãnh đạo không muốn đối mặt với “dư luận xấu” - Vì mục đích trị mặt tổ chức mối quan hệ cá nhân “lấn lướt” việc đánh giá - Thiên đánh giá cá tính đánh giá công việc - Không theo dõi huấn luyện sau đánh giá - Từ việc đánh giá nhân viên không xác, lãnh đạo gánh chịu hậu tiếp theo: - Trả lương, khen thưởng không công dẫn đến giảm hiệu suất làm việc, động lực làm việc nhân viên - Đào tạo không xác, không đối tượng - Năng lực không đánh giá nên nhân viên mâu thuẫn với cấp lãnh đạo, 21 hội thăng tiến hệ tất yếu nhân viên rời bỏ Công ty Kết luận Chương 2: Trong Chương 2, tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans nhằm kết đạt được, hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans Nội dung Chương sở để tác giả tiến hành đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans Chương 22 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide (việt nam) đến năm 2020 3.1.1 Định hướng phát triển chung Duy trì phát triển khách hàng truyền thống, phát triển, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng cao, không ngừng gia tăng số lượng khách hàng, khách hàng lớn Để đạt mục tiêu, Công ty cần tìm hiểu nhu cầu thị trường cách kỹ lưỡng để tìm sản phẩm mới, sản phẩm phù hợp với thị trường, đồng thời tìm hiểu kỹ đối thủ cạnh tranh dịch vụ cạnh tranh để làm sở phát triển kinh doanh Tiếp tục xây dựng hệ thống tiêu chất lượng dịch vụ, công bố rộng rãi hệ thống tiêu chất lượng Công ty với khách hàng, thực việc kiểm tra, giám sát thường xuyên tiêu Tăng cường công tác quản lý chăm sóc khách hàng thông qua đổi phương tiện kỹ thuật, nâng cao khả giao tiếp ứng xử nhân viên bán hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với công chúng khách hàng 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Để thực mục tiêu dài hạn nhằm giữ vững đẩy mạnh thành tựu đạt được, giảm thiểu khó khăn Công ty việc sử dụng sách nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, lương, thưởng, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực cách có hiệu quà thực cần thiết để phát huy nguồn lực bên nhằm nâng cao hiệu quà kinh doanh 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (việt nam) 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực Xây dựng kế hoạch tuyển dụng chủ động Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán tuyển dụng 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ - Bổ sung thông tin vào thông báo tuyển mộ - Hoàn thiện nguồn tuyển mộ từ bên Nới lỏng điều kiện nhân viên làm việc Công ty mà muốn ứng 23 tuyển vào vị trí công việc Tập huấn kĩ lưỡng nhân viên giao cho họ công việc Làm tốt hoạt động giáo dục tư tưởng cho nhân viên tuyển - Hoàn thiện nguồn tuyển mộ từ bên Tăng cường yếu tố thu hút người lao động đến với Công ty Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn - Bổ sung phương pháp thi trắc nghiệm trình tuyển dụng - Công ty cần phải xây dựng mẫu vấn tuyển chọn - Chú trọng đến vấn đề chuyên ngành đào tạo ứng viên - Hoạt động thử việc cần trọng Nhóm giải pháp hoàn thiện đánh giá kết tuyển dụng nhân lực Hoạt động đánh giá trình tuyển dụng cần thực sát 3.2.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên Hoàn thiện công tác phân tích công việc Xác định lại chu kỳ đánh giá Lựa chọn ngưòí đánh giá Đào tạo người đánh giá Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi kết đánh giá nhân viên 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ sung Tổ chức buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm cán quản lý nhân Công ty với đơn vị khác Định vị nguồn nhân lực rõ ràng Hoạch định chiến lược xây dựng thương hiệu đắn Đo lường hiệu việc xây dựng thương hiệu 3.3 Các giải pháp khác Có sách nhận đào tạo sinh viên thực tập từ trường Đại học, Cao đẳng, Cơ sở đào tạo Tin học hóa quy trình quản lý công tác tuyển dụng Đào tạo chéo cán phòng với Kết luận Chương 3: Trên sở nội dung phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans giai đoạn 2012 – 2014, kết hợp định hướng phát triển Công ty TNT – Vietrans, tác giả đề xuất nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans 24 KẾT LUẬN Nhân tảng điều kiện định đến tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng hay quốc gia nói chung tất nhiên có ông ty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) Do đó, việc tìm phương thức, biện pháp ngày hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung công tác tuyển dụng – đánh giá nhân viên nói riêng nhằm nâng cao hiệu hoạt động đơn vị điều kiện tình hình cần thiết Đơn vị cần có lực lượng lao động chất lượng cao, kỹ quản lý đại đảm bảo cho kinh doanh hiệu nâng cao khả cạnh tranh cho Trong năm qua, công ty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) bước đầu xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý nhân sự, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực cho cán công nhân viên Tuy số khó khăn hạn chế, bất cập trình thực hiện, song công ty ngày đạt tiến công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực Từ thực tiễn đó, dựa số phương pháp nghiên cứu, luận văn góp phần làm rõ quan điểm, cách nhìn nhận tầm quan trọng tuyển dụng đánh giá nhân viên hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, đề tài tập trung phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công Ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), để tìm tồn tại, hạn chế liên qua đến nội dung này, làm sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực Trong trình tác giả nghiên cứu thực luận văn thời gian hạn chế, khó khăn việc tìm hiểu nhiều thông tin nên nội dung luận văn cần chi tiết hoàn thiện Nên giả mong nhận đóng góp thầy quý cô bạn bè để nội dung luận văn hoàn thiện tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Trong thời gian tới, tác giả tiếp tục nghiên cứu sâu sắc đề tài, sâu vào hoạt động tạo động lực cho người lao động hoạt động quản trị nhân lực Công ty công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo động lực làm việc cho nhân viên,…, sở đó, tác giả xây dựng kế hoạch hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty định hướng đến năm 2020 [...]... TNT – Vietrans Nội dung Chương 2 sẽ là cơ sở để tác giả tiến hành đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNT – Vietrans trong Chương 3 22 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) 3.1 Định hƣớng phát triển của Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide (việt nam). .. đánh giá đúng nên nhân viên mâu thuẫn với cấp lãnh đạo, 21 không có cơ hội thăng tiến và hệ quả tất yếu là nhân viên rời bỏ Công ty Kết luận Chương 2: Trong Chương 2, tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNT – Vietrans nhằm chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNT. .. trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (việt nam) 2.2.1 Công tác tuyển dụng 1 Thực trạng quy trình tuyển dụng Công ty đang áp dụng Lập kế hoạch tuyển dụng Duyệt kế hoạch tuyển dụng Thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ Kiểm tra kỹ năng và sát hạch Phỏng vấn Thông báo kết quả tuyển dụng Thử việc, đào tạo, bồi dưỡng Ra quyết định tuyển dụng và bố trí công. .. của tuyển dụng và đánh giá nhân viên đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đồng thời, đề tài tập trung phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công Ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), để tìm ra những tồn tại, hạn chế liên qua đến nội dung này, làm cơ sở xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực tại. .. tuyển dụng, đào tạo Cải tiến sự thực hiện công việc của nhân viên Cả 4 phương án trên Hình 2.4: Kết quả điều tra nhận thức của nhân viên Công ty về mục đích đánh giá (Nguồn: Số liệu điều tra của phòng nhân sự Công ty TNT - Vietrans) 2 Phân tích các yếu tố trong hệ thống đánh giá nhân viên a Đối tượng đánh giá Đối tượng đánh giá của hệ thống đánh giá nhân viên là toàn bộ các nhân viên công tác tại Công. .. biệt của toàn thể công nhân viên trong Công ty và cả Ban Giám đốc Công ty Chính vì vậy hoạt động tuyển dụng trở nên rất nghiêm túc và thực hiện đầy đủ theo quy định của quy trình tuyển dụng Công ty đề ra Trong công tác đánh giá kết quả tuyển dụng: Hoạt động đánh giá kết quả tuyển dụng nhân lực có thể đánh giá trên kết quả thực hiện công việc của người lao động mới tuyển Việc đánh giá này có thể được... thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (việt nam) 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng chủ động 2 Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ tuyển dụng 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 1 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ - Bổ sung thông tin vào... Phòng Nhân sự Công ty TNT - Vietrans) Bảng 2.10: Tỷ trọng đánh giá thực hiện công việc/ năng lực Cấp Đánh giá thực thi công việc Đánh giá năng lực Cấp quản lý 60% 40% Không quản lý 80% 20% (Nguồn: Phòng Nhân sự Công ty TNT - Vietrans) b Thực trạng tiêu thức đánh giá nhân viên Hiện nay, các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNT - Vietrans được xây dựng riêng biệt cho đánh giá thực thi công. .. được sử dụng như sau: Nâng mức lương chức danh, Bố trí và sử dụng nhân viên, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c Sử dụng kết quả đánh giá năm - Nâng mức lương chức danh - Đào tạo cải tiến và đào tạo nâng cao 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 2.3.1 Các nhân tố chủ quan - Hình ảnh, uy tín của Công ty - Khả... chí, giáo trình) 20 Trong công tác đánh giá kết quả tuyển dụng: Hoạt động đánh giá quá trình tuyển dụng của Công ty cũng chưa thực hiện nên chưa rút ra được kinh nghiệm tuyển dụng để đúc rút ra bài học kinh nghiệm Từ đó, hoạt động tuyển dụng của Công ty vẫn còn gặp nhiều thiếu sót 2 Đối với công tác đánh giá nhân viên Công tác đánh giá thực hiện công việc vẫn còn mang tính hình thức, tiêu chuẩn đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam), Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam), Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay