Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)

111 193 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:10

Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN HỒNG CHƢƠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT- VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN HỒNG CHƢƠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT- VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐỨC LAI HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Chƣơng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ mình, xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế đào tạo sau Đại học Học viện Bưu Chính viễn thông nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc TS Trần Đức Lai – Người trực tiếp bảo, hướng dẫn suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Nhân dịp cho xin chân thành cảm ơn toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên công tác Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành Luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên khuyến khích suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Hồng Chƣơng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nhân lực doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm nhân lực doanh nghiệp 10 1.1.3 Vai trò nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 Tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.2 Nội dung tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 12 1.2.3 Vai trò tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 16 1.3 Đánh giá nhân viên doanh nghiệp 17 1.3.1 Khái niệm đánh giá nhân viên doanh nghiệp 17 1.3.2 Nội dung đánh giá nhân viên doanh nghiệp 18 1.3.3 Vai trò đánh giá nhân viên doanh nghiệp 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp 25 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 25 1.4.2 Các nhân tố khách quan 26 1.5 Mối quan hệ tuyển dụng đánh giá nhân viên doanh nghiệp 26 1.6 Kết luận Chương 1: 27 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT - VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) 28 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 28 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 iv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 31 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 33 2.2.1 Công tác tuyển dụng 33 2.2.2 Công tác đánh giá nhân viên 48 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 63 2.3.1 Các nhân tố chủ quan 63 2.3.2 Các yếu tố khách quan 66 2.4 Đánh giá chung công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 67 2.4.1 Những kết đạt 67 2.4.2 Những hạn chế 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 71 2.5 Kết luận Chương 2: 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TNT VIETRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) 72 3.1 Định hướng phát triển Công ty TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) đến năm 2020 72 3.1.1 Định hướng phát triển chung 72 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên 74 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 75 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 75 3.2.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng 76 3.2.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên 82 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ sung 86 3.3 Các giải pháp khác 88 3.4 Kết luận Chương 3: 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 93 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Chuyển phát nhanh CPN TAPA Transported Asset Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Quá Protection Association trình Vận chuyển TNHH Trách nhiệm hữu hạn HCNS Hành nhân CV Công việc KPI Key Performance Indicator Chỉ số đánh giá thực công việc EBIT Earnings before Interest and thu nhập trước lãi vay thuế Taxes vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Doanh thu sản phẩm dịch vụ Công ty TNT-Vietrans 32 Bảng 2.2 Kết tuyển dụng Công ty thông qua nguồn tuyển dụng 38 Bảng 2.3 Danh mục giấy tờ hồ sơ xin việc ứng viên cần chuẩn bị 43 Bảng 2.4 Số lượng ứng viên vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ tuyển dụng quy trình tuyển chọn nhân lực Công ty 43 Bảng 2.5 Số lượng ứng viên không tham gia vấn thông báo 44 Bảng 2.6 Mẫu phiếu cho điểm vấn ứng viên 45 Bảng 2.7 Tổng hợp số lượng nhân viên thử việc kí kết hợp đồng giai đoạn 2012 – 2014 47 Bảng 2.8 Tỷ lệ sàng lọc ứng viên Công ty TNT – Vietrans giai đoạn 2012 – 2014 48 Bảng Trách nhiệm đánh giá nhân viên có thuyên chuyển công tác 51 Bảng 2.10 Tỷ trọng đánh giá thực công việc/ lực 51 Bảng 2.11 Các bước đánh giá 55 Bảng 2.12 Định mức xếp loại nhân viên 56 Bảng 2.13 Mẫu phiếu giao nhiệm vụ cá nhân theo tuần 57 Bảng 2.14 Thang điểm cho mức đánh giá 58 Bảng 2.15 Kết đánh giá xếp loại nhân viên hàng tháng 58 Bảng 16 Kết đánh giá sau điều chỉnh theo tỷ lệ khống chế 59 Bảng 2.17 Tóm tắt đánh giá cá nhân 60 Bảng 2.18 Tỷ lệ thưởng ứng với kết đánh giá tháng 62 Bảng 2.19 Cơ cấu vốn kinh doanh Công ty TNT-Vietrans giai đoạn 2012 – 2014 64 Bảng 3.1 Mục tiêu phát triển Công ty TNT-Vietrans giai đoạn 2015 – 2020 73 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mối quan hệ ba yếu tố hệ thống đánh giá mục tiêu đánh giá thực công việc 20 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản trị Công ty 31 Hình 2.2 Doanh thu lợi nhuận Công ty TNT-Vietrans 32 Hình 2.3 Quy trình tuyển dụng Công ty 34 Hình 2.4 Tỷ lệ phần trăm nhận xét quy trình tuyển dụng Công ty 34 Hình 2.5 Kết điều tra tỷ lệ phương pháp tuyển mộ Công ty 41 Hình 2.6 Kết điều tra nhận thức nhân viên Công ty mục đích đánh giá 50 Hình 2.7 Hệ thống đánh giá thực công việc 51 Hình 2.8 Kết điều tra quan điểm nhân viên chu kỳ đánh giá nhân viên hợp lý 54 Hình 2.9 Kết điều tra lý ứng viên định nộp hồ sơ ứng tuyển vào Công ty 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt xu toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ, doanh nghiệp đặt trước nhiều khó khăn thử thách Muốn tồn phát triển, doanh nghiệp cần biết khai thác sử dụng tối đa hiệu nguồn lực mình, nguồn nhân lực yếu tố số ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bất kể hoạt động doanh nghiệp phải có quản lý, tham gia yếu tố người, thành công hay thất bại tổ chức phụ thuộc lớn vào lực, hiệu suất lao động tất thành viên tổ chức Để có đội ngũ nhân lực chất lượng tốt hoạt động tuyển dụng đóng vai trò quan trọng Khâu tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực tảng để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao Tuyển dụng đánh giá nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động khác quản trị nhân lực bố trí lao động, đào tạo,… qua ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì người làm hoạt động quản trị nhân lực doanh nghiệp cần dành quan tâm mực đến hoạt động tuyển dụng Nếu hoạt động tuyển dụng đánh giá nhân lực không thực tốt hoạt động khác hiệu Công Ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) đơn vị có kinh nghiệm uy tín lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực vận tải, CPN Việt nam giới Là Công ty có quy mô tương đối lớn năm gần TNT - Vietrans Express Worldwide thu số kết đáng khích lệ doanh thu, lợi nhuận thị trường Để có thành công ngày hôm không nói đến vai trò yếu tố nhân đơn vị, đặc biệt công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Trong giai đoạn vừa qua, chất lượng nguồn nhân lực tuyển dụng Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) có 88 Nếu Công ty xây dựng thương hiệu mạnh tuyển dụng nhân lực công tác tuyển dụng số lượng chất lượng ứng viên nâng cao Vì thế, tác giả đề nghị Công ty cần có đầu tư tương xứng cho việc xây dựng thương hiệu 3.3 Các giải pháp khác Có sách nhận đào tạo sinh viên thực tập từ trƣờng Đại học, Cao đẳng, Cơ sở đào tạo Nhận sinh viên thực tập sau đào tạo họ để họ làm việc cho Công ty đáp ứng yêu cầu công việc cách tuyển dụng tốt Ưu điểm sử dụng nguồn tiết kiệm chi phí tuyển dụng rút ngắn thời gian thử việc nhân viên có nhiều thời gian để quen môi trường làm việc Khi thực điều này, khả tuyển đội ngũ nhân viên có chất lượng lớn phạm vi lựa chọn rộng, thu hút nhiều sinh viên tham gia trình thực tập trình kiểm tra, đánh giá lực họ Tuy nhiên để làm điều này, trước hết Công ty phải coi chiến lược phát triển nhân lực lâu dài có trọng điểm Cần có sách quy định cụ thể việc tiếp nhận đào tạo sinh viên thực tập Quy trình để tiếp nhận sinh viên thực tập quy trình tuyển dụng đơn giản chút Sau lựa chọn sinh viên ưu tú, phù hợp với công việc môi trường kinh doanh Công ty, Công ty phải lập cam kết hay thoả thuận với sinh viên điều kiện làm việc, chế độ quyền lợi hưởng nghĩa vụ sinh viên sau trình thực tập phải làm việc Công ty Đây vừa điều kiện thuận lợi cho sinh viên họ có việc làm sau trường lại vừa điều kiện thuận lợi với Công ty Với cạnh tranh nguồn nhân lực ngày gay gắt thị trường, Công ty tạo cho khác biệt có đội ngũ nhân lực trẻ, nhanh nhạy, sẵn sàng phục vụ cống hiến cho Vì vậy, Công ty bắt tay vào thực từ hôm nay, đầu tư cho sinh viên thực tập đầu tư cho nhân lực tương lai Công ty nên tập trung vào số nguồn cung cấp sinh viên có uy tín 89 trường đại học nêu Và cần phải thiết kế đăng ký thực tập gửi đến tay sinh viên thông báo phương tiện truyền thông Nội dung đăng ký sinh viên thực tập hoàn toàn khác với hồ sơ ứng viên tham gia dự tuyển Việc nhận sinh viên hướng tới việc chuẩn bị lực lượng lao động trẻ với hiểu biết toàn diện lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty Vì vậy, điều quan trọng tìm hiểu khả phát triển hướng tương lai sinh viên Các nội dung thiết kế đăng ký thực tập cần tập trung làm rõ vấn đề này, bao gồm: - Giới thiệu thân - Mô tả trình học tập: Điểm trung bình qua năm, thành tích đạt được, khả ngoại ngữ tin học, đề tài muốn lựa chọn làm luận văn,… - Công việc mong muốn tương lai - Dự định tương lai cụ thể thời gian tới như: làm việc sau trường, học cao học hay du học,… Tin học hóa quy trình quản lý công tác tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng Công ty ngày gia tăng mạnh Với khối lượng liệu công việc lớn vậy, việc có phần mềm hệ thống quản lý trình tuyển dụng điều cần thiết Hệ thống giúp cho công tác tuyển dụng thực dễ dàng hơn, tránh sai sót, mát thông tin thể chuyên nghiệp Hệ thống bao gồm hai phần: phần quản lý chức danh, vị trí cần tuyển dụng yêu cầu ứng viên vị trí; phần quản lý hồ sơ thông tin ứng viên Căn vào tương thích hai phần bước tuyển dụng trình để có đánh giá lựa chọn ứng viên phù hợp Đào tạo chéo cán phòng với Có thể tổ chức khoá đào tạo chéo, học hỏi kinh nghiệm lẫn cán chi nhánh địa bàn Đây người có lực kinh nghiệm họ trải qua nhiều năm hoạt động thu thập kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, họ có cách giải công việc linh hoạt, chia sẻ 90 kinh nghiệm từ thực tiễn công việc, rút hướng giải tối ưu dựa ý kiến tổng hợp trình hoạt động Bên cạnh đó, khoá đào tạo tạo hội cho cán tìm hiểu thêm phong cách quản lý, phong cách lãnh đạo chi nhánh, phận địa bàn giúp họ rút nhìn bao quát hoạt động quản lý cho chi nhánh, phận mà làm việc Trên số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng Công ty sử dụng số kết hợp giải pháp khả cho phép để giúp nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên đồng thời góp phần đạt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh 3.4 Kết luận Chƣơng 3: Trên sở nội dung phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans giai đoạn 2012 – 2014, kết hợp định hướng phát triển Công ty TNT – Vietrans, tác giả đề xuất nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công ty TNT – Vietrans 91 KẾT LUẬN Nhân tảng điều kiện định đến tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng hay quốc gia nói chung tất nhiên có ông ty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) Do đó, việc tìm phương thức, biện pháp ngày hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung công tác tuyển dụng – đánh giá nhân viên nói riêng nhằm nâng cao hiệu hoạt động đơn vị điều kiện tình hình cần thiết Đơn vị cần có lực lượng lao động chất lượng cao, kỹ quản lý đại đảm bảo cho kinh doanh hiệu nâng cao khả cạnh tranh cho Trong năm qua, công ty TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) bước đầu xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý nhân sự, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo động lực cho cán công nhân viên Tuy số khó khăn hạn chế, bất cập trình thực hiện, song công ty ngày đạt tiến công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực Từ thực tiễn đó, dựa số phương pháp nghiên cứu, luận văn góp phần làm rõ quan điểm, cách nhìn nhận tầm quan trọng tuyển dụng đánh giá nhân viên hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, đề tài tập trung phân tích thực trạng công tác tuyển dụng đánh giá nhân viên Công Ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), để tìm tồn tại, hạn chế liên qua đến nội dung này, làm sở xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đánh giá nguồn nhân lực Trong trình thực thời gian hạn chế, khó khăn việc tìm hiểu thông tin nên nội dung luận văn nhiều thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy cô bạn bè để nội dung hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Trong thời gian tới, tác giả tiếp tục nghiên cứu sâu sắc đề tài, sâu vào hoạt động tạo động lực cho người lao động hoạt động quản trị nhân lực Công ty công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo động lực làm việc cho nhân viên,…, sở đó, tác giả xây dựng kế hoạch hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty định hướng đến năm 2020 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Đức Chính (2005), Thị trường lao động – sở lý luận thực tiễn Việt Nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia [2] Trịnh Xuân Cường (2010), Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực từ nguồn bên doanh nghiệp Công ty TNHH Poongchin, luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Kinh tế quốc dân [4] Dự án phát triển Mê Kông (2001), Thu hút,tìm kiếm lựa chọn nguồn nhân lực, Nhà xuất Trẻ, TP Hồ Chí Minh [5] Vũ Việt Hằng (1994), Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống Kê [6] Trần Thị Bích Nga, Phạm Sửu Ngọ (2006), Harvard Business School Press: Quản lý hiệu suất làm việc nhân viên, Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [7] Đinh Thị Mai Phương (2012), Nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Thủy lợi Liễn Sơn - tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân [8] Trần Đức Phong (2012), Tuyển dụng nhân lực bệnh viện Bạch Mai, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân [9] Tạ Như Quỳnh (2010), Thu hút lựa chọn nguồn nhân lực Ngân hàng Công thương Hà Nội, luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân [10] Nguyễn Hữu Thân (2003),Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống Kê [11] Trần Quang Tuệ (2010), Nhân lực chìa khoá thành công, Nhà xuất Giao Thông 93 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNT VIETTRANS EXPRESS WORLDWIDE (VIỆT NAM) (DÀNH CHO NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY) Phần 1: Công tác tuyển dụng Công ty Mục đích điều tra Quý Công ty nhằm phát hạn chế công tác tuyển dụng, tìm nguyên nhân để từ đưa giải pháp khắc phục Hãy chia sẻ suy nghĩ Anh/Chị cách trả lời câu hỏi cách thật cởi mở thoải mái Xin chân thành cảm ơn cộng tác Anh/Chị Một số thông tin chung Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu  X vào ô vuông điều mục mà Anh/Chị lựa chọn: Giới tính: Nam  Nữ  Tuổi: Dưới 30 30-45 Trên 45 Số năm hoạt động Công ty: Dưới năm Từ đến năm Trên năm  Trình độ đào tạo: Cao đẳng, trung cấp Đại học Sau đại học Chức vụ đảm nhận: Bộ phận hoạt động: Câu 1: Anh/ Chị biết thông tin tuyển dụng Công ty từ nguồn nào? - Từ trang web tìm việc làm - Tại trường Đại học - Qua cán công nhân viên Công ty - Từ nguồn khác (xin nêu rõ): 94 Câu 2: Khoảng thời gian từ Anh/ Chị nộp đơn xin việc đến thời điểm nhận lời mời vấn kéo dài bao lâu? Câu 3: Anh/chị làm trí công việc khác doanh nghiệp trƣớc bạn ứng tuyển vào vị trí công việc không? - Có (nguồn tuyển mộ bên trong) - Không (nguồn tuyển mộ bên ngoài) Câu 4: Anh/chị có nắm rõ đƣợc công việc cần làm (ở vị trí công việc mà anh/ chị ứng tuyển) qua thông báo tuyển dụng doanh nghiệp không? - Tôi nắm rõ - Tôi nắm rõ - Tôi biết - Tôi hoàn toàn Câu 5: Điều doanh nghiệp thu hút anh/ chị nộp hồ sơ ứng tuyển? - Lương, thưởng, đãi ngộ cao - Môi trường làm việc tốt - Danh tiếng Công ty - Yếu tố khác Câu 6: Anh/chị có đƣợc làm chuyên ngành đƣợc đào tạo không? - Có - Không Câu 7: Anh/Chị cho biết nội dung phiếu kiểm tra trắc nghiệm Công ty? - Rất dễ hiểu - Dễ hiểu - Bình thường - Khó hiểu - Rất khó hiểu 95 Câu 8: Anh/Chị nhận xét kỹ vấn Cán tuyển dụng Công ty? - Rất chuyên nghiệp - Chuyên nghiệp - Bình thường - Không chuyên nghiệp - Rất không chuyên nghiệp Câu 9: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hấp dẫn công việc thân anh/chị? - Rất hấp dẫn - Hấp dẫn - Bình thường - Không hấp dẫn - Rất không hấp dẫn Câu 10: Anh/Chị cho biết tầm quan trọng môi trƣờng làm việc việc tiếp tục gắn bó với đơn vị anh/chị? - Rất hài lòng - Hài lòng - Bình thường - Không hài lòng - Rất không hài lòng Câu 11: Anh/Chị cho biết tầm quan trọng hội thăng tiến việc tiếp tục gắn bó với đơn vị anh/chị? - Rất quan trọng - Quan trọng - Bình thường - Không quan trọng - Rất không quan trọng 96 Phần 2: Công tác đánh giá nhân viên Câu 1: Theo anh/chị mục đích công tác đánh giá nhân viên Công ty TNT - Viettrans ? (có thể chọn nhiều phƣơng án) - Làm sở để xét tăng lương, thưởng - Làm sở để xét danh hiệu thi đua, thăng chức - Làm sở xét nhu cầu tuyển dụng, đào tạo - Cài tiến thực công việc nhân viên - Cà bốn phương án Câu 2: Theo anh/chị tiêu chuẩn đánh giá nhân viên Công ty TNT - Viettrans có hợp lý không? - Rất hợp lý - Hợp lý - Không họp lý - Rất không họp lý Câu 3: Theo anh/chị tiêu chuẩn đánh giá thực công việc nên đề ra? - Lãnh đạo - nhân viên - nhân viên lãnh đạo bàn bạc thống Anh/ chị có mong muốn tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực công việc không? - Có - Không Câu 4: Theo anh/chị tiêu chuẩn thực công việc Công ty xây dựng cách rõ ràng nhƣ nào? - Rất rõ ràng - Rõ ràng - Không rõ ràng - Hoàn toàn không rõ ràng 97 Câu 5: Theo anh /chị chu kỳ đánh giá nhân viên nhƣ hợp lý? (có thể chọn nhiều phƣơng án) - Hàng tháng - Hàng quý - tháng - năm Câu 6: Anh/chị có nhận xét nhƣ phƣơng pháp đánh giá nhân viên Công ty nay? - Tốt - Có thể sử dụng cần khắc phục số hạn chế - Không tốt Câu 7: Theo anh/chị Công ty có nên kết hợp nhiều phƣơng pháp đánh giá nhân viên khác hay không? - Có - Không Câu 8: Anh/chị có mong muốn đƣợc đào tạo để hiểu thực việc đánh giá cho tốt không? - Có - Không Câu 9: Theo anh/ chị ngƣời đánh giá thực công việc hợp lý là? - Lãnh đạo trực tiếp - Đồng nghiệp - Người quyền - Bàn thân Câu 10: Theo anh/chị kết đánh giá nhân viên có phàn ánh tình hình thực công việc nhân viên? - Rất xác - Chính xác - Không xác - Rất không xác 98 Câu 11: Anh/chị có hài lòng hệ thống thông tin phàn hồi vấn đánh giá Công ty không? - Rất hài lòng - Hài lòng - Không hài lòng - Rất không hài long Câu 12: Theo anh/chị cách phàn hồi thông tin sau tốt nhất? - Phổ biến thông qua họp - Gặp riêng cá nhân - Thông qua văn - Không cần phản hồi Câu 13: Theo anh/chị kết đánh giá nhân viên đƣợc sử dụng nhƣ thực tế quản lý lao động? - Rất tốt - Tốt - Không sử dụng - Hoàn toàn không sử dụng Câu 14: Kết đánh giá thực công việc đƣợc anh/chị sử dụng vào tình hình thực công việc thân nhƣ nào? - Hiệu cao - Hiệu cao - Hiệu - Hoàn toàn không ứng dụng 99 Phụ lục 2: BẢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNT Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) (Dành cho cán tuyển dụng) Câu 1: Hàng năm Công ty có xây dựng kế hoạch tuyển dụng không? - Có - Không Nếu không, xin cho biết lý do: Câu 2: Công ty có dự tính chi phí tuyển dụng chi tiết lập kế hoạch tuyển dụng không? - Không tính toán - Được tính toán không chi tiết - Được tính toán đầy đủ Lý do: Câu 3: Công ty có xây dựng mô tả công việc, yêu cầu thực công việc chức danh công việc thông báo tuyển dụng không? - Có - Không Lý do: -Câu 4: Thực tế số lƣợng ứng viên đƣợc tuyển dụng có phù hợp với nhu cầu không? - Có - Không Lý do: -Câu 5: Anh/Chị cho biết quy trình tuyển dụng Công ty? - Rất chuyên nghiệp - Chuyên nghiệp - Bình thường - Không chuyên nghiệp - Rất không chuyên nghiệp 100 Câu 6: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ thƣờng xuyên thuyên chuyển nhân viên công việc Công ty? - Rất thường xuyên - Thường xuyên - Bình thường - Không thường xuyên - Rất không thường xuyên Trân trọng cảm ơn cộng tác Anh/Chị! 101 Phụ lục 3: Bản mô tả công việc vị trí Trưởng nhóm nhân BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: A/ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Vị trí: Trưởng nhóm nhân Mã vị trí: NS 01 Địa điểm làm việc: Công ty TNT - Vietrans Phòng: phòng Nhân Chức danh cán phụ trách: Trưởng phòng Nhân Trách nhiệm - Theo dõi quy trình ISO - Cập nhật chế độ, sách lao động việc làm - Theo dõi chấp hành nội quy Công ty, xử lý kỷ luật lao động - Cập nhật hồ sơ, lý lịch trích ngang nhân viên, quản lý hồ sơ - Báo cáo tình hình nhân sự, cập nhật sơ đồ tổ chức - Lập kế hoạch tuyển dụng, chuẩn bị định tuyển dụng - Tổ chức giáo dục định hướng cho nhân viên - Lập quản lý chương trình đào tạo - Theo dõi hợp đồng lao động, soạn thảo hợp đồng lao động thỏa thuận đào tạo nước - Xây dựng chế độ sách nhân Quyền hạn - Được đề nghị học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Được nêu ý kiến, đề xuất để cải tiến thực công việc - Được thông tin cách nhanh chóng, xác, kịp thời vấn đề có liên quan đến hoạt động Công ty Điều kiện môi trường làm việc - Thời gian làm việc: 8h/ ngày - Các công cụ cung cấp: Máy vi tính, điện thoại, máy in, bàn, ghế, tủ đựng tài liệu, văn phòng phẩm - Môi trường làm việc: Có điều hòa nhiệt độ, không độc hại, tiếng ồn, bụi 102 Mối quan hệ công việc: - Quan hệ hỗ trợ với đồng nghiệp nhóm, phòng - Quan hệ với lãnh đạo cấp - Quan hệ với phòng ban khác Công ty B/ BẢN YÊU CẦU CỦA CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN: - Tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành luật, quàn trị nhân lực, kinh tế lao động - Có năm kinh nghiệm, hiểu nắm vững quy định Nhà nước tiền lương, phúc lợi, BHXH - Thành thạo vi tính văn phòng, tiếng Anh C/ BẢN TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC - Hoàn thành tốt tất cà công việc mà Giám đốc trưởng phòng cà thời gian chất lượng - Lập báo cáo tiền lương, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế ngày theo quy định Công ty chuyển cho phòng kế toán - Cập nhật kịp thời mức lương cho người lao động - Giải thắc mắc thủ tục bào hiểm xã hội, sách nhà nước cách thoà đáng, không để xảy tình trạng người lao động không giải chế độ hưu trí, tai nạn [...]... hợp và khái quát những vấn đề lý luận chung về công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên, nêu lên kinh nghiệm về công tác này tại một số đơn vị trong nước + Phân tích và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) + Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans. .. nhân viên tại Công ty TNHH TNT Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), nhằm 5 đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại đơn vị + Phạm vi không gian: Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) + Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên trong giai đoạn 2012 – 2014,... viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Mở đầu Chương 1: Mục tiêu Chương 1 nhằm làm rõ cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và đánh giá nhân lực trong... thiện công tác tuyển dụng, đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) đến năm 2020 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng lý thuyết về tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực kết hợp với điều tra thực tế bằng cách phỏng vấn và phát phiều điều tra dưới dạng bảng hỏi để phân tích thực trạng công tác tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực, đánh giá công tác tuyển dụng và. .. Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH TNT - Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Những vấn đề cơ sở lý luận về tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; thực trạng về công tác tuyển dụng và đánh giá nhân. .. cần tuyển Từ đó tuyển dụng được nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc và thực hiện công việc có hiệu quả hơn 1.6 Kết luận Chƣơng 1: Trong Chương 1, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng và đánh giá nhân lực trong doanh nghiệp Nội dung Chương 1 sẽ là cơ sở để tác giả tiến hành đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT - Vietrans. .. Viettrans Express Worldwide (Việt Nam) thì vẫn chưa được thực hiện, đặc biệt trong giai đoạn mới từ năm 2012 đến năm 2015 Bởi vậy, đề tài Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công Ty TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) sẽ kế thừa một số kết quả lý luận của các công trình nghiên cứu trước đây về công tác tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và áp dụng vào thực tế tại Công. .. dụng và đánh giá nguồn nhân lực để từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn Những đóng góp mới của luận văn: Làm rõ được thực trạng tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực tại Công ty Thủy lợi Liễn Sơn, đề xuất được một số giải pháp có trị tham khảo đối với công tác tuyển dụng và đánh giá nhân lực của Công ty Đề... tích cực Tuy nhiên, sau khi được tuyển dụng vào làm việc chính thức tại Công ty, đã có tình trạng nhân viên bỏ việc do không thực sự phù hợp với công việc được tuyển dụng Trước thực trạng đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam) nhằm nghiên cứu thực trạng vấn đề này tại Công ty 2 Tình hình nghiên cứu có liên... tế tại Công Ty TNHH TNT- Vietrans Express Worldwide (Việt Nam), tác giả hy vọng đóng góp vào kho tài liệu về công tác tuyển dụng và đánh giá nguồn nhân lực nói chung và đóng góp vào quá trình phát triển của đơn vị nghiên cứu trong thời gian tới 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty - Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam), Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam), Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Công ty TNHH TNT – Vietrans Express Wordlwide (Việt Nam)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay