Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ

26 171 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:05

Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng HạHoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng HạHoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng HạHoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng HạHoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VŨ THỊ VIỆT ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - NĂM 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ MINH TRAI Phản biện 1: PGS.TS Hà Văn Hội Phản biện 2: TS Trần Thị Kim Anh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Trong doanh nghiệp, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng, định đến thành công doanh nghiệp khả cạnh tranh tồn doanh nghiệp thị trường Vai trò nguồn nhân lực ngày nâng cao, không yếu tố đầu vào trình sản xuất mà yếu tố để sử dụng nguồn lực lại Vì vậy, việc tạo động lực lao động vấn đề doanh nghiệp quan tâm nguồn gốc thúc đẩy tăng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn lực người Nhận thức tầm quan trọng công tác tạo động lực cho người lao động, dựa vướng mắc thực tế công tác tạo động lực Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ (Agribank Chi nhánh Láng Hạ) thực chưa đạt hiệu mong muốn Vậy nên, hướng dẫn tận tình PGS.TS Vũ Minh Trai – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tác giả xin lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ” Tổng quan nghiên cứu: Có nhiều thuyết vấn đề tạo động lực làm việc đề cập : Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow Học thuyết công Adams Học thuyết hai yếu tố F.Herzbert Frederick Herzberg Bên cạnh đó, qua trình tìm hiểu thực tế tài liệu liên quan tra cứu mạng Internet, tác giả tìm thấy số kết nghiên cứu tạo động lực cho người lao động, Tuy nhiên chưa có nghiên cứu công bố nghiên cứu giải pháp tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ Việc chọn vấn đề nghiên cứu học viên làm đề tài tốt nghiệp thạc s ngành quản trị kinh doanh không tr ng l p với đề tài trước giải vấn đề thực tiễn đ t Mục tiêu cụ thể luận văn Mục tiêu tổng quát luận văn: Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực kích thích người lao động làm việc Agribank Chi nhánh Láng Hạ, phân tích hệ thống tạo động lực cho nguồn lao động ngân hàng Từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút, trì, nâng cao hiệu lao động, gắn bó với ngân hàng… vươn tới mục đích giúp Agribank Chi nhánh Láng Hạ giữ vững phát triển thị phần thị trường Mục tiêu cụ thể: Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ thời gian vừa qua Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ cho năm 2016-2020 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu:  Phương pháp thu thập tài liệu  Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá  Phương pháp khảo sát phiếu điều tra Dữ liệu nghiên cứu: thu thập liệu, phương pháp điều tra xã hội học Kết cấu luận văn: Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ Chƣơng 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Động lực lao động tạo động lực lao động 1.1.1 Động lực lao động a Khái niệm: b Đ c điểm động lực lao động 1.1.2 Tạo động lực lao động a Khái niệm b Quá trình tạo động lực lao động c Vai trò tạo động lực lao động 1.1.3 Sự cần thiết phải tạo động lực lao động Việc quan tâm làm tốt công tác tạo động lực đem lại nhiều lợi ích không cho thân người lao động mà cho tổ chức, doanh nghiệp cho xã hội a Đối với người lao động Tạo động lực giúp người lao động hăng say làm việc, tăng suất lao động tăng thu nhập lao động Người lao động làm việc ph hợp với khả lực với tâm lý thoải mái đẩy l i bệnh tật b Đối với tổ chức, doanh nghiệp Tạo động lực lao động biện pháp sử dụng người lao động hiệu nhất, doanh nghiệp tạo động lực tốt góp phần làm giảm chi phí lao động thu hút lao động có trình độ tay nghề cao Ngoài tạo động lực góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh tổ chức, doanh nghiệp c Đối với xã hội Thông qua tạo động lực lao động làm tăng suất lao động làm cho cải vật chất xã hội ngày nhiều dẫn đến tăng trưởng kinh tế 1.1.4 Một số học thuyết tạo động lực lao động 1.1.4.1 Thuyết phân cấp nhu cầu Abraham Maslow 1.1.4.2 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 1.1.4.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 1.1.4.4 Học thuyết công J.Stacy Adams 1.1.4.5 Học thuyết hai nhân tố Frederick Herzberg 1.2 Nội dung tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp 1.2.1 Tạo động lực thông qua khuyến khích vật chất 1.2.1.1 Tiền lương 1.2.1.2 Tiền thưởng 1.2.1.3 Phụ cấp, phúc lợi dịch vụ 1.2.2 Tạo động lực thông qua khuyến khích tinh thần 1.2.2.1 Phân tích đánh giá thực công việc xác 1.2.2.2 Bố trí, sử dụng lao động hợp lý 1.2.2.3 Chính sách đào tạo hội thăng tiến 1.2.2.4 Văn hóa doanh nghiệp bầu không khí làm việc 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tạo động lực lao động 1.3.1 Nhân tố thuộc cá nhân người lao động 1.3.1.1 Nhu cầu lợi ích người lao động 1.3.1.2 Mục tiêu cá nhân 1.3.3.3 Thái độ, tính cách cá nhân 1.3.3.4 Khả – Năng lực cá nhân 1.3.3.5 Thâm niên, kinh nghiệm công tác 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 1.3.2.1 Văn hóa doanh nghiệp 1.3.2.2 Nhà quản lý hệ thống Chính sách quản lý 1.3.3 Các thuộc nội dung, chất công việc 1.3.3.1 Tính hấp dẫn công việc 1.3.3.2 Điều kiện làm việc 1.3.3.3 Mức độ khác nhiệm vụ, trách nhiệm 1.3.3.4 Sự phức tạp công việc 1.3.3.5 Khả thăng tiến công việc 1.3.3.6 Quan hệ công việc 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực số Tổ chức 1.4.1 inh nghiệm tạo động lực lao động số Tổ chức Kinh nghiệm Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam ( Vietcombank) Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, thu hút nhân có chất lượng muốn thử thách Xây dựng tổ chức học tập không ngừng, tạo hội cho thành viên đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tài – ngân hàng phát triển thân Tạo môi trường văn hoá cho cá nhân có lực, có đóng góp công nhận cách xứng đáng hội thăng tiến cho thân Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ( ACB) ACB tạo điều kiện để cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời khuyến khích chủ động học tập chia sẻ tri thức thành viên Ở ACB chương trình học tập xuất phát từ nhu cầu cụ thể ACB không trọng tới nhân lực thực thi mà chăm lo bồi dưỡng cho đội ngũ nhân lực quản trị Nhân lực quản lý, điều hành ACB đào tạo chuyên sâu quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng 1.4.2 i học r t cho công tác tạo động lực cho người lao động gribank Chi nhánh Động lực lao động trước hết có tác động trực tiếp đến tinh thần, thái độ làm việc kết thực công việc người lao động Động lực lao động mang lại lợi ích hữu hình vô hình cho công ty, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh lợi nhuận nhờ tăng lên kết thực công việc người lao động, cải thiện hiệu làm việc người lao động, nâng cao suất lao động.giảm chi phí quay vòng nhân công, giảm chi phí sản xuất Chính lợi ích mà động lực lao động đem lại cho người lao động cho tổ chức khẳng định cho cần thiết công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ 2.1 Tổng quan Agribank Chi nhánh Láng Hạ 2.1.1 Quá trình hình th nh v phát triển Ngày 17/03/1997 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ thành lập thức vào hoạt động, Chi nhánh ngân hàng cấp I, hạng I trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Các thời điểm quan trọng lịch sử phát triển Agribank Chi nhánh Láng Hạ : 2.1.2 Chức v nhiệm vụ 2.1.2.1 Chức Agribank Chi nhánh Láng Hạ Chức trung gian tín dụng Chức trung gian toán Chức tạo tiền 2.1.2.2 Nhiệm vụ phòng ban Agribank Chi nhánh Láng Hạ 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực 2.2 Thực trạng công tác tạo động lực Agribank Chi nhánh Láng Hạ 2011-2015 2.2.1 Đặc điểm quản l nguồn nhân lực gribank Chi nhánh Quy trình tuyển dụng nhận Agribank Chi nhánh Láng Hạ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Sơ tuyển Thi tuyển xét tuyển Nội dung thi tuyển: 10 - Chi tiền lương làm thêm cho cán bộ, viên chức lao động hợp đồng theo chế độ Nhà nước quy định - Chi ăn trưa cho người lao động - Chi khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp khoản đóng góp khác theo quy định Nhà nước - Chi trang phục giao dịch - Chi phụ cấp độc hại, chi công tác xã hội - Thuê phòng nghỉ: - Chi phí phương tiện lại 2.2.2.2 Tạo động lực cho người lao động thông qua tiền thưởng Bên cạnh tiền lương, Agribank Chi nhánh Láng Hạ coi trọng công tác khen thưởng phúc lợi làm việc  Điều kiện xét thưởng: - Người lao động không chịu hình thức kỷ luật, cảnh cáo năm xét thưởng - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Người lao động có thời gian làm việc năm tổ chức  Hình thức khen thưởng: Hàng quý cuối năm có thưởng vật chất (bằng tiền m t) 2.2.2.3 Tạo động lực thông qua hoạt động phúc lợi dịch vụ Mỗi năm lần Chi nhánh có tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho cán công nhân viên nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người thực công việc tốt Không quan tâm đến sức khoẻ, sống thân người lao động mà Chi nhánh quan tâm đến gia đình em họ 2.2.3 Thực trạng công tác tạo động lực thông qua khuyến khích tinh thần 2.2.3.1 Tạo động lực từ công tác tuyển chọn, bố trí, xếp lao động 11 Tạo động lực thông qua phân tích công việc làm sở bố trí hợp lý NNL Hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc đuợc xây dựng sở chức năng, nhiệm vụ Phòng, tình hình thực nhiệm vụ chuyên môn mô hình tổ chức chi nhánh Tuy nhiên hoạt động phân tích công việc đơn vị số tồn sau: - Việc thực phân tích công việc thực cách sơ sài - Về yêu cầu người thực công việc, có nội dung đơn giản, chưa chi tiết cụ thể Ph hợp Không phù hợp Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ bố trí NNL phù hợp với chuyên ngành đào tạo 2.2.3.2 Tạo động lực thông qua đánh giá thực công việc gắn với hệ thống trả lương • Ban Lãnh đạo đơn vị thấy tầm quan trọng công tác đánh giá thực công việc chưa thực đầy đủ • Việc đánh giá hàng quý chủ yếu phục vụ mục đích tính lương, người lao động đánh giá hoàn thành công việc để hưởng đủ lương • Sau kỳ đánh giá hội đồng thi đua khen thưởng 12 nhân viên kết đánh giá xếp loại cán CC Chính lẽ tạo cho người lao động cảm thấy hoài nghi công kết đánh giá • Hoạt động ĐGTHCV chưa làm người lao động thực hài lòng số hạn chế như: Việc đào tạo người đánh giá chưa coi trọng, công tác phản hồi thông tin chi nhánh thực chưa tốt, kết ĐGTHCV chưa sử dụng hợp lý hoạt động quản trị nhân lực 2.2.3.2 Điều kiện môi trường làm việc Đơn vị tạo điệu kiện tốt cho cán CCVC để hoàn thành tốt công việc giao có điều kiện để bồi dưỡng học tập, phát triển nghề nghiệp 2.2.3.3 Công tác đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn cho người lao động Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Agribank Chi nhánh Láng Hạ đánh giá cao coi chiến lược hàng đầu Nhu cầu đào tạo xác định dựa sau: - Các hoạt động đào tạo ình thức đ o tạo nội ình thức đ o tạo bên ngo i Tuy đạt kết định công tác đào tạo nguồn nhân lực chi nhánh số khía cạnh khiến người lao động không hài lòng là: - Việc xác định nhu cầu mang tính chất chung chưa có tiêu chí rõ ràng - Việc xác định đối tượng đào tạo mang tính chủ quan - Mục tiêu đào tạo chưa xác định rõ ràng, mang tính 2.3.2.4 Tạo động lực thông qua tạo hội thăng tiến cho nguồn nhân lực 13 Tuy nhiên, công tác đề bạt thăng tiến đơn vị số hạn chế nguyên nhân sau: Các tiêu chuẩn, điều kiện xét đề bạt chưa rõ ràng Điều kiện xét thăng tiến chưa gắn nhiều với kết thực công việc Không có trao đổi kế hoạch phát triển nghề nghiệp người lao động Chính người lao động thiếu lạc quan hội phát triển nghề nghiệp 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tạo động lực Agribank Chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2011-2015 2.3.1 Nhân tố thuộc cá nhân người lao động tập thể lao động Chính sách lương bổng đãi ngộ Agribank Chi nhánh Láng Hạ Đãi ngộ thông qua tiền lương Đãi ngộ thông qua tiền thưởng Tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ, tiền thưởng xem xét nhiều góc độ: - Thứ nhất, phải cân đối hài hoà tổng thể xã hội, không để chế độ thưởng Chi nhánh thấp ho c cao so với hội sở Agribank Việt Nam - Thứ hai, phải có đối bình đẳng, tức dựa quan hệ tổng thể Agribank Chi nhánh Láng Hạ để có mức thưởng không chênh lệch Chính sách đảm bảo điều kiện thời gian làm việc cho nhân viên Agribank Chi nhánh Láng Hạ - Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Láng Hạ có quan tâm đến điều kiện làm việc cán công nhân viên Người lao động đảm bảo đầy đủ yếu tố điều kiện làm việc như: ánh sáng, thoáng mát, nhiệt độ không khí - Còn thời gian làm việc, công ty bố trí cho nhân viên 14 đảm bảo sức khoẻ trạng thái làm việc có hiệu qủa Văn hoá doanh nghiệp gribank Chi nhánh Hàng năm, Đoàn sở Agribank chi nhánh Láng Hạ tổ chức “ Ngày hội Văn hóa Agribank Chi nhánh Láng Hạ ” Thông qua ngày hội này, CBNV chi nhánh hiểu biết kiến thức, c ng đoàn kết, nỗ lực làm việc hiệu để Agribank Chi nhánh Láng Hạ luôn chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống Agribank Việt Nam lĩnh vực 2.3.2 Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô Trong giai đoạn 2011-2015, ngành ngân hàng nói chung Agribank Việt Nam nói riêng có nhiều nỗ lực tái cấu Ở giai đoạn 2016-2020, ngân hàng hướng tới mục tiêu không hoàn thiện tái cấu mà phải phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập Hệ thống ngân hàng sau ch ng đường dài tái cấu trúc, nhiều ngân hàng trải qua phương án hợp nhất, sáp nhập, không tránh khỏi dịch chuyển nhân Đồng thời, việc thay đổi lãnh đạo ngân hàng liên tục, cho vay khó khăn, nợ xấu cao… làm nản lòng cán bộ, nhân viên họ chủ động tìm lối thoát Tuy nhiên, nhân yếu tố sống sức mạnh cạnh tranh doanh nghiệp Chính vậy, Ban lãnh đạo Agribank trọng công tác tạo động lực cho người lao động chi nhánh để thu hút giữ chân cán giỏi 2.4 Đánh giá chung công tác tạo động lực lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ 2.4.1 Những kết đạt - Tiền lương cán CCVC chi nhánh: đảm bảo tính xác ổn định mức lương, tạo khích lệ cho cán bộ, nhân viên phấn đấu - Mức thu nhập bình quân cán bộ, nhân viên/năm ổn định từ năm 2011 đến năm 2015 nên họ yên tâm công tác không 15 phải lo lắng đến công ăn việc làm chi nhánh trả lương thu nhập hạn theo thoả ước lao động tập thể quy định Bộ luật Lao động - Các khoản phụ cấp trợ cấp rõ ràng, minh bạch - Chi nhánh tạo môi trường làm việc thoải mái, điều kiện làm việc tương đối tốt 2.4.2 Những tồn cần ho n thiện Công tác đánh giá thực công việc Agribank Chi nhánh Láng Hạ tồn - Thứ nhất, chưa xác định mục tiêu quan trọng công tác đánh giá cải tiến thực công việc người lao động định quản lý - Thứ hai, lựa chọn người đánh giá có đánh giá chiều từ hội đồng thi đua khen thưởng nhân viên; đánh giá quý, cá nhân tự đánh giá nhận xét ưu nhược điểm không trực tiếp tham gia bình bầu, mà việc xếp loại lại ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi họ • Lĩnh vực đào tạo đơn vị: Việc tạo điều kiện cho cán CCVC học bị động, chưa có kế hoạch, quy trình đào tạo rõ ràng • Các hình thức thưởng số hạn chế sau: Thứ nhất, mang tính bình quân chủ nghĩa người lao động Thứ hai, thưởng chưa kịp thời, chưa linh động để động viên tinh thần làm việc người lao động Thứ ba, hình thức thưởng chưa phong phú • Việc kiện toàn chức danh quản lý chậm * Nguyên nhân Nguyên nhân thứ là: Công tác đánh giá lực người lao động thiếu linh hoạt thực dẫn đến chưa phát huy hết tác dụng để nâng cao chất lượng lao động Nguyên nhân thứ hai là: Sự hạn chế khả quản lý sử 16 dụng nhân nên quản lý nhiều cứng nhắc, chưa có uyển chuyển dẫn đến tạo sức ép cho nhân viên Nguyên nhân thứ ba là: Có trường hợp đánh giá chưa thực sát so với lực thực tế, không phản ánh kết làm việc người lao động tiêu đánh giá chung chung không ghi chép thường xuyên mà tiến hành vào cuối quý Nguyên nhân thứ tư là: việc ủy quyền chưa cao mà nguyên nhân xuất phát từ hai phía Người lao động mang n ng tư tưởng làm công ăn lương 17 Chƣơng GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Agribank Việt Nam nói chung Agribank Chi nhánh Láng Hạ nói riêng 3.1.1 Mục tiêu Mục tiêu chung năm 2016 trước mắt củng cố, ổn định, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; nâng cao khả cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu vốn vay có hiệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững” 3.1.2 Phương hướng - Phát triển nguồn nhân lực chi nhánh -Thường xuyên coi trọng công tác rà soát chất lượng đội ngũ cán CCVC, bố trí có hiệu số biên chế có, trọng việc bồi dưỡng lực cán công tác quản lý, điều hành chi nhánh - Xây dựng ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng Agribank Chi nhánh Láng Hạ - Thực công tác đề bạt bổ nhiệm cán quản lý, điều động thuyên chuyển cán sở lực sở trường cán -Tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá thực công việc dựa việc quản lý ch t chẽ hạng mục công việc giao - Xây dựng văn hoá đơn vị - Tiếp tục tăng cường, kiểm soát việc thực định mức chi 18 phí quản lý máy - Chăm lo quyền lợi m t tinh thần vật chất cho cán CCVC - Xây dựng chiến lược phát triển cho chi nhánh, chiến lược phát triển phụ thuộc vào giai đoạn Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động giúp cho việc giữ chân gắn bó lâu dài cán CCVC với chi nhánh 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho ngƣời lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ 3.2.1 Nhóm giải pháp khuyến khích vật chất 3.2.1.1 Hoàn thiện công tác trả lương phụ cấp Lương phải gắn bó với giá trị công việc Khi xác định lương cần gắn với yếu tố thâm niên công tác Tiền lương cần có điều chỉnh hợp lý với biến động giá thị trường Từng bước xây dựng hệ thống lương với tham gia đóng góp ý kiến nhân viên 3.2.1.2 Xây dựng sở xét thưởng mới, đa dạng hình thức khen thưởng Để hoàn thiện sách tiền thưởng, luận văn đưa số giải pháp sau: • Thứ nhất, Xét thưởng cho nhân viên dựa sở đánh giá thực tế thực công việc nhân viên • Thứ hai, Việc xét thưởng cần tiến hành cách linh động hơn, kịp thời động viên, khen ngợi nhân viên họ hoàn thành nhiệm vụ sớm • Thứ ba, Cần đa dạng hóa hình thức khen thưởng • Thứ tư, Các nhân viên cần biết rõ hiểu rõ chế xét thưởng, cấu trúc thưởng thông qua truyền đạt từ cán quản lý trực tiếp 19 • Thứ năm, Bên cạnh việc khen thưởng ban lãnh đạo Ngân hàng phải đưa chế kỷ luật tương ứng nhân viên mắc lỗi 3.2.1.3 Tăng khoản phúc lợi dịch vụ • Thứ nhất, Trước tiên, với chế độ phúc lợi dịch vụ mà Agribank Chi nhánh Láng Hạ áp dụng cần tiếp tục trì hoàn thiện • Thứ hai, Xây dựng hình thành qu học bổng cho em cán bộ, nhân viên có thành tích học tập tốt • Thứ ba, Tiến hành thường xuyên chuyến tham quan, nghỉ mát địa điểm hợp lý • Thứ tư, Không dừng lại mức trợ cấp kết hôn, công ty gửi lời chúc mừng hay quà nhỏ đến cán bộ, nhân viên sinh đầu lòng • Thứ năm, Triển khai nhiều khóa đào tạo sát với nhu cầu đào tạo thực tế chi nhánh 3.2.2 Nhóm giải pháp khuyến khích tinh thần 3.2.2.1 Tuyển chọn, xếp bố trí lao động ph hợp với yêu cầu công việc Hoàn thiện văn phân tích công việc nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tiêu chuẩn THCV cho người lao động - Với mô tả công việc: Bản mô tả công việc giúp người lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể - Với tiêu chuẩn thực công việc: văn qui định tiêu số lượng, chất lượng thời hạn việc hoàn thành nhiệm vụ quy định mô tả công việc - Nội dung tiêu chuẩn THCV phải bao gồm tiêu chí tương ứng với nhiệm vụ tiêu chí chung Các tiêu chí thể đầy đủ ba khía cạnh cần đo lường: số lượng, chất lượng thời hạn 20 hoàn thành công việc - Bản yêu cầu người thực công việc: hoàn thiện văn yêu cầu người thực công việc, cần vào nhiệm vụ cần thực mô tả công việc, xác định mức độ phức tạp công việc để xác định yêu cầu người THCV tương ứng Ngoài thông tin trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, văn cần phải bổ sung đầy đủ yêu cầu công việc người thực khía cạnh: chuyên môn chính, chuyên môn phụ, trình độ giáo dục đào tạo, kiến thức bổ trợ, k năng, phẩm chất, kinh nghiệm, yêu cầu thể chất, tiêu chuẩn đ c biệt khác (nếu có) Bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc, phù hợp với khả sở trường người lao động Bố trí sử dụng lao động phù hợp với khả lực tạo điều kiện cho họ phát huy tốt khả lực Ngoài ra, cần có quan tâm thoả đáng đến mong muốn nguyện vọng, sở trường người lao động để tạo hứng thú cho họ làm việc 3.2.2.2 Duy trì, cải thiện môi trường điều kiện làm việc - Đưa quy tắc, quy trình làm việc rõ ràng chi nhánh - Xây dựng giá trị văn hoá tốt cho quan truyền đạt cho cán CCVC toàn quan - Tôn trọng đóng góp nhân viên ghi nhận lợi ích mà nhân viên đóng góp cho quan hình thức khác - Giúp nhân viên hiểu phối hợp với để hoàn thành công việc cách hiệu - Bố trí phòng cho phù hợp với chiến lược phát triển chung Agribank chi nhánh Láng Hạ 21 - Đối với lao động trẻ nên bố trí công việc mang tính sáng tạo, thách thức để họ phát huy mạnh - Đối với lao động lâu năm hay có thâm niên công tác dài nên bố trí vào công việc mang tính chất ổn định thường xuyên làm công việc cho họ nhằm tạo hứng thú công việc tạo hiệu công việc cao - Với mối quan hệ tốt đẹp lãnh đạo cán công nhân viên chi nhánh, tinh thần đoàn kết tập thể, điều tự hào chi nhánh - Hàng năm, đơn vị tổ chức Hội nghị cán CCVC, đơn vị cần mở rộng buổi giao lưu lãnh đạo chi nhánh với tập thể cán CCVC để trao đổi tất kinh nghiệm, k năng, mong muốn thân công việc 3.2.2.3 Không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CBCNV Để công tác đào tạo phát triển đạt hiệu quả, nâng cao tính tạo động lực người lao động đơn vị cần thực số giải pháp: - Xác định đối tượng đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn để lựa chọn đối tượng đào tạo cách xác công Cụ thể: Có quy định cụ thể yêu cầu người cử đào tạo Sử dụng hiệu kết ĐGTHCV Quan tâm đến nguyện vọng người lao động 3.2.2.4 Tạo hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp - Thứ nhất, đào tạo tân binh cách cán Agribank Chi nhánh Láng Hạ tham gia khoá học đào tạo định hướng - Thứ hai, đào tạo bồi dưỡng k chuyên môn, định kỳ hàng 22 năm nhân viên đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, k nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc - Thứ ba, đào tạo lực luợng cán kế cận, chi nhánh cần cần ưu tiên nguồn lực để cán nòng cốt đào tạo nhằm trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận phục vụ nhu cầu dài hạn chi nhánh 3.2 Một số kiến nghị với Agribank Việt Nam Ngân hàng nhà nước - Ngân h ng Nh nước Việt Nam cần điều phối có hiệu trình cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại, đảm bảo chế độ lương thưởng, đãi ngộ hội phát triển nghề nghiệp cho cán ngành ngân hàng Ngân hàng nhà nước thiết lập diễn đàn đối thoại, chế phối hợp tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại quan chức tìm tiếng nói chung vấn đề tạo động lực cho người lao động - Ngân h ng gribank Việt Nam với tư cách tổ chức chủ quản Agribank Chi nhánh Láng Hạ, cần tiếp tục trì cam kết hỗ trợ điều phối nguồn lực để Agribank Chi nhánh Láng Hạ có điều kiện tốt việc hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Hội đồng quản trị c ng Ban Lãnh đạo Agribank Việt Nam tuỳ thuộc vào tình hình thực tế để lựa chọn giải pháp thích hợp, có điều kiện tài thực tăng lương cho người lao động, khó khăn sử dụng tốt yếu tố tinh thần để khuyến khích người lao động làm tốt công việc - gribank chi nhánh với vai trò chi nhánh, muốn phát huy tốt hiệu công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động cần có phản ánh, kiến nghị thường xuyên, hợp lý với Hội sở tâm tư, nguyện vọng người lao động để hệ thống Agribank có sách ph hợp, có đội ngũ lao động chuyên nghiệp làm việc lợi ích chung chi nhánh thân người lao động 23 KẾT LUẬN Tạo động lực cho người lao động vấn đề có vai trò ngày trở nên quan trọng sách quản trị nhân lực doanh nghiệp Công tác tạo động lực cho người lao động thực tốt thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Agribank Chi nhánh Láng Hạ M t khác, sách tạo động lực Agribank Chi nhánh Láng Hạ hợp lý, thỏa mãn nhu cầu người lao động làm cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với công ty Trong chương I, luận văn trình bày khái quát, hệ thống hóa lý luận khoa học động lực lao động tạo động lực cho người lao động; học thuyết tạo động lực, nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nghiên cứu số kinh nghiệm tạo động lực số doanh nghiệp nhằm rút học kinh nghiệm áp dụng Chương II, Luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ, m t hạn chế tìm nguyên nhân công tác trả lương, trả công; công tác khen thưởng, phúc lợi; công tác đào tạo, phân tích công việc, đánh giá thực công việc có ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động chi nhánh Trên hạn chế nguyên nhân chương II, tác giả đưa quan điểm tạo động lực lao động đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ thời gian tới để chi nhánh xem xét áp dụng 24 Như vậy, luận văn có vận dụng lý luận khoa học vào thực tiễn tạo động lực lao động Agribank Chi nhánh Láng Hạ để đưa kiến nghị Tuy nhiên, giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hoàn thiện Rất mong nhận đóng ý kiến thầy cô, nhà khoa học để luận văn hoàn thiện [...]... chất cho cán bộ CCVC - Xây dựng chi n lược phát triển cho chi nhánh, chi n lược phát triển phụ thuộc vào từng giai đoạn Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động giúp cho việc giữ chân và gắn bó lâu dài của cán bộ CCVC với chi nhánh 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho ngƣời lao động tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ 3.2.1 Nhóm giải pháp về khuyến khích vật chất 3.2.1.1 Hoàn thiện. .. tích công việc, đánh giá thực hiện công việc có ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại chi nhánh Trên những hạn chế và nguyên nhân đã được chỉ ra ở chương II, tác giả đưa ra 3 quan điểm về tạo động lực lao động và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ trong thời gian tới để chi nhánh xem xét áp dụng 24 Như vậy,... chính sách tạo động lực của Agribank Chi nhánh Láng Hạ hợp lý, thỏa mãn những nhu cầu của người lao động sẽ làm cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó hơn với công ty Trong chương I, luận văn đã trình bày khái quát, hệ thống hóa các lý luận khoa học cơ bản về động lực lao động và tạo động lực cho người lao động; các học thuyết về tạo động lực, các nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, nghiên... nghiệm về tạo động lực của một số doanh nghiệp nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm có thể áp dụng Chương II, Luận văn đã tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ, đã chỉ ra những m t còn hạn chế và tìm ra nguyên nhân trong các công tác trả lương, trả công; công tác khen thưởng, phúc lợi; công tác đào tạo, phân tích công việc,... tục, cho vay khó khăn, nợ xấu còn cao… cũng làm nản lòng cán bộ, nhân viên và họ chủ động tìm một lối thoát Tuy nhiên, nhân sự là yếu tố sống còn đối với sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Agribank rất chú trọng công tác tạo động lực cho người lao động tại chi nhánh để thu hút và giữ chân cán bộ giỏi 2.4 Đánh giá chung về công tác tạo động lực lao động tại Agribank Chi nhánh. .. LUẬN Tạo động lực cho người lao động là một vấn đề có vai trò ngày càng trở nên quan trọng trong chính sách quản trị nhân lực của mỗi doanh nghiệp Công tác tạo động lực cho người lao động được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết quả làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Agribank Chi nhánh Láng Hạ. .. hiệu qủa nhất Văn hoá doanh nghiệp tại gribank Chi nhánh áng ạ Hàng năm, Đoàn cơ sở Agribank chi nhánh Láng Hạ luôn tổ chức “ Ngày hội Văn hóa Agribank Chi nhánh Láng Hạ ” Thông qua ngày hội này, CBNV tại chi nhánh được hiểu biết hơn về kiến thức, c ng nhau đoàn kết, nỗ lực làm việc hiệu quả để Agribank Chi nhánh Láng Hạ luôn luôn là chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống Agribank Việt Nam về mọi lĩnh vực... lao động Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được Agribank Chi nhánh Láng Hạ đánh giá cao và coi là một trong những chi n lược hàng đầu Nhu cầu đào tạo được xác định dựa trên các căn cứ sau: - Các hoạt động đào tạo ình thức đ o tạo nội ình thức đ o tạo bên ngo i Tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh vẫn còn một số khía cạnh khiến người. .. Chi nhánh Láng Hạ có điều kiện tốt nhất trong việc hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động Hội đồng quản trị c ng Ban Lãnh đạo của Agribank Việt Nam tuỳ thuộc vào tình hình thực tế để lựa chọn các giải pháp thích hợp, khi có điều kiện tài chính thì thực hiện tăng lương cho người lao động, khi khó khăn thì sẽ sử dụng tốt các yếu tố về tinh thần để khuyến khích người lao động làm tốt công. .. gribank chi nhánh áng ạ với vai trò là chi nhánh, muốn phát huy tốt hiệu quả của công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động thì cần có những phản ánh, kiến nghị thường xuyên, hợp lý với Hội sở về tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hệ thống Agribank có những chính sách ph hợp, có đội ngũ lao động chuyên nghiệp làm việc hết mình vì lợi ích chung của chi nhánh cũng như chính bản thân người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ, Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ, Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Agribank chi nhánh Láng Hạ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay