Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc

22 320 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:01

Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc 1 MỞ ĐẦU Vấn đề phân phối tiền lương doanh nghiệp vấn đề khó nhạy cảm, làm để việc trả lương công bằng, người, việc, góp phần kích thích động viên cán công nhân viên, mức lương cạnh tranh so với thị trường vấn đề quan tâm không người chủ doanh nghiệp mà nhận quan tâm từ nhà quản lý thu hút nhiều nhà nghiên cứu khoa học Từ việc tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc để đưa số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng phân phối bình quân, tạo động lực việc khuyến khích người lao động nâng cao hiệu công việc, suất lao động, tinh thần, thái độ phục vụ vấn đề trọng tâm để giúp Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động cách hiệu Nhận thức tầm quan trọng vấn đề giúp đỡ nhiệt tình GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong, lựa chọn nghiên cứu đề tài " Phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc" Kết cấu đề tài gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tiền lương phân phối tiền lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 2 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƢƠNG VÀ PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Tiền lƣơng 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương số lượng tiền tệ mà NLĐ nhận từ người sử dụng lao động tương ứng với số lượng chất lượng SLĐ mà họ tiêu hao trình sản xuất sản phẩm công việc giao khoảng thời gian định, sở hợp đồng lao động ký kết (bằng văn miệng), phù hợp với quan hệ cung cầu thị trường lao động quy định pháp luật hành 1.1.2 Chức tiền lương - Chức thước đo giá trị SLĐ - Chức tái sản xuất SLĐ - Chức kích thích sản xuất - Chức tích lũy 1.1.3 Mục tiêu chiến lược tiền lương - Đáp ứng yêu cầu pháp luật - Thu hút nhân viên tài - Duy trì lao động giỏi - Kích thích, động viên nhân viên tăng suất lao động - Hệ thống tiền lương phải công - Kiểm soát chi phí 1.1.4 Chế độ tiền lương 1.1.4.1.Chế độ tiền lương Chế độ tiền lương tập hợp văn gồm có Nghị định Chinh phủ, kèm theo hệ thống thang bảng lương, phụ cấp đối tượng hưởng lương; thông tư hướng dẫn thực điều khoản Nghị định hệ thống thang bảng, phụ cấp lương  Mức lương tối thiểu - Mức lương tối thiểu chung Mức lương tối thiểu số lượng tiền tệ Nhà nước quy định để trả lương cho lao động giản đơn điều kiện bình thường xã hội - Mức lương tối thiểu doanh nghiêp TLmin đc mức tiền lương tối thiểu điều chỉnh, tính theo công thức sau: TLminđc = TLminc * (1 + Kđc) (1.1) Kđc = K1 + K2 Kđc: Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu chung K1: Hệ số điều chỉnh theo vùng, vào quan hệ cung cầu LĐ, giá thuê nhân công giá sinh hoạt khu vực hoạt động K1 có giá trị 0,1; 0,2; 0,3 K2: Hệ số điều chỉnh theo ngành, vào vai trò vị trí ý nghĩa ngành phát triển kinh tế, mức độ hấp dẫn ngành thu hút lao động tương ứng với nhóm ngành K2 có giá trị 0,8; 1,0; 1,2  Thang lương, bảng lương Thang lương bảng xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương công nhân nhân viên trực tiếp sản xuất nhóm ngành nghề họ đảm nhiệm công việc có mức độ phức tạp khác Mỗi thang lương bao gồm có nhóm công việc với mức độ phức tạp khác Bảng lương thang lương, áp dụng cho đối tượng cán lãnh đạo; cán chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ  Các chế độ tiền lương - Chế độ lương cấp bậc - Chế độ lương chức vụ - Chế độ lương chuyên môn nghiệp vụ 1.1.4.2 Quy chế trả lương Nội dung Quy chế trả lương: - Cách xác lập phân phối Quỹ tiền lương kế hoạch - Cách thức tính, trả lương đến lao động - Hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt 1.1.4.3 Định mức lao động Định mức lao động việc quy định mức độ tiêu hao lao động sống cho hay số NLĐ có nghề nghiệp trình độ chuyên môn thích hợp, để hoàn thành đơn vị sản phẩm hay đơn vị khối lượng công việc với yêu cầu chất lượng, điều kiện tổ chức – kỹ thuật định Đây sở để hình thành đơn giá TL quỹ lương hợp lý cho phận 1.1.4.4 Đánh giá thực công việc Đánh giá thực công việc đánh giá có hệ thống thức tình hình thực công việc người lao động mối quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá với NLĐ 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương Bản thân công việc Đánh giá công việc Thị Trƣờng lao động - Lương thưởng thị trường - Chi phí sinh hoạt - Công đoàn - Xã hội - Nền kinh tế - Luật pháp Bản thân nhân viên Ấn định mức lƣơng Lương thưởng cho cá nhân Môi trƣờng công ty - Mức hoàn thành công việc - Thâm niên - Kinh nghiệm - Thành viên trung thành - Tiềm phát triển - Chính sách - Bầu không khí văn hóa - Cơ cấu tổ chức - Khả chi trả 1.2 Phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm chế phân phối tiền lương doanh nghiệp 1.2.1.1 Hệ thống trả công doanh nghiệp - Phân hệ nguồn, quỹ tiền lương - Phân hệ thang bảng lương - Phân hệ tổ chức chia trả lương 1.2.1.2 Yêu cầu hệ thống phân phối lương - Đảm bảo hài hòa lợi ích với đối tác doanh nghiệp - Đảm bảo quan hệ tối ưu (thông minh nhất) phần tích lũy với phần chia cho người lao động tự tổ chức, tái sản xuất sức lao động phần để tổ chức hoạt động chung doanh nghiệp - Đảm bảo công nội - Đảm bảo hình thức, cách thức trao thưởng phù hợp nhu cầu cần thiết, ưu tiên thỏa mãn loại người lao động 1.2.2.Vai trò chế phân phối tiền lương doanh nghiệp - không công cụ để quản lý lao động, quản lý kinh tế doanh nghiệp mà thể quan tâm doanh nghiệp đến lợi ích, đời sống người lao động - Cơ chế phân phối tiền lương công cụ điều tiết hoạt động doanh nghiệp - Tạo động lực cho người lao động, kích thích người lao động làm việc hăng say, giữ chân thu hút nhân tài giúp doanh nghiệp ngày phát triển lên 1.2.3.Các nguyên tắc phân phối tiền lương - Trả công ngang cho người lao động - Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình quân - Đảm bảo mối tương quan hợp lý tiền lương người lao động ngành nghề khác kinh tế quốc dân - Khuyến khích vật chất tinh thần người lao động tạo động lực phát triển kinh tế 1.2.4 Các hình thức trả lương 1.2.4.1 Hình thức tiền lương theo thời gian Hình thức tiền lương thời gian tiền lương người lao động nhận sở mức tiền công ấn định thời gian thực tế mà người lao động thực họ đáp ứng tiêu chuẩn công việc tối thiểu Nhà nước quy định Công thức tính: TLtgi = MLi xTtt (1.2) Trong đó: TLtgi: Tiền lương nhận công nhân bậc i làm theo lương thời gian MLi: Mức lương công nhân bậc i (giờ, ngày tháng) Ttt: Thời gian thực tế làm việc công nhân (giờ, ngày tháng) 1.2.4.2 Các hình thức tiền lương sản phẩm Tiền lương theo sản phẩm dựa vào hai sở: số sản phẩm thực tế mà người lao động hoàn thành đáp ứng tiêu chuẩn đơn giá tiền công Tiền lương sản phẩm áp dụng công nhân sản xuất - Chế độ trả lương trực tiếp cá nhân Công thức tính: TLsp = ĐGsp x Qtt Trong đó: TLsp: Tiền lương sản phẩm ĐGsp: Đơn giá sản phẩm Qtt: Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế MLsp: Mức lương sản phẩm Msl: Mức sản lượng Chế độ áp dụng nơi định mức, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm riêng người lao động - Chế độ trả lương tập thể Công thức tính: TLtt =  ĐGtti x SPtti, (1.3) Trong đó: TLtt: Tổng tiền lương thực lĩnh nhóm SPfti: Số lượng sản phẩm i nhóm công nhân chế tạo đảm bảo chất lượng ĐGtti: Đơn giá tập thể Đơn giá tập thể xác định theo công thức sau: ĐGtti = MLcvi x Mtgtt (1.4) Trong đó: MLcvi: Tổng mức lương cấp bậc công việc Msltt: Mức thời gian tập thể - Chế độ trả lương khoán Khoán có nghĩa giao khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng thời hạn hoàn thành công việc, đồng thời quy định mức tiền lương tương ứng - Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp Đơn giá tính sau: L ĐGf = (1.5) (Mfv x Q) Trong đó: ĐGf: Đơn giá sản phẩm công nhân phụ, công nhân phục vụ L: Mức lương cấp bậc công nhân phụ, công nhân phục vụ Mfv: Mức phục vụ công nhân phụ Q: Mức sản lượng công nhân làm lương sản phẩm + Tiền lương thực lĩnh công nhân phụ xác định: TLtl = ĐGf x Q1 (1.6) Trong đó: TLtl: Tiền lương thực lĩnh Q1: Là sản lượng thực tế công nhân làm lương sản phẩm - Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng (TLsp +TLsp (mxh)) TLtt = (1.7) (Mfv x Q) Trong đó: TLsp: Tiền lương sản phẩm theo đơn giá thông thường m: Tỉ lệ tiền thưởng (%) h: Phần trăm vượt mức sản lượng tính thưởng - Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến Công thức: Tltt = (ĐGcđ x Q1) + ĐGcđ x k x (Q1 – Q0) = ĐGcđ x Q1 + ĐGlt(Q1 – Q0) (1.8) Trong đó: ĐGcđ: Đơn giá cố định ĐGlt: Đơn giá lũy tiến Q1: Sản lượng thực tế đạt Q0: Sản lượng đạt mức khởi điểm k: Tỉ lệ tăng thêm so với đơn giá cố định CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Tổng quan Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1.Giới thiệu chung Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu Viễn thông Việt Nam Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt nam Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, máy giúp việc qui định Điều lệ tổ chức hoạt động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo định số 64/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2012 Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt nam 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh - Thiết lập, quản lý, khai thác phát triển mạng bưu công cộng, cung cấp dịch vụ bưu công ích; - Kinh doanh dịch vụ Bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát nước; - Hơp tác với doanh nghiệp Viễn thông để cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin; - Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, tài ngân hàng - Kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa; - Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán loại hàng hóa dịch vụ tổ chức, cá nhân nước; - Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải; - Kinh doanh bất động sản cho thuê văn phòng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Bưu điện Vĩnh Phúc Khối sản xuất Khối quản lý BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC Bưu điện trung tâm TP Vĩnh yên BĐ Thị xã Phúc Yên BĐ huyện Tam Đảo Phòng Tổ chức- Hành Bưu cục BĐ huyện Lập Thạch Điểm BĐ-VH xã Phòng KT - TK - TC BĐ huyện Bình Xuyên Ki ốt đại lý BĐ huyện Tam Dương Phòng Kế hoạch KD BĐ huyện Vĩnh Tường Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ BĐ huyện Yên Lạc Trung tâm khai thác vận chuyển Sơ đồ 2.1: Mô hình hoạt động quản lý sản xuất Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2013 đến năm 2015 tài sản đơn vị tăng, cao năm 2015 tăng 2.578.476.613 đồng (tương đương 6.18%) Đó VNPost không ngừng đầu tư, mở rộng cho Bưu điện Vĩnh Phúc từ phần lớn lợi nhuận để tái sản xuất mở rộng xây dựng Nguồn vốn Bưu điện liên tục tăng qua năm từ 2013 đến năm 2015 Trong năm 2015 nguồn vốn tăng nhiều tăng 2.578.476.613 đồng (tương đương 6.18%) nợ ngắn hạn năm tăng lên cao so với năm 2014 tăng 3.426.432.731 đồng (tương đương 30,38%) 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực 10 2% 17% 23% 58% Cao hoc Đại học Cao đẳng Trung học, sơ cấp, chức Hình 2.1: Biểu đồ trình độ CBCNV Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc (Nguồn: Phòng tổ chức-hành Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc) 2.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh - Đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành Bưu điện: + Đặc điểm trình SXKD BĐ không tiêu tốn nhiều tư liệu sản xuất mà chủ yếu tiêu tốn chi phí lao động sống + Quá trình sản xuất ngành BĐ đòi hỏi phải có mạng lưới tổ chức người, hoạt động rộng khắp + Chi phí cho công đoạn địa phương khác nên chấp nhận mức giá sản phẩm BĐ khác + Quá trình sản xuất tiêu dùng sản phẩm BĐ diễn đồng thời, sản xuất nói có chi phí thấp, bán nơi có chi phí cao + Sản phẩm BĐ có tính chất vô hình không đồng nhất, người nhân viên cung cấp dịch vụ thời điểm khác - Về quản lý tài + Công tác quản lý tài chính, kế toán dần vào ổn định đáp ứng nhu cầu SXKD đảm bảo quy định hành + Công tác quản lý dòng tiền cải thiện, quản lý vốn tập trung đảm bảo an toàn hiệu sử dụng vốn + Thực hạn nghĩa vụ nộp thuế NSNN địa phương 2.2 Thực trạng phân phối tiền lƣơng chế độ sách ngƣời lao động Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1 Các xây dựng Quy chế phân phối tiền lương 2.2.2 Nguyên tắc xây dựng quy chế phân phối, trả lương đơn vị - Phân phối theo lao động làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng - Trả lương khoán theo việc kết thực công việc theo số lượng chất lượng hoàn thành 11 - Kết trả lương cho cá nhân gắn với kết SXKD tập thể đơn vị - Quy chế phân phối tiền lương phải tập thể lao động thông qua đảm bảo nguyên tắc tập trung, quy chế ban hành người có nghĩa vụ thực 2.2.3 Phân phối tiền lương Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc a Trích quỹ tiền lương dự phòng: Các nguồn quỹ tiền lương dự phòng trích tập trung Bưu điện tỉnh Các đơn vị phát sinh khoản chi hạch toán vào khoản chi hộ Bưu điện tỉnh Hết năm Bưu điện tỉnh toán hướng dẫn phân bổ số lại cho đơn vị b Quỹ tiền lương Văn phòng Bưu điện tỉnh: tính theo mức bình quân toàn Bưu điện tỉnh theo hệ số lương khoán toàn tỉnh c Quỹ tiền lương phân bổ cho đơn vị sau: Quỹ tiền lương huyện (Vk) = (Quỹ tiền lương kế hoạch Tổng công ty giao – Quỹ tiền lương dự phòng – Quỹ tiền lương Văn phòng) d Quyết toán quỹ lương *Quyết toán Quỹ tiền lương Văn phòng: Quỹ tiền lương Văn phòng toán theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chung toàn tỉnh theo quy định BĐH *Quyết toán Quỹ tiền lương cho Bưu điện huyện: Quyết toán Quỹ tiền lương phần thực doanh thu tính lương hoàn thành theo kế hoạch Bưu điện tỉnh giao *Quyết toán Quỹ tiền lương phần doanh thu tính lương vượt kế hoạch Bưu điện tỉnh giao: Đơn giá tiền lương phần doanh thu tính lương vượt kế hoạch tính 30% đơn giá tiền lương Bưu điện tỉnh giao cho đơn vị *Quyết toán toán tiền lương cho cá nhân: - Đối với giám đốc Bưu điện huyện: Hệ số hoàn thành kế hoạch cá nhân (Hht) hệ số hoàn thành kế hoạch đơn vị Hht = DTth DTkh (2.1) Trong đó: DTth: Doanh thu thực đơn vị DTkh: Doanh thu kế hoạch đơn vị - Đối với cá nhân: Căn vào quy chế kế hoạch doanh thu tính lương giao cho cá nhân (theo quy chế kế hoạch) để xác định mức độ hoàn thành kế hoạch tiền lương cho cá nhân sau: - Đối với phận quản lý phụ trợ 12 Hht = (Tnvc x Hcl) + ( DTbanhangtructiep x Tbánhàngtrựctiếp) (2.2) DTduocgiao Trong đó: Tnvc: Tỷ lệ nhiệm vụ (do đơn vị quy định) Tbánhàngtrựctiếp: Tỷ lệ bán hàng trực tiếp (Tbánhàngtrựctiếp = 100%- Tnvc) - Đối với phận bán hàng trực tiếp: Hth = DTthuchien DTduocgiao (2.3) Xác định tiền lương cho cá nhân j: TLj = DTth.x.ĐGk.x.Hcl m  ( HhtjxHlkjHclj ) x Hhtj x Hlkj x Hclj (2.4) j 1 Trong đó: DTth: doanh thu toàn BĐH không bao gồm doanh thu thu nợ ĐGk: Đơn giá tiền lương kế hoạch Bưu điện tỉnh giao cho đơn vị Hcl: Hệ số chất lượng đơn vị Hhtj: Hệ số hoàn thành kế hoạch cá nhân j Hlkj: Hệ số lương khoán cá nhân j Hclj: Hệ số chất lượng cá nhân j 2.2.4.Những quy định khác Khi đơn vị hưởng chất lượng loại trưởng, phó đơn vị xếp chất lượng loại Đơn vị quản lý, giáo dục cán công nhân viên không tốt để thường xuyên vi phạm Bưu điện tỉnh xem xét lực lãnh đạo, đạo lãnh đạo đơn vị Xử lý cá nhân vi phạm: Bưu điện tỉnh giao cho trưởng đơn vị xây dựng nội quy, quy chế chấm điểm vi phạm chất lượng 2.3 Đánh giá công tác phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.1 Kết đạt - BĐ tuân thủ quy định tiền lương nhà nước, quy định Tổng công ty BĐT VP - Cơ chế phân phối thu nhập cá nhân hành ngành chịu chi phối ảnh hưởng sâu sắc chế phân phối thu nhập cá nhân Nhà nước - Cơ chế phân phối thu nhập doanh nghiệp gắn với khu vực SXKD thông thoáng hơn, gắn với kinh tế thị trường 13 - Cơ chế phân phối thu nhập xác định thang giá trị lao động làm sở để xác định chi phí tiền lương giá thành chi phí lưu thông - Đảm bảo mức lương thấp người lao động toàn đơn vị không thấp mức lương tối thiểu theo quy định hành Nhà nước - Có thể nói chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi năm gần tạo nên nguồn thu nhập ổn định, tương xứng với công lao đóng góp người lao động - Một nội dung chủ yếu trình phân phối lại thu nhập cá nhân Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua tập trung sách bảo hiểm xã hội - Những thông tin, quy định quy chế, văn áp dụng công tác tổ chức tiền lương thông báo, phổ biến đầy đủ đến đơn vị 2.3.2 Những tồn công tác tổ chức tiền lương - Chưa xây dựng hệ thống chức danh mô tả công việc cho chức danh cách rõ ràng khoa học; - Chưa định biên lao động dẫn tới việc bố trí, xếp lao động số vị trí chưa hợp lý, suất lao động chưa cao; - Việc đánh giá suất, chất lượng lao động cá nhân mang tính chủ quan, độ xác chưa cao; - Do trình độ chuyên môn tài ngân hàng cán tiền lương chưa bắt kịp nên việc thực gặp nhiều khó khăn; - Hệ thống hệ số mức độ phức tạp công việc tồn bất cập; - Những sách thu hút nhân tài chưa quan tâm trọng; - Với đặc điểm đội ngũ lao động có tuổi đời cao, sức khoẻ yếu (có hệ số lương sách cao) không cập nhật kiến thức thị trường, dịch vụ nên không theo kịp với yêu cầu phát triển.Sản phẩm Bưu điện sản phẩm đặc biệt hình thái vật chất Quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ Bưu gắn liền với nhau, dây chuyền liên tục phải có tham gia đơn vị Bưu trở lên 2.3.3 Nguyên nhân  Khách quan: - Ngành Bưu điện tồn thời gian dài chế bao cấp bưu viễn thông 14 - Các chế định hướng quản lý tiền lương phải tuân thủ quy định Tổng Công ty  Chủ quan: - Đặc điểm đội ngũ lao động chiếm tỷ trọng tương đối lớn lực lượng lao động có tuổi, sức khoẻ yếu phong cách làm việc theo kiểu bao cấp tồn - Đội ngũ làm công tác đánh giá thực công việc ít, thiếu kỹ cần thiết - Công tác đánh giá thực công việc mờ nhạt, chưa tốt gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác khác - Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc chưa có chế kinh doanh thực linh hoạt cạnh tranh 15 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc vấn đề phân phối tiền lƣơng đặt 3.1.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh Phấn đấu thực tiêu doanh thu hàng tăng trưởng 20%, tiêu khác phấn đấu đạt vượt mức kế hoạch giao; Các tiêu chất lượng phấn đấu đạt vượt tiêu quy định; Hàng năm có từ 30-50% trở lên CBCNV tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, tham gia chương trình đào tạo nâng cao trình độ mặt Thường xuyên quan tâm đến việc làm, đời sống vật chất tinh thần, thực đầy đủ chế độ sách cho người lao động 3.1.2 Một số vấn đề đặt với phân phối tiền lương Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Tiền lương phải phản ánh giá trị công việc, khắc phục tình trạng phân phối lương bình quân - Đảm bảo tiết kiệm chi phí phải tính đến mức lương thị trường lao động để giữ chân người lao động có lực công tác tốt - Quan tâm đến vấn đề thưởng trực tiếp cá nhân có thành tích xuất sắc công việc - Tiền lương cần xem xét yếu tố khác thâm niên công tác 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 3.2.1.Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh  Cơ sở đề xuất Xây dựng hệ thống chức danh rõ rang dựa phân tích công việc, trình độ, kỹ cần thiết để hoàn thành công việc nhân viên Căn hệ thống chức danh với trách nhiệm khối lượng công việc cụ thể từ đảm bảo phân phối tiền lương suất lao động Xây dựng hệ thống chức danh tốt làm sở để đánh giá giá trị công việc xếp ngạch lương 16  Nội dung đề xuất: Chuẩn hóa hệ thống chức danh với mô tả công việc chi tiết tiêu chuẩn cho vị trí làm việc Hoàn thiện hệ thống chức danh theo hướng: Dựa phân tích kỹ lưỡng vị trí công việc, theo nguyên tắc xây dựng tổ chức  Lợi ích đề xuất: - Làm sở cho việc phân công, bố trí lao động, xây dựng tổ chức máy định biên lao động; - Giúp cho công tác đánh giá giá trị, chất lượng công việc cán công nhân viên thuận lợi dễ dàng - Trực tiếp giúp nhân viên hiểu rõ công việc cần thực hiện, đặc biệt nhân viên thực công việc không đáp ứng tiêu chuẩn mẫu - Là sở để đánh giá việc thực hoàn thành công việc người lao động - Là sở phân tích tính hợp lý cấu tổ chức, phân công lao động - Điều kiện đề xuất: Nghiên cứu cụ thể, chi tiết thiết lập hệ thống chức danh rõ ràng, tránh trùng lặp, chồng chéo Thường xuyên cập nhât, điều chỉnh vào hệ thống chức danh cho phù hợp với đặc điểm thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị 3.2.2 Hoàn thiện bảng hệ số mức độ phức tạp công việc (MĐPTCV)  Sở để xác định hệ số MĐPTCV - Sự phân công, bố trí sử dụng lao động; - Bảng mô tả chức danh công việc (nhóm công việc) chi tiết theo vị trí người lao động đảm nhận  Hệ số mức độ phức tạp công việc xác định theo phương pháp cho điểm 04 nhóm yếu tố - Căn mô tả công việc theo chức danh lao động cá nhân để xác định điểm hệ số mức độ phức tạp công việc nhóm chức danh - Xác định khung hệ số phức tạp công việc số chức danh chủ yếu - Xác định HS MĐPT chức danh cao nhất: Giám đốc BĐT 17 Hệ số tối đa 12 lần, thấp 09 lần so với hệ số bậc HS MĐPT chức danh thấp - Xác định HS MĐPT chức danh khác: Các chức danh khác đơn vị mô tả công việc để xác định HS MĐPT công việc đảm bảo cân đối chức danh, công việc loại lao động, hệ số MĐPT công việc áp dụng người lãnh đạo phải cao hệ số MĐPT người bị lãnh đạo 3.2.3 Nghiên cứu áp dụng trả lương theo phương pháp 3P  Cơ sở đề xuất: Cơ chế trả lương BĐT Vĩnh Phúc thực phần phương pháp trả lương 3P Tuy nhiên việc xây dựng áp dụng phương pháp trả lương chưa thực cách chặt chẽ, hệ thống với đầy đủ tiêu chí phương pháp 3P nên hiệu mang lại chưa cao  Nội dung đề xuất: - Phương pháp trả lương theo 3P phương pháp sử dụng tiêu chí để đánh giá trả lương + P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí công việc (bằng cấp, chức vụ) +P2: Pay for Person – Trả lương theo cá nhân giữ vị trí công việc (thâm niên, lực, thái độ) +P3: Pay for Performance – Trả lương theo hiệu quả, kết hoàn thành công việc - Quy trình xây dựng chế trả lương theo 3P: + P1- Position: Xây dựng thang lương theo vị trí công việc + P2- Personal: Xây dựng thang lương theo lực + P3- Performance: Xây dựng thang lương theo kết công việc - Đánh giá kết công việc: + Thiết lập mục tiêu cá nhân (KPIs): Việc thiết lập phải đảm bảo tiêu chí S.M.A.R.T (Specific-Cụ thể, Measurable-Đo lường được, Achievable-Khả thi, Realistic-Thực tiễn, Time-Có thời hạn) + Đánh giá kết công việc: Người quản lý cần thường xuyên hàng tuần, tháng theo dõi kết trao đổi với nhân viên kết tiến độ hoàn thành công 18 việc - Xác định mức thưởng theo kết công việc: Với việc áp dụng chế trả lương theo 3P tháng, người lao động nhận 3P, không nhận P2 (khi lực không đạt % so với tiêu chuẩn doanh nghiệp đưa ra), P3 (khi không hoàn thành mục tiêu đưa ra)  Lợi ích đề xuất: - Phương pháp định giá giá trị công việc - Đánh giá xác lực người lao động - Tạo động lực cho người lao động - Đánh giá xác đóng góp người lao động cho Công ty - Phát bồi dưỡng cá nhân có lực tổ chức để phát triển đội ngũ kế thừa - Xây dựng hệ thống trả lương theo vị trí công việc, lực cá nhân, hiệu công việc, thu hút nhân tài cho công ty - Hệ thống giúp cho việc phân chia rõ ràng vai trò chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân phận Công ty  Điều kiện đề xuất: - Doanh nghiệp có chiến lược định hướng chiến lược rõ ràng - Ban Giám đốc tâm, đặt rõ mục tiêu cho thay đổi, dành thời gian tham gia dự án định thời điểm cần thiết - Tổ công tác hiểu biết tâm huyết với dự án - Các trưởng phận tham gia tích cực có trách nhiệm 3.2.4 Hoàn thiện công tác phân tích công việc  Cơ sở đề xuất: Tại BĐT Vĩnh phúc, công tác phân tích công việc chưa trọng người quản lý chưa nhận lợi ích từ công việc này.Kết trình phân tích công việc thể mô tả công việc, yêu cầu công việc với người thực tiêu chuẩn thực công việc  Nội dung đề xuất: Quy trình phân tích công việc thực qua bước sau: 19 Bước 1: Xác định mục đích phân tích công việc Bước 2: Xem xét thông tin liên quan Bước 3: Lựa chọn người thực công việc tiêu biểu để phân tích Bước 4: Thu thập thông tin công việc Bước 5: Thẩm định kết phân tích Bước 6: Xây dựng mô tả công việc, yêu cầu công việc với người thực tiêu chuẩn thực công việc Lợi ích đề xuất: Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp Điều kiện đề xuất: Cần thu thập loại thông tin sau phân tích công việc: - Thông tin yếu tố điều kiện làm việc điều kiện tổ chức hoạt động doanh nghiệp, chế độ lương bổng, khen thưởng - Thông tin hoạt động thực tế nhân viên tiến hành nơi làm việc - Thông tin phẩm chất mà nhân viên thực công việc cần có - Thông tin loại máy móc, thiết bị kỹ thuật nơi làm việc - Thông tin tiêu chuẩn mẫu thực công việc 3.2.5 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc - Cơ sở đề xuất Tại BĐT Vĩnh phúc, tiền lương phân phối cho cá nhân hoàn toàn theo hệ số lương khoán.Trong trình phân phối lương theo suất (lương khoán) việc trả lương mang tính cào bằng, chênh lệch người làm việc người làm chưa tốt đơnvị không lớn  Nội dung đề xuất Việc thiết lập tiêu chí đánh giá kết làm việc người lao động thiết phải gắn với mô tả công việc kết đánh giá giá trị công việc lập từ trước Thực chấm điểm chất lượng theo ngày, ca làm việc cho người lao động dựa hệ thống tiêu chất lượng công tác quy định Cuối tháng thống kê, tổng hợp đánh giá chất lượng cho tháng Thiết kế mẫu tự đánh giá kết thực công việc, gửi mẫu 20 đến cho người lao động để họ tự đánh giá vào cuối kỳ Cán nhân cần phối hợp với nhân viên, đề nghị họ tham gia vào việc hoạch định công việc, làm sở cho việc đánh giá tốt Tiến hành đánh giá việc thực công việc hàng tháng Nêu nhân viên làm tốt, nhận xét đánh giá việc thực công việc  Lợi ích đề xuất: - Giúp cho công tác đánh giá giá trị, chất lượng công việc cán công nhân viên thuận lợi dễ dàng - Người lao động biết rõ họ cần làm gì, định mục tiêu tiêu chuẩn cho người làm nhiệm vụ - Là sở để đánh giá việc thực hoàn thành công việc người lao động  Điều kiện đề xuất - Nhận đồng tình chủ động tham gia cán công nhân viên - Khi tiến hành đánh giá kết thực công việc cá nhân, cần tránh lỗi sau: Tiêu chuẩn không rõ rang, Thiên kiến, Xu hướng trung bình, Xu hướng cực đoan, Định kiến 3.2.6 Một số biện pháp khác 3.2.6.1 Tổ chức xếp lao động hợp lý Bưu điện tỉnh nên có chế mở thay đổi hệ số phức tạp năm cho sở cần có linh hoạt, luân phiên điều chuyển lao động; tạo tâm lý thoải mái cho người lao động, sẵn sàng đảm nhiệm công việc lãnh đạo phân công 3.2.6.2.Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán tiền lương, cán công nhân viên Tạo điều kiện cho cán công nhân viên phụ trách tiền lương học hỏi, nâng cao trình độ nâng cao suất, hiệu chất lượng làm việc Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho cán công nhân viên phụ trách tiền lương có quy chế, hướng dẫn ban hành tiền lương 3.2.6.3.Đánh giá chất lượng toàn diện 21 Việc đưa hệ số chất lượng vào đánh giá lương cách làm khoa học khắc phục tình trạng nảy sinh vấn đề liên quan đến lợi ích tập thể tinh thần hợp tác, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn trang thiết bị, máy móc Để đánh giá chất lượng toàn diện cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá chất lượng chi tiết cho chức danh nội dung công việc theo phương pháp tính điểm 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dựa kiến thức học qua tìm hiểu thực tế, phân tích thực trạng, Tôi nhận thấy công tác tổ chức tiền lương Đơn vị tồn số hạn chế, Đơn vị cần xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiền lương Qua trình thu thập thông tin, tìm hiểu phân tích thực trạng phân phối tiền lương BĐT Vĩnh Phúc, tác giả hoàn thành luận văn Theo đó, luận văn không sâu vào toàn vấn đề lý luận tiền lương nghiên cứu cách đầy đủ giải pháp phân phối tiền lương mà tập trung giải hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đặt Luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận tiền lương chế trả lương doanh nghiệp - Tìm hiểu hoạt động phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc - Từ phân tích đánh giá thực trạng phân phối tiền lương rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân tồn làm sở cho việc đề xuất giải pháp phân phối tiền lương hiệu Đề tài “phân phối tiền lương Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc” nghiên cứu có tính khả thi thời điểm Tuy nhiên, đề tài cần nghiên cứu sâu việc áp dụng phương pháp trả lương 3P phân phối tiền lương Bưu điện giai đoạn sau để khắc phục kịp thời vấn đề tồn mà nghiên cứu tác giả chưa giải Trong trình hoàn thành nghiên cứu này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức truyền đạt Quý Thầy Cô Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Thầy, Cô đặc biệt GS.TS Bùi Xuân Phong tận tình giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học Trong khuôn khổ giới hạn thời gian nguồn lực việc thực luận văn tốt nghiệp cao học, cố gắng chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Thầy,Cô giáo anh, chị, em, bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! [...]... chi hộ Bưu điện tỉnh Hết năm Bưu điện tỉnh sẽ quyết toán và hướng dẫn phân bổ số còn lại cho các đơn vị b Quỹ tiền lương Văn phòng của Bưu điện tỉnh: được tính theo mức bình quân của toàn Bưu điện tỉnh theo hệ số lương khoán của toàn tỉnh c Quỹ tiền lương phân bổ cho các đơn vị như sau: Quỹ tiền lương của huyện (Vk) = (Quỹ tiền lương kế hoạch Tổng công ty giao – Quỹ tiền lương dự phòng – Quỹ tiền lương. .. trạng phân phối tiền lương đã rút ra được những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân tồn tại làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phân phối tiền lương hiệu quả hơn Đề tài phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc được nghiên cứu và có tính khả thi tại thời điểm này Tuy nhiên, đề tài cần được nghiên cứu sâu hơn về việc áp dụng phương pháp trả lương 3P trong phân phối tiền lương tại. ..11 - Kết quả trả lương cho cá nhân gắn với kết quả SXKD của tập thể đơn vị - Quy chế phân phối tiền lương phải được tập thể lao động thông qua và đảm bảo nguyên tắc tập trung, khi quy chế ban hành mọi người có nghĩa vụ thực hiện 2.2.3 Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc a Trích quỹ tiền lương dự phòng: Các nguồn quỹ tiền lương dự phòng được trích tập trung tại Bưu điện tỉnh Các đơn vị phát... luận về tiền lương và nghiên cứu một cách đầy đủ các giải pháp về phân phối tiền lương mà chỉ tập trung giải quyết và hoàn thành những nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề sau: - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ các lý luận cơ bản về tiền lương và cơ chế trả lương trong doanh nghiệp - Tìm hiểu về hoạt động phân phối tiền lương tại Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc - Từ các phân tích... quỹ lương *Quyết toán Quỹ tiền lương Văn phòng: Quỹ tiền lương Văn phòng được quyết toán theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chung của toàn tỉnh và theo các quy định dưới đây như các BĐH *Quyết toán Quỹ tiền lương cho các Bưu điện huyện: Quyết toán Quỹ tiền lương đối với phần thực hiện doanh thu tính lương hoàn thành theo kế hoạch Bưu điện tỉnh giao *Quyết toán Quỹ tiền lương đối với phần doanh thu tính lương. .. Bưu điện tỉnh sẽ xem xét về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị đó Xử lý cá nhân vi phạm: Bưu điện tỉnh giao cho trưởng các đơn vị xây dựng nội quy, quy chế chấm điểm vi phạm chất lượng 2.3 Đánh giá công tác phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.1 Kết quả đạt được - BĐ luôn tuân thủ các quy định về tiền lương của nhà nước, các quy định của Tổng công ty và BĐT VP - Cơ chế phân. .. phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Tiền lương phải phản ánh được giá trị công việc, khắc phục tình trạng phân phối lương bình quân - Đảm bảo tiết kiệm chi phí nhưng phải tính đến mức lương trên thị trường lao động để có thể giữ chân được những người lao động có năng lực công tác tốt - Quan tâm hơn nữa đến vấn đề thưởng trực tiếp các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc - Tiền. .. kiến thức đã học và qua sự tìm hiểu thực tế, phân tích thực trạng, Tôi nhận thấy công tác tổ chức tiền lương tại Đơn vị còn tồn tại một số hạn chế, do đó Đơn vị cần xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng của công tác tổ chức tiền lương Qua quá trình thu thập thông tin, tìm hiểu và phân tích thực trạng phân phối tiền lương tại BĐT Vĩnh Phúc, tác giả đã hoàn thành luận văn của mình... được mức lương thấp nhất của người lao động trong toàn đơn vị không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành của Nhà nước - Có thể nói cơ chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi những năm gần đây đã tạo nên nguồn thu nhập ổn định, tương xứng với công lao đóng góp của người lao động - Một nội dung chủ yếu trong quá trình phân phối lại thu nhập cá nhân ở Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc trong... điện tỉnh giao *Quyết toán Quỹ tiền lương đối với phần doanh thu tính lương vượt kế hoạch Bưu điện tỉnh giao: Đơn giá tiền lương của phần doanh thu tính lương vượt kế hoạch được tính bằng 30% đơn giá tiền lương Bưu điện tỉnh giao cho các đơn vị *Quyết toán và thanh toán tiền lương cho cá nhân: - Đối với giám đốc Bưu điện huyện: Hệ số hoàn thành kế hoạch của cá nhân (Hht) chính là hệ số hoàn thành kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc, Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc, Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay