Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc

97 212 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 05:01

Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúcPhân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN THỊ LAN ANH PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN THỊ LAN ANH PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS.NGƢT BÙI XUÂN PHONG Hà Nội - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh ii LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thiện luận văn Học viên nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ tận tình Quý thầy cô, anh chị bạn Xin trân trọng đƣợc cám ơn GS.TS.NGƢT Bùi Xuân Phong, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực Luận văn Xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa Quốc tế Đào tạo sau đại học, thầy cô trong, Học viện Công nghệ Bƣu Viễn thông tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ học viên suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Xin trân trọng đƣợc cám ơn vị lãnh đạo tập thể cán công nhân viên Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ nhiều trình thực Luận văn Và sau cùng, Tôi xin đƣợc gửi lời cám ơn sâu sắc đến Quý thầy cô Học viện Công nghệ Bƣu Viễn thông thời gian qua truyền đạt cho em kiến thức quý báu Xin trân trọng cám ơn./ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƢƠNG VÀ PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tiền lƣơng 1.1.1 Khái niệm tiền lƣơng 1.1.2 Chức tiền lƣơng 1.1.3 Mục tiêu chiến lƣợc tiền lƣơng 1.1.4 Chế độ tiền lƣơng 10 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng tới tiền lƣơng .16 1.2 Phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp 19 1.2.1 Khái niệm chế phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp 19 1.2.2 Vai trò chế phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp 21 1.2.3.Các nguyên tắc phân phối tiền lƣơng .22 1.2.4 Các hình thức trả lƣơng 22 Kết luận chƣơng 26 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC .27 2.1 Tổng quan Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.1.1.Giới thiệu chung Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 27 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh .27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Bƣu điện Vĩnh Phúc 28 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực 41 2.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh .42 iv 2.2 Thực trạng phân phối tiền lƣơng chế độ sách ngƣời lao động Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 44 2.2.1 Các xây dựng Quy chế phân phối tiền lƣơng .44 2.2.2 Nguyên tắc xây dựng quy chế phân phối, trả lƣơng đơn vị 44 2.2.3 Phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 44 2.2.4 Những quy định khác: 52 2.3 Đánh giá công tác phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 55 2.3.1 Kết đạt đƣợc 55 2.3.2 Những tồn công tác phân phối tiền lƣơng 57 2.3.3 Nguyên nhân 59 Kết luận chƣơng 59 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 61 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc vấn đề phân phối tiền lƣơng đặt 61 3.1.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh .61 3.1.2 Một số vấn đề đặt với phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 62 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 63 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh 64 3.2.2 Hoàn thiện bảng hệ số mức độ phức tạp công việc (MĐPTCV) .67 3.2.3 Nghiên cứu áp dụng trả lƣơng theo phƣơng pháp 3P 69 3.2.4 Hoàn thiện công tác phân tích công việc 77 3.2.5 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc .79 3.2.6 Một số biện pháp khác .82 Kết luận chƣơng 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 88 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ATLĐ : An toàn lao động BĐH : Bƣu điện huyện BĐT : Bƣu điện tỉnh BĐT VP : Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc BĐT, TP : Bƣu điện tỉnh, thành phố BĐTT : Bƣu điện trung tâm CBCNV : Cán công nhân viên CLTC : Chênh lệch thu chi Đgchung : Đơn giá tiền lƣơng chung Đgvp : Đơn giá tiền lƣơng văn phòng DN : Doanh nghiệp HSLK : Hệ số lƣơng khoán NLĐ : Ngƣời lao động QTL : Quỹ tiền lƣơng TLBQ Tiền lƣơng bình quân SLĐ : Sức lao động SXKD : Sản xuất kinh doanh TCT : Tổng công ty TCTL : Phân phối tiền lƣơng TL : Tiền lƣơng Vnpost : Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tài sản Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 40 Bảng 2.2: Tình hình nguồn vốn Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 40 Bảng 2.3: Cơ cấu nhân lực Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 41 Bảng 2.4: Bảng chấm điểm vi phạm chất lƣợng .47 Bảng 2.5: Bảng tính hệ số phân phối thu nhập tháng 12/2015 49 Bảng 2.6: Phân phối thu nhập tháng 12/2015 BĐH Lập Thạch 50 Bảng 3.1: chức danh phòng Tổ chức cán 65 Bảng 3.2: Các nhóm yếu tố cho điểm hệ số MĐPTCV 68 Bảng 3.3: Khung hệ số MĐPT công việc số chức danh (Nhóm chức danh) chủ yếu .68 Bảng 3.4: Bảng xác định mức độ quan trọng 73 Bảng 3.5: Bảng mô tả mức độ thành thạo 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Các yếu tố định ảnh hƣởng đến lƣơng bổng đãi ngộ 17 Hình 2.1: Mô hình hoạt động quản lý sản xuất Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 28 Hình 2.2: Biểu đồ trình độ CBCNV Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc .42 Hình 3.1: Sơ đồ xây dựng thang lƣơng theo vị trí công việc 71 Hình 3.2: Sơ đồ xây dựng thang lƣơng theo lực 72 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài: Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam (VNPost), đơn vị dẫn đầu việc cung cấp dịch vụ Bƣu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Tuy nhiên, năm gần đây, thị trƣờng xuất nhiều đối thủ với qui mô ngày đƣợc mở rộng dẫn đến cạnh tranh ngày gay gắt, thị trƣờng bị chia sẻ làm sụt giảm doanh thu nhƣ lợi nhuận Sự suy giảm không nhắc đến yếu tố ngƣời Con ngƣời nắm giữ vai trò quan trọng đơn vị doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, quốc gia Bởi ngƣời chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hƣởng đến định hiệu yếu tố khác.Vì vậy, vấn đề đặt làm để ngƣời lao động làm việc với suất cao nhất, nhiệt huyết với công việc trung thành với đơn vị giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Để trả lời đƣợc câu hỏi này, ngƣời lãnh đạo cần phải xem xét đến nhu cầu ngƣời lao động xem mong muốn họ làm để thỏa mãn đƣợc nhu cầu Có thể nói, vấn đề ngƣời lao động quan tâm tiền lƣơng, chế độ đãi ngộ, chƣơng trình khuyến khích tài chính, mức tiền lƣơng, tiền thƣởng mà họ nhận đƣợc Vì ngƣời lao động tiền lƣơng phần thu nhập, điều kiện để họ tái sản xuất sức lao động hao phí trình sản xuất Một sách tiền lƣơng hợp lý, chế độ đãi ngộ hợp lý giúp ngƣời lao động yên tâm cống hiến từ giúp tăng hiệu suất làm việc, nâng cao suất lao động giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực phát triển lên Ngƣợc lại, làm không tốt làm cho ngƣời lao động chán chƣờng, làm giảm hiệu suất công việc chí khiến họ rời bỏ đơn vị làm ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc xây dựng sách tiền lƣơng doanh nghiệp không đơn giản chi phí tiền lƣơng gắn liền với tình hình sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn tổng chi phí đòi hỏi phải dung hòa mục tiêu đòn bẩy kích thích ngƣời lao động bên tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận đơn vị Nhận thức đƣợc rõ vấn đề quan trọng hệ thống trả lƣơng Bƣu điện với việc nhận thấy chế phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc nhiều bất cập Tuy nhiên chƣa có đề tài nghiên cứu sâu nghiên cứu cụ thể đơn vị Do vậy, sau trình tìm hiểu Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc lựa chọn “Phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc” đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh Tổng quan vấn đề nghiên cứu Tiền lƣơng vấn đề đƣợc xã hội quan tâm ý ý nghĩa kinh tế xã hội Tiền lƣơng phần thu nhập ngƣời lao động sở số lƣợng chất lƣợng lao động thực công việc thân ngƣời lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp ngƣời lao động Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lƣơng phần không nhỏ chi phí sản xuất ngƣời lao động, tiền lƣơng có ý nghĩa vô quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo sống thân gia đình Do vậy, việc hạch toán tiền lƣơng doanh nghiệp đƣợc thực cách xác, hợp lý giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển Tiền lƣơng đƣợc trả thành lao động kích thích ngƣời lao động làm việc, làm cho ngƣời lao động hăng say, sáng tạo giúp tăng suất lao động góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị Vấn đề phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp vấn đề khó nhạy cảm, làm để việc trả lƣơng đƣợc công bằng, ngƣời, việc, góp phần kích thích động viên cán công nhân viên, mức lƣơng cạnh tranh so với thị trƣờng vấn đề đƣợc quan tâm không ngƣời chủ doanh nghiệp mà nhận đƣợc quan tâm từ nhà quản lý thu hút nhiều nhà nghiên cứu khoa học Qua tìm hiểu, Tôi thấy có nhiều sản phẩm nghiên cứu vấn đề nhƣ: Luận văn “Hoàn thiện phân phối tiền lƣơng Bƣu Điện thành phố Hà Nội” học viên Nguyễn Thị Hải Yến, Học viện công nghệ Bƣu Chính Viễn thông, năm 2010 75 + Đánh giá kết công việc: Ngƣời quản lý cần thƣờng xuyên hàng tuần, tháng theo dõi kết trao đổi với nhân viên kết tiến độ hoàn thành công việc Đánh giá kết đƣa nhắc nhở, cảnh báo động viên, khích lệ nhƣ hƣớng dẫn, hỗ trợ kịp thời Ghi chép lại biểu tốt chƣa tốt nhƣ kết trao đổi với nhân viên, làm sở cuối kỳ (tháng, quý) đánh giá thức Nếu không trao đổi ghi chép đủ luận chứng để đánh giá khách quan xác đáng kết trình làm việc nhân viên - Xác định mức thƣởng theo kết công việc: Doanh nghiệp xây dựng chế thƣởng dựa đánh giá kết công việc ngƣời lao động Đây chìa khóa để tạo động lực nhƣ công với đóng góp ngƣời lao động với doanh nghiệp Với việc áp dụng chế trả lƣơng theo 3P tháng, ngƣời lao động đƣợc nhận 3P, không đƣợc nhận P2 (khi lực không đạt % so với tiêu chuẩn doanh nghiệp đƣa ra), P3 (khi không hoàn thành mục tiêu đƣa ra)  Lợi ích đề xuất: Xây dựng tốt phƣơng pháp tiền lƣơng theo phƣơng pháp 3P, doanh nghiệp đạt đƣợc lợi ích nhƣ sau: - Phƣơng pháp định giá đƣợc giá trị công việc - Đánh giá xác lực ngƣời lao động - Tạo động lực cho ngƣời lao động - Đánh giá xác đóng góp ngƣời lao động cho Công ty - Phát bồi dƣỡng cá nhân có lực tổ chức để phát triển đội ngũ kế thừa - Xây dựng hệ thống trả lƣơng theo vị trí công việc, lực cá nhân, hiệu công việc, thu hút nhân tài cho công ty - Hệ thống giúp cho việc phân chia rõ ràng vai trò chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, hệ thống phân quyền, mối quan hệ cá nhân phận Công ty Điều giúp cho công việc cá nhân đƣợc thuận 76 tiện hơn, giúp cho phối hợp phòng ban nhanh chóng, thông suốt, không bị chồng chéo tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển cho Công ty Nhƣ vậy, áp dụng sách tiền lƣơng theo phƣơng pháp 3P giúp doanh nghiệp: - Đảm bảo công nội bộ: Giải thích đƣợc thắc mắc ngƣời lao động mà trƣớc chƣa giải thích đƣợc vấn đề lƣơng vị trí nhân viên phải khác nhau; giúp ngƣời lao động nhận thức rõ vấn đề làm để đƣợc hƣởng lƣơng cao thu nhập tốt hơn, từ họ phấn đấu, cạnh tranh để đem lại hiệu cho cho thân, nhƣ cho doanh nghiệp - Đảm bảo công bên ngoài: Nếu tạo công nội cách thức xây dựng thang bảng điểm theo P1 P2 công bên việc xác định mức lƣơng thị trƣờng trả cho vị trí, theo quy mô doanh nghiệp dựa vào khảo sát thị trƣờng để xác định mức lƣơng phù hợp với nhu cầu, từ doanh nghiệp thu hút nhân tài qua sách lƣơng - Tạo động lực phát triển doanh nghiệp: Qua hình thức trả lƣơng 3P, khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều đến kết thực cuối có nhiều đóng góp để hạn chế rủi ro, hiệu xấu xảy ra, dẫn tới xuất làm việc nhân viên cao hơn, hiệu doanh nghiệp chi khoản lƣơng phù hợp với tình hình kinh doanh doanh nghiệp vào thời điểm  Điều kiện đề xuất: Để áp dụng sách tiền lƣơng theo phƣơng pháp 3P cần phải có số điều kiện nhƣ sau: - Doanh nghiệp có chiến lƣợc định hƣớng chiến lƣợc rõ ràng - Ban Giám đốc tâm, đặt rõ mục tiêu cho thay đổi, dành thời gian tham gia dự án định thời điểm cần thiết - Tổ công tác hiểu biết tâm huyết với dự án - Các trƣởng phận tham gia tích cực có trách nhiệm Có thể nói, xây dựng sách tiền lƣơng dựa tiêu chí: Vị trí công việc, lực cá nhân kết thực công việc phù hợp với xu chung nay, đảm bảo tạo sách tiền lƣơng công hiệu Tùy thuộc vào tình 77 hình thực tế doanh nghiệp, doanh nghiệp áp dụng linh hoạt phƣơng pháp xây dựng sách tiền lƣơng 3.2.4 Hoàn thiện công tác phân tích công việc  Cơ sở đề xuất: Tại BĐT Vĩnh phúc, công tác phân tích công việc chƣa đƣợc trọng ngƣời quản lý chƣa nhận đƣợc lợi ích từ công việc Tiến hành phân tích công việc tốt giúp ngƣời quản lý thành công việc xếp, bố trí nhƣ loại bỏ đƣợc bất bình đẳng mức lƣơng cho ngƣời lao động tiết kiệm đƣợc thời gian, công sức thông qua việc tiêu chuẩn hoá công việc Kết trình phân tích công việc đƣợc thể mô tả công việc, yêu cầu công việc với ngƣời thực tiêu chuẩn thực công việc  Nội dung đề xuất: Quy trình phân tích công việc đƣợc thực qua bƣớc sau: Bƣớc 1: Xác định mục đích phân tích công việc Mục đích phân tích công việc nhằm xác định mức lƣơng thƣởng phù hợp với công việc cần phải thu thập thông tin định lƣợng về: số lƣợng nhiệm vụ cần thực hiện, định mức thời gian dành cho việc thực nhiệm vụ, kiến thức cần thiết phù hợp, kỹ năng, điều kiện làm việc cụ thể, mức độ an toàn, khó khăn công việc để làm sở so sánh với công việc khác Không để làm sở cho ngƣời lao động xem xét phù hợp thân ứng tuyển vào vị trí công việc yêu cầu Điều giúp cho doanh nghiệp tìm đƣợc ngƣời lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc tạo điều kiện nâng cao suất, hiệu công việc Bƣớc 2: Xem xét thông tin liên quan Bƣớc 3: Lựa chọn ngƣời thực công việc tiêu biểu để phân tích Bƣớc 4: Thu thập thông tin công việc Bƣớc 5: Thẩm định kết phân tích 78 Bƣớc 6: Xây dựng mô tả công việc, yêu cầu công việc với ngƣời thực tiêu chuẩn thực công việc * Bản mô tả công việc Bản mô tả công việc giúp ngƣời lao động nhận thức rõ đƣợc toàn công việc thân phải làm vị trí công việc đảm nhận Điều giúp ngƣời lao động nắm vững, không bị bỡ ngỡ vào làm việc, lập kế hoạch công việc cho đạt hiệu Thông thƣờng mô tả công việc cần có nội dung sau: - Phần xác định công việc: tên công việc, chức danh công việc, mã số công việc, tên phân hay địa điểm thực công việc, chức danh ngƣời lãnh đạo trực tiếp, mức lƣơng, số ngƣời lãnh đạo dƣới quyền, thƣờng có thêm vài câu tóm tắt mục đích hay chức công việc - Phần tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc: phần tƣờng thuật cách tóm tắt xác nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc Phần bao gồm câu mô tả xác, nêu rõ ngƣời lao động phải làm gì, thực nhiệm vụ trách nhiệm nhƣ nào, phải thực nhiệm vụ - Các điều kiện làm việc: gồm môi trƣờng làm việc, trang thiết bị làm việc, điều kiện lại, vệ sinh an toàn lao động,… * Bản yêu cầu tiêu chuẩn công việc với ngƣời thực - Bản yêu cầu công việc với ngƣời thực gồm yêu cầu trình độ tay nghề, trình độ giáo dục cần thiết, thể lực, tinh thấn, kinh nghiệm làm việc, - Bản tiêu chuẩn công việc với ngƣời thực hiện: hệ thống gồm tiêu/ tiêu chí phản ánh định lƣợng yêu cầu số lƣợng chất lƣợng công việc ngƣời lao động phải hoàn thành Tuy nhiên lao động gián tiếp việc xác định tiêu chuẩn thƣờng khó  Lợi ích đề xuất: Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp Một nhà quản trị tuyển chọn nhân viên, đặt 79 ngƣời vào vị trí công việc mô tả phân tích công việc Mục đích phân tích công việc hƣớng dẫn, giải thích cách thức xác định cách chi tiết chức năng, nhiệm vụ chủ yếu công việc cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí ngƣời nhƣ để thực công việc tốt  Điều kiện đề xuất: Để xây dựng đựơc mô tả công việc tiêu chuẩn công việc đƣợc xác, cần thu thập đƣợc loại thông tin sau phân tích công việc: - Thông tin yếu tố điều kiện làm việc nhƣ điều kiện tổ chức hoạt động doanh nghiệp, chế độ lƣơng bổng, khen thƣởng, tầm quan trọng công việc doanh nghiệp, yếu tố điều kiện vệ sinh lao động, cố gắng thể lực, rủi ro khó tránh, tiêu hao lƣợng trình làm việc - Thông tin hoạt động thực tế nhân viên tiến hành nơi làm việc nhƣ phƣơng pháp làm việc, môí quan hệ thực công việc, cách thức làm việc với khách hàng, cách thức phối hợp hoạt động nhân viên khác, cách thức thu thập, xử lý loại số liêụ cách thức làm việc với loại máy móc, trang bị kỹ thuật - Thông tin phẩm chất mà nhân viên thực công việc cần có nhƣ trình độ học vấn, kinh nghiệm, kỹ thực công việc, tuổi đời, ngoại hình, sở thích, sức khoẻ, quan điểm tham vọng, đặc điểm cá nhân cần có thực công việc, v.v - Thông tin loại máy móc, thiết bị kỹ thuật nơi làm việc nhƣ số lƣợng, chủng loại, quy trình kỹ thuật, tính tác dụng trang bị kỹ thuật, cách thức sử dụng, bảo quản nơi làm việc - Thông tin tiêu chuẩn mẫu thực công việc nhân viên, bao gồm quy định tiêu chuẩn hành vi tiêu chuẩn kết thực công việc 3.2.5 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc  Cơ sở đề xuất Tại BĐT Vĩnh phúc, tiền lƣơng phân phối cho cá nhân hoàn toàn theo hệ số 80 lƣơng khoán Lƣơng khoán đƣợc phân phối theo kết sản suất kinh doanh mức độ phức tạp công việc, mức độ hoàn thành kế hoạch tập thể, cá nhân, chất lƣợng công việc ngƣời lao động Trong trình phân phối lƣơng theo suất (lƣơng khoán) việc trả lƣơng mang tính cào bằng, chênh lệch ngƣời làm đƣợc việc ngƣời làm chƣa tốt đơnvị không lớn.Nhƣ vậy, BĐT Vĩnh Phúc lãng phí lƣợng chi phí khôngnhỏ tiền lƣơng nhiên khoản chi phí có hiệu không cao, không mang lại hài lòng tạo động lực thúc đẩy ngƣời lao đông tăng suất lao động nhƣ tiếp tục cống hiến cho đơn vị  Nội dung đề xuất Giải pháp góp phần khắc phục tình trạng tác động vào trình theo dõi, đánh giá suất, chất lƣợng, hiệu công việc ngƣời lao động vị trí công việc khác Công tác phân phối tiền lƣơng hiệu đôi với việc trả lƣơng phù hợp với kết thực công việc ngƣời lao động Việc đánh giá xác kết thực công việc sở để đơn vị trả lƣơng, thƣờng xứng đáng cho ngƣời lao động Việc thiết lập tiêu chí đánh giá kết làm việc ngƣời lao động thiết phải gắn với mô tả công việc kết đánh giá giá trị công việc đƣợc lập từ trƣớc Đánh giá công việc thực đo lƣờng kết công việc thực so với tiêu đề nên cần phải có thống đơn vị ngƣời lao động ngƣời lao động phải đạt đƣợc trình làm việc giai đoạn định Các tiêu thƣờng đƣợc quy định mô tả công việc chung mô tả công việc chi tiết thời gian mẫu tiêu chuẩn chất lƣợng có xác nhận ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Thực chấm điểm chất lƣợng theo ngày, ca làm việc cho ngƣời lao động dựa hệ thống tiêu chất lƣợng công tác quy định Cuối tháng thống kê, tổng hợp đánh giá chất lƣợng cho tháng Thiết kế mẫu tự đánh giá kết thực công việc, gửi mẫu đến cho ngƣời lao động để họ tự đánh giá vào cuối kỳ Sau đó, ngƣời quản lý 81 nhân viên đánh giá trao đổi với nhân viên kết đánh giá thống kết quả.Các kết đánh giá sau đƣợc thống phải đƣợc gửi phòng nhân sự, đây, hội đồng đánh giá đánh giá lại gửi kết lại cho nhân viên Nếu có yêu cầu đánh giá lại từ nhân viên hội đồng đánh giá cần xem xét lại, có giải thích hợp lý cho thay đổi đánh giá đến đạt đƣợc chấp thuận ngƣời lao động ngƣời quản lý trực tiếp Cán nhân cần phối hợp với nhân viên, đề nghị họ tham gia vào việc hoạch định công việc, làm sở cho việc đánh giá tốt hơn, nhằm loại trừ sửa đổi việc đánh giá Làm cho nhân viên tin tƣởng vào việc đánh giá thực công việc công họ tích cực, chủ động tham gia vào trình đánh giá Tiến hành đánh giá việc thực công việc hàng tháng Nêu đƣợc nhân viên làm tốt, nhận xét đánh giá việc thực công việc làm cho họ phấn khởi, hăng say làm việc Nếu họ làm chƣa tốt, họ có hội tìm hiểu thiếu sót họ họ sửa chữa để hoàn thành nhiệm vụ Trong trình đánh giá cần ý nhiều yêu tố ngoại cảnh tác động đến mức độ xác việc đánh giá thực công việc nhƣ: Tỷ lệ thuyên chuyển, tiền lƣơng trung bình đơn vị, áp lực khác từ bên  Lợi ích đề xuất - Giúp cho công tác đánh giá giá trị, chất lƣợng công việc cán công nhân viên thuận lợi dễ dàng - Ngƣời lao động biết rõ họ cần làm gì, định mục tiêu tiêu chuẩn cho ngƣời làm nhiệm vụ Công việc không bị lặp lại cho ngƣời khác làm, tránh đƣợc tình va chạm không cần thiết - Là sở để đánh giá việc thực hoàn thành công việc ngƣời lao động  Điều kiện đề xuất - Nhận đƣợc đồng tình chủ động tham gia cán công nhân viên Cán đánh giá kết hợp chặt chẽ với ngƣời lao động để công tác theo dõi, đánh giá thực đƣợc xác, hợp lý 82 - Khi tiến hành đánh giá kết thực công việc cá nhân, cần tránh lỗi sau: + Tiêu chuẩn không rõ ràng: Cần phân biệt rõ yêu cầu mức độ hoàn thành công việc Làm đƣợc việc gì, kỹ cụ thể xếp vào loại xuất sắc.Những ngƣời khác có cách hiểu áp dụng khác tiêu chuẩn xuất sắc, khá, trung bình Nếu nhƣ cách hƣớng dẫn phân loại cụ thể với tiêu chuẩn không rõ ràng, nhân viên đƣợc đánh giá mức khác Điều làm giảm tính xác hiệu việc đánh giá thực công việc nhân viên + Thiên kiến: Thể đánh giá việc thực công việc nhân viên, ngƣời đánh giá tiêu chuẩn nét + Xu hƣớng trung bình: Xu hƣớng đánh giá nhân viên mức trung bình, ngƣời xuất sắc, ngƣời + Xu hƣớng cực đoan: Cán nhân có xu hƣớng đánh giá nhân viên theo cách cao thấp Tất nhân viên đƣợc đánh giá tốt + Định kiến: Xu hƣớng yếu tố khác biệt cá nhân nhƣ tuổi tác, màu da, giới tính ảnh hƣởng đến đánh giá thực công việc 3.2.6 Một số biện pháp khác 3.2.6.1 Tổ chức xếp lao động hợp lý Sắp xếp lao động hợp lý toán khó đơn vị Hiện nay, hầu hết Bƣu điện huyện có đội ngũ lao động tƣơng đƣơng trình độ, lực, đảm nhiệm công việc vị trí nhƣng phải phân công vào vị trí khác nhƣ: giao dịch bƣu cục cấp 2, bƣu cục cấp3, nhân viên thu gom, bƣu tá, vận chuyển đƣờng thƣ cấp 3, thủ quỹ làm cho hệ số phức tạp công việc khác Vì vậy, Bƣu điện tỉnh nên có chế mở thay đổi hệ số phức tạp năm cho sở cần có linh hoạt, luân phiên điều chuyển lao động; tạo tâm lý thoải mái cho ngƣời lao động, sẵn sàng đảm nhiệm công việc đƣợc lãnh đạo phân công Trong công tác đánh giá hiệu công việc, trƣờng hợp xác định đƣợc 83 hiệu lao động nhóm ngƣời làm việc nhƣ dịch vụ truyền thống: Bƣu chuyển phát, chuyển tiền cần có phối hợp chặt chẽ ngƣời lao động vận hành hệ thống máy móc, thiết bị bƣu để đảm bảo chất lƣợng dịch vụ, tiết kiệm nguyên vật liệu tăng khả kinh doanh, nâng cao uy tính cạnh tranh doanh nghiệp thị trƣờng Đối với dịch vụ xác định đƣợc hiệu công việc cho cá nhân ngƣời lao động, xác định đƣợc đơn giá tiền lƣơng dịch vụ nhƣ: Tiết kiệm Bƣu điện, bảo hiểm PTI cần tạo điều kiện, xếp thời gian hợp lý thời làm việc thời nghỉ ngơi để ngƣời lao động tiếp cận nhiều với thị trƣờng bên Tiền lƣơng sản phẩm thƣờng áp dụng cá nhân làm việc tƣơng đối độc lập, tạo sản phẩm tƣơng đối hoàn chỉnh Do vậy, lãnh đạo đơn vị cần kịp thời nắm bắt thực tế xác định doanh thu riêng doanh thu chung tổ nhóm ngƣời lao động làm việc trực tiếp quầy tiết kiệm thu nộp bảo hiểm, tránh để tình trạng đoàn kết thiếu hợp tác, làm giảm uy tín phục vụ khách hàng 3.2.6.2 Đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ cán tiền lƣơng, cán công nhân viên Tạo điều kiện cho cán công nhân viên phụ trách tiền lƣơng học hỏi, nâng cao trình độ nâng cao suất, hiệu chất lƣợng làm việc Tổ chức lớp tập huấn, hƣớng dẫn cho cán công nhân viên phụ trách tiền lƣơng có quy chế, hƣớng dẫn ban hành tiền lƣơng Giáo dục đào tạo phát triển lực ngƣời lao động có ảnh hƣởng vô to lớn đền phát triển kinh tế, xã hội quốc gia khả cạnh tranh tổ chức 3.2.6.3 Đánh giá chất lƣợng toàn diện Phƣơng pháp trả lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc kích thích lao động, tạo nhiều sản phẩm mang lại doanh thu cao nhƣng nảy sinh vấn đề liên quan đến lợi ích tập thể nhƣ tinh thần hợp tác, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn trang thiết bị, máy móc việc đƣa hệ số chất lƣợng vào đánh giá lƣơng cách làm khoa học khắc phục tình trạng Để đánh giá chất lƣợng toàn diện 84 cần xây dựng hệ thống tiêu đánh giá chất lƣợng chi tiết cho chức danh nội dung công việc theo phƣơng pháp tính điểm Đối với chức danh: Ban Giám đốc Bƣu điện tỉnh, trƣởng phòng chức năng, Giám đốc bƣu điện huyện, Bƣu điện trung tâm, việc phải xây dựng tiêu chí đánh giá hệ số đánh giá việc quản lý hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, liên quan tới tiêu chênh lệch Thu, Chi hàng quý (Hcltc) đơn vị cần có tiêu chí nhƣ: Giải công việc phát sinh tháng, lắng nghe ý kiến phản hồi nhân viên, thái độ giao tiếp ứng xử với nhân viên đối tác, đề xuất phƣơng án cải tiến kinh doanh, báo cáo, hội họp, chống lãng phí Đối với lao động trực tiếp tham gia sản xuất, xác định đƣợc kết công việc cá nhân Hcl tiêu đánh giá chất lƣợng thực công việc: Các tiêu thái độ làm việc thái độ phục vụ, tiêu kỷ luật lao động, kỷ luật sản xuất Do vậy, đơn vị tùy điều kiện cụ thể phải phản ánh chi tiết điểm thƣởng phạt cho nội dung thực hiện, công khai việc tuân thủ tinh thần hợp tác, hỗ trợ sản xuất, tiết kiệm giữ gìn tài sản chung đơn vị làm quy chuẩn đánh giá, có hệ thống hỗ trợ, kiểm tra giám sát việc giao tiếp với trực tiếp với đồng nghiệp khách hàng Đối với lao động khác mà tiền lƣơng đƣợc phân phối theo tập thể, Hcl bao gồm việc đánh giá số lƣợng chất lƣợng thực công việc cá nhân ngƣời lao động Đây công việc không trực tiếp tạo doanh thu nhƣng lại vô quan trọng việc hoàn thành nội dung công việc, đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ phân công lao động khoa học Vì vậy, đơn vị phải xây dựng bảng mô tả công việc đầy đủ thống kê đƣợc số lƣợng, đánh giá đƣợc chất lƣợng công việc hàng tháng Kết luận chƣơng Chƣơng luận văn nêu lên phƣơng hƣớng hoạt động SXKD thời gian tới đồng thời đề cập đến số vấn đề phân phối tiền lƣơng doanh nghiệp Trên sở tồn chế tại, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chế phân phối tiền lƣơng Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tiền lƣơng động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngƣời lao động hăng hái làm việc, tự tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề Phân phối tiền lƣơng điều kiện tiên để tiền lƣơng phát huy đƣợc tác dụng khích thích ngƣời lao động Việc xây dựng tiến hành công tác phân phối tiền lƣơng phải đảm bảo bù đắp đƣợc hao phí sức lao động, phù hợp với đối tƣợng, công lao động Có nhƣ ngƣời lao động gắn bó với doanh nghiệp, cố gằng hết khả lao động lợi ích chung doanh nghiệp nhƣ thân họ Dựa kiến thức học qua tìm hiểu thực tế, phân tích thực trạng, Tôi nhận thấy công tác phân phối tiền lƣơng Đơn vị tồn số hạn chế, Đơn vị cần xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện nâng cao chất lƣợng công tác phân phối tiền lƣơng Trong thời gian tới, Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc cần nghiên cứu áp dụng đầy phân phối tiền lƣơng theo phƣơng pháp 3P để công tác phân phối tiền lƣơng đơn vị thực công hợp lý hơn, góp phần thức đẩy ngƣời lao động nâng cao suất lao động, làm tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Qua trình thu thập thông tin, tìm hiểu phân tích thực trạng phân phối tiền lƣơng BĐT Vĩnh Phúc, tác giả hoàn thành luận văn Theo đó, luận văn không sâu vào toàn vấn đề lý luận tiền lƣơng nghiên cứu cách đầy đủ giải pháp phân phối tiền lƣơng mà tập trung giải hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đặt Luận văn giải đƣợc số vấn đề sau: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận tiền lƣơng chế trả lƣơng doanh nghiệp - Tìm hiểu hoạt động phân phối tiền lƣơng Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc - Từ phân tích đánh giá thực trạng phân phối tiền lƣơng rút đƣợc kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân tồn làm sở cho việc đề xuất giải pháp phân phối tiền lƣơng hiệu 86 Thông qua giải pháp đề xuất luận văn, tác giả muốn đóng góp phần công sức để Ban lãnh đạo BĐT Vĩnh Phúc tham khảo thực nhằm thu hút ổn định đội ngũ lao động đơn vị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thời gian tới Đề tài “phân phối tiền lƣơng Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc” đƣợc nghiên cứu có tính khả thi thời điểm Tuy nhiên, đề tài cần đƣợc nghiên cứu sâu việc áp dụng phƣơng pháp trả lƣơng 3P phân phối tiền lƣơng Bƣu điện giai đoạn sau để khắc phục kịp thời vấn đề tồn mà nghiên cứu tác giả chƣa giải đƣợc Trong trình hoàn thành nghiên cứu này, tác giả cố gắng vận dụng tối đa kiến thức đƣợc truyền đạt Quý Thầy Cô Học viện Công nghệ Bƣu Viễn thông Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Thầy, Cô đặc biệt GS.TS Bùi Xuân Phong tận tình giúp đỡ để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học Trong khuôn khổ giới hạn thời gian nguồn lực việc thực luận văn tốt nghiệp cao học, cố gắng nhƣng luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Thầy, Cô giáo anh, chị, em, bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc (2013-2015), Báo cáo hoạt động kinh doanh, Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc [2] Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc (2012), Quy chế Tổ chức Hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tiền lương, Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc [3] Chánh Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (chủ biên) (2008), Giáo trình “Kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học kinh tế quốc dân [4] Ngô Xuân Thiên Minh (2011), Hướng dẫn xây dựng Bảng lương Quy chế trả lương doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội [5] Đỗ Văn Phức (2008), Tổ chức cán lao động tiền lương, NXB Bách Khoa, Hà Nội [6] Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2012), Nguyễn Vân Điềm, Giáo trình “Quản trị nhân lực”, Nxb Đại học kinh tế quốc dân [7] Tập đoàn Bƣu viễn thông Việt Nam (2011), Công văn sô 88/VNPTTCCBLD V/v áp dụng hệ thống chức danh công việc xây dựng chế trả lương khoán theo phương pháp 3P, Tài liệu hướng dẫn triển khai đính kèm, Tập đoàn Bƣu viễn thông Việt Nam, Hà Nội [8] Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình “Định mức lao động tập I”, NXB Lao động Xã hội [9] Một số website chính: http://www.tailieu.vn http://www.vnpost.vn http://siesystem.edu.vn 88 PHỤ LỤC BẢNG HỆ SỐ LƢƠNG KHOÁN CỦA BƢU ĐIỆN TỈNH STT Tên chức danh HSLK I Khối quản lý BĐT Giám đốc Bƣu điện tỉnh 9,00 Phó giám đốc Bƣu điện tỉnh 7,50 Kế toán trƣởng Bƣu điện tỉnh 6,50 Trƣởng phòng chức 5,50 Phó trƣởng phòng, phó chủ tịch Công đoàn 4,75 Các chuyên viên 3,75 Kỹ thuật viên 3,10 Lái xe, kho quỹ 2,70 Văn thƣ, y tế 2,70 10 Bảo vệ, hành 2,60 II Khối trực tiếp sản xuất Giám đốc đơn vị trực thuộc 5,50 Phó giám đốc 4,50 Kế toán trƣởng Bƣu điện thị xã Phúc Yên 3,80 Kế toán trƣởng Bƣu cục Vĩnh Yên 3,70 Kế toán trƣởng Bƣu điện huyện 3,60 Phụ trách kế toán 3,50 Kế toán viên (đại học) 3,10 Cán kế toán 2,95 Chuyên viên tin học Bƣu 3,10 10 Kiểm soát viên Vĩnh Yên, Phúc Yên 3,20 89 STT Tên chức danh HSLK 11 Kiểm soát viên Bƣu điện huyện, thị 3,05 12 Nhân viên kinh doanh chuyên trách 3,00 13 Lái xe, kho quỹ 2,70 14 Giao dịch viên BĐ Vĩnh Yên, Phúc Yên 2,70 15 Giao dịch viên BĐ huyện, Bƣu cục 2,60 16 Khai thác BC - PHBC Vĩnh Yên, Phúc Yên 2,70 17 Khai thác BC - PHBC huyện 2,60 18 Khai thác viên chuyển tiền 2,70 19 Công nhân vận chuyển 2,60 20 Nhân viên quản lý khai thác mạng Internet 2,60 Ghi chú: - Đây bảng hệ số quy định chung, đơn vị bình xét cụ thể cho ngƣời, chức danh; chức danh chênh lệch khoảng +/- 10% so với hệ số quy định - Hệ số thay đổi cho phù hợp với thực tế chƣa tổ chức đƣợc ĐH CNVC, việc thay đổi Hội nghị Lãnh đạo Chuyên môn Công đoàn Bƣu điện tỉnh định [...]... PHỐI TIỀN LƢƠNG TẠI BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC Nội dung chính của chƣơng 2 là giới thiệu khái quát về Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc và đi sâu vào phân tích thực trạng phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc Từ đó đƣa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng này 2.1 Tổng quan về Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1.Giới thiệu chung về Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc [9] Ngày 1-1-1997 Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc đƣợc tái... luận về tiền lƣơng và phân phối tiền lƣơng trong doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƢƠNG VÀ PHÂN PHỐI TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Nội dung chƣơng sẽ trình bày cơ sở lý thuyết, làm rõ các nội dung về tiền lƣơng và phân phối tiền lƣơng... chế phân phối tiền lƣơng tại một đơn vị nhất định Cho đến nay, chƣa có một công trình nào nghiên cứu về cơ chế phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 3 Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về tiền lƣơng và phân phối tiền lƣơng trong doanh nghiệp - Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng phân phối tiền lƣơng tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc từ... tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tƣợng nghiên cứu: Cơ chế phân phối tiền lƣơng trong doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: Tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc + Về mặt thời gian: Nghiên cứu thực trạng phân phối tiền lƣơng giai đoạn 2013-2015 từ đó đề xuất các giải pháp về công tác này tại Bƣu điện tỉnh Vĩnh Phúc 6 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu... của Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) thành 2 đơn vị độc lập là Viễn thông tỉnh Vĩnh phúc và Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc (mới) Đến 1-1-2013 Tổng công ty Bƣu chính Việt Nam tách ra khỏi Tập đoàn VNPT, và đổi tên thành Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam (VNPost), hoạt động độc lập, trực thuộc Bộ thông tin và truyền thông Theo đó Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc (mới) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam... không nhỏ và đều cần đƣợc xem xét khi ấn định mức tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động 1.2 Phân phối tiền lƣơng trong doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm về cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp 1.2.1.1.Hệ thống trả công trong doanh nghiệp [5] Hệ thống trả công trong doanh nghiệp bao gồm: - Phân hệ nguồn, quỹ tiền lƣơng - Phân hệ thang bảng lƣơng - Phân hệ tổ chức chia trả lƣơng Nhƣ vậy thống kê hệ... Bƣu điện tỉnh Vĩnh phú Bƣu điện tỉnh Vĩnh phúc là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bƣu chính Viễn thông Việt Nam nay là Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt nam Đến 1-1-2008 Tổng công ty Bƣu chính việt nam đƣợc thành lập trên cơ sở tái cơ cấu Tập đoàn Bƣu chính Viễn thông Việt nam (VNPT), theo đó Bƣu điện Tỉnh Vĩnh Phúc (mới) đƣợc thành lập trên cơ sở chia tách Bƣu chính - Viễn thông của Bƣu điện. .. Qua phân tích, tìm hiểu đã giúp cho tác giả có cái nhìn tổng quan hơn lý thuyết về tiền lƣơng và phân phối tiền lƣơng trong các doanh nghiệp đồng thời hiểu rõ hơn, sâu hơn về Bƣu điện và những vấn đề phân phối tiền lƣơng mà doanh nghiệp đang gặp phải Đặc biệt, chƣơng 1 cũng chính là cơ sở để so sánh, đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn ở những chƣơng tiếp theo 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI TIỀN... doanh bất động sản cho thuê văn phòng 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bưu điện Vĩnh Phúc [1] Khối sản xuất BƢU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC Khối quản lý Bƣu điện trung tâm TP Vĩnh yên BĐ Thị xã Phúc Yên BĐ huyện Tam Đảo Bƣu cục Phòng Tổ chức- Hành chính BĐ huyện Lập Thạch BĐ huyện Bình Xuyên BĐ huyện Tam Dƣơng BĐ huyện Vĩnh Tƣờng Điểm BĐ-VH xã Phòng KT - TK - TC Ki ốt đại lý Phòng Kế hoạch KD Phòng... chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Cơ chế phân phối tiền lƣơng của doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, nó không chỉ là công cụ để quản lý lao động, quản lý kinh tế của doanh nghiệp mà còn thể hiện thái độ, sự quan tâm của doanh nghiệp đến lợi ích, đời sống của ngƣời lao động Cơ chế phân phối tiền lƣơng là công cụ điều tiết hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các hệ thống quy định tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc, Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc, Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay