Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số

22 770 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:41

Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc sốSinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGÔ THỊ LAN HOA INH CA I TH THEO C P CHO Ô H NH C T ƢNG C NG BU C CHUYÊN NGÀNH : Ã : HOA HỌC ÁY TÍNH 60.48.01.01 LUẬN VĂN THẠC Ĩ Ỹ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH HÓA HÀ NỘI - 2016 Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Hóa Phản biện 1: ……………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm … Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục đích, đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Nội dung luận văn trình bày ba phần sau: Phần mở đầu Phần nội dung: bao gồm ba chương Chương 1: Tổng quan Khai phá liệu toán dự báo Chương 2: Khai phá liệu công cụ học máy Chương 3: Dự báo tiến trình học tập sinh viên Đại học Thủy lợi Phần kết luận CHƢƠNG I INH CA I TH D AT NC Y C T ƢNG 1.1 Sinh ca kiểm thử tự động 1.1.1 Khái niệm ca kiểm thử 1.2 Sinh ca kiểm thử hộp đen 1.2.1 Một số kỹ thuật tiêu biểu Một s k thuật kiểm th hộp đen tiêu biểu: - Phân lớp tương đương - h n t h gi t ị i n - iểm thử theo p 1.2.2 Kỹ thuật kiểm thử theo c p ràng s ca kiểm th sinh k thuật kiểm th theo c p nhiều so với kiểm th tất trường hợp Như kiểm th theo c p k thuật giúp tiết kiệm thời gian công s c mà đảm bảo chất lượng phần mềm 1.3 Cây đặc trƣng D ng sản ph m phần mềm thường mô hình hóa b ng c y đ c trưng Hình 1.3 ví dụ c y đ c trưng lấy từ trang [http://www.splot-research.org] d ng máy tính h ng Dell học viên đ lược b bớt đ c trưng cho đơn giản ph hợp với ví dụ luận văn 3 Hình I-1 Cây đặc trƣng cho d ng sản phầm phần mềm Laptop C y đ c trưng biểu diễn dạng ph n cấp đ c trưng tạo yếu t : iq i nh r ng mô tả m i quan hệ đ c trưng c y mô tả kiểu ràng buộc đ c trưng Có loại đ c trưng là: 1, Đ c trưng Mandatory (Bắt buộc) 2, Đ c trưng Optional (Tùy chọn) 3, Nhóm đ c trưng Alternative (Thay thế) 4, Nhóm đ c trưng Or (Hoặc) Có loại ràng buộc là: 1, àng buộc equires (Yêu cầu) 2, àng buộc Excludes (Loại trừ) 1.4 Cây đặc trƣng kiểm thử phần mềm Trong [4 tác giả đ đưa phương pháp dựa k thuật FOT Feature Oriented Testing Phương pháp nh m h trợ người kiểm th thiết kế mô hình kiểm th hiệu h i ni m Sinh ki m thử theo ặp ho ây đặ trưng Đ nh gi 1.5 Kết luận chƣơng Chương đ nêu lên khái niệm kiểm th c ng phương pháp sinh ca kiểm th nói chung kiểm th hộp đen nói riêng Đồng thời đưa khái niệm phương pháp sinh ca kiểm th theo c p nh m giảm bớt s lượng ca kiểm th mà đảm bảo chất lượng phần mềm Cu i c ng chương đưa đến khái niệm c y đ c trưng phương pháp biểu diễn c y đ c trưng phương th c ng dụng c y đ c trưng vào kiểm th CHƢƠNG II C Y CA KI M TH C T ƢNG C NG BU C S THEO C P CHO C Y C T ƢNG VÀ SINH Ở NG 2.1 Cây đặc trƣng c ràng buộc số n h 2.1.1 đ t ưng C y đ c trưng ch áp dụng cho ràng buộc logic Khi cần x l giá tr s FTT với đ c trưng s mục trước có s khó khăn: - Cần tính b ng tay đề giải ràng buộc s để tìm giá tr cụ thể - Một s đầu vào ca kiểm th FTT không khả thi CTC cross-tree-constraint biểu diễn đầy đủ ràng buộc đ c biệt ràng buộc s ộng 2.1.2 đ t ưng ới ng ộ ố Để giải vấn đề nêu đồng thời kh c phục nhược điểm luận văn đ trình bày phần 2.4 [ đ đề xuất c y đ c trưng cho ph p biểu diễn đ c trưng ràng buộc s Nhờ ta biểu diễn giá tr boolean FTT giá tr s 2.2 inh ca kiểm thử theo cặp cho đặc trƣng c ràng buộc số ướng ti p ận 2.2.1 Cụ thể để sinh ca kiểm th cho mô hình đ c trưng ta thực theo bước sau: Phẳng hóa c y mô hình đ c trưng s dụng thuật toán phẳng hóa c y Từ mô hình đ c trưng đ phẳng hóa sinh đầu vào cho tool PICT Pairwise Independent Combinatorial Testing tool) D ng tool PICT để sinh ca kiểm th Chuyển ca kiểm th sinh b ng tool PICT thành ca kiểm th thực tế Sơ đồ sau biểu diễn trình sinh ca kiểm th cho mô hình đ c trưng: C yđ c C y mộtCmy c Phẳng h a trưng m c đặc trƣng inh đầu vào cho tool PICT Mô hình thực Ca kiểm th Testcase cho c y ban đầu Chuyển thành ca PICT inh ca kiểm thử theo c p kiểm thử theo cặp bằng ban đầu PICT Hình II-1 Quá trình sinh ca kiểm thử cho mô hình đặc trƣng h ng h 2.2.2 đ t ưng ng ộ ố Th ật to n phẳng hó Thuật toán phẳng hóa thực theo bước sau: Mọi đ c trưng với quan hệ ràng buộc liên quan k o lên tới đ t trực tiếp bên nút g c Mọi đ c trưng sau coi tham s C Sau thuật toán gán cho tham s giá tr tương ng l ật phẳng hó C y đ c trưng gồm loại quan hệ Đ i với m i kết hợp quan hệ cha luật chuyển đổi yêu cầu Các luật áp dụng l p l p lại ta thu c y đ c trưng m c Vì cần 4x4 = 16 luật I í hiệu: |+| p : p Mandatory |-| p : p Optional |*| p1|*|p2|*| …|*| pn : (p1 … pn Alternative group gọi pi alternative |/| p1|/| p2|/| …|/| pn : (p1 … pn Or group gọi pi or Ghi chú: Coi biến boolean có giá tr {0 1}: { = true = false} -∞ s interger nh biểu diễn Gọi nút g c P C P 7 II Xét trƣờng hợp: C l nd to , kiể ất kỳ ( nd to y, Optional, Alternative, Or) - Xoá C kh i danh sách P - Thêm danh sách C vào P - Chuyển C thành P biểu th c ràng buộc - Value P = value P c  value (C) - Xoá C kh i danh sách nút c y C optional, P Mandatory - Chuyển C thành C optional, P Optional - Chuyển C thành - Thêm ràng buộc: C  P c p C optional, P alternative - Làm gi ng C optional, P or - Làm gi ng (C1, …, Cn) l Alte n ti e g o p, l nd to - Chuyển nhóm C1 … Cn thành (C1, …, Cn) l Alte n ti e g o p, l Option l - Thêm nút NotC vào Alternative group C1 … Cn NotC - Chuyển nhóm C1 … Cn NotC thành - Thêm ràng buộc: C1  P; C2  P; … Cn  P; not (P and notC); (C1, …, Cn) l Alte n ti e g o p, l lte n ti e - Làm gi ng (C1, …, Cn) l Alte n ti e g o p, l O - Làm gi ng 10 (C1,…,Cn) l O g o p, l nd to - Chuyển nhóm C1 … Cn thành 11 (C1,…,Cn) l O g o p, l Option l - Thêm nút NotC vào Alternative group C1 … Cn NotC - Chuyển nhóm C1 … Cn NotC thành - Thêm ràng buộc: C1  P; C2  P; … Cn  P; not (P and notC); 10 12 (C1,…,Cn) Or group, P alternative - Làm gi ng 13 (C1,…,Cn) l O g o p, l O - Làm gi ng III au kết thúc, thu đƣợc c gốc dạng: pi Xuất file ouput theo định P mandatory: Gọi giá tr thuộc value P ghi file : P: …. P optional: Gọi giá tr thuộc value P ghi file : P: … < m vô c ng> (P … Pn) l ltern tive gro p Gọi giá tr thuộc value Pi i thuộc [1 n ghi file : P: … (P … Pn) l or gro p Gọi giá tr thuộc value Pi i thuộc [1 n ghi file : P1: … < m vô c ng> … Pn: … < m vô c ng> Bổ xung thêm ràng buộc: NOT [P1 = < m vô c ng> AND … AND [Pn] = ) ) 11 Ngoài ràng buộc cần thay đổi sau: - Nếu P kiểu boolean: Thay P b ng [P = ràng buộc logic Thay P b ng [P ràng buộc so sánh s - Nếu P kiểu integer mà không cần bổ xung < m vô c ng>: Thay P b ng [P in { … } ràng buộc logic Thay P b ng [P ràng buộc so sánh s - Nếu P kiểu integer mà cần bổ xung < m vô c ng>: Thay P b ng [P in { … < m vô c ng> ràng buộc logic Thay P b ng [P ràng buộc so sánh s - Nếu có ràng buộc dạng a  b: Thay b ng IF a THEN b; Sau thực phẳng hóa c y đ c trưng cho d ng sản ph n phần mềm Laptop h ng Dell ta thu kết c y m c sau: Hình II-2 Cây Laptop sau phẳng h a 12 2.2.3 Sinh đầu vào cho tool PICT PICT chạy công cụ d ng lệnh với đầu vào file txt theo đ nh dạng đ nh Vì để s dụng công cụ phải chuyển toán đầu vào t c c y đ ph ng hóa g n tham s đ nh dạng đầu vào tool PICT Ví dụ file đầu vào Laptop.txt cho PICT có dạng sau: Laptop : Battery, IO, Monitor, HDD, GraphicCard, Connectivity Battery : CellType CellType : Integration, Separation IO : Keyboard, Touchpad, Camera Camera : WithLed Monitor : EE16, EE13, GW10, GW17 HDD : 160, 250, 500 GraphicCard : Removeable, Onboard Connectivity : Wifi, Bluetooth IF [GraphicCard] = "Onboard" THEN [Connectivity] "Bluetooth"; IF [HDD] in {160, 250} THEN [Monitor] = "GW10"; Hình II-3 File đầu vào cho PICT 2.2.4 Dùng ICT để sinh ca kiểm thử Trước tiên ta cần cài đ t PICT thông qua bước sau: Bước 1: Truy cập trang http://www.pairwise.org/tools.asp Bước 2: Tải phiên PICT máy Bước 3: Chạy file cài đ t PICT 13 2.2.5 Chuyển ca kiểm thử sinh tool PICT thành ca kiểm thử thực t Việc chuyển ca kiểm th sinh b ng PICT thành ca kiểm th thực tế cần lưu điểm sau: - Trong trình phẳng hóa c y g n tham s gán giá tr đ bổ sung thêm s nút phủ đ nh ca kiểm th sinh ch a nút Mà thực tế c y ban đầu không ch a nút phải loại b nút phủ đ nh ca kiểm th sinh - Trong trình phẳng hóa c y đ c trưng mandatory c ng nhánh c ng gộp lại theo luật đ trình bày phần 2.2.2 Vì c ng cần phải tách c y ban đầu - Thêm trình gán giá tr cho c y đ c trưng đ phẳng hóa c ng thêm vào s nút phụ Vì với m i ca kiểm th có ch a nút phụ ta tách thành s ca kiểm th tương ng với s giá tr M i giá tr tương ng với ca kiểm th 2.3 ết luận chƣơng Chương đ trình bày mở rộng FTT với đ c trưng s ràng buộc s Đồng thời c ng trình bày phương pháp sinh ca kiểm th cho c y đ c trưng có ràng buộc s thông qua luật phẳng hóa 14 CHƢƠNG III C I T VÀ TH NGHIỆ HỆ TH NG PTG-FFT 3.1 Hệ thống PTG-FTT iới thiệ 3.1.1 PTG-FTT ng dụng viết b ng ngôn ngữ Java tảng Netbean Chương trình có ch c sau: Th m ây đặ trưng: Giúp người d ng thêm vào c y đ c trưng d ng sản ph m phần mềm cụ thể Ch c gồm hai thao tác sau: - Add Node - Add Constraint Update output: Sau thêm nút thành công lưu file feature.txt Flattening: Phẳng hóa c y đ c trưng vừa thêm vào ch c phẳng hóa c y để tạo file flattening.txt để chuyển hóa thành đầu vào cho PICT Call PICT: ch c chuyển hóa file flattering.txt thành file PICT.txt với đ nh dạng mà PICT đọc sau gọi tool PICT để sinh ca kiểm th theo c p cho c y đ c trưng đ phẳng hóa Lư kết q ả r file ex el: Ch c cho ph p lưu kết chương trình dạng file excel 15 3.1.2 i o diện hệ thống Giao diện hệ th ng chia thành hai phần tương ng với hai form hình khởi tạo : - Phần 1: Design Tree Thiết kế c y đ c trưng - Phần 2: Generate Test Cases Sinh ca kiểm th theo c p cho c y Hình III-1 Giao diện hệ thống 16 3.1.3 t d liệ đầ o Với trường hợp c y đ c trưng Hình 1.3 ta có file liệu đầu vào sau: Laptop = |+|Battery |+| IO |+| Monitor |+| HDD |-| GraphicCard |-| Connectivity; Battery = |+| CellType; CellType = |*| Integration |*| Separation; IO = |+| Keyboard |+| Touchpad |-| Camera; Camera = |-| WithLed; Monitor = |*| EE16 |*| EE13 |*| GW10 |*| GW17; HDD = {160, 250, 500}; GraphicCard = |*| Removeable |*| Onboard; Connectivity = |/| Wifi |/| Bluetooth; #constraint: IF (HDD = "160" OR HDD = "250") THEN (Monitor = "GW10"); NOT GraphicCard = "Onboard" AND Connectivity = "Bluetooth” ; Hình III-2 File đầu vào chƣơng trình cài đặt 3.2 Cài đặt chƣơng trình 3.2.1 Th m đ Th m Lư tr 3.2.2 t ưng đặ trưng v r ng ho ây ho ây ây đặ trưng h ng h 3.2.3 Từ mô hình đ đ t ưng t ưng ph ng h inh đầu vào cho tool PICT 3.2.4 Dùng tool ICT để sinh ca kiểm thử 3.2.5 Chuyển đầu c a tool PICT thành ca kiểm thử thực t Sau thực quy t c đ trình bày phần 2.3.4 phần mềm thực việc sinh ca kiểm th Microsoft Excel Kết thu sau: 17 Hình III-3 Ca kiểm thử cho đặc trƣng ban đầu 3.3 Kết đạt đƣợc 3.3.1 D liệu thử nghiệm 3.3.2 K t qu thử nghiệm ánh giá kết 3.4 Với kết mục 3.3.2 ta tổng hợp bảng kết sau: Cây đặc ố đặc trƣng trƣng ố ràng ố ca kiểm thử ố ca buộc chƣa c ràng buộc số kiểm thử 36 4704 64 34 480 29 24 216 15 18 15 97 10 25 1728 32 Bảng III-1 ết thử nghiệm Từ bảng kết ta thấy: - Việc mở rộng ràng buộc dạng s đ làm giảm đáng kể s lượng test input c ng thời gian thực - S ca kiểm th phụ thuộc vào s ràng buộc quan hệ ch không phụ thuộc vào s đ c trưng - C y đ c trưng với ràng buộc s cho ph p biểu diễn c y cách linh hoạt 3.5 Kết luận chƣơng Chương đ trình bày chương trình sinh ca kiểm th cho c y đ c trưng có ràng buộc s Chương trình đ đáp ng ch c nhập c y đ c trưng phẳng hóa c y đ c trưng sinh ca kiểm th theo c p b ng PICT chuyển ca kiểm th cho c y ban đầu 19 KẾT LUẬN ết đạt đƣợc Luận văn tác giả với đề tài “Sinh ca kiểm th cho mô hình đ c trưng có ràng buộc s ” đ hoàn thiện Đề tài đ giải vấn đề sau: Trình bày khái niệm kiểm th phần mềm kĩ thuật kiểm th quy trình kiểm th Nghiên c u mô hình c y đ c trưng dạng l thuyết d ng sản ph m phần mềm Đề xuất việc mở rộng mô hình cho c y đ c trưng bản: thêm đ c trưng s ràng buộc s X y dựng chương trình th nghiệm từ l thuyết nghiên c u kết th nghiệm ban đầu Hạn chế Bên cạnh m t đ đạt luận văn c n có s m t hạn chế: Mới ch làm với s ràng buộc s Chương trình x l file đ nh dạng đầu vào file text lưu dạng Excel chưa x l với đ nh dạng khác Do thời gian gấp rút khả có hạn luận văn c n nhiều thiếu sót mong hội đồng đánh giá góp để ch nh s a luận văn t t Hƣớng phát triển Với kết trình nghiên c u hạn chế chương trình đ nh hướng phát triển luận văn : - X l với đ c trưng với giá tr liên tục làm tăng khả biểu diễn mô hình - Mở rộng FOT với yêu cầu khác để ph hợp với toán thiết kế test input mở rộng độ ưu tiên - Kết hợp với phương pháp khác BBT phương pháp th nghiệm kết hợp kĩ thuật ph n tích miền đầu vào “input-domain” ví dụ ph n v ng tương đương giá tr biên vv để giảm thiểu test input 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Le C.D “Sinh input tự động cho tool PICT” Luận văn t t nghiệp thạc s khoa học 2013 [2] Nguyen T.N “Sinh ca kiểm th theo c p cho mô hình đ c trưng” Luận văn t t nghiệp thạc s khoa học 2013 Tài liệu Tiếng Anh [3] Ahmet, S K., Halit, O., and Ali, D.-Mapping extended feature models to constraint logic programming over finite domains, In Proceedings of the 14th international conference on Software product lines, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010, pp 286-209 [4] Alvarez D., Carlos E.-Automated Reasoning on Feature Models via Constraint Programming Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, 2011 [5] Do T B N, - Numerical Feature-tree for testing Tạp chí khoa học công nghệ tập 52- s 6C, 2014 pp 57-67 [6] Kitamura, T., Do T.B.N., Ohsaki, H., Fang, L., and Yatabe, S -Test-case design by feature trees, In Proceedings of the 4th International Symposium On Leveraging Applications of Formal methods, Verification and Validation, 2012, pp 458-473 [7] Kitamura, T., Yamada A., Hatayama G., Artho C., Choi E.H., Do T.B.N.,Oiwa Y., Sakuragi S “Combinatorial Testing for Tree-structured Test Models with Constraints” in Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS2015), pp.141-150 IEEE CPS, 2015 Website tham khảo [8] https:// www.pairwise.org [...]... trưng phẳng hóa c y đ c trưng sinh ca kiểm th theo c p b ng PICT và chuyển về ca kiểm th cho c y ban đầu 19 KẾT LUẬN 1 ết quả đạt đƣợc Luận văn của tác giả với đề tài Sinh ca kiểm th cho mô hình đ c trưng có ràng buộc s ” về cơ bản đ hoàn thiện Đề tài đ giải quyết được các vấn đề sau: 1 Trình bày các khái niệm cơ bản của kiểm th phần mềm các kĩ thuật kiểm th quy trình kiểm th 2 Nghiên c u về mô hình. .. ưng đặ trưng v r ng ho ây ho ây ây đặ trưng h ng h 3.2.3 Từ mô hình đ đ t ưng t ưng đã ph ng h inh đầu vào cho tool PICT 3.2.4 Dùng tool ICT để sinh ra ca kiểm thử 3.2.5 Chuyển đầu ra c a tool PICT thành ca kiểm thử thực t Sau khi thực hiện các quy t c như đ trình bày ở phần 2.3.4 phần mềm sẽ thực hiện việc sinh các ca kiểm th ra Microsoft Excel Kết quả thu được như sau: 17 Hình III-3 Ca kiểm thử cho. .. "GW10"; Hình II-3 File đầu vào cho PICT 2.2.4 Dùng ICT để sinh ra ca kiểm thử Trước tiên ta cần cài đ t PICT thông qua các bước sau: Bước 1: Truy cập trang http://www.pairwise.org/tools.asp Bước 2: Tải phiên bản mới nhất của PICT về máy Bước 3: Chạy file cài đ t PICT 13 2.2.5 Chuyển ca kiểm thử được sinh bằng tool PICT thành ca kiểm thử thực t Việc chuyển ca kiểm th được sinh b ng PICT thành ca kiểm. .. cho c y đ c trưng đ được phẳng hóa chúng ta c ng thêm vào một s nút phụ Vì vậy với m i ca kiểm th có ch a nút phụ này ta tách thành s ca kiểm th tương ng với s giá tr của nó M i giá tr tương ng với một ca kiểm th 2.3 ết luận chƣơng Chương 2 đ trình bày một mở rộng của FTT với các đ c trưng s và ràng buộc s Đồng thời c ng trình bày được phương pháp sinh ca kiểm th cho c y đ c trưng có ràng buộc s thông... ta thấy: - Việc mở rộng ràng buộc dạng s đ làm giảm đáng kể s lượng test input c ng như thời gian thực hiện - S ca kiểm th phụ thuộc vào s ràng buộc và các quan hệ ch không phụ thuộc vào s đ c trưng - C y đ c trưng với ràng buộc s cho ph p biểu diễn c y một cách linh hoạt hơn 3.5 Kết luận chƣơng Chương 3 đ trình bày chương trình sinh ca kiểm th cho c y đ c trưng có ràng buộc s Chương trình đ đáp ng... III-3 Ca kiểm thử cho cây đặc trƣng ban đầu 3.3 Kết quả đạt đƣợc 3.3.1 D liệu thử nghiệm 3.3.2 K t qu thử nghiệm ánh giá kết quả 3.4 Với kết quả ở mục 3.3.2 ta tổng hợp được bảng kết quả sau: Cây đặc ố đặc trƣng trƣng ố ràng ố ca kiểm thử khi ố ca buộc chƣa c ràng buộc số kiểm thử 1 36 2 4704 64 2 34 2 480 29 3 24 1 216 15 18 4 15 1 97 10 5 25 2 1728 32 Bảng III-1 ết quả thử nghiệm Từ bảng kết quả... thành hai phần tương ng với hai form trên màn hình khởi tạo : - Phần 1: Design Tree Thiết kế c y đ c trưng - Phần 2: Generate Test Cases Sinh ca kiểm th theo c p cho c y Hình III-1 Giao diện hệ thống 16 3.1.3 t d liệ đầ o Với trường hợp c y đ c trưng Hình 1.3 ta có file dữ liệu đầu vào như sau: Laptop = |+|Battery |+| IO |+| Monitor |+| HDD |-| GraphicCard |-| Connectivity; Battery = |+| CellType;... phẳng hóa c y để tạo ra một file flattening.txt để chuyển hóa thành đầu vào cho PICT 4 Call PICT: ch c năng chuyển hóa file flattering.txt thành file PICT.txt với đ nh dạng mà PICT có thể đọc được sau đó sẽ gọi tool PICT để sinh ra ca kiểm th theo c p cho c y đ c trưng đ được phẳng hóa 5 Lư kết q ả r file ex el: Ch c năng này cho ph p lưu kết quả chương trình ra dạng file excel 15 3.1.2 i o diện hệ... trong các ràng buộc logic Thay P b ng [P trong các ràng buộc so sánh s - Nếu có ràng buộc dạng a  b: Thay b ng IF a THEN b; Sau khi thực hiện phẳng hóa c y đ c trưng cho d ng sản ph n phần mềm Laptop của h ng Dell ta thu được kết quả là c y một m c như sau: Hình II-2 Cây Laptop sau khi phẳng h a 12 2.2.3 Sinh đầu vào cho tool PICT PICT chạy như một công cụ d ng lệnh với đầu vào là file txt theo một đ... “input-domain” ví dụ ph n v ng tương đương giá tr biên vv để giảm thiểu được các test input 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Le C.D Sinh input tự động cho tool PICT” Luận văn t t nghiệp thạc s khoa học 2013 [2] Nguyen T.N Sinh ca kiểm th theo c p cho mô hình đ c trưng Luận văn t t nghiệp thạc s khoa học 2013 Tài liệu Tiếng Anh [3] Ahmet, S K., Halit, O., and Ali, D.-Mapping extended feature models
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số, Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số, Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có rằng buộc số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay