Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho đại học souphanouvong

56 596 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:31

Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SAYCOCIE SOUPHILACK X Y D NG Ô H NH U N I HỌC HỆ TH NG THÔNG TIN CH U H N UV NG UẬN VĂN TH C Ĩ KỸ THUẬT (Theo nh hƣớng ứng dụng) HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SAYCOCIE SOUPHILACK X Y D NG Ô H NH U N I HỌC HỆ TH NG THÔNG TIN CH U H N UV NG CH Ề CƢƠNG UẬN VĂN TH C Ĩ KỸ THUẬT (Theo nh hƣớng ứng dụng) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KH G T HÀ H I NAM HÀ NỘI - 2016 HỌC i LỜI C N ôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình TÁC G Ả luận văn SAYCOCIE Souphilack ii LỜI CÁ ƠN rư c trình bày n i dung kh a luận, em xin bày t l ng biết n sâu s ct i Ả AM – b môn hệ thống thông tin đ tận tình ch bảo, hư ng d n, s a ch a nh ng sai s t suốt th i gian em thực kh a luận m xin chân thành cám n ban l nh đ o đ i h c ouphanouvong đ nhiệt tình gi p đ , t o u kiện thuận lợi cho em trình tiến hành khảo sát tìm hi u ho t đ ng hệ thống nghiệp v ih c m xin g i l i cảm n chân thành t i th y cô khoa t o au i h c hoa Công nghệ thông tin – thông t i uốc tế đào c viện công nghệ bưu ch nh vi n i đ giảng d y trang b nh ng kiến thức c gi p đ em trình h c tập đ tich l y nh ng kiến thức q y báu Cuối c ng em xin g i l i cảm n t i gia đình, b n b đ gi p đ , đ ng viên em suốt th i gian h c tập nghiên cứu vừa qua ác giả luận văn i, tháng năm Sinh viên SAYCOCIE Souphilack iii MỤC LỤC ỜI C N i ỜI CÁ ƠN ii ỤC ỤC iii ỤC TỪ VIẾT TẮT v D NH ỤC CÁC B NG BIỂU vi D NH ỤC CÁC H NH VẼ vii Ở ẦU CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 hát biểu toán Giới thiệu Chung hệ thống thông tin quản lý 13 hân loại hệ thống thông tin quản lý Các vấn ề thiết kế ối với hệ thống thông tin quản lý Kết luận chƣơng I 10 CHƢƠNG II:THẾT KẾ KIẾN T C HỆ TH NG 11 2.1 Các yêu cầu ối với kiến trúc hệ thống cung cấp d ch vụ giáo dục 12 2 Kiến trúc hệ thống cung cấp d ch vụ giáo dục 13 Kiến trúc thông tin hệ thống cung cấp d ch vụ giáo dục 17 Kết luận chƣơng II 23 CHƢƠNG III: THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ CÀI T 24 Biểu tƣợng sử dụng biểu luồng thông tin 24 hần thiết kế thử nghiệm phân t ch thông tin 25 ấn đê hệ thống t i 25 3.2.4 c làm việc hệ thống i h c ouphanouvong 27 3 Công cụ thử nghiệm 39 iv 3.3.1 Apache 39 3.3.2 MySQL (My Structured Query Language) 39 ersonal ome age 40 c việc cài đặt pp erv v 41 Kết luận chƣơng III 44 KẾT UẬN 45 TÀI IỆU TH KH 46 v ỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt DFD E-R Model MySQL Tiếng nh Data Flow Diagram Entity Relationship Model Entity My Structured Query Tiếng Việt c vẽ s đồ luồng d liệu ô hình quan hệ gôn ng quản l c s d liệu Language PHP Personal Home Page Cá nhân trang chủ PK Primaly Key Khóa SDLC System Development Life Cycle ng đ i phát tri n hệ thống vi DANH MỤC CÁC B NG BIỂU ảng anh sách bảng d liệu 33 ảng ảng b ảng ảng b faculties 33 ảng ảng b department 34 ảng ảng b teacher 34 ảng ảng b student 35 Bảng ảng b centre library 35 ảng ảng b contact cooperate 36 ảng ảng b ouphanouvong offices 33 ews 36 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ình ổ chức d ng chung hệ thống x l giao d ch hệ thống thông tin quản lý ình ổ chức d ng riêng hệ thống x l giao d ch hệ thống thông tin quản l v i kho d liệu .8 ình iến tr c hệ thống mức khái niệm 13 ình Các l p kiến tr c hệ thống mức khái niệm 15 ình iến tr c thông tin hệ thống cung cấp d ch v giáo d c 19 ình Các d ch v siêu d liệu 20 ình Các d ch v d liệu ch nh 21 ình Các d ch v d liệu ho t đ ng 21 ình Các d ch v n i dung 22 ình Các d ch v phân t ch 23 ình i u tượng vẽ đồ việc d ng chảy thông tin ata low Diagram) 24 ình o luật ình đồ sai 25 ình ình ata low iagram 24 C u ch c bao gồm hệ thống c làm việc hệ thống i h c ouphanouvong 26 i h c ouphanouvong 27 ình đồ phân t ch thông tin hệ thống 28 ình đồ phân t ch luồng thông tin ình đồcác luồng thông tincủa thông tin Context iagram 30 Hình 2.17: đồ luồng d liệu cấp đ rocess ierarchy Chart 29 Level 31 viii ình đồ mối quan hệ chi tiết d ng chảy thông tin loài ntity Relationship) 32 ình iệc làm ser 37 ình iệc làm hệ thống dmin 38 Hình 2.21: Apache 39 Hình 2.22: MySQL (My Structured Query Language) 39 Hình 2.23: PHP (Personal Home Page) 40 ình hiết lập cài đặt Configure pache ình hiết lập Confiqure ình h nghiệm pp erv 43 y eb erver 42 L atabase erver 43 32 3.2.9 Sơ mối quan hệ chi tiết dòng chảy thông tin loài E (Entity Relationship) Tb_Souphanouvong_offices Tb_teacher Pk Pk Tb_teache ID_office Name_office Name Lastname Sex Address Phone Province City Hometown Levelstudies Position Image Tb_faculties Pk ID_faculty Name_ faculty Tb_student Pk ID_student Name ID_faculty Lastname ID_ department Sex ID_office Address Phone Province City Hometown Pk Hình 2.18: Tb_departme nt ID_ department Image Name _department ID_department ID_faculty mối quan hệ chi tiết dòng chảy thông tin loài ER (Entity Relationship) 33 3.2.10 Các bảng sử dụng sở liệu (Data Dictionary) 3.2 10 Danh sách bảng liệu Bảng 2.1: Danh sách bảng liệu i u tả Table anh sách ffices anh sách faculties anh sách department anh sách teacher anh sách student anh sách centre_library anh sách contact_cooperate anh sách cácNews Tb_Souphanouvong_offices Tb_faculties Tb_department Tb_teacher Tb_student Tb_centre_library Tb_contact_cooperate Tb_News Bảng Tb_Souphanouvong_offices Bảng 2.2: Bảng Tb_Souphanouvong_offices ên trư ng ID_office Name_office Bảng i u d liệu Char Char ặc đ nh P/F key Pk i n giải số ofice theo Name office Tb_faculties Bảng 2.3: Bảng Tb_faculties ên trư ng ID_faculty Name_ faculty i u d liệu Char Char P/F key Pk ặc đ nh i n giải số faculty Name faculty 34 Bảng Tb_department Bảng 2.4: Bảng Tb_department ên trư ng ID_ department Name _department i u d liệu Char Char ặc đ nh P/F key Pk i n giải số department Name department Bảng Tb_teacher Bảng 2.5: Bảng Tb_teacher ên trư ng ID_teacher Name Lastname Sex Address Phone Province City Hometown Level studies Position Image ID_faculty ID_ department ID_office i u d liệu Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char P/F key Pk Fk Fk Fk ặc đ nh i n giải số teacher Name teacher Lastname teacher Sex teacher Address teacher Phone teacher Province teacher City teacher Hometown teacher Level studies teacher Positionteacher Image teacher số faculty số department số ofice theo 35 Bảng Tb_student Bảng 2.6: Bảng Tb_student ên trư ng ID_student Name Lastname Sex Address Phone Province City Hometown Position Image ID_faculty ID_ department i u d liệu Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char P/F key Pk ặc đ nh Fk Fk i n giải số student Name student Lastname student Sex student Address student Phone student Province student City student Hometown student Position student Image student số faculty số department Bảng Tb_centre_library Bảng 2.7: Bảng _Tb_centre_library ên trư ng i u d liệu ID_ centre_library Char Name_ centre_library Char P/F key Pk ặc đ nh i n giải số centre_library Name centre_library 36 Bảng Tb_contact_cooperate Bảng 2.8: Bảng Tb_contact_cooperate ên trư ng i u d liệu Char ID_ contact_cooperate Name_ contact_cooperate P/F key Pk ặc đ nh i n giải số contact_cooperate Name contact_cooperate Char Bảng Tb_News Bảng 2.9: Bảng Tb_News ên trư ng ID_news Name_ news i u d liệu Char Char P/F key Pk ặc đ nh i n giải số news Name news 37 3.2.11 ƣu phiên làm việc ngƣời dùng thông thƣờng Start Name Website Home SU Offices Faculties Teacher Student Centre & library History Vision Choose Offices Choose Faculties Search Password Personnel Process LearningTeaching Choose Centre No Information Detail Yes Information Detail List Name Information Detail Curriculum Mission Information Detail Contact Finish Hình 2.19: Việc làm User Contact& cooperate international News 38 3.2.12 ƣu phiên làm việc ngƣời quản tr Start Home No Password Yes Home SU Offices Faculties Teacher Student Centre & library History Vision Personnel Process LearningTeaching Curriculum Mission Contact Insert, Edit, Delete Log out Hình 2.20: Việc làm hệ thống dmin Contact& cooperate international News 39 3.3 Công cụ thử nghiệm 3.3.1 Apache Apache ph n m m eb erver phổ biến cao t i c hiệu làm việc cao không thua indows m t mình, tr ng mà c th làm việc v i hệ u hành pache c th làm việc v i nhi u pache ph n m m loài mà quan pen ource, c th tìm tải xuống cài đặt ree từ internet c th làm việc tốt v i C loài , erl, C, ,… Hình 2.21: Apache 3.3.2 MySQL (My Structured Query Language) MySQL (My Structured Query Language hệ thống quản l c s d phổ biến r ng rãi tất nh m ngư i phát tri n hệ thống Online y liệu i L ph n m m ree không c n trả ph quy n c th làm việc v i hệ u hành d liệu racle, c hiệu lực làm việc không thua hệ thống quản l c s L erver, thứ tự c s tr thành thứ tự ,… y L phát tri n từ L sau đ mà c L phát tri n làm việc nhanh lên, c hệ thống an toàn hỗ trợ làm việc lo i ulti- ser tốt Hình 2.22: MySQL (My Structured Query Language) 40 3.3 H ( ersonal Home age) gì? ersonal ome age ph n m m lo i C erver- ide cript v i erl, C, , cript làm việc Client- ide erver làm việc erver ,… hác v i ava Script VB c th nh ng vào HTML ốc đ nhanh nh g n nên n dung phổ biến Hình 2.23: PHP (Personal Home Page) Khả n ng H đối thủ c nh tranh hỗ trợ làm việc tất trì an toàn eb iện t i phát tri n đ c th ynamic việc quản l c s d liệuhoặc hệ thống nh năngth v nhi u lo i , c th liên kết v i c s d liệu -Access, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, file Pro, dBase, ybase… Tại l a ch n H cript lo i mbedded c th nh ng vào trình lo i unction Class làm cho việc phát tri n d dàng ngôn ng lập trình lo i tri n ebsite b ng L quy n tự lập goài ra, v nc n pen ource, không c che giấu code nên ngư i phát đông đảo, tài liệu m u cript m i nhi u internet gi p ngư i quan tâm c th nghiên cứu phát tri n ph n m m 41 cript mà c th làm việc v i nhi u hệ u Linux, nix, ree , pen , Sure, Win95, Win 98, WinME,WinNT,Win2000, WinXP, WinVista, 3.3.4 Bƣớc việc cài AppServ t pp erv v pplication erver b cài đặt hoàn thành càiđặt v i hệ u hành mà d ng indows làm cho mìnhc th phát tri n hệ thống nhanh lên  AppServ Sẽ bao gồm - pache Làm việc chức tr thành - Làm việc chức tr thành C y - eb erver L Làm việc chức tr thành c s d liệu y dmin Làm việc chức tr thành ph n m m quản l - c s d liệu  Bƣớc1: ouble Click appserv-win - - - exe th ảnh ảnh mà Click [ next > ]  Bƣớc2: Click gree đ chấp nhận u kiện s d ng pp erv theo License Click Cancle đ hủy b  Bƣớc3: Ở estination older, Click rowse ch n older c n thiết cài đặt xuống đ ng thiết lập tr thành older irectory ch nh Server Nh ng ngư i không c kinh nghiệm s d ng older theo eb ph n m m thiết lập đ trốn tránh lỗi xảy ra, sau đ thiết lập irectory ch nh theo cách sau Click ext đ tiếp bư c  Bƣớc4: Ở hình c th ch n bao gồm pp erv theo yêu c u 42 gi i thiệu ch n lấy tất đ cho c th s d ng lo i pplication hoàn thành Click ext eb đ tiếp bư c  Bƣớc5: hiết lập cài đặt Configure pache  Server Name: Tên eb erver C ph n ebsite i e www.dh_souphanouvong.com cho d ng tr thành “localhost”  dmin mail -mail ngư i quản l b erver (i.e:dh@gmail.com ) cho d ng tr thành “root localhost”  ort hiết lập ort cho d ng vào đến thư ng d ng ort ort Click ext eb erver mà bình cho d ng tr thành “ ” default http đ tiếp bư c Hình 2.24: Thiết lập cài t Configure pache Web erver  Bƣớc6: hiết lập Confiqure  oot assword liệu y y L atabase erver C ph n ật kh u password s d ng vào quản l c s d L  Charactor ets giá tr hệ thống mật kh u ngôn ng d ng quản l lưu thông tin, xếp h ng thông tin, import, export thông tin liên hệ v i c s d liệu ngôn ng Lào cho d ng “ - nicode”đ cho ủng h 43  Old Password Support: Giúp không c vấn đ phải d ng phpMyAdmin hệ c  InnoDB:c n s d ng c s d liệu lo i InnoDB Hình 2.25: Thiết lập Confiqure y Database erver  Bƣớc7: au đ ph n m m đ cài đặt kết th c mà th ảnh xảy cho ch n tart pache tart y L mà Click inish mà kết th c việc cài đặt ph n m m pp erv tr thành đ hoàn thành  Thử nghiệm pp erv: Ở ddress s- viết http://localhost/ Click”php y dmin Database Management” assword y máy đ cho biết tên ser L erver, th ảnh bi u di n Go Hình 2.26: Thử nghiệm pp erv mà 44 3.4 Kết luận chƣơng III Tóm l i, chư ng đ thiết kế cài đặt th nghiệm mô hình quản lý hệ thống thông tin trư ng đ i h c đồ cách ho t đ ng hệ thống lưu tr C s d liệu gư i d ng nhập d liệu d liệu ệ thống quản l quản l c s d liệu ngư i d ng c n lấy thông tin, d liệu thỳ ệ thống quản l tìm kiếm thông tin cách nhanh ch nh xác đ trả v d liệu cho ngư i d ng gư i d ng c ng c th trao đổi thông tin v i thông qua hệ thống quản l mà v n đảm bảo t nh bảo mật iệc tri n khai hệ thống m i gi p hệ thống lưu tr thông tin từ ki u file word, excel tr thành hệ thống ebbase, từ đ , thông tin không b phát tán dàng cho ngư i s d ng làm việc việc từ xa v i trình duyệt Internet đâu c kết nối 45 KẾT LUẬN Những ng g p luận v n: ua việc nghiên cứu tìm hi u v xây dựng mô hình quản l hệ thống thông tin cho i h c ouphanouvong thấy đâu giải pháp hiệu đ tổ chức quản l tri n khai hệ thống thông tin l n môi trư ng ứng d ng công nghệ thông tin iệc tri n khai mô hình quản l hệ thống thông tin trư ng i h c ouphanouvong v i khối lượng d liệu c n lưu tr l n, yêu c u thư ng xuyên cập nhật, phân cấp nhi u khoa, ph ng ban, văn ph ng, thư viện trung tâm, việc tri n khai mô hình quản l hệ thống thông tin cho nhà trư ng yêu c u c n thiết cho phát tri n ứng d ng công nghệ thông tin thống toàn trư ng ghiên cứu đ tài g p ph n giải nh ng kh khăn tổ chức quản l , thu thập, lưu tr s d ng thông tin toàn trư ng Là c s đ nhà trư ng l n xây dựng hệ thống thông tin thống nh m đáp ứng yêu c u ngày cao công tác quản l giảng d y nhà trư ng, t o môi trư ng thuận lợi đến nhà trư ng đ y nhanh tiến trình xây dựng môi trư ng đào t o trực tuyến ph hợp v i xu hư ng phát tri n x h i Hƣớng phát triển luận v n ghiên cức đ tài g p ph n giải nh ng kh khăn tổ chức quản l , hu thập, lưu tr s d ng thông tin toàn trư ng Là đ tài c s đ c th nghiên cứu lĩnh vực khác giáo d c, vi n thông, 46 TÀI LIỆU THAM KH O Tài liệu Tiếng Việt [1.] Ph m Th Thanh Hồng Ph m Minh Tuấn (2007), Bài giảng HTTT quản lý, NXB Khoa h c kỹ thuật [2.] Tr n Thành Trai (2003), Phân tích & Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất thống kê Tài liệu tham khảo Tiếng nh [3.] Micheline Kamber, Jian Pei and Simon (2012), Data Mining Concepts and Techniques Third Edition Jiawei Han University of Illinois at Urbana [4.] McGraw - Hill (2010), Database System Concepts, Sixth Edition [5.] K C and Laudon (2006), Management Information Systems, Managing the Digital Firm 9th edition, Prentice Hall, New Jersey Tài liệu internet [6.] http://nuol.edu.la/ [7.] http://skulao.org/ [...]... công nghệ thông tin thì việc xây dựng m t mô hình quản l hệ thông thông tin là m t việc c n thiết ô hình đáp ứng nhu c u s d ng của ngư i d ng, đảm bảo chất lượng và đ tin cậy cao, r t ng n th i gian s d ng v i đ ch nh xác cao Chư ng đ gi i thiệu tổng quan v hệ thống thông tin quản l , phân lo i hệ thông thông tin quản l hêm vào đ ph n này c n cung cấp các vấn đ thiết kế đối v i hệ thống thông tin quản. .. liên hệ v i nhau đ thu thập, x l , lưu tr và phân phối thông tin nh m ph c v quá trình ra quyết đ nh của m t tổ chức hư vậy, m t hệ thống thông tin sẽ thu thập d liệu đ u vào 5 và x lý t o ra các thông tin đ u ra đ ph c v quá trình ra quyết đ nh Trong hệ thốngthông tin hình thức, các d liệu và quy trình x lý d liệu là có cấu trúc M t hệ thống thông tin quản lý là hệ thống thống tin cung cấp các thông tin. .. v i hệ thống thông tin quản l tách biệt v i hệ thống x l giáo d ch Hình 1.2: T chức dùng riêng hệ thống xử lý giao d ch và hệ thống thông tin quản lý với kho dữ liệu Các hệ thống x l giao d ch và hệ thống thông tin quản l được xây dựng theo nhi u d ng khác nhau  Dạng bảng tính đ d liệu được tổ chức trong các bảng tính v i đ nh d ng tự do hoặc d ng bảng v i các hàng và c t D liệu được truy cập thông. .. n b d liệu 1.4 Các vấn ề thiết kế ối với hệ thống thông tin quản lý hiết kế n i chung là quá trình s p xếp các ph n t của hệ thống thông tin vào m t cấu tr c ết quả của quá trình này là m t bản thiết kế hệ thống hiết kế hệ thống thông tin quản l nh m đ nh hình các d liệu từ các hệ thống giao d ch vào hệ thống thông tin quản l đ hỗ trợ quá trình ra quyết đ nh quản l thiết kếc th được hi u khác nhau hái... ch nh s a vấn đ đ - C hệ thống quản l lưu thông tin tr thành hệ thống - C hệ thống tìm kiếm thông tin d dàng và nhanh lên ebbase 26 3.2 3 Cầu trúc bao gồm của hệ thống rong việc phát tri n hệ thống m i, tôi đ kết hợp chu n h a hệ thống m i và hệ thống quản l thông tin hiện t i của trư ng đ i h c Souphannou vong tr thành m t hệ thống m i v i việc bổ sung các c s h t ng, các hệ thống và ứng d ng m i C... ph c v thông tin cho l nh đ o, cán b , giáo viên và sinh viên 1.2 Giới thiệu Chung về hệ thống thông tin quản lý M t hệ thống thông tin là m t tập các thành ph n có quan hệ mật thiết nh m thu thập, x l , lưu tr và phân phối thông tin nh m hỗ trợ ra quyết đ nh trong m t tổ chức Có th nói hệ thống thông tin tiếp nhận dữ liệu như là đ u vào và x lý chuy n đổi thành thông tin kết quả đ u ra có ích cho quá... và nâng cấp đ ph hợp sự thay đổi v thông tin hoặc nhu c u thông tin - ảm bảo hệ thống thông tin g n nh , d quản l và m r ng trong tư ng lai 3 ục ch nghi n cứu - hiết kế và xây dưng hệ thống thông tin quản l cho trư ng đ i h c ouphanouvong nh m  Quản lý và tìm kiếm thông tin d liệu của trư ng đ i h c 2  Hỗ trợ quy trình nghiệp v  Hỗ trợ quá trình ra quyết đ nh quản lý  ảm bảo m r ng d dàng trong tư... cho các quyết đ nh dài h n ảnh hư ng sâu r ng h n đến các ho t đ ng của tổ chức r ng tâm của các hệ thống thông tin quản l là tổng kết và phân tích d liệu giao d ch đ hỗ trợ ra quyết đ nh quản l hiệu quả rong các tổ chức c quy mô nh , hệ thống x l giao d ch kiêm luôn chức năng hệ thống thông tin quản l Cho d các hệ thống x l giao d ch không được thiết kế riêng cho m c đ ch quản l , h u hết các hệ thống. .. kế, xây dựng mô hình hệ thống thông tin quản l của trư ng i h c ouphanouvong đáp ứng được thông tin và quy trình nghiệp v v chư ng trình h c tập , lập kế ho ch h c tập, kế ho ch giảng d y và ph c v thông tin cho l nh đ o, cán b , giáo viên và sinh viên - sau khi thiết kế và xây dựng mô hình, đưa vào vận hành ph c v nhu c u khai thác và s d ng thông tin của trư ng ih c rong q a trình s d ng hệ thống. .. 1.3 Phân loại hệ thống thông tin quản lý ệ thống thông thông tin của m t tổ chức thư ng được phân làm hai lo i Là hệ thống hỗ trợ đi u hành và hệ thống hỗ trợ quản l Các phân lo i c m c tiêu và chức năng khác nhau Các hệ thống xử lý giao dịch hỗ trợ các ho t đ ng thư ng xuyên của m t tổ chức hỗ trợ thu nhận và x l các d liệu từ các giao d ch nghiệp v ệ thống x l giao d ch thu c lo i hệ thống hỗ trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho đại học souphanouvong, Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho đại học souphanouvong, Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho đại học souphanouvong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay