Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong

25 619 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:31

Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học SouphanouvongXây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong 1 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG SAYCOCIE SOUPHILACK D NG Ô H NH U N I HỌC Ch T g T T HỆ TH NG THÔNG TIN CH U H N UV NG h HỆ Th g h U N V N TH C HÀ NỘI - 2016 g i ƣ h h h i HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Ngƣ i hƣ h i h i g h họ G H H iN i g gh h h Vi V h gi h hi - Th g h h i i g g h g i i i g gh h h Vi h g I MỞ ẦU họ i ih hi h g h g h g i h i g h g g ih h g h g i S h g h g i h h g hi h h - Kh ih g h h S g h g i g h - h h g h g i g g h h h ghi h gi g i h hi h g h h h hh h g h g i h g i hh h h ghi h gi g h h ih T h h h h g i h h h h h i h g h h i gh h g h g i h h g h g ứ gh h h h h h i h i h - Thi g i h g i g h g i g í h ghi h g gi g g g h h g i h i g h g h g i hi hi hi ụ g h h g i h i h ứ S g hh h -S i i i gi g i i g g h i gi g h h h h hh h h i h h h h g h g i S h ghi - ghi S h g g ih h h h S g h i gi hh - ghi h hh ih g g g g hi h h h hi T g i g h g i h g g h  Qu n lý tìm ki m thông tin d li u c g ih c ih h g i g i  Hỗ tr quy trình nghi p v  Hỗ tr trình quy ịnh qu n lý  m b o m r ng d g g g i i ƣ g - i ph i ghi ứ h h g h g i hƣơ g ph p ghi - ghi g i g Chƣơ g II: h h ghi g T g ih h hỏi h gh g ! g i i h i g i i h h g g h i i h g i g h g h g hi g g h h h h h i h h h i g h gh Chƣơ g III: h T g g h hi g h ứ Chƣơ g I: T g g h i g i h h g h g i h h g h g i ih S h hi C i h h ghi h i gi hi h g h Th ( h ) g CHƢƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 Phát biểu toán g h i g i h h i h i h ị h hi gh h g i h g gh h g i g i h h h h h h g g i h h g gh h h h hi g ti h hóa công tác ) g h g i hh g i h h g i g h h V g ih g gS g h hh h h h g h ị doanh g ih g h h h h thông i h gi g i S i i h ị g h h h i hi i gi g viên sinh viên i hi h g h g he h g h hi h hh h g i g i khó h g i h h g T h hi g h h h h h g h g h h h h… ( i h gh h g h g ị h h hi g i h ị i h g h i i h h h ghi h h hi g g gh g i ih h h h ghi g h ghi g g i hi h g h g g i g g h Công h h i h h h hỗ lí h i Công h hi i h g V g i h h ị Hệ thống thông tin g i ị h ghi g i hi h g g g gh hi h òi hỏi h gi g h h i h i h hi i h h h h g g h g h h i h h g h h i hi d h ị h i i h ghi g g g ắ g ghi h g g i hi h i g i h h h h h g h g tin h ghi h h g i h h g h i i h hi g h hâ g h h h h ghi h gi g i h Thi h h g h hiế h i h g h h h g h g i h g i g h ế i ih g h g h Souphanouvong h g hh h g i h h hi ị hh h i h h g h i h h hi h h g h gi i h i c h i h h h h g h g h h h g Thi g gi g i ị h h i i i h h gi h hi h i i h hi g h h h h h h Ở gi i h ị h h gi i h h Các giải pháp thiết kế cho toán S toàn ih g i h ắ hỗ hi Sau T g g i h h hi g h i g i h hi ih g h g i h g ih 1.4 C h g i h i 1.2 Gi i hi 1.3 h h h g h g i hh g i h g h g h g gi g h gi h h i h g i i gian h i Souphanouvong h i gi i i hi hi h h h h g i h gi i h h g h i i i i lý Thiết kế cấu trúc liệu h g h h i g i hi ị h i h h i h h i h h h hi hi h h g g hi g g h h i g h Thi g i i h Thiết kế truy vấn sở liệu i i i g g hi h i h g Thiết kế báo cáo quản lý i h h g h hi h h g h i i g i g thông i h h hh h i h g h g g i h g gh gh h h g h g ị h h g hi h Thiết kế cấu hình hệ thống X hi h g X i Thiết kế chức hệ thống Thi h h i hi i g h i g i h h g hi g i h i h g hi g i i i g h hi 1.5 Kết lu h ị h hi hi h hh g i h g h h h h h h i ỹ h h õ g hi ỹ h g h h g h g i ò hi i g hƣơ g I T i g i h i g gh h g i h h h h g h g i i hi g g i g h g i gi g i h h h g gi i hi g h h g h g i h g h g i Th h ò g ih h g h g i h i h h g g h gắ h i h hi ih i CHƢƠNG II: TH T h hi ị h hi g h h iT g ih g gh i h gi g h I NT õ hi S C HỆ TH NG g I T i h ị g T h g i g h g g h i i ị h h h i i i h g g h g gh h ị h hi ị h hi h ị h gi h ti gi hi gh i h ị; i g h g i g i hi g h h g g h gi g h hi g h i ị hi h hi g i h h g h h h h g i i g h g h g g i g gh h h hi h g h g h h g h S ) Vi g i i i SD (D i i h ỗi he ị g ẫ i g h gi g g h g h ) S h h h ghi h i ị ẻ g h gi gi g h h i fi e e e g fi e hh h h i g g (e e h gg hi h i g h h g h i ỳ h i i ò g g i g S) i ih D h gi h (RD g h h g g h g g h g h i g 2.1 Các yêu cầ i v i kiến trúc h th ng cung c p dịch vụ giáo dục i g i (1) Cho phép ng d ng m i ng d ng hi n có ho ng m t cách chu n hóa b n v ng (2) ng b d li u h xây d ng m t giao di n chu n hóa cho ngu n d li u (3) Hỗ tr ị c h cho vi c xây d ng logic nghi p v (4) Hỗ tr vị i n dịch v giáo d nc c k t h p s d ng m t cách có qu n lý (5) Hỗ tr ph i h p quy trình nghi p v giao (6) Gi ị qu n lý m t cách d dàng ngu dịch v giáo d (7) h h g i i g c chia sẻ m t cách có qu n lý i ị (9) Cho phép tìm ki m, giám sát khám phá tri th c c m b o tính b n v ng c a ki n trúc b ng vi c s d trúc hi i sẵn sàng, kh li u c tri n khai (8) Hỗ tr h t ng b o m t xuyên su t hi (10) h e é gh t cách có h th ng kh g h h ng, tính linh ho i h ng ng ti p c n ki n g r ng, tính 2.2 Kiến trúc h th ng cung c p dịch vụ giáo dục h h g i Kênh phâ ph i C C rì h ghi p ụ H ị h ụ C ị h ụ ghi p ụ C ị h ụ h C C h h g ế g TT Ứ g ụ g h h C g i ị h ụ ế h i i i Các h C D &C h h g fi e ƢD g ầ g i h h i H i ầ g ị h D h g i Hình 2.1: Kiến trúc h th ng mức khái ni m C ị h ụ C ị h â Hình 2.2: Các l p kiến trúc h th ng mức khái ni m iế rú h i g i h h g i h g g h h g gh g h h h h h h g i i i g ẫ h h i h g g h i g h i g i i h h i õi h ị h g thông tin g i h ih h g hỗ g i h g g ắ gi i h TT g V Dò h g h h g h ị i ị h h g i h h hi ắ h g ẫ h g h h h h g ị h g hi h h ị h i ẻ g h h ị h g i h h i TT h i ị g i g h h h h h h g i i g hi hi ị h g i i hi ụ h g i ih hi g gh h hi gi g g h h h ị h i ị h g p ị h ụ gi h i i i é g TT ghi ghi h i 10 h g i h h h h g h g ị 2.4 Kết lu g ị h g ỹ h i h gi h i h h h hh h i h ị h g i T g i g i i i h g g g g hi g i hƣơ g II T i h h h g g (V g h h hi i h i h h g i i h ghi h g h h h h g ỹ h h h g i é ghi ị h g g gh g i i h h i h h g i g2 h g i g i i i ị h gi h g h h g h g h g g i g g h g g h SD g ẵ g h h h … hỗ hi i h hi ẻ…) h g g ị h gi ( h i h g i i h h i g…) ị h h hỗ i i h i ị h h gh g g ị h g i h g i h h i ị h i h g D h g g i h h g h g h g h i h i i g h h i i gi i g i i ị h hi e i h i õi g h i ên tài g 11 CHƢƠNG III THI T 3.1 Biể ƣ ng sử dụng biể 3.2 hầ hiế ế ghi V ủ h Vi h h g hi i ih h h ẫ -L h g i ẫ h -L h g i ẫ h g i ầ ủ h ih S g i ị fi e W ih ẫ i h i e h i h g i h g i h T i rú g i h h h h i h h h g i h h g thông tin h h i g g i h hh h g ủ h i g h h g i gồ g h h gi h h h g h g gh 3.2.3 Cầ g g h -C h h g g g S e) h hh h h -C h h g i i g g h h g hi - Ph h hắ C S g i g( g i i i í h h h -T hắ h phâ i h h g i -L luồng thông tin g hi thông i i CHI TI T VÀ CÀI ẶT h h h g We e h h h h g g g i hi i i i i g i i g ih h S g hò g SU h h h h h g g h g hò g h g 12 g hỗ h ghi ị i i g h h i h  Cầ h giáo viên sinh viên Có i i h g i h ghi i i h g i g hú gồ H h ủ h g h g h i họ ph nouvong g i i họ Souphanouvong V hò g Sinh viên Các khoa Souphanouvong gi Trung tâm i & Th i i h i Ti doanh ghi Hình 2.12: Cầ hú gồ ủ h h g i họ ph g 13 3.2.4 Bƣ Sinh viên i C gi ủ h ộ C h h i g i họ Trung tâm& Thƣ i ph g i h i Ti doanh ghi p ế ứ V phòng Soupha nouvong Cơ ở ữ i Sinh viên gi viên khoa Cơ ở Trung tâm& Th i h i doanh ghi ữ i i Tin V phòng Soupha nouvog Hình 2.13: Bƣ i ủ h h g i họ ph g 14 3.2.5 Sơ phân tích thông tin h th ng D h h r h gi i Danh sách Process (List of Boundaries) 1.Thông tin V (List of Process) hò g Vi Souphanouvong Th g i Th g i h g i V 1.2 Q h g i 1.3 Q h g i 1.4 Q hông tin sinh viên i 1.5 Q thông tin h ghi 1.6 Q thông tin i 1.7 Q thông tin ti i 4.Thông tin sinh viên 5.Th g i g 6.Thông tin i Th h i 7.Thông tin ti 2.0 Vi Danh sách kh ữ i hò g S h gi h g i Sinh viên T g i h Ti Th i i 21 h hò g S h g h gi i g h g i g i V Th h i i h ghi hò g Souphanouvong (List of Data Store) 1.V g i 1.1 Q h gi h 22 h g i h 23 h g i 24 h g i sinh viên 25 h g i 2.6 h g i i 2.7 h g i i gi i g h ghi Hình 2.14: Sơ phân tích thông tin h th ng h Th i i h ghi 15 3.2.6 phân tích luồng thông tin (Process Hierarchy Chart) H h g h g i i họ Souphanouvong 1.0 vi n lý thông tin 1.1 Q h g i V 1.2 Q h g i 1.3 Q h g i 1.4 Q hông tin sinh viên 1.5 Q 1.6 Q thông tin i 1.7 Q gi h thông tin ti Hình 2.15: hò g S h g 2.1 h g i v hò g S 22 h h thông tin h 2.0 vi g i i 23 h h ghi 25 i 2.6 h gi h g i 2.7 h g i i h i g i sinh viên g h g g i g i 24 th h h i i h ghi h g i ti phân tích luồng thông tin (Process Hierarchy Chart) g i 16 3.2.7 luồ g h g i ủ h g i (Context Diagram) gi C i Sinh viên h - g i h - i h i - Th g i gi g i gi i Ti i ອາຈານ H - - Th - Thông tin sinh viên h g i h h i i h - g h g i g i i g i họ - h g i h i g h i Souphanouvong - Th g i - h g i - h g i gi - Th g i C h - h g i - h g i g i h ghi Th i i h i - h g i h i i h g i h - g i i h -Th g i i h ghi h ghi h - V T i h h g h g i i i h i h ghi hò g Souphanouvong Hình 2.16: luồ g h g i ủ h g i (Context Diagram) i 17 3.2.8 luồng dữ li u c p ộ (DFD Level 0) - Th g i g h i - Th g i i h - Ti g i - Th g i i gi i D1 Th g i D2 Th g i gi C Sinh viên i h - Thông tin sinh viên h - g i i h i gi Th g i D5 1.0 D6 Việc quản lý g h i h h i i i i Th g i i ghi h i h 2.0 Vi thông tin i gi i thông tin g i g i D3 Thông tin sinh viên D4 Th g i -Th h - i h ghi - Th g i h h ghi - h g i - h g i - h g i - h g i h g i i h g i i - h gi i i h i g h h i h ghi h - C - h g i i h i g i h - h V h ghi T Hình 2.17: hò g Souphanouvong - g h g i Th luồng dữ li u c p ộ (DFD Level 0) i g h i i 18 3.2.9 Sơ m i quan h chi tiết dòng ch h g i iE (Entity Relationship) Tb_Souphanouvong_offices Tb_teacher Pk Pk Tb_teache ID_office Name_office Name Lastname Sex Address Phone Province City Hometown Levelstudies Position Image Tb_faculties Pk Tb_student ID_faculty Pk ID_student Name Name_ faculty ID_faculty Lastname ID_ department Sex ID_office Address Phone Province City Hometown Pk Tb_departme nt ID_ department Image ID_faculty ID_ department Name _department Hình 2.18: m i quan h chi tiết dòng ch h g i iE (Entity Relationship) 19 3.2.10 C g 3.2 ụ g r D h h B g ở ữ i (Data Dictionary) g ữ i g 2.1: D h h g ữ i i Table Tb_Souphanouvong_offices Tb_faculties Tb_department Tb_teacher Tb_student Tb_centre_library Tb_contact_cooperate Tb_News D D D D D D D D h h h h h h h h h h h h h h h h SU ffi e f ie department e he student centre_library contact_cooperate News 20 3.2.11 ƣ phiên làm vi c củ gƣ i ù g h g hƣ ng Start Name Website Home SU Offices Faculties Choose Offices Choose Faculties Teacher Student Centre & library No Choose Centre History Vision Search Password Personnel Process LearningTeaching Information Detail Yes Information Detail List Name Information Detail Curriculum Mission Information Detail Contact Finish Hình 2.19: Vi ủ User Contact& cooperate international News 21 3.2.12 ƣ phiên làm vi c củ gƣ i qu n trị Start Home No Password Yes Home SU Offices Faculties Teacher Student Centre & library Contact& cooperate international History Vision Personnel Process LearningTeaching Curriculum Mission Contact Insert, Edit, Delete Log out Hình 2.20: Vi ủ h h g i News 22 3.3 Công cụ thử nghi m 3.3.1 Apache 3.3.2 MySQL (My Structured Query Language) 3.3.3 PHP (Personal Home Page) hƣơ g III 3.4 Kết lu Tóm l i h i h c hh g g i h g h g i i h h Vi i g h hh i g i h g g h h h g h g We i i i g h i i i g g i i g h h g h ih t th nghi m mô hình qu n lý h th ng g hỳ i i h e e h i g h h hi t k g thông tin c S g3 g i g ẫ i gi h e i h g i g g g i h h g i g ị h i h h h h i h h h h h hi g i fi e w D iI e e g h g 23 T U N Nhữ g gg p ủ Q i h ih S i h i h Vi i h i h h g i h i g Souphano h ghi h h hi i h i h hi g h h h g h g h g i h i g g h g h g h g i g i g gh ig h gi i g h g i g g h g i h h h g g h i g h h g g h h g g g h i h h h i h h g g i i h hi g h g g g g g i h g i g h h g h g gh thông tin h hò g h h h g h h i h g h h hi i h g h gi g i g i hò g h gh gi i h g h ghi h g h h i g g g g g h g h h i h i Hƣ g ph riể iếp he ghi Th ig h g h h ủ h gi i h g h g i g h gi i g h g h g h g i h h ghi [...]... i họ ph g 14 3.2.5 Sơ ồ phân tích thông tin trong h th ng D h h r h gi i Danh sách Process (List of Boundaries) 1 .Thông tin V (List of Process) hò g Vi Souphanouvong 2 Th g i 3 Th g i h g i V 1.2 Q h g i 1.3 Q h g i 1.4 Q hông tin sinh viên i 1.5 Q thông tin h ghi 1.6 Q thông tin i 1.7 Q thông tin ti i 4 .Thông tin sinh viên 5.Th g i g 6 .Thông tin i Th h i 7 .Thông tin ti 2.0 Vi Danh sách các kh ữ i... Th g i gi C Sinh viên i h - Thông tin sinh viên h - g i i h i gi Th g i D5 1.0 D6 Việc quản lý g h i h h i i i i Th g i i ghi h i h 2.0 Vi thông tin i gi i thông tin g i g i D3 Thông tin sinh viên D4 Th g i -Th h - i h ghi - Th g i h h ghi - h g i - h g i - h g i - h g i h g i i h g i i - h gi i i h i g h h i h ghi h - C - h g i i h i g i h - h V h ghi T Hình 2.17: hò g Souphanouvong - g h g i Th ơ... i h ghi hò g Souphanouvong (List of Data Store) 1.V g i 1.1 Q h gi h 22 h g i h 23 h g i 24 h g i sinh viên 25 h g i 2.6 h g i i 2.7 h g i i gi i g h ghi Hình 2.14: Sơ ồ phân tích thông tin trong h th ng h Th i i h ghi 15 3.2.6 ơ ồ phân tích các luồng thông tin (Process Hierarchy Chart) H h g h g i i họ Souphanouvong 1.0 vi n lý thông tin 1.1 Q h g i V 1.2 Q h g i 1.3 Q h g i 1.4 Q hông tin sinh viên... tin 1.1 Q h g i V 1.2 Q h g i 1.3 Q h g i 1.4 Q hông tin sinh viên 1.5 Q 1.6 Q thông tin i 1.7 Q gi h thông tin ti Hình 2.15: hò g S h g 2.1 h g i v hò g S 22 h h thông tin h 2.0 vi g i i 23 h h ghi 25 i 2.6 h gi h g i 2.7 h g i i h i g i sinh viên g h g g i g i 24 th h h i i h ghi h g i ti ơ ồ phân tích các luồng thông tin (Process Hierarchy Chart) g i 16 3.2.7 ơ ồ các luồ g h g i ủ h g i (Context... Edit, Delete Log out Hình 2.20: Vi ủ h h g i News 22 3.3 Công cụ thử nghi m 3.3.1 Apache 3.3.2 MySQL (My Structured Query Language) 3.3.3 PHP (Personal Home Page) hƣơ g III 3.4 Kết lu Tóm l i h i h c hh g g i h g h g i i h h Vi i g h hh i g i h g g h h h g h g We i i ừ i g h i i i g g i i g h h g h ih t th nghi m mô hình qu n lý h th ng g hỳ i i h e e h i g h h hi t k g thông tin c S g3 g i g ẫ i gi... - g i h - i h i - Th g i gi g i gi i Ti i ອາຈານ H - - Th 0 - Thông tin sinh viên h g i h h i i h - g h g i g i i g i họ - h g i h i g h i Souphanouvong - Th g i - h g i - h g i gi - Th g i C h - h g i - h g i g i h ghi Th i i h i - h g i h i i h g i h - g i i h -Th g i i h ghi h ghi h - V T i h h g h g i i i h i h ghi hò g Souphanouvong Hình 2.16: ơ ồ các luồ g h g i ủ h g i (Context Diagram) i 17... họ ph nouvong g i i họ Souphanouvong V hò g Sinh viên Các khoa Souphanouvong gi Trung tâm i & Th i i h i Ti doanh ghi Hình 2.12: Cầ hú gồ ủ h h g i họ ph g 13 3.2.4 Bƣ Sinh viên i C gi ủ h ộ C h h i g i họ Trung tâm& Thƣ i ph g i h i Ti doanh ghi p ế ứ V phòng Soupha nouvong Cơ ở ữ i Sinh viên gi viên khoa Cơ ở Trung tâm& Th i h i doanh ghi ữ i i Tin V phòng Soupha nouvog Hình 2.13: Bƣ i ủ h h... g i ị fi e W ih ẫ i h i e h i h g i h g i h T i rú g i h h h h i h h h g i h h g thông tin trong h h i g g i h hh h g ủ h i g h h g i gồ g h h gi h h h g h g gh 3.2.3 Cầ g g h -C h h g g g S e) h hh h h -C h h g i i g g h h g hi - Ph h hắ C ra S g i g( g i i i 3 í h h h -T hắ h phâ i h h g i -L ồ luồng thông tin g hi thông i i CHI TI T VÀ CÀI ẶT h h h g We e h h h h g g g i hi i i i i g i i g ih h... D h h g ữ i i Table Tb _Souphanouvong_ offices Tb_faculties Tb_department Tb_teacher Tb_student Tb_centre_library Tb_contact_cooperate Tb_News D D D D D D D D h h h h h h h h h h h h h h h h SU ffi e f ie department e he student centre_library contact_cooperate News 20 3.2.11 ƣ ồ phiên làm vi c củ gƣ i ù g h g hƣ ng Start Name Website Home SU Offices Faculties Choose Offices Choose Faculties Teacher...9 Hình 2.2: Các l p kiến trúc h th ng mức khái ni m 3 iế rú h i g i h h g i h g g h h g gh g h h h h h h g i i i g ẫ h h i h g g h i g h i g i i h h i õi h ị h g thông tin g i h ih h g hỗ g i h g g ắ gi i h TT g V Dò h g h h g h ị i ị h h g i h h hi ắ h g ẫ h g h h h h g ị h g hi h h ị
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong, Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong, Xây dựng mô hình quản lý hệ thống thông tin cho Đại học Souphanouvong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay