Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3d từ các sơ đồ 2d để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc

91 603 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 04:29

Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúcNghiên cứu xây dựng các mô hình 3D từ các sơ đồ 2D để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SENGCHANH PHONESAVAN NGHI N C U X Y D NG C C Ô H NH D T C C S D NG D NG TR NG THIẾT Ế IẾN TR C LUẬN VĂN THẠC SĨ Ỹ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - SENGCHANH PHONESAVAN NGHI N C U X Y D NG C C Ô H NH D T C C S D NG D NG TR NG THIẾT Ế IẾN TR C CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ Ỹ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN H A HỌC: GS.TS NGUYỄN B NH HÀ NỘI - 2016 i LỜI CA AN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình T c giả SENGCHANH PHONESAVAN ii LỜI CẢ N Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS NGUYỄN B NH hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm suốt trình em thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo khoa Công nghệ thông tin, thầy cô thu c Viện Công nghệ Thông tin thu c Viện Khoa h c Công nghệ Việt Nam cán b , nhân viên phòng Công nghệ t o Sau đ i h c, H c viện ưu ch nh vi n thông c ng anh ch đ ng nghiệp quan t o nh ng u kiện thuận lợi cho em h c tập nghiên cứu t i H c viện Công nghệ ưu ch nh vi n thông Xin chân thành cảm ơn anh, ch b n h c viên lớp Cao h c M14CQIS02- H c viện Công nghệ ưu ch nh vi n thông đ ng viên, gi p đ nhiệt tình chia s với nh ng kinh nghiệm h c tập, công tác suốt khoá h c Cuối c ng, muốn g i l i cảm vô h n tới gia đình b n b , nh ng ngư i thân yêu bên c nh đ ng viên suốt trình thực luận văn tốt nghiệp M c d cố gắng, song luận văn không th tránh khỏi nh ng thiếu s t, k nh mong ch dẫn qu thầy cô b n t n năm 16 T c giả SENGCHANH PHONESAVAN iii M CL C MỞ ẦU 1 T nh cấp thiết đ tài Tổng quan v vấn đ nghiên cứu Mục đ ch nghiên cứu 4 ối tượng ph m vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu tr c luận văn Cấu tr c Luận văn bao g m c phần : CH NG : C SỞ L LU N 1.1 Khái quát v đ h a 3D 1.1.1M t số khái niệm v đ h a 3D 1.1.2 L ch s phát tri n 1.1.3 Các ứng dụng đ h a 3D 1.2 T o dựng mô hình 3D 11 1.2.1 Các lo i mô hình 13 1.2.2 K thuật phản chuy n từ hình chiếu thành mô hình 3D 22 1.3 Kết luận chương 24 CH NG : MỘT SỐ K THU T T O MÔ H NH 3D 25 2.1 Các k thuật phản chuy n mô hình 3D từ v k thuật 25 2.1.1 Phương pháp phản chuy n dựa CSG 25 2.1.2 Phương pháp phản chuy n dựa mô hình -Rep 27 2.2 T o đối tượng 3D phần m m chuyên dụng 40 2.2.1 T o đố tượng 3D bàng cách k o theo phương vuông g c với m t chứa biên d ng (Extruded Boss) 40 2.2.2 T o đối tượng 3D b ng cách quay đối tượng 2D quanh m t trục Revolved Boss) 41 2.2.3 T o đối tượng 3D b ng cách k o theo m t đư ng dẫn bất k Sweep 41 2.2.4 T o đối tượng 3D từ biên d ng khác bất k làm phác thảo khác 42 2.2.5 Kho t l theo phương vuông g c với m t chứa biên d ng Extruded Cut 43 2.2.6 Cắt m t phần đ c b ng cách quay biên d ng cắt quanh m t trục Revolved Cut 43 2.2.7 V đư ng cong 44 2.2.8 T o surface 45 2.3 Các kĩ thuật t o kết xuất 48 iv 2.3.1 ổ b ng - Shading 48 2.3.2 Ánh sáng – Lighting 54 2.3.3 Kết xuất- Rendering 54 2.4 Kết luận chương 55 CH NG : CH NG TR NH TH C NGHIỆM 56 3.1 Phát bi u toán 56 3.2 Phân tich lựa ch n công cụ 57 3.3 Xây dựng mô hình 3d 58 3.3.1 T o phối cảnh n i thất phòng khách 58 3.3.2 T o phối cảnh bên nhà 67 3.4 Kết luận chương 72 KẾT LU N 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PH L C 77 v DANH Viết tắt CC C HIỆU CH Tiếng Anh VIẾT TẮT Tiếng Việt 2D Dimensional chi u 3D Dimensional chi u B-reps Boundary representations đ i diện ranh giới CSG Constructive Solid Geometry Hình h c vật rắn c câu tr c CRT Cathode Ray Tube Màn hình ống tia cathode CV control vertex i m u n hình d ng đư ng cong CP Control point i m u n hình d ng m t đối tượng CAD Computer Aided Design Thiết kế với h trợ máy tính CAM Computer Aided Manufacturing Gia công với h trợ máy tính DG Dependency Graph ho phụ thu c DAG Directed Acyclic Graph th mở c đ nh hướng DXF Drawing Exchange Format D ng d liệu trao đổi v gi a hệ CAD EP Edit point HCI Human-Computer Interface NURBS Non-Uniform Rational B-Spline PHIGS O(n) i m n m đư ng cong Giao diện máy t nh ngư i m t Programmers Hierarchical Các lập trình tiêu chuẩn đ h a tương Interactive Graphics Standard tác phân cấp Hàm đánh giá đ phức t p thuật toán theo số lượng d liệu n ∂f Biên m t m t f ∂O Biên m t vật th O/P Phép chiếu đối tượng O lên m t phẳng P V(O) Tập đ nh đối tượng O E(O) Tập c nh đối tượng O vi DANH C C C H NH VẼ Hình 1.1 : Các d ng hình h c 3D Hình 1.2 : Quy trình hi n th đối tượng 3D 11 Hình 1.3 : Lo i bỏ đối tượng không nhìn thấy 12 Hình 1.4 : Chiếu sáng đối tượng 12 Hình 1.5 : Chuy n đối tượng sang không gian quan sát 12 Hình 1.6 : Lo i bỏ đối tượng n m view 13 Hình 1.7 : Chuy n đối tượng thành pixel 13 Hình 1.8 : Hi n th đối tượng 13 Hình 1.9 : m, c nh, m t 14 Hình 1.10 : Quá trình xây dựng m t đối tượng b ng Polygon 14 Hình 1.11 : minh ho tiến trình dựng m t cốc đơn giản b ng NUR S 16 Hình 1.12 : Minh ho m t trình t o m t bàn tay b ng subdivision surface 17 Hình 1.13 : minh ho tham số đư ng cong t i m t m 19 Hình 1.14 : ng trực giao t i m t m n m b m t 19 Hình 1.15 : Các thành phần ch nh m t đư ng cong 20 Hình 1.16 : a Mô hình khung dây; b Mô hình m t; c Mô hình -Rep c cấu tr c 23 Hình 1.17 : i u di n CSG: a Các khối bản, b Mô hình kết 24 Hình 1.18 : i u di n khuôn: a khuôn qu đ o; b Mô hình kết 24 Hình 2.1 : Kết phản chuy n công trình 26 Hình 2.2 : Phương pháp phản chuy n CSG công trình 26 Hình 2.3 : Quá trình phản chuy n công trình 27 Hình 2.4 : a) Ba hình chiếu; b) Mô hình giả đ nh; c) Mô hình kết 28 Hình 2.5 : a Mô hình khung dây; b Các m t giả đ nh; c Các khối giả đ nh 28 Hình 2.6 : Kết phản chuy n công trình 29 Hình 2.7 : ản v không ch nh xác kết phản chuy n công trình 29 Hình 2.8 : Kết phản chuy n công trình 30 Hình 2.9 : Các bước phương pháp phản chuy n mô hình 3D dựa -Rep 31 Hình 2.10 : Các ki u đ nh 2D 32 Hình 2.11 : M t đ nh lo i I m t đ nh lo i II 33 Hình 2.12 : Xây dựng m t đ nh giả đ nh từ đ nh 2D ba m t phẳng hình chiếu 33 Hình 2.13 : M t th dụ v sựchiếu l i m t c nh tiêu chuẩn 34 Hình 2.14 : Hình chiếu m t c nh b ng 35 vii Hình 2.15 : Các c nh tiếp x c 36 Hình 2.16 : C nh giao 36 Hình 2.17 : Việc t o m t đ nh lo i II 37 Hình 2.18 : Xây dựng m t trụ m t fillet, Hình 2.19 : i u kiện 37 Hình 2.20 : Sự mô tả bên bên m t cong 38 Hình 2.21 : a ki u m t d ng việc xây dựng khối c 39 Hình 2.22 : a) Menu Base-Extrude, b) Trước Extrude, c) Sau Extrude 40 Hình 2.23 : a K o v phiá trước b) K o v phiá sau m t chứa biên d ng 40 Hình 2.24 : T o khối côn đầu 41 Hình 2.25 : T o m t khâu c đầu khớp cầu 41 Hình 2.26 : Từng bước v m t ghi đông xe đ p 42 Hình 2.27 : M t ghi đông xe đ p v xong 42 Hình 2.28 : Các v du v đư nh cong 42 Hình 2.29 : a ước 1, b ước 2, c t o m t đầu tuốc nơ v t 43 Hình 2.30 : Cắt m t l hổng c biên d ng, a ước1 ,b ước2, c ước 43 Hình 2.31 : Cắt m t dãnh lắp cá gi đầu trục, a : V m t biên d ng m t đư ng trục, b : dã cắt m t dãnh lắp cá gi đầu xong 44 Hình 2.32 : Hai cách v cung tròn 45 Hình 2.33 : đư ng cong đ ng ho c m t đư ng cong kh p k n 45 Hình 2.34 : Revolve theo trục x 45 Hình 2.35 : Revolve theo trục y trục z 46 Hình 2.36 : T o m t ch M b ng evel 46 Hình 2.37 : T o b m t nh Loft 46 Hình 2.38 : Extrude m t đư ng tròn theo đư ng cong 47 Hình 2.39 : Mirror n a cầu 47 Hình 2.40 : S dụng toán t oolean vào dựng hình 48 Hình 2.41 : Vật liệu sáng hay s dụng 48 Hình 2.42 : Các tượng highlight 49 Hình 2.43 : Texture 2D 50 Hình 2.44 : Texture 3D 50 Hình 2.45 : Kết nối texture tới thu c t nh vật liệu đối tượng 51 Hình 2.46 : Hiện tượng Surface Relief 52 Hình 2.47 : Normal map Projection map 52 Hình 2.48 : T o n n b ng màu ho c b ng file texture 52 viii Hình 2.49 : T o n n b ng file ảnh 53 Hình 2.50 : Các mô n n 3D 54 Hình 3.1 : T o m t phòng khách từ m t v AutoCAD 58 Hình 3.2 : Sơ đ bước t o mô hình phối cảnh n i thất phòng khách 59 Hình 3.3 : Các tập tin kế ho ch m t đất m t nhà 60 Hình 3.4 : T o đư ng đa tuyến Create polylines 61 Hình 3.5 : Lưu tập tin cảnh Save the scene file 61 Hình 3.6 : Xây dựng tư ng (Constructing the Walls) 62 Hình 3.7 : Thiết lập máy ảnh Shot Establishing the Camera Shot) 62 Hình 3.8 : i u ch nh đ nh th i máy ảnh Adjusting the Camera s Timing 63 Hình 3.9 : Thêm N i thất trang trí (Adding the Furniture and Decorative Elements) 64 Hình 3.10 : Thêm hệ thống ánh sáng ban ngày 64 Hình 3.11 : S dụng mental ray Renderer 65 Hình 3.12 : Căn phòng thắp sáng ánh sáng ban ngày rõ ràng 65 Hình 3.13 : Phối cảnh n i thất th b ng mô hình 3D video ho t hình 66 Hình 3.14 : Sơ đ bước t o mô hình phối cảnh cuả m t tòa nhà 67 Hình 3.15 : Các tập tin kế ho ch m t trước m t trái m t taò nhà 68 Hình 3.16 : ng băng lớp Freeze the layers 68 Hình 3.17 : Nhập tập tin DWG 69 Hình 3.18 : Dựng m t trước m t trái cuả mô hình 2D 69 Hình 3.19 : Xây dựng tư ng , trần sàn bên cuả tòa nhà 70 Hình 3.20 : Thiết lập máy ảnh Shot Establishing the Camera Shot 70 Hình 3.21 : S dụng b ng đ n Sport light t o môi trư ng ban đêm 71 Hình 3.22 : T o ánh sáng bên tự nhiên môi trư ng xung quanh ban ngày 72 Hình 3.23 : Phối cảnh nhà th b ng mô hình 3D 72 67 3.3.2 T o phối cảnh bên ngo i to nh Trong phần dược s dụng AutoCAD, 3ds Max V-Ray Trong k thuật s dụng s t o m t hình ảnh tực t i ảo cuả m t tòa nhà từ m t kế ho ch nhà 2D, đ cung cấp cho nhà thiết kế bên liên quan hình dung nhìn thực tế dự án s tương lai  C c bước tạo m h nh phối cảnh tòa nhà Dưới sơ đ tiến trình minh ho tiến trình công việc mà thực Cũng c th coi sơ đ m t qui trình k thuật đ t o mô hình 3D đ tham khảo Liên kết tập tin AutoCAD sang 3ds Max (Link an AutoCAD file to 3ds Max) Xây dựng đối tượng tòa nhà 3D 3Ds max (Create 3D Modeling in 3Ds max) AutoCAD 3ds Max 3ds Max Thiết lập m t máy ảnh cho m t hướng Set up a camera for a walkthrough) S dụng mental ray đ t o dựng hình ảnh thật (Use mental ray to create photorealistic rendering) Thêm cảnh cho môi trư ng xung quan (Prepare the scene for Environment) 3ds Max V-ray T o ánh sáng bên tự nhiên b ng đ n (Create natural exterior light and sport light) Chuẩn b cảnh cho ảnh ho t hình (Prepare the scene for animation) Mô hình 3D b ng hình ảnh (3D model for pictuer) H nh 14 : S đ c c bước tạo m h nh phối cảnh cuả tòa nhà 68 Bước : Liên kết tập tin AutoCAD sang ds ax  Chuẩn bị xuất c c tập tin DWG (Preparing and Exporting the DWG File) Trong chủ đ này, chuẩn b m t tập tin DWG 2D sở cho mô hình nhà 3D 1) Mở tập tin Open the file : Các tập tin kế ho ch m t trước m t trái m t taò nhà H nh 15 : C c tập tin kế hoạch mặt trước mặt tr i taò nhà ng băng lớp Freeze the layers : Tập tin c chứa nhi u yếu tố không cần thiết cho hương 3D S dụng Layer Manager, c th ẩn tất yếu tố mà s không s dụng Sau đ lưu tập tin DWG Save the DWG file Công việc AutoCAD gi thực V dụ lưu tập tin ModelCadTo3Dsmax.dwg, sau đ AutoCAD H nh 16 : óng băng c c lớp (Freeze the layers) thoát khỏi 69  Nhập c c tập tin DWG (Importing the DWG File) đ nhập tập tin AutoCAD vào 3ds Max s dụng n đ t o cấu tr c chung nhà 1.Thiết lập đơn v Set up the units : Các tập tin AutoCAD nhập đo b ng m cm N tốt đ s dụng c ng m t đơn v thiết lập 3ds Max 3ds Max nhập kế ho ch m t trước m t tra cuả tòa nhà, mà s xuất tương tự hình minh h a sau H nh 17 : Nhập c c tập tin DWG Dựng m t trước m t trái cuả mô hình 2D đ t theo v tr : g c tra cuả m t truớc dáp với g c cuả m t trái hình 3.21 H nh 18 : D ng mặt trước mặt tr i cuả m h nh D 70 Bước : tạo c c tường trần sàn… nhà D (Create walls ceilings and floors… in D) H nh 19 : X y d ng tường trần sàn… bên cuả tòanhà Bước : Thiết lập m y ảnh cho hướng ây gi tư ng xây dựng s thiết lập g c máy ảnh v tr ây m t bước quan tr ng, n xác đ nh nh ng cần làm sau đ , ngăn ngừa việc không cần thiết v dụ , t o đối tượng t i đ a m mà máy ảnh s không bao gi xem H nh 20 : Thiết lập c c m y ảnh Shot (Establishing the Camera Shot) Bước : Sử dụng mental ray đ tạo d ng h nh ảnh thật (Use mental ray to create photorealistic rendering) Cho đến nay, render preview cảnh th tông màu đơn giản cung cấp cho m t đối tượng m t nhìn th v thực tế hơn, cần phải áp dụng m t lo i vật liệu cho n thu c t nh vật liệu cung cấp cho m t đối tượng màu 71 sắc n mô tả nh ng lo i b m t vật th c ng cách u ch nh thu c t nh tài liệu, c th làm cho m t m t nhìn cứng sáng b ng m t bóng bi-a ho c m m gập gh nh m t mảnh vải làm b ng len t o vật liệu Bước : Thêm c c cảnh cho m i trường xung quanh hoàn thành nhà môi trư ng xung quanh, bây gi s hợp m t số yếu tố xây dựng trước vào cảnh ây nh ng xe , xanh, xân, vư n hoa, ngư i (Trong chủ đ c môi trư ng ban đêm ban ngày) Bước : Tạo nh s ng bên t nhiên bóng đ n Trong chủ đ ta t o ánh sáng b ng đ n với môi trư ng ban đêm ánh sáng m t tr i tự nhiên đến từ bên môi trư ng ban ngày  Thêm hệ thống bóng đ n ban đêm (Sport light) Ta s dụng b ng đ n Sport light lắp đ t vào vắt tư ng nhà xoi b ng đ n từ m t đất vào vắt tư ng nhà t o c t đ n với môi trư ng ban đêm hình 3.25  Thêm điều chỉnh hệ thống nh s ng mặt trời (Daylight) mô ánh sáng m t tr i tự nhiên đến từ bên ngoài, s s dụng m t hệ thống ánh sáng ban ngày M t hệ thống Daylight s dụng đ n m t thiết lập mà sau g c m t đ a l ch nh xác chuy n đ ng m t tr i m t đất t i m t đ a m đ nh (xem hình 3.26) H nh 21 : Sử dụng bóng đ n Sport light tạo m i trường ban đêm 72 H nh 22 : Tạo nh s ng bên t nhiên m i trường xung quanh ban ngày Bước : Chuẩn bị c c cảnh cho ảnh hoạt h nh Ở đ phân giải 1024 x 768, c th ta hình ảnh to 2m x 3m th i theo s dụng,c th ph t ho c đ render khung hình, t y thu c vào tốc đ máy t nh, chủ d mô tả m t số cách đ ki m tra công việc xem trước kết cuối c ng s Kết : Phối cảnh nhà th b ng mô hình 3D H nh 23 : Phối cảnh nhà th mô hình 3D 3.4 ết luận chư ng Chương đưa bước t o mô hình phối cảnh n i thất Phối cảnh nhà t o đối tượng 3D, t o ánh sáng, màu sắc, môi trư ng xung quanh kết xuất Kết qủa th phối cảnh b ng công nghệ 3D c hình tĩnh video ho t hình 73 ẾT LUẬN ết đạt luận văn K thật t o mô hình 3D ngày phát tri n chiếm vai trò quan tr ng việc nghiên cứu v k thật t o mô hình 3D m t lĩnh vực quan tr ng ngành k thuật t o mô hình 3D Việc nghiên cứu giải pháp thuật giải việc k thuật t o mô hình chi u công việc tiết kế kiến tr c t i Lào t i, đ h trợ giao tiếp với phối hợp ch nh xác công việc, cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án, từ đ c th xây dựng m t l thuyết ứng dụng phục vụ công tác tốt thật cần thiết T i Lào, nghiên cứu lĩnh vực phần m m x l hình ảnh 3D m ây lĩnh vực quan tr ng ngành k thuật t o mô hình 3D ch c m t vài nghiên cứu nhỏ C ng với xu đ dựa nhu cầu thực tế, luận văn mong muốn nêu nh ng l thuyết k thuật t o mô hình 3D Dựa nh ng đ xuất c lĩnh vực nghiên cứu v k thuật t o mô hình 3D, luận văn tổng hợp, phân t ch nh ng n t ch nh v k thuật t o mô hình 3D c ng với ưu m, nhược m cải tiến Sau trình tìm hi u, nghiên cứu ứng dụng em thu m t số kết ch nh sau:  Trình bày khái quát v k thuật t o mô hình 3D ứng dụng thiết kế Kiến tr c  Hệ thống hoá m t số vấn đ k thuật t o mô hình 3D  Th nghiệm k thuật t o mô hình 3D thiết kế kiến tr c : Ta phối cảnh n i thất nhà, t a mô hình 3D cuả tòa nhà th b ng công nghệ 3D đ cung cấp nhìn tổng quan việc nghiên cứu thực xây dựng dự án Qua đ em c nhìn tổng quan v giới 3D xu hướng phát tri n công nghệ 3D h trợ n n tảng mô hình 3D Trong trình nghiên cứu v k thuật t o mô hình 3D, em tìm hi u cách s dụng m t số phần m m thiết kế 3D 3Ds Max, SketchUp, AutoCAD,V-ray đ h trợ việc t o 74 mô hình 3D Tuy cố gắng th i gian h n hẹp kiến thức chuyên môn thân h n chế nên luận văn em m t số thiếu s t sau:  Nh ng tìm hi u nghiên cứu em v ngôn ng k thuật t o mô hình 3D ch d ng l i mức đ bản, v k thuật t o mô hình 3D nhi u vấn đ nâng cao khác c t nh ứng dụng cao nhi u  C ng l c đ em phải tìm hi u cách xây dựng mô hình 3D từ phần m m v 3D 3Ds Max, SketchUp nên việc s dụng phần m m chưa thực thành th o vào chưa t o nh ng đối tượng c mức đ sắc n t cao Hướng ph t tri n tư ng lai luận văn Em mong muốn hoàn thành nh ng vấn đ sau:  Phải nâng cao n a k phân t ch k thuật t o mô hình 3D, đảm bảo t nh thẩm m chuyên nghiệp m t chương trình đ ho vi t nh  Tiến tới c th t o kết xuất nh ng chương trình lớn đáp ứng yêu cầu t ch hợp vào hệ mô k thuật t o mô hình 3D  Phát tri n ứng dụng theo ngôn ng lập trình công cụ chuyên dụng : C++, Open GL  ổ sung nghiên cứu v k thuật đánh b ng phong, t o b ng chiếu sáng đ tăng chất lượng đ h a 3D hướng đến m t mục tiêu đ cho nhân vật, đối tượng, mô hình t o máy t nh giống thật  C th s dụng m số đối tượng 3D đ tài nghiên cứu đ xây dựng phim h t hình 3D, Game, 3D thực t i ảo : Phim ho t hình 3D n i v việc giao thông t i Lào 75 TÀI LIỆU THA HẢ Tài liệu Tiếng Việt [1] THS Tr nh Th Vân Anh (2006), K T u t Đ H a (Dùng cho sinh viên hệ đ o tạo đại h c từ xa), H c viện Công nghệ ưu ch nh Vi n thông , Hà N i [2] Vũ Công 2007 , T tạo ản c ều tron c ẩn đo n ìn ản y k oa lu n văn tốt n ệp đạ c, i h c ách khoa TP HCM [3] Hoàng Kiếm, Dương Anh ức, Lê ình Duy, Vũ Hải Quân 2003 , Cơ sở đ a m y tín , NX Giáo Dục Tài liệu Tiếng Anh [4] ALDEFELD, B (1983), On automatic recognition of 3-D structures from 2-D [5] representations Computer-Aided Design, Volume 15,pp 59-64 ISSN 00104485 CAYIROGLU, I., CAVUSOGLU, A., CELIK, V (2007), A New Method for [6] Extracting 3D Solid Models of Objects using 2D Technical Drawings Mathematical and Computational Applications, Volume 12, Number 1, pp 3140 ISSN 1300-686X CICEK, A., GULESIN, M (2004), Reconstruction of 3D models from 2D orthographic views using solid extrusion and revolution Journal of Materials Processing Technology, 2004, Volume 152, Number 3, pp 291-298 ISSN 0924-0136 [7] [8] [9] ELIÁŠ, M 2012 , Model Reconstruction from Vector Perpendicular Projections.Universitätsverlag Ilmenau.ISSN 2193-6439 (Print) ISBN 978-386360-013-6 GENG, W., WANG, J., ZHANG, Y (2002), Embedding visual cognition in 3D reconstruction from multi-view engineering drawings Computer-Aided Design, Volume 34, Number 4, pp 321-336 ISSN 0010-4485 HEARN, D., BAKER, M P (1997), Computer Graphics, C version Second edition Englewood Cliffs: Prentice-Hall ISBN 0-13-530924-7 [10] IDESAWA, M (1973), A System to Generate a Solid Figure from Three View Bulletin of JSME, Volume 16, Number 92, pp 216-225 ISSN 0021-3764 [11] LIU, J., YE, B (2005), New method of 3D reconstruction from mechanical engineering drawings based on engineering semantics understanding International Conference GraphiCon' 2005 Novosibirsk: Akademgorodok 76 [12] LIU, J., et al (2006), Study on 3D Solid Reconstruction From 2D Views Based on Intelligent Understanding of Mechanical Engineering Drawing International Federation for Information Processing, Knowledge Enterprise: Intelligent Strategies in Product Design, Manufacturing, and Management Boston: Springer, Volume 207, pp 704-709 ISSN 1571-5736 [13] PELIKÁN, J (1992), PC – prostorové modelování vydanie (PC – 3D modelling First edition) Praha: Grada, 1992 144 p ISBN 80-85424-53-3 [14] SHIN, B S., SHIN, Y G (1998) Fast 3D solid model reconstruction from orthographic views Computer-Aided Design, Volume 30, Number 1, pp 63[15] [16] [17] [18] 76 ISSN 0010-4485 SHIRLEY, P et al (2005), Fundamentals of Computer Graphics, Second Edition Wellesley: A K Peters, Ltd ISBN 1-56881-269-8 WATANABE, T (1998), Revision of Inconsistent Orthographic Views Journal for Geometry and Graphics, Volume 2, Number 1, pp 45-53 ISSN 1433-8157 Wesley, Markowsky (1981), M.A Fleshing Out Projections.IBM Journal of Research and De-velopment, vol 25 No YOU, C F., YANG, S S (1996), Reconstruction of curvilinear manifold objects from orthographic views Computers & Graphics, Volume 20, Number 2, pp 275-293 ISSN 0097-8493 [19] YOU, C F., YANG, S S (1998), Automatic Feature Recognition from Engineering Drawings The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 14, Number 7, pp 495-507 ISSN 0268-3768 [20] http://ashui.com/mag/congnghe/ungdung/11879-oong-nghe-thong-tin-vatruyen thong-trong-thiet-ke-xay-dung.html , truy nhập ngày (25/11/2015) [21] https://en.wikipedia.org/wiki/3D_computer_graphics It is a snapshot of the page as it appeared on 17 Apr 2016 18:27:53 GMT [22] http://kienviet.net/2014/04/04/ung-dung-cua-cong-nghe-3d-trong-thiet-kekien-truc-va-bat-dong-san , truy nhập ngày (10/11/2015) [23] https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore , truy nhập ngày (8/1/2016) [24] http://www.tuvantinhoc1088.com/tri-thuc/cac-van-de-khac/10588-ho-3d-lamvic-nh-th-nao.html , truy nhập ngày (25/11/2015) 77 PH L C Theo s đ h nh ta có th h nh dung c c bước x y d ng m h nh phối cảnh nội thất phòng kh ch 3D t c c s đ D : ước : Liên kết tập tin AutoCAD sang 3ds Max ước : t o tư ng , trần sàn and floors nhà 3D Create walls, ceilings, in 3D ước : Thiết lập m t máy ảnh cho m t hướng Set up a camera for a walkthrough 78 ước : S dụng mental ray đ t o dựng hình ảnh thật Use mental ray to create photorealistic rendering) ước : T o ánh sáng bên tự nhiên Create natural exterior light ước : Chuẩn b cảnh cho phim ho t hình Prepare the scene for animation 79 Kết : Phối cảnh n i thất phòng khách th b ng công nghệ 3D th b ng mô hình 3D c hình tĩnh video ho t hình Theo s đ h nh 14 ta có th h nh dung c c bước x y d ng m h nh phối cảnh tòa nhà m i trường sung quanh D t c c s đ D : ước : Liên kết tập tin AutoCAD sang 3ds Max ước : t o tư ng , trần sàn and floors in 3D nhà 3D Create walls, ceilings, 80 ước : Thiết lập m t máy ảnh cho m t hướng ước : S dụng mental ray đ t o dựng hình ảnh thật Use mental ray to create photorealistic rendering) ước : Thêm cảnh cho môi trư ng xung quanh ước : T o ánh sáng bên tự nhiên b ng đ n  Thêm hệ thống b ng đ n ban đêm (Sport light) 81  Thêm u ch nh m t hệ thống ánh sáng m t tr i Daylight ước : Chuẩn b cảnh cho ảnh ho t hình Kết : Phối cảnh nhà th b ng mô hình 3D [...]... thuyết mô hình kiến tr c 3D, các công nghệ và các xu hướng phát tri n của 3D Việc phát tri n và tri n khai 3D trên thế giới, khai thác và đánh giá hiệu quả việc s dụng mô hình 3D trong công việc xây dựng t i Lào Nghiên cứu v các công nghệ h trợ và phát tri n mô hình 3D đ sủ dụng trong m t số công trình xây dụng t i Lào Trong luận văn được nghiên cứu v m t số k thuật t o mô hình 3D từ các sơ đ 2D, m t số... đáp ủng nhu cầu trong việc thiết kế kiến tr c của m t số công ty xây dựng t i Lào 3 ục đích nghiên cứu Nghiên cứu, m t số k thuật t o mô hình trong đ h a ba chi u (3D) và thực t i ảo Trên cơ sở kiến thức được hệ thống h a, xây dựng mô phỏng 3D th nghiệm từ đ đưa ra l trình thực hiện áp dụng công nghệ 3D cuả m t số công trình xây dựng t i Lào nghiên cứu và tri n khai việc t o mô hinh 3D của đ h a máy... n từ các hình chiếu cơ bản thành mô hình 3D Chư ng : TS Ỹ THUẬT TẠ Ô H NH D Chương này giới thiệu m t số k thuật t o mô hình 3D như các k thuật phản chuy n mô hình 3D từ bản v k thuật, phương pháp phản chuy n dựa trên CSG, các bước trong phương pháp phản chuy n mô hình 3D dựa trên -Rep đi n hình, Từ các k thuật trung n i trên được dựa vào các phần m m chuyên dụng đ t o các đố tượng 3D từ đối tượng 2D. .. [1] 1.1.3 Các ứng dụng cơ bản của đồ họa 3D 3D là công nghệ được xây dựng từ các phần m m máy t nh, gi p ngư i s dụng c th quan sát hình ảnh trong không gian ba chi u Ứng dụng của công nghệ này được s dụng trong m t số lĩnh vực đ t hiệu quả cao như Y h c, xây dựng, kiến tr c, phim, trò chơi  ng dụng đ hoạ D trong x y d ng kiến trúc ối với ngư i thiết kế: c th v lên không gian 3 chi u, ứng dụng vật... t o mô hình 3D như k thuật phản chuy n mô hình 3D từ bản v k thuật, phương pháp phản chuy n dựa trên CSG, phương pháp phản chuy n mô hình 3D dựa trên -Rep đi n hình, từ m t số k thuật đ ta dựa vào công cụ t o mô hình 3D như : 3Ds max, Google Sketup, AutoCAD và V-ray đ ứng dụng trong việc thiết kế kiến tr c t i Lào 5 5 Phư ng ph p nghiên cứu Tìm hi u, phân t ch, tổng hợp và đánh giá thông qua các tài... công tác thiết kế kiến tr c quy ho ch C ng với phát tri n của đ h a máy t nh và x l ảnh số trong máy t nh làm thay đổi sự tương tác gi a ngư i và máy, khi các k thuật ứng dụng đ h a ngày mở r ng ngày càng c nhi u ngư i quan tâm nghiên cứu đến lĩnh vực này Do đ mà các ứng dụng đ h a trên máy t nh được ra đ i như: phim ho t hình, game, mô hình 3D s dụng trong công việc thiết kế xây dựng với các hệ thống... công trình thiết kế xây dựng làm cho sự kết hợp gi a các yếu tố, bố tr các vật dụng trở nên hài hoà T nh toán tải tr ng kết cấu ch nh xác nhất, đưa ra giải pháp tiết kiệm vật tư và chi ph nh m nâng cao năng lực c nh tranh ối với ngư i khách hàng: 10 ứng dụng 3D trong kiến tr c làm cho ngư i xem như ứng ngay trong không gian trong thực tế  ng dụng đ hoạ D trong y tế Ứng dụng công nghệ hình ảnh 3D thu... việc t o mô hình 3D cũng là m t trong nh ng công v êc m i trên Xuất phát từ thực tế đ h c viên lựa ch n đ tài luận văn là : "Nghiên cứu x y đ ng c c m h nh 3D t c c s đ dụng trong thiết kế D đ ứng iến trúc" Tổng quan về c c vấn đề nghiên cứu 3D là m t thành tựu tiên tiến nhất của công nghệ phần m m và máy t nh, mang l i nh ng hiệu ứng to lớn trong trình di n các dự án kiến tr c và bất đ ng sản Từ nh... xác trong công việc, đ đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy, b ng cách s dụng mô hình 3D kiến tr c, các kiến tr c sư, nhà đầu tư c th tiết kiệm th i gian và ti n b c, h n chế việc ch nh s a bản v thiết kế và thay đổi trong l c xây N cũng cho ph p các kiến tr c sư hình dung tốt hơn v tr đ a l xây dựng, v sự tương quan tới môi trư ng xung quanh của dự án Quan tr ng nhất là n cung cấp cái nhìn tổng quan trong. .. trong thiết kế kiến tr c và nâng cao kiến thức, nh ng vẫn đ chưa đ nh hình rõ và hi u rõ v bản chất công việc mình đang làm Nh m đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công việc thiết kế kiến tr c t i Lào hiện t i, đ h trợ sự giao tiếp với nhau và phối hợp ch nh xác trong công việc, cung cấp cái nhìn tổng quan trong việc nghiên cứu và thực hiện xây dựng dự án 4 ối tượng và phạm vi nghiên cứu L thuyết mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3d từ các sơ đồ 2d để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3d từ các sơ đồ 2d để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3d từ các sơ đồ 2d để ứng dụng trong thiết kế kiến trúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay