Triển khai và đo kiểm mạng PON tại trung tâm viễn thông từ sơn – viễn thông bắc ninh

81 630 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 03:51

Triển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc NinhTriển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc NinhTriển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc NinhTriển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc NinhTriển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc NinhTriển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc Ninh HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - Ƣ=- NGUYỄN ANH VŨ TRIỂN KHAI VÀ ĐO KIỂM MẠNG PON TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TỪ SƠN VIỄN THÔNG BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG - NGUYỄN ANH VŨ TRIỂN KHAI VÀ ĐO KIỂM MẠNG PON TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TỪ SƠN VIỄN THÔNG BẮC NINH Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số: 60.52.02.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC NHÂN HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Anh Vũ ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn đề tài “Triển khai đo kiểm mạng PON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn–Viễn Thông Bắc Ninh” tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ tận tìnhcủa quý thầy cô, anh chị bạn Em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đức Nhân trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn vị lãnh đạo tập thể cán công nhân viên Trung tâm Viễn Thông Từ Sơn, Viễn thông Bắc Ninh, Trung tâm Tin học VNPT Lâm Đồng, Trung tâm tin học VNPT Hà Nội cung cấp thông tin, tài liệu hỗ trợ giúp đỡ nhiều trình thực luận văn Và để có kiến thức ngày hôm nay, cho phép em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông thời gian qua truyền đạt cho em kiến thức quý báu Xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG - PON 1.1 Khái niệm mạng truy nhập 1.1.1 Mạng truy nhập hữu tuyến cáp đồng 1.1.2 Mạng truy nhập cáp quang 1.1.3 Mạng truy nhập vô tuyến 1.2 Mạng truy nhập cáp quang PON 1.2.1 Khái niệm mạng truy nhập quang PON 1.2.2 Các hệ mạng PON .6 1.3 Kết luận chƣơng CHƢƠNG 2: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG GPON VÀ THẾ HỆ KẾ TIẾP 2.1 Khái niệm GPON 2.2 Các tiêu chuẩn ITU – T GPON 2.3 Kiến trúc chung hệ thống GPON 11 2.4 Các mô hình mạng truy nhập cáp quang GPON 12 2.5 Thông số kỹ thuật mạng GPON 13 2.5.1 Tốc độ truyền dẫn 13 2.5.2 Các thông số kỹ thuật khác .13 2.6 Các kỹ thuật sử dụng mạng GPON 14 2.6.1 Kỹ thuật truy nhập 14 2.6.2 Phương thức đóng gói liệu GPON 15 2.6.3 Thủ tục định cỡ: Ranging 16 2.6.4 Cấp phát băng tần động DBA GPON 19 iv 2.6.5 Bảo mật mã hóa sửa lỗi 21 2.7 Các ứng dụng khả cung cấp dịch vụ GPON 21 2.8 Công nghệ PON hệ 23 2.8.1 NG-PON1 25 2.8.2 NG-PON2 26 2.8.3 Sự chuyển tiếp từ GPON lên NG-PON 28 2.9 Kết luận chƣơng 29 CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI MẠNG PON VÀ ĐO KIỂM CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TỪ SƠN 30 3.1 Giới thiệu chung 30 3.2 Những vấn đề cần quan tâm tính toán xây dựng mạng PON .30 3.3 Hiện trạng mạng truy nhập Viễn thông Từ Sơn Viễn thông Bắc Ninh .31 3.3.1 Mạng MAN- E Viễn thông Bắc Ninh năm 2015 31 3.3.2 Hiện trạng mạng truy nhập Trung tâm Viễn thông Từ Sơn .32 3.4 Cơ sở để xây dựng triển khai mạng truy nhập PON trung tâm Viễn thông Từ Sơn giai đoạn 2015 – 2016 37 3.4.1 Mục đích xây dựng PON 37 3.4.2 Nguyên tắc triển khai mạng GPON VNPT 38 3.4.3 Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ cáp quang băng rộng khách hàng địa bàn thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014 – 2016 .40 3.5 Xây dựng triển khai mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn giai đoạn 2015 – 2016 41 3.5.1 Giai đoạn 1: Từ đầu năm 2015 đến tháng 03 năm 2015 41 3.5.2 Giai đoạn từ tháng năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2015 43 3.5.3 Giai đoạn năm 2016 45 3.5.4 Thuận lợi khó khăn trình triển khai hạ tầng mạng truy nhập GPON Từ Sơn 46 3.6 Đo kiểm đánh giá chất lƣợng dịch vụ Viễn thông sử dụng công nghệ PON 46 v 3.6.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ GPON 47 3.6.2 Các tham số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ GPON .48 3.6.3 Hệ thống đo kiểm chất lượng mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn 49 3.6.4 Phương pháp đo kiểm chất lượng dịch vụ GPON 50 3.6.5 Hệ thống đo kiểm chất lượng dịch vụ Alinetest 51 3.6.6 Một số chức phần mềm Alinetest đo kiểm mạng GPON 54 3.6.7 Đo kiểm chất lượng dịch vụ Trung tâm Viễn thông Từ Sơn 54 3.6.8 Đánh giá, nhận xét kết đo kiểm GPON 63 3.6.9 Các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ GPON 63 3.7 Kế hoạch triển khai mạng PON Trung tâmViễn thông Từ Sơn giai đoạn sau 2016 64 3.7.1 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp mạng GPON 64 3.7.2 Đánh giá khả triển khai mạng NG-PON 66 3.8 Kết luận chƣơng 67 KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 68 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT A Mạng cáp quang chủ động AON Active Optical Network APON ATM Passive Optical Network ATM Asynchronous Tranfer Mode Mạng quang thụ động dùng ATM Chế độ truyền tải không đồng B BDRu Dynamic Bandwidth Report Uplink Báo cáo băng thông động hướng lên C CO Central Office Tổng đài Trung tâm CRC Cyclic Redundancy Check Kiểm tra lỗi khung E EPON Ethernet Passive Optical Network Mạng quang thụ động dùng Ethernet F FEC Forward Error Correction Sửa lỗi hướng tới trước FTTB Fibre to the Building Mạng quang đến tòa nhà FTTC Fibre to the Cabinet/Curb Mạng quang đến tủ cáp FTTH Fibre to the Home Mạng quang đến hộ gia đình G GEM GPON GTC GPON Encapsulation Method Gigabit - Capable Passive Optical Network GPON Transmission Convergence Giao thức đóng gói GPON Mạng quang thụ động Gigabit Khung truyền dẫn hội tụ GPON I IP Internet Protocol Giao thức Internet vii M MAN E Metropolitan Area Network – Mạng đô thị băng rộng công Ethernet nghệ Ethernet N NG-PON Mạng PONthees hệ Next Generation PON O ODN Optical Distribution Network Hệ thống phân phối quang OLT Optical Line Terminal Thiết bị kết cuối đường quang ONT Optical Network Terminal Thiết bị kết cuối mạng quang ONU Optical Network Unit Thiết bị mạng quang P Khối điều khiển vật lý PCBd Physical control block downstream PLOAM Physical layer OAM PLOu Physical layer overhead upstream Mào đầu lớp vật lý PLSu Power leveling sequence upstream Điều chỉnh công suất PON Passive Optical Network Mạng quang thụ động Quản lý vận hành bảo dưỡng lớp vật lý T T-CONT Transmission Container Khung truyền dẫn GPON TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh theo thời gian TDM PON Time Division Multiplexing PON PON ghép kênh theo thời gian TDMA Time Division Multiplexing Access Đa truy nhập theo thời gian TWDM Time Wave Division Multiplexing PON ghép kênh theo thời gian PON PON bước sóng V VLAN Virtual Local Area Network Mạng lan ảo W WDM Wavelength Division Multiplexing Hệ thống PON ghép kênh PON PON theo bước sóng viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tổng hợp số liệu phát triển thuê bao tháng cuối năm 2014 .36 Bảng 3.2: Số liệu thiết bị thuê bao băng rộng trạm Từ Sơn 37 Bảng 3.3: Dự đoán nhu cầu phát triển cáp quang GPON 2015 - 2016 .40 Bảng 3.4: Cấu hình thiết bị triển khai theo giai đoạn 42 Bảng 3.5: Cấu hình lắp đặt thiết bị Splitter GPON giai đoạn 42 Bảng 3.6: Cấu hình thiết bị phân chia Splitter đến cuối năm 2015 44 Bảng 3.7: Cấu hình thiết bị GPON TTVT Từ Sơn đến cuối năm 2016 45 Bảng 3.8: Tham số tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ GPON .48 Bảng 3.9: Các tiêu chuẩn suy hao đường dây GPON 49 Bảng 3.10: Mức đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống Alinetest 52 Bảng 3.11: Thống kê chi tiết thông số thuê bao GPON cổng PON 59 Bảng 3.12: Thống kê chi tiết thuê bao GPON chất lượng OLT Phù Khê 62 56 Hình 3.7: Kết đo kiểm thuê bao GPON cổng OLT Từ Sơn 57 Hình 3.8: Kết đo kiểm thuê bao GPON cổng OLT Từ Sơn 58 Hình 3.9: Kết đo kiểm toàn cổng OLT Từ Sơn 59 Bảng 3.11: Thống kê chi tiết thông số thuê bao GPON cổng PON ID Status 1/1/1/7 ON 33,76/31,58 Kém/Kém Tốt/Tốt F20M/F20M 0/0 1.086 cty6102646_ts ONU Received Optical Power (28 ~ dBm) -29.588 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 23,17/24,38 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 1.075 toi6102847_ts -18.998 -21.55 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 27,09/24,25 Đạt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 1.039 ha6103001_ts -22.924 -21.502 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 33,03/27,84 Kém/Đạt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 995 thu6103113_ts -28.862 -24.868 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 23,24/24,45 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 952 viet482521_ts -19.066 -21.22 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 25,66/23,61 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F16M/F16M 0/2 1.033 duckien_ts -21.488 -20.688 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 31,87/28,46 Kém/Đạt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 1.093 thuy6103132_ts -27.696 -25.235 10.16.53.3 1/1/1/7 ON 26,18/26,08 Tốt/Tốt Tốt/Tốt default/default 0/0 1.571 -22.008 -23.809 10.16.53.3 1/1/1/7 17 ON 20,97/22,12 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 865 hang6103179_ts -16.8 -19.673 10.16.53.3 1/1/1/7 18 ON 24,13/23,40 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F12M/F12M 0/0 914 my6103178_ts -19.958 -21.155 10.16.53.3 1/1/1/7 49 ON 22,53/22,95 Tốt/Tốt Đạt/Tốt F8M/F8M 1/4 808 binh6102230_ts -18.358 -19.709 10.16.53.3 1/1/1/7 50 ON 22,56/23,58 Tốt/Tốt Đạt/Tốt F20M/F20M 3/6 794 cty6100913_ts -18.386 -20.683 10.16.53.3 1/1/1/7 51 ON 24,72/24,42 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F14M/F14M 0/0 807 tam481014_ts -20.55 -21.582 10.16.53.3 1/1/1/7 52 ON 22,15/25,14 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F14M/F14M 0/0 904 phi6100663_ts -17.98 -22.284 10.16.53.3 1/1/1/7 53 ON 23,17/23,17 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F14M/F14M 0/0 786 binh6100671_ts -18.998 -20.532 10.16.53.3 1/1/1/7 54 ON 22,59/23,79 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F12M/F12M 0/0 845 hoa482988_ts -18.418 -20.732 10.16.53.3 1/1/1/7 55 ON 23,68/24,51 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F14M/F14M 0/0 871 my6100379_ts -19.508 -21.797 10.16.53.3 1/1/1/7 60 ON 31,62/29,67 Kém/Đạt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 886 hong483279_ts -27.448 -26.909 10.16.53.3 1/1/1/7 61 ON 22,24/24,03 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 1.049 vpcccongthanh_ts -18.042 -20.765 10.16.53.3 1/1/1/7 62 ON 22,93/23,99 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/3 1.1 thang480896_ts -18.73 -21.013 10.16.53.3 1/1/1/7 63 ON 24,07/24,51 Tốt/Tốt Tốt/Tốt F8M/F8M 0/0 839 bac483000_ts -19.872 -22.212 10.16.53.3 1/1/1/7 64 OFF -1/-1 -/- -/- F14M/F14M 0/0 vuvan_ts 65535 -80 IP Port 10.16.53.3 Suy hao (DS/US) C/L suy hao (DS/US) C/L lỗi bit (DS/US) Profile (DS/US) Số bit lỗi (DS/US) Distance (km) PPPoE Username OLT Received Optical Power (dBm) -28.741 60 Hình 3.10: Thống kê chất lƣợng thuê bao OLT mạng GPON 61 Hình 3.11: Danh sách thuê bao chất lƣợng OLT Phù Khê 62 Bảng 3.12: Thống kê chi tiết thuê bao GPON chất lƣợng OLT Phù Khê DON_ VI OLT BĐVH xã Phù Khê 10.16.53 BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê BĐVH xã Phù Khê PORT ONUI D STATU S TAI_KHOAN 1/1/1/3 ON phuong488182 _ts SUY_ HAO_ DOW N SUY _HA O_U P KHOA NG_C ACH 38,54 30,24 2,40 KÉM /ĐẠT 31,50 28,96 2,20 KÉM /KÉ M 33,87 30,10 3,40 KÉM /ĐẠT 32,29 29,59 Tiến Đào Phù Khê KÉM /ĐẠT 30,53 27,63 2,20 Thôn Kim Thiều , Xã Hương Mạc , Thị Xã Từ Sơn KÉM /KÉ M 30,76 30,37 2,80 Thôn Mai Động , Xã Hương Mạc , Thị Xã Từ Sơn Thôn Mai Động , Xã Hương Mạc , Thị Xã Từ Sơn KÉM /KÉ M KÉM /KÉ M 30,06 30,66 3,10 31,72 31,35 2,80 GOI_CUOC TEN KH DIA_CHI F80T80P0_B0 Đào Thị Hồng Phượng Nghĩa Lập xã Phù Khê - TS 10.16.53 1/1/1/3 35 ON luc6103111_ts F80T80P0_B0 10.16.53 1/1/1/1 34 ON hong488988_ts F80T80P0_B0 10.16.53 1/1/1/5 ON hung488964_ts F80T80P0_B0 10.16.53 1/1/1/3 42 ON phuc488231_ts F80T80P0_B0 10.16.53 1/1/1/6 ON tien488244_ts F120T120P0_ B0 10.16.53 1/1/1/1 ON trang488013_ts F80T80P0_B0 10.16.53 1/1/1/1 ON hai488427_ts F80T80P0_B0 Phan Văn Lực Trương Thị Hồng Nguyễn Hữu Hưng Đàm Thị Phúc Vũ Khắc Tiến (Vợ Thức ) Nguyễn Hữu Tràng Nghiêm Văn Hải(Lý) Khu Đồng Bèo, Khu Đất Mới Thôn Thượng, Xã Phù Khê, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Thôn Mai Động , Xã Hương Mạc , Thị Xã Từ Sơn Thôn Đồng Hương , Xã Hương Mạc , Thị Xã Từ Sơn CHA T_L UON G KÉM /KÉ M 63 3.6.8 Đánh giá, nhận xét kết đo kiểm GPON Qua kết đo cho thấy chất lượng dịch vụ GPON chưa thật tốt, nhiều thuê bao có chất lượng dịch vụ Đạt/Kém hệ thống, chất lượng suy hao chưa đảm bảo Có nhiều ngyên nhân dẫn đến chất lượng suy hao chưa đảm bảo phải kể đến khoảng cách từ OLT đến thuê bao xa qua nhiều tầng đấu nối cáp (Do số xã xa OLT chưa lắp đặt nên sử dụng chung OLT với trạm khác), phải kể đến suy hao trình triển khai lắp đặt, hàn nối thiết bị, chưa hoàn toàn đảm bảo theo quy định Trong trình triển khai việc tính toán để điểm trung gian (Các mối nối) nhiều nên ảnh hưởng chung đến chất lượng suy hao toàn tuyến 3.6.9 Các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ GPON - Giám sát chặt chẽ việc kéo cáp thi công kéo cáp hàn nối măng xông, tủ hộp cáp quang (tránh việc kéo cáp không cẩn thận, không đảm bảo kỹ thuật dẫn đến gập cáp gây suy hao), đồng thời đo kiểm chất lượng sợi cáp quang trước sau kéo cáp, kết đo kiểm giới hạn cho phép thi công tiếp - Trên tuyến cáp hạn chết điểm trung gian để đấu nối rẽ cáp Nếu cần rẽ nhánh cáp nên thực hàn nối thẳng sợi qua qua điểm trung gian - Sử dụng sợi cáp có nhiều quad với quad sợi thay cho cáp quad 06 sợi cáp quang (Tại điểm trung gian hay điểm rẽ ngắt 02 sợi cáp quad lại quad khác để chạy thẳng qua điểm đó), điều giảm suy hao điểm hàn nối - Sử dụng đồng thiết bị OLT thiết bị ONU, tránh việc mạng có nhiều chủng loại thiết bị gây khó khăn cho việc triển khai lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng 64 3.7 Kế hoạch triển khai mạng PON Trung tâmViễn thông Từ Sơn giai đoạn sau 2016 3.7.1 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp mạng GPON Đến hết năm 2016, mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn xây dựng hoàn thiện có khả đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ GPON năm Tuy nhiên để đáp ứng với nhu cầu ngày tăng lưu lượng băng thông loại hình dịch vụ để đảm bảo độ tin cậy, ổn định mức cao cần phải triển khai nâng cấp mạng GPON giai đoạn sau năm 2016 a, Nâng cấp mạng theo hƣớng nâng cao độ tin cậy Triển khai mạng đến hết năm 2016 hoàn thiện cấu hình thiết bị OLT trạm Từ Sơn Tuy nhiên mạng GPON triển khai xem xét đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp băng thông mà chưa xét đến vấn đề bảo vệ phục hồi mạng.Việc nâng cấp để đảm bảo an toàn cho OLT tuyến Spliter để đảm bảo khắc phục cố đứt tuyến truyền dẫn cách nhanh cung cấp tính liên tục dịch vụ đáp ứng yêu cầu QoS cho khách hàng có ý nghĩa quan trọng Do để nâng cấp cho mạng GPON giai đoạn sau 2016 luận văn xin đề xuất giải pháp xây dựng cấu hình dự phòng nóng thiết bị mạng GPON có cấu trúc cho hình 3.12 Với cấu trúc này, độ tin cậy Spliter đảm bảo, với chế hoạt động hình 3.13 65 Hình 3.12: Cấu trúc dự phòng Spliter GPON (Nguồn: [20] Mahmoud M Al-Quzwini - Design and Implementation of a Fiber to the Home FTTH Access Network based on GPON - Al-Nahrain University, Baghdad - April 2014) Hình 3.13: Chế độ hoạt động dự phòng nóng Splitter 66 Đối với việc nâng cấp để tạo vòng ring dự phòng nóng cần thiết phải xây dựng mạng cáp quang truy nhập rộng rãi hơn, đầu tư nhiều sợi cáp quang để kết nối Splitter với Việc dẫn đến tốn mặt chi phí đầu tư Tuy nhiên đảm bảo an toàn đảm bảo độ tin cậy cho mạng GPON cao b, Nâng cấp theo hƣớng tăng lƣu lƣợng băng thông Như đề cập mục 2.8 sau giai đoạn 2016 dự đoán bùng nổ mạnh nhu cầu băng thông cho việc truy nhập dịch vụ liên quan đến truyền video HD cao Thêm từ 2016 VNPT bắt đầu có kế hoạch triển khai dịch vụ di động 4G liệu truy nhập mạng dự đoán tăng mạnh Trong công nghệ GPON bị giới hạn Điều đặt áp lực mạng truy nhập VNPT nói chung mạng viễn thông Từ Sơn nói riêng Với đời công nghệ NG PON đặc biệt NG PON2, việc nâng cấp lên mạng từ mạng GPON để đáp ứng yêu cầu dịch vụ cần thiết Việc nâng cấp từ GPON lên NG PON phải nâng cấp mặt thiết bị, dựa vào thiết bị có sẵn mạng GPON, nâng cấp thêm để trở thành thiết bị NG-PON có khả cung cấp luồng 10Gb Từ thực ghép luồng tín hiệu 10GB để luồng tín hiệu 40Gb ghép thành luồng 80Gb công nghệ NG PON 3.7.2 Đánh giá khả triển khai mạng NG-PON Mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn đến hết năm 2016 hoàn thiện xong phần việc triển khai nâng cấp lên NG PON khả thi hoàn toàn thực Cùng với việc ngày phát triển Kinh tế Xã hội, vấn đề nâng cấp cần thiết hợp lý để đáp ứng lại nhu cầu ngày cao dịch vụ viễn thông, đồng thời phù hợp với xu phát triển công nghệ Hơn nữa, công nghệ mạng di động hệ 4G LTE triển khai việc nâng cấp mạng GPON lên để đáp ứng làm backhaul di động 67 Để đáp ứng xu hướng hội tụ mạng truy nhập đồng thời đảm bảo trình chuyển tiếp từ công nghệ GPON sang công nghệ NG-PON lựa chọn giải pháp lai ghép TWDM-PON hợp lý Cách tiếp cận cho phép trình triển khai nâng cấp lên mạng NG-PON2 triển khai theo nhiều giai đoạn tùy theo vào điều kiện đầu tư cụ thể giai đoạn Kết hợp với giải pháp nâng cấp độ tin cậy dựa cấu trúc bảo vệ ring việc nâng cấp mạng NGPON2 triển khai phần mạng Thị xã mà không làm gián đoạn dịch vụ cung cấp mạng GPON Những khu vực nhu cầu phát triển cao triển khai mạng NG-PON2 trước việc bổ sung thêm lọc WDM thu phát NG-PON2 chạy song song với mạng GPON sở hạ tầng mạng cáp quang truyền dẫn chung hoàn thiện giai đoạn trước 3.8 Kết luận chƣơng Chương toàn nghiên cứu triển khai xây dựng mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ Sơn giai đoạn 2014 - 2016 Đồng thời nghiên cứu triển khai hệ thống đo kiểm GPON theo tiêu chuẩn Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam Ngoài chương nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cấp mạng GPON lên hệ mạng NG – PON cho giai đoạn sau năm 2016 68 KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Luận văn Triển khai đo kiểm mạng PON trung tâm Viễn thông Từ Sơn tìm hiểu đưa số công nghệ mạng quang sử dụng PON, GPON công nghệ quang thụ động hệ NG – PON Về phần triển khai thực tế, luận văn nêu lên ý nghĩa toàn xây dựng mạng GPON trung tâm Viễn thông Từ Sơn, mục đích hướng triển khai theo giai đoạn Qua thấy việc triển khai mạng GPON Trung tâm Viễn thông Từ sơn nói riêng Viễn thông Bắc Ninh nói chung định hướng đắn tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ với phát triển Kinh tế Xã hội Luận văn đưa khó khăn, thuận lợi việc triển khai thực tế đơn vị, đồng thời đưa hướng nâng cấp lên mạng giai đoạn sau năm 2016 Hướng nghiên cứu luận văn dựa vào cấu hình mạng truy nhập sẵn có quy hoạch chi tiết mạng truy nhập cáp quang giai đoạn sau Đồng thời đánh giá chi tiết hóa giải pháp nâng cấp mạng lên chuẩn công nghệ cao 69 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ths Hoàng Văn Bình - Đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ quang thụ động Gigabit phù hợp với yêu cầu mạng VNPT [2] Vi Quang Hiệu - Luận văn: Nghiên cứu công nghệ mạng truy nhập quang ứng dụng cho VNPT Lạng Sơn [3] Học viện công nghệ Bưu Viễn thông – Viện khoa học Kỹ thuật Bưu Điện - Giới thiệu chuyên đề: Mạng truy nhập quang tới thuê bao GPON - năm 2007 [4] Ths Lê Duy Khánh - Mạng truy nhập – Học viện công nghệ Bưu Viễn thông – năm 2007 [5] Tập đoàn Bưu Viễn Thông Việt Nam - Công văn số 2249/VNPTVN việc tập hợp nhu cầu OLT phục vụ phát triển thuê bao FTTH năm 2014 [6] Tập đoàn Bưu Viễn Thông Việt Nam - Công văn số 5881/VNPTCNM việc quy trình cung cấp dịch vụ mạng GPON [7] Viễn thông Bắc Ninh - Tài liệu tập huấn: Bồi dưỡng nghiệp vụ công nghệ dịch vụ mạng GPON – năm 2014 [8] ITU G.983.1 (1998), Broadband Optical Access Systems Based on Passice Optical Networks (PON) [9] ITU G.983.2 (2000), “ONTManagement and Control Interface Specification for ATM PON” [10] ITU G.983.3 (2001), “Broadband Optical Access Systems with Increased Service Capability by Wavelenght Allocation” [11] ITU G.983.4 (2001), “Broadband Optical Access Systems with Increased Service Capability using Dynamic Bandwdith Assigment ’’ [12] ITU G.984.1 (2003), Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): General characteristics [13] ITU G.984.2 (2003), Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Physical Media Dependent (PMD) layer specification 70 [14] ITU G.984.3 (2004), Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): Transmission convergence layer specification [15] ITU G.984.4 (2004), Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): ONT management and control interface specification [16] ITU G.984.5 (05/2014), Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON): enhancement band [17] ITU G.987 (06/2012), 10 Gigabit-capable Passive Optical Networks (XG-PON): Definitions, abbreviations and acronyms [18] ITU G.987 (06/2012) ONU management and control interface (OMCI) specification [19] Jose Santos - Technological and cost-based comparison of next generation PON technologies: 10GPON and WDM PON - University of Colorado - May 2011 [20] Mahmoud M Al-Quzwini - Design and Implementation of a Fiber to the Home FTTH Access Network based on GPON - Al-Nahrain University, Baghdad - April 2014 [21] Pauline Rigby - New FTTH-based Technologies and Applications [22] http://www.thuthuatict.com [23] http://vntelecom.org [...]... nghệ GPON và công nghệ NG PON Chương 3: Triển khai và đo kiểm chất lượng dịch vụ PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Trình bày về quá trình triển khai mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn và kết quả đo kiểm chất lượng thực tế để đánh giá chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn Nghiên cứu triển khai nâng cấp mạng GPON giai đo n sau 2016 3 CHƢƠNG 1: MẠNG TRUY NHẬP QUANG THỤ ĐỘNG PON Chương... xã Từ Sơn do đơn vị Trung tâm Viễn thông Từ Sơn quản lý Luận văn Triển khai và đo kiểm mạng PON tại trung tâm Viễn thông Từ Sơn – Viễn thông Bắc Ninh gồm 3 chương: Chương 1: Mạng truy nhập quang thụ động PON – Trình bày tổng quan về mạng truy nhập PON và các hệ thống PON đang được triển khai 2 Chương 2: Công nghệ mạng quang thụ động GPON và thế hệ kế tiếp – Trình bày tổng quan về mạng truy nhập PON. .. cơ bản hệ thống mạng truy nhập quang GPON trên địa bàn toàn Tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng truy nhập băng rộng cho hầu hết các khu vực trên toàn địa bàn Từ các vấn đề trên, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: Triển khai và đo kiểm mạng PON tại Trung tâm Viễn thông Từ Sơn Viễn Thông Bắc Ninh nhằm đáp ứng một số yêu cầu đã được nêu trên Đề tài này nghiên cứu triển khai đầu tư hệ thống mạng cáp quang... Hình 3.3: Sơ đồ mạng truy nhập Trung tâm Viễn thông Từ Sơn năm 2015 .35 Hình 3.4: Sơ đồ kết nối và vị trí lắp đặt Splitter GPON giai đo n 1 43 Hình 3.5: Sơ đồ kết nối hệ thống đo kiểm AlineTest 51 Hình 3.6: Sơ đồ chức năng của hệ thống AlineTest 53 Hình 3.7: Kết quả đo kiểm một thuê bao GPON tại cổng 1 OLT Từ Sơn 56 Hình 3.8: Kết quả đo kiểm một thuê bao GPON tại cổng 7 OLT Từ Sơn 57 Hình... ưu điểm và các công nghệ trong mạng PON Chương này cũng nêu ra những hệ thống PON đã và đang được triển khai hiện nay như APON, BPON, GPON, EPON và mạng PON thế hệ kế tiếp XG PON, NG PON2 sử dụng công nghệ TWDM PON 9 CHƢƠNG 2: MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG GPON VÀ THẾ HỆ KẾ TIẾP Chương này tìm hiểu sâu thêm về mạng truy nhập quang thụ động GPON bao gồm các thông số kỹ thuật, các phương thức đóng gói và truyền... băng thông GPON 21 Hình 2.9: Biểu đồ tăng trưởng dữ liệu di động 24 Hình 2.10: Quy định bước sóng trong ITU – T G.987 26 Hình 2.11: Kiến trúc TWDM - PON 27 Hình 2.12: Cấu trúc GPON hiện tại .28 Hình 2.13: Cấu trúc mạng cùng tồn tại GPON và NG PON2 29 Hình 3.1: Sơ đồ mạng MAN E – Viễn thông Bắc Ninh năm 2015 .33 Hình 3.2: Sơ đồ vòng Ring 2 Yên Phong – Từ Sơn ... gói và truyền tải dữ liệu trong mạng, khả năng bảo mật mạng, khả năng cung cấp băng thông Để từ đó có thể triển khai mạng truy nhập GPON được hiệu quả, ổn định và đảm bảo chất lượng Cùng với đó tìm hiểu thêm xu hướng phát triển mạng PON thế hệ kế tiếp và các vấn đề chuyển tiếp từ mạng GPON lên mạng thế hệ sau cũng sẽ được trình bày trong chương này 2.1 Khái niệm GPON GPON (Gigabit Passive Optical Network)... dịch vụ của mạng internet ngày càng lớn và đa dạng, đòi hỏi công nghệ internet cũng ngày càng phát triển, tốc độ cần phải nâng cao để đáp ứng điều đó Cuối năm 2014 Viễn thông Bắc ninh là một trong những tỉnh được tập đo n bưu chính Viễn thông (VNPT) cho đầu tư hệ thống cáp quang truy nhập sử dụng công nghệ GPON, dần dần thay thế cho mạng internet công nghệ xDSL và mạng FTTx AON Viễn thông Bắc ninh giao... nghệ GPON với quy mô trên toàn bộ địa bàn Thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc ninh giai đo n đến 2016 nhằm đảm bảo có một hệ thống mạng truy nhập quang tốt nhất, các vấn đề đo kiểm trong quá trình triển khai cũng cần phải được xem xét Bên cạnh đó, sự phát triển về nhu cầu sử dụng mạng giai đo n sau 2016 cũng cần được ước tính và xem xét các giải pháp công nghệ PON đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong giai đo n... chính thức Từ đó, các tiêu chuẩn ITU G.983.x cho mạng BPON lần lượt được thông qua Hệ thống BPON hỗ trợ tốc độ không đối xứng 155 Mbps hướng lên và 622 Mbps hướng xuống hoặc tốc độ đối xứng 622 Mbps Các hệ thống BPON đã được sử dụng nhiều ở nhiều nơi, tập trung ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và một phần Châu Âu b GPON Do đặc tính cấu trúc của BPON khó có thể nâng cấp lên tốc độ cao hơn 622 Mbps và mạng PON trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Triển khai và đo kiểm mạng PON tại trung tâm viễn thông từ sơn – viễn thông bắc ninh, Triển khai và đo kiểm mạng PON tại trung tâm viễn thông từ sơn – viễn thông bắc ninh, Triển khai và đo kiểm mạng PON tại trung tâm viễn thông từ sơn – viễn thông bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay