ỨNG DỤNG TEAMVIEWER TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

15 252 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 02:58

ỨNG DỤNG TEAMVIEWER TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 1.1 Mục đích sử dụng Sử dụng phần mềm Team viewer số trường hợp sau: - Khi cần hỗ trợ từ xa: Khi muốn giúp đỡ người bạn việc thiết lập vài thứ máy tính họ điều kiện hai máy tính xa (Ví dụ: Hà Nội mà muốn thiết lập máy tính TP Hồ Chí Minh) - Kiểm soát máy tính từ xa: TeamViewer dùng để xem người sử dụng máy tính xa sử dụng máy tính với ứng dụng nào, duyệt trang web cách mà kiểm soát máy tính từ xa Ví dụ: bạn kiểm soát sử dụng máy tính làm với điều kiện chúng hiểu biết tin học để có người theo dõi chúng Khi mà bạn làm việc công sở lại muốn lấy tập tin nhà nhờ người nhà hiểu biết đôi chút máy tính, nhiên trường hợp nhà mà rành gửi mail tập tin cho bạn được? Vậy tốt nhờ việc bấm nút Power máy tính, nhập mật khẩu, khởi động phần mềm TeamViewer cho bạn lấy tập tin cách dễ dàng - việc người khác làm 1.2 Một số ưu điểm TeamViewer Đó phần lý mà bạn sử dụng TeamViewer cho mục đích mình, bạn thắc mắc lại sử dụng TeamViewer, có phần mềm khác hay không cho việc điều khiển từ xa vậy? Dưới số đặc điểm có TeamViewer mà có lẽ qua bạn thấy số ưu điểm so với phần mềm khác có tính tương tự + Có phiên miễn phí với tính đáp ứng - lợi số so sánh với số phần mềm khác có chức Thông thường số phần mềm có số phiên bản: thương mại với đầy đủ tính năng, dùng thử sử dụng giới hạn thời gian ngắn miễn phí (nếu có) giới hạn nhiều tính Với TeamViewer miễn phí đáp ứng tốt người sử dụng thông thường + TeamViewer dễ dàng điều khiển máy tính nằm sau tường lửa (firewall) proxy Đây khác biệt rõ nét phần mềm điều khiển máy tính từ xa khác Thay phải khai báo thiết lập hệ thống tường lửa máy tính điều khiển (hoặc hệ thống bảo mật hệ thống công ty/ doanh nghiệp) để phần mềm điều khiển từ xa hoạt động TeamViewer hoạt động xuyên qua chúng, phù hợp người sử dụng không chuyên, có kiến thức hệ thống mạng máy tính + Có thể truyền tập tin hai máy tính (file transfer) + TeamViewer cho phép bạn điều khiển hệ thống tương tự (ví dụ máy điều khiển sử dụng hệ điều hành Windows, máy bị điều khiển tương tự mà sử dụng hệ điều hành Windows) mà cho phép điều khiển hệ điều hành khác nhau: Như máy tính điều khiển sử dụng Windows, máy tính bị điều khiển lại sử dụng Mac Tuy nhiên tính điều khiển đa hệ điều hành khác có phiên thương mại (trả phí sử dụng) Ngoài ra, TeamViewer số tính hữu ích 1.3 Tổng quan lợi ích Team viewer - Giấy phép vĩnh viễn: Giá toán mô ̣t lầ n không tiń h thêm phí tháng hoă ̣c năm Ba ̣n mua giấ y phép sử du ̣ng dài ̣n mà không phải trả thêm tiề n hay giới ̣n thời gian sử du ̣ng Bao gồ m tấ t cả bản câ ̣p nhâ ̣t cho cùng phiên bản chính - Giải pháp Tấ t cả - Trong một: TeamViewer cung cấ p giải pháp Tấ t cả – Trong mô ̣t cho nhiề u tình huố ng chỉ mô ̣t gói phầ n mề m: bảo trì từ xa, hỗ trơ ̣ tức thời, truy câ ̣p vào máy tính tự đô ̣ng, làm viê ̣c ta ̣i nhà, ho ̣p trực tuyế n, hô ̣i thảo, phiên đào ta ̣o và làm viêc̣ theo nhóm - Hoàn vố n đầ u tư nhanh: Chi phí mua giấ y phép TeamViewer không đắ t và sẽ hoàn vố n nhanh chóng tiế t kiê ̣m thời gian và chi phí Miễn phí cho người dùng cá nhân - Miễn phí cài đặt máy chủ: Mo ̣i cài đă ̣t máy chủ hoàn toàn miễn phí cho người chủ giấ y phép Các phiên của TeamViewer chỉ yêu cầ u giấ y phép của mô ̣t bên Điề u này có nghiã chỉ với mô ̣t giấ y phép, có thể dùng cho mô ̣t số khách hàng không giới ̣n - Tiêu chuẩn bảo mật cao nhấ t: TeamViewer là giải pháp bảo trì máy tính từ xa có mức bảo mâ ̣t cao Thiế t lâ ̣p kế t nố i qua kênh dữ liê ̣u đươ ̣c mã hóa hoàn toàn bằ ng thuâ ̣t toán trao đổ i khóa RSA với 1024 bít và mã hóa phiên AES 256 bit́ - Hoạt động dễ dàng – thậm chí sau tường lửa: Ba ̣n không phải lo lắ ng về tường lửa, các cổ ng bi ̣ chă ̣n hoă ̣c router NAT –TeamViewer phát hiê ̣n kế t nố i với máy tính từ xa mo ̣i lúc - Tố i ưu hóa hiê ̣u suấ t: TeamViewer tố i ưu hóa chấ t lươ ̣ng và tố c ̣đô ̣ hiể n thi ̣ dựa vào kiể u kế t nố i ma ̣ng của ba ̣n Điề u này mang la ̣i hiêụ suấ t khả thi nhấ t từ ma ̣ng LAN đế n kế t nố i internet di đô ̣ng 1.4 Cài đặt Team viewer Trước hết bạn tải phiên TeamViewer từ website theo liên kết này: http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe Để đảm bảo tính an toàn, tốt bạn nên tải TeamViewer đường dẫn liên quan đến trang http://www.teamviewer.com mà không nên tải từ địa khác (mà điều nên áp dụng tất phần mềm hãng khác nữa) * Thông tin tổng quan Teamviewer 8: Hiện nay, phần mền Teamviewer phiên nhất, cài đặt cần tìm hiểu số thông tin phần mềm - Thêm nhiề u tiê ̣n ích cho khách hàng bạn thật dễ dàng cho bạn nhóm bạn + Chuyể n giao phiên từ chuyên gia này qua chuyên gia khác Mời đồng nghiệp vào phiên điều khiển từ xa hoạt động để cùng giải tình huố ng hỗ trợ + Tạo ghi chú về các phiên để lập chứng từ toán Ta ̣o ghi chú nhanh sau đóng phiên điều khiển từ xa Trong TeamViewer Management Console bạn có mo ̣i thông tin đươ ̣c ghi chép rõ ràng, ví dụ lập hóa đơn, chí phát sinh nhiề u tuầ n sau Nền tảng toàn diện cho Windows, Mac, Linux, iOS, Android hay Windows Phone + Sử dụng nhóm đã chọn chung tài khoản TeamViewer Bạn muốn cung cấp dịch vụ cho khách hàng mình với đồng nghiệp Bây quá dễ dàng chia sẻ từng nhóm máy tính và liên ̣ bạn với đội, đó đồng nghiệp bạn truy cập nhanh chóng ta ̣i máy khách dùng chung Có thể thiết lập từng quyề n đọc viết - Cải thiện hiệu suất rấ t rõ: nhanh hơn, đơn giản hơn, dễ dàng + In từ xa dễ dàng tài liê ̣u máy tính ở nhà Máy in kế bên ba ̣n có thể in dễ dàng tài liệu máy tính từ xa, ví dụ có thể in kết nối với máy tiń h ở nhà mà không cần truyề n têp ̣ Bạn có tay tất tài liệu quan trọng cho buổ i họp chuyế n tham quan của khách hàng, ba ̣n đã chuẩ n bi ̣ để quên chúng ở nhà + Lên li ̣ch cho các buổ i họp trực tuyế n dễ dàng Microsoft Outlook Có thể lên lich ̣ trực tiếp họp trực tuyến lịch Outlook bằ ng nút tích hơ ̣p TeamViewer Chuyển nhanh hẹn ta ̣i vào buổ i họp TeamViewer gửi thư mời có cập nhật thông tin truy cập cần thiết rấ t tiê ̣n lơ ̣i + Ghi âm phiên, bao gồm âm video để có tài liệu hoàn hảo Ghi âm phiên điều khiển từ xa và buổ i ho ̣p trực tuyế n bao gồm có âm thanh, đàm thoa ̣i trực tiế p video Lý tưởng dùng làm chứng tư liê ̣u đào tạo tương lai gầ n và xa + Điề u khiể n âm và video từ xa Nghe xem sự kiêṇ diễn máy tính từ xa dù đó là âm hệ thống, nha ̣c hoă ̣c video Giờ đây, ba ̣n hiển thị video cho những người tham dự theo thời gian thực hô ̣i thảo trực tuyến, tùy thuộc vào hiệu suất máy tính kết nối internet Chỉ truyền video theo thời gian thực cho kết nối có giấ y phép + Đăng xuấ t tài khoản từ xa Xem các đăng nhâ ̣p hiêṇ ta ̣i vào tài khoản TeamViewer của ba ̣n TeamViewer Management Console Sau đó, đóng đăng nhâ ̣p nế u ba ̣n vô tin ̀ h quên đăng xuấ t khỏi tài khoản bâ ̣n làm viê ̣c thiế t bi ̣ khác + Đăng xuấ t ̣ điề u hành tự động sau truy cập từ xa + Khi kế t nố i bi ̣ ngắ t hoặc gián đoạn, máy tính từ xa tự động khóa lập tức Để đảm bảo vô ý truy câ ̣p vào máy tính cha ̣y Mac Windows vừa kế t nố i - Tính hoàn toàn mới: TeamViewer Management Console + Quản tri toa ̣ ̀ n nhóm hỗ trơ ̣ của ba ̣n dựa web + TeamViewer Web Connector đươ ̣c tích hơ ̣p + Các tính mở rô ̣ng của TeamViewer Manager * Hoạt động cài đặt tiến hành sau: Bước Chạy tập tin TeamViewer_Setup.exe thư mục mà bạn vừa tải thiết đặt người sử dụng: - Khi cửa sổ hình đây:  Trong phần How you want to proceed? có ba lựa chọn: - Install: Dùng cho cài đặt, bạn thực theo cách hướng dẫn, nhiên số trường hợp khác không thiết phải lựa chọn (trường hợp phần dưới) - Install to control this computer later from remote: Cài đạt để kiểm soát máy tính sau từ xa - Run Only: Dùng cho việc trực tiếp chạy mà không cần cài đặt, giống việc dùng lần bỏ Trong trường hợp ta muốn sử dung lâu dài nên chọn Install  Trong phần thiết đặt có ba lựa chọn để trả lời câu hỏi "How you want to user TeamViewer": - Company/Commercial use: Dùng công ty, doanh nghiệp: Với lựa chọn bạn cần trả tiền cho sử dụng TeamViewer thông qua việc sử dụng phần mềm làm trực tiếp gián tiếp phát sinh lợi nhuận cho công ty/doanh nghiệp Giá thành lựa chọn cao: 249 USD cho thời gian sử dụng tháng! - Personal/Non-Commercial user: Dùng cho cá nhân, không thương mại Với lựa chọn bạn dụng TeamViewer cách miễn phí Tất nhiên bạn sử dụng TeamViewer miễn phí số tinh bị hạn chế so với phiên thương mại - Both of the above: Cả hai lựa chọn trên: Có nghĩa bạn dùng cho công ty việc dùng cho cá nhân không phát sinh lợi nhuận Tôi không rõ lựa chọn này, nhiên chúng chắn phải trả phí rồi! Nếu bạn sử dụng TeamViewer cho mục đích nghiệp dư, tìm hiểu, giúp đỡ bạn bè tức không hành nghề thông qua phần mềm này, không sử dụng tạo lợi nhuận đáng kể bạn chọn lựa chọn thứ (Personal/NonCommercial user) Nếu lựa chọn cài đặt, bạn nên đánh dấu vào ô kiểm "Show advanced settings" để có thêm lựa chọn mở rộng lần cài đặt Sau thiết lập xong trang nhấn Accept – next Phần nói đến thiết lập người sử dụng, chúng quan trọng liên quan đến việc bạn dùng TeamViewer cho mục đích có phải trả chi phí cho hay không Bước Cài đặt nâng cao (Advanced settings) Gồm mục: + Use Teamviewer Remote print (Sử dụng để in từ xa) + Use teamviewer VPN (Sử dụng VPN) + Use Teamviewer meeting add - in for outlook (Sử dụng họp) Nó có sau: Chọn xong nhấn nút Finish - Xuất cửa sổ chờ máy chạy Chương trình Hoàn tất có hính sau: 1.5 Sử dụng Team viewer Sau cài đặt TeamViewer, bạn khởi động chương trình thấy khung điều khiển sau: Ở bạn lưu ý hai phần dành cho mục đích riêng: - Phần khung bên trái, tức mục Wait for session chứa thông số máy -tính cài để mời người khác đến điều khiển Ở có hai thông số quan trọng ID Password hiển thị khung hình minh hoạ Riêng ID cung cấp ngẫu nhiên thông qua máy chủ TeamViewer, password phụ thuộc vào chế độ cài đặt lúc trước: Nếu bạn cài đặt theo mặc định bước password lúc bốn số sinh ngẫu nhiên, bạn đặt password cho TeamViewer pass bị ẩn bạn đặt - Phần khung bên phải: Create session dùng để điều khiển máy khác Ở có nhiều lựa chọn: - Remote control: Điều khiển từ xa - File transfer: Dùng để chuyển đổi tập tin hai máy cài TeamViewer - VPN: Mạng riêng ảo Tuy nhiên phải bạn kết nối với Internet kết nối đến máy tính xa mời kết nối đến Liên quan đến vấn đề thông qua máy chủ TeamViewer, máy cài TeamViewer phải kết nối máy chủ để biết trạng thái ID online, IP nhờ dẫn dắt máy chủ mà việc cài đặt với password cố định, bạn kết nối với máy tính xa mà không cần có người ngồi máy tính - Kết nối điều khiển máy tính khác Để kết nối điều khiển máy tính khác dùng TeamViewer điều kiện cần thiết máy điều khiển phải cài đặt TeamViewer, máy tính kết nối Internet biết ID máy tính password tạm thời (hay lâu dài) Để chuẩn bị cho việc này, bạn cần hướng dẫn người sử dụng máy tính điều khiển cài đặt phần mềm TeamViewer, đọc ID password phần mềm cho bạn Đây công việc khó khăn người không thành thạo với máy tính với Internet Chỉ cần copy link gửi tin nhắn qua IM SMS cho họ thực việc cài đặt, lại việc thực công việc lại kết nối hỗ trợ mà Sau có thông số ID password bạn tiến hành sau: Từ giao diện chính, phần Create session bạn đánh ID máy điều khiển ô ID, chọn kiểu kết nối (với kết nối điều khiển, bạn chọn Remote support mặc định chọn sẵn), bấm vào nút Connect to partner Sau chờ thời gian để TeamViewer kết nối với máy chủ nó, xác lập kết nối bảo mật đến máy điều khiển Sau TeamViewer thực thủ tục cách tự động, cửa sổ hiển thị hình máy tính điều khiển xuất hình đây: Hình ví dụ minh hoạ điều khiển từ xa hai máy tính Máy điều khiển laptop có hình độ phân giải 1280x800 dùng ADSL MegaVNN, máy điều khiển có hình phân giải 1440x900 dùng mạng theo dịch vụ ADSL Viettel Bạn thấy khung điều khiển hình có kích cỡ lớn nằm khung hình vừa hình nhỏ hơn, việc khung hình thấy không đáng ngại loại kích cỡ hình máy điều khiển Trong hình bạn nhận thấy có hai Taskbar, taskbar phía cua máy điều khiển, phía máy điều khiển trỏ chuột làm việc với phần mềm mở máy điều khiển Bây bạn cảm nhận thấy việc điều khiển máy tính từ xa không khó khăn chút chúng hình cửa sổ - Truyền tập tin Như phần giới thiệu nói, TeamViewer có chức chuyển tập tin hai máy tính, thao tác thực sau: Bạn để ý thấy phía khung hình hiển thị hình máy bị điều khiển có công cụ Để chuyển tập tin, bạn bấm vào nút File transfer, cửa sổ Quá trình chuyển tập tin thực theo hai chiều: Chiều từ máy điều khiển đến máy bị điều khiển ngược lại Bạn cần mở thư mục phía nguồn, bấm vào mở phần thư mục phía đích di chuyển tập tin Để chuyển tập tin, bạn chọn vào chúng bấm vào nút có hình hai mũi tên lồng vào (được khoanh tròn hình) theo hướng cần chuyển chúng Trong khung thao tác có nút lệnh khác như: Làm tươi trang, Xoá, Tạo thư mục mới… Trong trình truyền tập tin hai máy, cửa sổ máy bị điều khiển xuất trạng thái máy tính bị điều khiển Có lẽ xuất nhằm giúp chủ nhân máy tính bị điều khiển biết có tập tin chép tới copy Kết hợp với thông tin trình thực TeamViewer ghi lại tập tin log có lẽ máy tính điều khiển biết điều khiển từ ID nào, thời gian phút Như TeamViewer công khai điều khiển, truy cập vào máy tính từ xa - Nhận biết thời điểm máy tính bị điều khiển Để biết TeamViewer chạy có máy tính điều khiển hay không, bạn xem hình đây: Khi mà TeamViewer máy tính khác xa điều khiển, giai đoạn thiết lập kết nối điều khiển ban đầu hiển thị bảng thông báo phía khay đồng hồ Quá trình diễn thời gian ngắn, sau bảng thu lại xuống phía mép Taskbar (hình trên, bên phải) Để xem máy tính có bị điều khiển hay không, bạn cần nhìn vào phần khay đồng hồ Dấu hiệu cho bạn biết thời điểm máy tính bạn bị điều khiển, TeamViewer dùng cho mục đích công khai, tránh tượng cài đặt máy tính người hiểu biết tin học để giám sát hình họ mà họ không hay biết Nếu bạn mời hỗ trợ từ xa bạn vào dấu hiệu để biết phiên kết nối kết thúc hay chưa để tiếp tục làm công việc máy tính mà không e ngại người nhòm ngó bạn Để đảm bảo hơn, bạn nên tắt hẳn TeamViewer cách chuột phải vào biểu tượng TeamViewer chọn Exit
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG TEAMVIEWER TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG TEAMVIEWER TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ỨNG DỤNG TEAMVIEWER TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay