BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

80 628 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 02:23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Độc lập - Tự - Hạnh phúc  HỒ HỒ SƠ SƠ MỜI MỜI THẦU THẦU TÊN GÓI THẦU: Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học Gói thầu số 7: Toàn xây tỉnh lắp dự án (trừ hệ thống cấp nước PCCC cổphần truyền Thừa Thiên Huế nhà) Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THUỘC DỰ ÁN: Nâng cao lực Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ BÊN MỜI THẦU BỆNH VIỆN Y HỌC CỔCHỦ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẦU TƯ: Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế Huế, 01/2013 Huế, 2015 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜI THẦU Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ACMEC Giám đốc Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC LỤC PHẦN A - MỜI THẦU………………………………………………………………………… I - Thông báo mời thầu PHẦN B - NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU ………………………………… Phần I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương I Chỉ dẫn nhà thầu Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương III Tiêu chuẩn đánh giá nội dung xác định giá dự thầu Chương IV Biểu mẫu dự thầu Mẫu số Đơn dự thầu Mẫu số Giấy ủy quyền Mẫu số Thỏa thuận liên danh Mẫu số Biểu giá chào cho hàng hoá sản xuất, gia công nước Mẫu số Biểu giá chào cho hàng hoá sản xuất, gia công nước Mẫu số Biểu giá chào cho hàng hoá sản xuất, gia công nước nhập chào bán Việt Nam Mẫu số Bản kê khai sử dụng cán kỹ thuật nước Mẫu số Hợp đồng thực nhà thầu Mẫu số Hợp đồng tương tự nhà thầu thực Mẫu số 10 Kê khai lực kinh nghiệm nhà thầu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Mẫu số 11 Danh sách nhà thầu phụ quan trọng Mẫu số 12 Kê khai lực tài nhà thầu Mẫu số 13 Bảo lãnh dự thầu Mẫu số 14 Giấy phép bán hàng thuộc quyền nhà sản xuất Phần II Yêu cầu cung cấp Chương V Giới thiệu chung gói thầu Chương VI Phạm vi cung cấp Tiến độ cung cấp Chương VII Yêu cầu mặt kỹ thuật Phần III Yêu cầu hợp đồng Chương VIII Điều kiện chung hợp đồng Chương IX Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương X Biểu mẫu hợp đồng Mẫu số 15 Hợp đồng Mẫu số 16 Bảo lãnh thực hợp đồng Mẫu số 17 Bảo lãnh tiền tạm ứng Tiên lượng chào hàng Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế TỪ NGỮ VIẾT TẮT BDL Bảng liệu đấu thầu HSMT Hồ sơ mời thầu HSDT Hồ sơ dự thầu ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Luật Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Incoterms Quy tắc thức Phòng Thương mại quốc tế giải thích điều kiện thương mại Giá CIF, CIP, EXW… Giá hàng hóa xác định dựa điều kiện giao hàng tương ứng theo giải thích Incoterms VND Đồng Việt Nam USD Đồng đô la Mỹ Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế PHẦN A: MỜI THẦU THÔNG BÁO MỜI THẦU Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế mời tất nhà thầu đủ lực, kinh nghiệm điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu Các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu với giá là: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn) Văn phòng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế- Địa chỉ: 322 Nguyễn Trãi - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 00, ngày 10 tháng năm 2015 đến trước 08 00, ngày 20 tháng năm 2015 (trong làm việc hành chính) Ngoài nhà thầu truy cập Trang thông tin đấu thầu tỉnh Thừa Thiên Huế http://dauthau.thuathienhue.gov.vn để tải thông tin lập hồ sơ dự thầu Hồ sơ dự thầu phải kèm theo đảm bảo dự thầu trị giá 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn./.) phải gửi đến chỉ: 322 Nguyễn Trãi thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Hồ sơ dự thầu mở công khai vào 08 30, ngày 00 tháng năm 2015 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế - 322 Nguyễn Trãi - thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời đại diện nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng năm 2015 ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giám đốc Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế PHẦN B: NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa (bao gồm phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật kèm theo có) thuộc dự án nêu BDL Tên gói thầu nội dung cung cấp chủ yếu mô tả BDL Thời gian thực hợp đồng tính từ ngày hợp đồng hiệu lực ngày chuyển sang thực nghĩa vụ bảo hành (nếu có) Thời gian thực hợp đồng quy định BDL Nguồn vốn để thực gói thầu quy định BDL Mục Điều kiện tham gia đấu thầu nhà thầu tư cách hợp lệ quy định BDL; Chỉ tham gia HSDT với tư cách nhà thầu độc lập nhà thầu liên danh Trường hợp liên danh phải văn thỏa thuận thành viên theo Mẫu số Chương IV, quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung trách nhiệm riêng thành viên công việc thuộc gói thầu; Đáp ứng yêu cầu bên mời thầu nêu thông báo mời thầu; Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu quy định BDL; Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 89, Chương 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Mục Tính hợp lệ hàng hóa Tất hàng hóa coi hợp lệ xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo yêu cầu khác nêu BDL “Xuất xứ hàng hóa” hiểu nước vùng lãnh thổ nơi sản xuất toàn hàng hóa nơi thực công đoạn chế biến cuối hàng hóa trường hợp nhiều nước lãnh thổ tham gia vào trình sản xuất hàng hóa Mục Chi phí dự thầu Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến trình tham gia đấu thầu, kể từ mua HSMT thông báo kết đấu thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Mục HSMT giải thích làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Trường hợp nhà thầu muốn giải thích làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa thời gian ghi BDL (nhà thầu thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định BDL, bên mời thầu văn trả lời gửi cho tất nhà thầu mua HSMT Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành văn làm rõ HSMT gửi cho tất nhà thầu mua HSMT Mục Sửa đổi HSMT Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi cung cấp nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp HSDT cần thiết) cách gửi văn sửa đổi HSMT đến tất nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu số ngày định quy định BDL Tài liệu phần HSMT Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi cách sau: gửi văn trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail B CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết ngôn ngữ quy định BDL Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: Đơn dự thầu theo quy định Mục 10 Chương này; Giá dự thầu biểu giá theo quy định Mục 11 Chương này; Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 13 Chương này; Tài liệu chứng minh tính hợp lệ phù hợp (đáp ứng) hàng hóa theo quy định Mục 14 Chương này; Bảo đảm dự thầu theo quy định Mục 15 Chương này; Các nội dung khác quy định BDL Mục Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với mua HSMT thực theo quy định BDL Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Mục 10 Đơn dự thầu Đơn dự thầu nhà thầu chuẩn bị phải ghi đầy đủ theo Mẫu số Chương IV, chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương IV) Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ theo quy định BDL để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký, trừ trường hợp văn thỏa thuận liên danh quy định thành viên liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu Trường hợp thành viên liên danh ủy quyền thực nhà thầu độc lập Mục 11 Giá dự thầu biểu giá Giá dự thầu giá nhà thầu nêu đơn dự thầu thuộc HSDT sau trừ phần giảm giá (nếu có) Giá dự thầu nhà thầu phải bao gồm toàn chi phí cần thiết để thực gói thầu sở yêu cầu cung cấp nêu Phần thứ hai HSMT Nhà thầu phải ghi thông tin phù hợp vào biểu đơn giá, thành tiền cho hạng mục hàng hóa (lập theo Mẫu số 4, số số Chương IV) Trong biểu giá, nhà thầu phải ghi rõ yếu tố cấu thành giá chào theo quy định BDL Trường hợp nhà thầu thư giảm giá nộp với HSDT nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp với HSDT nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu phải bảng kê thành phần HSDT thư giảm giá Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu biểu giá Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu biểu giá Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập cho phép dự thầu theo phần quy định BDL nhà thầu chào cho nhiều phần gói thầu Nhà thầu cần chào đủ hạng mục nhiều phần gói thầu mà tham dự Các thuật ngữ EXW, CIP, CIF thuật ngữ tương tự khác hiểu theo giải thích Incoterms ban hành vào thời gian quy định BDL Mục 12 Đồng tiền dự thầu Giá dự thầu chào đồng tiền quy định BDL Mục 13 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ quy định BDL b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây:  Các tài liệu nêu điểm a khoản thành viên liên danh;  Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo quy định khoản Mục Chương Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế a) Các hợp đồng thực hợp đồng tương tự nhà thầu thực liệt kê theo Mẫu số Mẫu số Chương IV; lực kinh nghiệm nhà thầu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh liệt kê theo Mẫu số 10 Chương IV, lực tài nhà thầu liệt kê theo Mẫu số 12 Chương IV Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT cho phần việc phân công thực liên danh b) Các tài liệu khác quy định BDL Mục 14 Tài liệu chứng minh tính hợp lệ phù hợp (đáp ứng) hàng hóa Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ hàng hóa (theo quy định Mục Chương này), ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ hàng hóa Nhà thầu phải cung cấp tài liệu theo quy định BDL để chứng minh hàng hóa cung cấp phù hợp (đáp ứng) yêu cầu HSMT Mục 15 Bảo đảm dự thầu Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định BDL Trường hợp liên danh phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu theo hai cách sau: a) Từng thành viên liên danh thực riêng rẽ bảo đảm dự thầu bảo đảm tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu khoản Mục 15 BDL; bảo đảm dự thầu thành viên liên danh xác định không hợp lệ HSDT liên danh bị loại theo điều kiện tiên b) Các thành viên liên danh thoả thuận để thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu bao gồm tên liên danh tên thành viên chịu trách nhiệm thực biện pháp bảo đảm dự thầu cho liên danh đảm bảo tổng giá trị không thấp mức yêu cầu nêu khoản Mục 15 BDL Bảo đảm dự thầu coi không hợp lệ thuộc trường hợp sau đây: giá trị thấp hơn, không đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa (tên địa bên mời thầu) thời gian quy định HSMT, không tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh theo quy định khoản Mục này), gốc chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh ngân hàng, tổ chức tài chính) Bên mời thầu trách nhiệm hoàn trả giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không lựa chọn theo thời hạn quy định BDL Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu hoàn trả sau nhà thầu thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng Nhà thầu không nhận lại bảo đảm dự thầu trường hợp sau đây: a) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu thời gian hiệu lực hồ sơ dự thầu; b) Nhà thầu vi phạm pháp luật đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định khoản Điều 17 Luật; Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế c) Nhà thầu không thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo quy định Điều 66 Điều 72 Luật; d) Nhà thầu không tiến hành từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận thông báo trúng thầu bên mời thầu hoàn thiện hợp đồng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng Trường hợp thành viên liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định khoản tất thành viên liên danh không nhận lại bảo đảm dự thầu Mục 16 Thời gian hiệu lực HSDT Thời gian hiệu lực HSDT tính từ thời điểm đóng thầu phải đảm bảo quy định BDL HSDT thời gian hiệu lực ngắn sơ với quy định BDL không hợp lệ bị loại Bên mời thầu gửi văn yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian hiệu lực HSDT nhiều lần với tổng thời gian tất lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian hiệu lực bảo đảm dự thầu Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn HSDT nhà thầu không xem xét tiếp trường hợp nhà thầu nhận lại bảo đảm dự thầu Mục 17 Quy cách HSDT chữ ký HSDT Nhà thầu phải chuẩn bị gốc số chụp HSDT quy định BDL ghi rõ "bản gốc" "bản chụp" tương ứng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính xác phù hợp chụp gốc Trong trình đánh giá, bên mời thầu phát chụp lỗi kỹ thuật chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang lỗi khác lấy nội dung gốc làm sở Trường hợp chụp nội dung sai khác so với gốc tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác không bản, không làm thay đổi chất HSDT coi lỗi chấp nhận được; sai khác làm thay đổi nội dung HSDT so với gốc bị coi gian lận, HSDT bị loại, đồng thời nhà thầu bị xử lý theo quy định Mục 37 Chương HSDT phải đánh máy, in mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), văn bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có), biểu giá biểu mẫu khác yêu cầu đại diện hợp pháp nhà thầu ký theo hướng dẫn Chương IV Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá viết đè lên đánh máy giá trị chữ ký (của người ký đơn dự thầu) bên cạnh đóng dấu pháp nhân đơn vị dự thầu C NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 18 Niêm phong cách ghi túi đựng HSDT HSDT bao gồm nội dung nêu Mục Chương HSDT phải đựng túi niêm phong bên (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Cách trình bày thông tin túi đựng HSDT quy định BDL Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Phần III YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IX ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng “Hàng hóa” máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị (toàn bộ, đồng thiết bị lẻ), quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm), với phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật kèm theo (lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyển giao công nghệ …) mà nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư theo hợp đồng “Chủ đầu tư” tổ chức nêu ĐKCT “Nhà thầu” nhà thầu trúng thầu (độc lập liên danh) nêu ĐKCT “Nhà thầu phụ” nhà thầu thỏa thuận ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần công việc mua sắm dự kiến HSDX “Ngày” ngày dương lịch, tính liên tục, kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần “Ngày hợp đồng hiệu lực” ngày quy định ĐKCT Giá EXW, giá CIF, giá CIP … hiểu theo giải thích Incoterms ban hành vào thời gian nêu ĐKCT Điều Nguyên tắc áp dụng ĐKC áp dụng đầy đủ, trừ quy định khác nêu ĐKCT biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hai bên Điều Ngôn ngữ sử dụng hợp đồng Hợp đồng tài liệu giao dịch liên quan đến hợp đồng viết ngôn ngữ quy định Mục Chương I Điều Luật áp dụng Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam, trừ quy định khác nêu ĐKCT Điều Bảo đảm thực hợp đồng 65 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu ĐKCT để đảm bảo nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng Bảo đảm thực hợp đồng trả cho chủ đầu tư khoản bồi thường cho thiệt hại phát sinh lỗi nhà thầu nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm theo hợp đồng Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng cho nhà thầu thời hạn quy định ĐKCT Điều Hình thức hợp đồng Hình thức hợp đồng quy định ĐKCT Điều Nhà thầu phụ Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT để thực phần công việc nêu HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư số lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT thực chủ đầu tư chấp thuận Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực quy định khoản Điều không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định ĐKCT Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho công việc khác công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu HSDT Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định ĐKCT Điều Danh mục hàng hóa theo hợp đồng nhân (nếu có) Danh mục hàng hóa theo hợp đồng nêu Phụ lục phận không tách rời hợp đồng này, bao gồm loại hàng hóa mà nhà thầu phải cung cấp đơn giá loại hàng hóa đó.Số lượng hàng hóa mà nhà thầu phải cung cấp để hoàn thành theo yêu cầu nhiều số lượng hàng hóa nêu danh mục hàng hóa theo hợp đồng (nếu có) không làm thay đổi giá hợp đồng Nhân thực gói thầu (nếu có) phải tuân thủ quy định khoản Mục 13 BDL Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thông qua thương thảo, hoàn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá trúng thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng (Điều hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X) Điều 10 Thuế Các yêu cầu thuế quy định ĐKCT Điều 11 Điều chỉnh giá hợp đồng Điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng cho phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá Nội dung điều chỉnh, phương pháp thời gian tính điều chỉnh, sở liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá hợp đồng quy định ĐKCT 66 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Điều 12 Tạm ứng Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT Việc hoàn trả tiền tạm ứng thực quy định ĐKCT Điều 13 Thanh toán Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT Điều 14 Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng thực trường hợp sau: a) Thay đổi vẽ, thiết kế công nghệ yêu cầu kỹ thuật trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng đặt hàng sản xuất cho riêng chủ đầu tư; b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa dịch vụ cần thiết phạm vi công việc quy định hợp đồng; c) Thay đổi phương thức vận chuyển đóng gói; d) Thay đổi địa điểm giao hàng; đ) Thay đổi thời gian thực hợp đồng; e) Các nội dung khác nêu ĐKCT Chủ đầu tư nhà thầu tiến hành thương thảo để làm sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng Điều 15 Thay đổi thời gian thực hợp đồng Chủ đầu tư nhà thầu thương thảo việc gia hạn thời gian thực hợp đồng trường hợp sau đây: a) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu khoản Điều ĐKCT mà lý đáng; b) Nhà thầu gặp khó khăn gây chậm trễ việc thực hợp đồng; c) Các trường hợp khác mô tả ĐKCT Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu nội dung liên quan Điều 16 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 18 Chương này, nhà thầu không thực phần hay toàn nội dung công việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung công việc thực Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 17 Chương Điều 17 Chấm dứt hợp đồng Chủ đầu tư nhà thầu chấm dứt hợp đồng hai bên vi phạm hợp đồng sau: 67 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế a) Nhà thầu không thực phần toàn nội dung công việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng khoảng thời gian chủ đầu tư gia hạn; b) Nhà thầu bị phá sản, giải thể c) Các hành vi khác nêu ĐKCT Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo điểm a khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng không bị chấm dứt chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng thực Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản Điều này, chủ đầu tư chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật Điều 18 Trường hợp bất khả kháng Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm tầm kiểm soát khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thực hợp đồng điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu Một bên không hoàn thành nhiệm vụ trường hợp bất khả kháng bồi thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 29 Chương Điều 19 Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng Nếu đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu không tiết lộ nội dung hợp đồng đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư đưa cho người liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thông tin cho người liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Nếu đồng ý văn chủ đầu tư, nhà thầu không sử dụng thông tin tài liệu nêu khoản Điều vào mục đích khác trừ mục đích thực hợp đồng 68 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Các tài liệu nêu khoản Điều thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư Khi chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu phải trả lại cho chủ đầu tư tài liệu (bao gồm chụp) sau hoàn hành nghĩa vụ theo hợp đồng Điều 20 Xuất xứ hàng hóa Xuất xứ hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với yêu cầu HSMT Điều 21 Tiêu chuẩn hàng hóa Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải tuân thủ quy định tiêu chuẩn nêu ĐKCT Điều 22 Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều 23 Kiểm tra thử nghiệm hàng hóa Chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp để khẳng định hàng hóa đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hợp đồng Nội dung, địa điểm cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm quy định ĐKCT Bất kỳ hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng chủ đầu tư quyền từ chối nhà thầu phải trách nhiệm thay hàng hóa khác tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trường hợp nhà thầu khả thay hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư quyền tổ chức việc thay hay điều chỉnh thấy cần thiết, rủi ro chi phí liên quan nhà thầu chịu Khi thực nội dung nêu khoản khoản Điều này, nhà thầu không miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay nghĩa vụ khác theo hợp đồng Điều 24 Đóng gói hàng hóa Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa yêu cầu nêu ĐKCT phù hợp với loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng va chạm bốc dỡ vận chuyển tác động khác môi trường Kích thước trọng lượng kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện sở hạ tầng … từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định Điều 25 Cung cấp hàng hóa giao tài liệu, chứng từ kèm theo Việc cung cấp hàng hóa giao tài liệu, chứng từ kèm theo phải tiến hành theo tiến độ nêu HSMT Các nội dung cụ thể cung cấp hàng hóa giao tài liệu, chứng từ kèm theo nêu ĐKCT Điều 26 Bảo hiểm Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải bảo hiểm đầy đủ đồng tiền tự chuyển đổi để bù đắp mát, tổn thất bất thường trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho giao hàng theo nội dung quy định ĐKCT Điều 27 Vận chuyển hàng hóa yêu cầu khác 69 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Yêu cầu vận chuyển hàng hóa yêu cầu khác nêu ĐKCT Điều 28 Bảo hành Nhà thầu bảo đảm hàng hóa cung cấp theo hợp đồng chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ quy định khác ĐKCT Ngoài ra, nhà thầu phải bảo đảm hàng hóa cung cấp theo hợp đồng khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trình sử dụng bình thường hàng hóa Yêu cầu bảo hành hàng hóa nêu ĐKCT Điều 29 Giải tranh chấp Chủ đầu tư nhà thầu trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thông qua thương lượng, hòa giải Nếu tranh chấp giải thương lượng, hòa giải thời gian quy định nêu ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định ĐKCT Điều 30 Thông báo Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể văn bản, theo địa ghi ĐKCT Thông báo bên coi hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tùy theo ngày đến muộn 70 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Chương X ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Ngày hợp đồng hiệu lực: Hợp đồng hiệu lực sau Chủ đầu tư nhận Bảo đảm thực hợp đồng từ phía Nhà thầu chấp nhận Hợp đồng, sau Bảo đảm thực hợp đồng hiệu lực; Nguyên tắc áp dụng khác: Không Luật áp dụng: Hệ thống luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 10 Nội dung Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế Nhà thầu: Nội dung yêu cầu bảo đảm thực hợp đồng: - Thời hạn nộp bảo đảm thực hợp đồng: Thời hạn nộp bảo đảm thực hợp đồng trước ký hợp đồng 07 ngày; - Hình thức bảo đảm thực hợp đồng: Nhà thầu nộp Bảo đảm thực Hợp đồng hình thức sau: Tiền mặt, ký quỹ thư bảo lãnh Ngân hàng tổ chức tài Trong trường hợp Bảo đảm thực Hợp đồng hình thức bảo lãnh Ngân hàng phải Ngân hàng hoạt động hợp pháp Việt nam phát hành, thao Mẫu quy định HSMT; - Giá trị bảo đảm thực hợp đồng: 3% giá hợp đồng - Hiệu lực bảo đảm thực hợp đồng: Bảo đảm thực hợp đồng hiệu lực kể từ ngày hợp đồng hiệu lực 30 ngày sau toàn hàng hoá bàn giao, hai bên ký biên nghiệm thu, lý hợp đồng Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng: Chủ đầu tư hoàn trả bảo đảm thực hợp đồng cho Nhà thầu không chậm 15 ngày kể từ hàng hoá bàn giao, nghiệm thu đồng thời Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Danh sách nhà thầu phụ : ; Yêu cầu thuế: Đơn giá hàng hoá giá hợp đồng bao gồm tất loại thuế theo quy định; Trừ trường hợp Nhà nước thay đổi sách thuế trình thực hợp đồng, điều chỉnh thuế thực theo quy định cấp thẩm quyền định; 12 Tạm ứng: Ngay sau Hợp đồng hiệu lực; Chủ đầu tư nhận văn 71 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Điều Khoản 14 15 16 24 Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng hợp đồng hoàn trả từ lần toán đầu tiên, khấu trừ hết số tiền toán đạt 80% giá trị hợp đồng sở toán theo tiến độ cung cấp hàng hoá; Phương thức toán: Chuyển khoản 100% Chủ đầu tư đồng ý toán cho Nhà thầu đợt toán theo tiến độ cung cấp hàng hoá, sau nhận đầy đủ chứng từ, tài liệu toán hợp lệ theo quy định pháp luật; 13 17 23 Nội dung Bảo đảm thực Hợp đồng; Giấy Bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định HSMT, Giấy đề nghị tạm ứng Nhà thầu Chủ đầu tư sẽ: Tạm ứng Hợp đồng cho Nhà thầu với số tiền tương đương 30% giá trị Hợp đồng; 1 e) Các nội dung khác hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: Không c) Các yếu tố khác: Không áp dụng; Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng: Trong trường hợp vi phạm hợp đồng lỗi phía Nhà thầu, Nhà thầu phải chịu phạt khoản tiền tương đương 12% giá trị phần công việc hợp đồng vi phạm; Gía trị phạt hợp đồng chuyển vào tài khoản Chủ đầu tư nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; c) Các hành vi khác: Không áp dụng Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: - Chủ đầu tư quyền lúc yêu cầu kiểm nghiệm hàng hoá (mà nhà thầu phải tuân thủ), dấu hiệu cho thấy kiểm tra thử nghiệm cần thiết; - Phương thức, đơn vị tiến hành thử nghiệm, thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá Chủ đầu tư thông báo với Nhà thầu tối thiểu trước 14 ngày làm việc để Nhà thầu chuẩn bị; - Chi phí trả cho lần(cuộc) kiểm tra tính giá gói thầu, Chủ đầu tư trả chi phí cho công việc này; - Chủ đầu tư loại bỏ tất hàng hoá không đạt yêu cầu sau kiểm tra, kiểm nghiệm Nhà thầu phải di chuyển số hàng hoá khỏi kho chứa vòng 24 kể từ Chủ đầu tư định thức; Đóng gói hàng hóa: - Đóng gói vận chuyển hàng hoá trách nhiệm Nhà thầu, việc đóng gói hàng hoá phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn Nhà sản xuất; - Mọi hư hỏng xuất phát từ việc đóng gói , vận chuyển không quy định thuộc trách nhiệm Nhà thầu; Nhà thầu phải đền bù chi phí cho hư hỏng này; 72 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Điều Khoản 25 26 27 28 Nội dung - Những tài liệu hướng dẫn phải chuyển, thông báo đến Chủ đầu tư; Cung cấp hàng hóa giao tài liệu, chứng từ kèm theo: - Hàng hoá phải cung cấp giao đầy đủ tài liệu, chứng từ theo yêu cầu HSMT, tài liệu tiếng Anh kèm theo dịch tiếng Việt hợp pháp; - Tất liệu kèm theo hàng hoá phải cung cấp theo quy định; Nội dung bảo hiểm: - Bảo hiểm cho hàng hoá cung cấp cho Gói thầu (dự án), bảo hiểm cho bên thứ ba thuộc trách nhiệm Nhà thầu cung cấp; Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm vấn đề này; Yêu cầu vận chuyển hàng hóa: - Hàng hoá phải đảm bảo vận chuyển cất giữ đến (tại) nơi chốn theo yêu cầu Chủ đầu tư; - Mọi chi phí cho công tác vận chuyển, bốc dỡ, xếp hàng hoá bao gồm giá trị hàng hoá theo yêu cầu; - Các yêu cầu khác: + Phụ tùng thay thế: Phụ tùng thay tuân thủ, phù hợp với yêu cầu Chủ đầu tư chấp thuận; + Dịch vụ kỹ thuật: Dich vụ kỹ thuật yêu cầu cung cấp bao gồm không giới hạn sau: a) Thực việc lắp đặt giám sát việc lắp đặt trường, chạy thử máy móc, thiết bị cung cấp; b) Cung cấp dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cung cấp; c) Cung cấp tài liệu dẫn chi tiết vận hành bảo dưỡng cho loại thiết bị cung cấp; d) Thực giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị cung cấp; đ) Đào tạo nhân cho chủ đầu tư việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị cung cấp; e) Và nội dung khác theo quy định hợp pháp Nội dung yêu cầu đảm bảo khác hàng hóa: - Hàng hoá cung cấp phải đảm bảo 100%; Yêu cầu bảo hành: - Chủ đầu tư giữ lại 5% giá trị Hợp đồng lần toán cuối ( nhà thầu nộp bảo lãnh ngân hàng ) nhằm phục vụ cho công tác bảo hành Bảo trì hàng hoá; - 07 ngày sau Chủ đầu tư thông báo việc sửa chữa, bảo trị hàng hoá mà Nhà thầu không đáp ứng, Chủ đầu tư đương nhiên quyền mời nhà bảo hành, sửa chữa khác thực dịch vụ Giá trị cho dịch vụ trả từ khoản tiền bảo hành nói 73 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Điều Khoản 29 Nội dung trên, Nhà thầu phải chấp nhận chi phí cách vô điều kiện; Thời gian để tiến hành hòa giải: - Không ngày làm việc kể từ bên liên quan nhận thông báo yêu cầu; Giải tranh chấp: 30 - Mọi tranh chấp không hoà giải Toà án Tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý giải quyết, phát Toà định cuối bên phải tuân thủ Bên thua kiện phải chịu chi phí phát sinh từ việc tranh chấp gây nên; Địa để hai bên thông báo cho thông tin theo quy định: - Địa liên lạc chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 322 Nguyễn Trãi - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế - ĐT: - Địa liên lạc nhà thầu: _ Điện thoại: Fax: E-mail: 74 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Chương XI BIỂU MẪU VỀ HỢP ĐỒNG Mẫu số 11 HỢP ĐỒNG (1) (Văn hợp đồng cung cấp hàng hóa) Huế, ngày tháng năm 2013 Hợp đồng số: _ Gói thầu số: Thuộc dự án: - Căn Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội; - Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; - Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Căn Quyết định số ngày tháng năm việc phê duyệt kết định thầu gói thầu thông báo trúng thầu số ngày tháng năm bên mời thầu; - Căn biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bên mời thầu nhà thầu trúng thầu ký ngày tháng năm ; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư (sau gọi Bên A) Tên chủ đầu tư: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Tài khoản: _ Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: Nhà thầu (sau gọi Bên B) Tên nhà thầu [ghi tên nhà thầu trúng thầu]: Địa chỉ: _ Điện thoại: _ Fax: E-mail: _ Tài khoản: _ Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với nội dung sau: 75 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng hàng hóa nêu chi tiết Phạm vi cung cấp kèm theo Điều Thành phần hợp đồng Thành phần hợp đồng thứ tự ưu tiên pháp lý sau: Văn hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa, Phạm vi cung cấp, Tiến độ cung cấp); Quyết định phê duyệt định thầu; Điều kiện cụ thể hợp đồng; Điều kiện chung hợp đồng; HSMT văn làm rõ HSMT nhà thầu trúng thầu; HSDX tài liệu bổ sung HSDX; Các tài liệu kèm theo khác Điều Trách nhiệm Bên A Bên A cam kết toán cho Bên B theo giá hợp đồng nêu Điều hợp đồng theo phương thức quy định điều kiện cụ thể hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Trách nhiệm Bên B Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ loại hàng hóa nêu Điều hợp đồng này, đồng thời cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm nêu điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Giá hợp đồng phương thức toán Giá hợp đồng: Phương thức toán: Thanh toán theo phương thức nêu Điều 13 ĐKCT Điều Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Điều Thời gian thực hợp đồng: ngày kể từ ngày hợp đồng hiệu lực Điều Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng hiệu lực Hợp đồng hiệu lực sau Chủ đầu tư nhận Bảo đảm thực hợp đồng từ phía Nhà thầu chấp nhận Hợp đồng, sau Bảo đảm thực hợp đồng hiệu lực; Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành 09 bộ, chủ đầu tư giữ 06 bộ, nhà thầu giữ 03 bộ, hợp đồng giá trị pháp lý CHỦ ĐẦU TƯ NHÀ THẦU [Ghi tên, chức danh, ký tên [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] đóng dấu] 76 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG (Kèm theo hợp đồng số _, ngày tháng năm ) (Phụ lục lập sở yêu cầu HSMT, HSMT thỏa thuận đạt trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa cung cấp) Danh mục hàng hóa 77 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu số 12 BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG , ngày tháng năm Kính gửi: (sau gọi bên mua) Theo đề nghị [ghi tên nhà thầu] (sau gọi bên bán) nhà thầu định thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] ký cam kết ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa [mô tả hàng hóa] (sau gọi hợp đồng); (1) Theo quy định HSMT (hoặc hợp đồng), bên bán phải nộp cho bên mua bảo lãnh ngân hàng với khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ trách nhiệm việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [ghi tên ngân hàng] [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] trụ sở đăng ký [ghi địa ngân hàng (2)] (sau gọi “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hợp đồng bên bán với số tiền [ghi rõ số tiền số, chữ đồng tiền sử dụng] Chúng cam kết toán vô điều kiện, không hủy ngang cho bên mua khoản tiền giới hạn [ghi số tiền bảo lãnh] nêu trên, văn bên mua thông báo bên bán vi phạm hợp đồng thời hạn hiệu lực bảo lãnh thực hợp đồng Bảo lãnh hiệu lực kể từ ngày phát hành hết ngày tháng năm (3) Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải hợp đồng ký cấp giấy bảo lãnh, bên mời thầu phải báo cáo người định đầu tư người ủy quyền xem xét, định Trong trường hợp này, đoạn sửa lại sau: “Theo đề nghị [ghi tên nhà thầu] (sau gọi bên bán) nhà thầu định thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày tháng năm việc cung cấp [mô tả hàng hóa] (sau gọi hợp đồng).” (2) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu khoản Điều ĐKCT 78 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu số 13 BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) , ngày tháng năm Kính gửi: (sau gọi bên mua) Theo điều khoản tạm ứng nêu điều kiện cụ thể hợp đồng, [ghi tên địa bên bán] (sau gọi bên bán) phải nộp cho bên mua bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm bên bán sử dụng mục đích khoản tiền tạm ứng [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] cho việc thực hợp đồng; Chúng tôi, [ghi tên ngân hàng] [ghi tên quốc gia vùng lãnh thổ] trụ sở đăng ký [ghi địa ngân hàng(2)] (sau gọi “ngân hàng”), theo yêu cầu bên bán, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang không yêu cầu bên bán phải xem xét trước, toán cho bên mua bên mua yêu cầu với khoản tiền không vượt [ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền sử dụng] Ngoài ra, đồng ý thay đổi, bổ sung điều chỉnh điều kiện hợp đồng tài liệu liên quan tới hợp đồng ký bên mua bên bán không làm thay đổi nghĩa vụ theo bảo lãnh Bảo lãnh giá trị kể từ ngày bên bán nhận khoản tạm ứng theo hợp đồng hết ngày tháng năm (3) Đại diện hợp pháp ngân hàng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Tùy theo điều kiện cụ thể gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu Điều 15 ĐKCT (thông thường áp dụng gói thầu đấu thầu quốc tế) (2) Địa ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ (3) Ngày giao hàng quy định hợp đồng Nếu giao hàng theo phần quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực giá trị hàng hóa giao nghiệm thu lớn số tiền tạm ứng Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hợp đồng yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực bảo lãnh tiền tạm ứng 79 [...]... ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương n y Mục Khoản 1 - Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt các trang thiết bị y tế - Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế - Tên bên mời thầu: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế 1 2 2 Nội dung 3 1 Nội dung cung cấp chủ y u: - Cung cấp lắp đặt các thiết bị theo danh mục và số lượng... hóa(thiết bị) cung cấp 4 1 Địa chỉ bên mời thầu: + Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế + 322 Nguyễn Trãi, phường T y Lộc, Thành phố Huế - Thời gian nhận được văn bản y u cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 07 ng y trước thời điểm đóng thầu 20 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt các thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế 6 Tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có) sẽ được bên... thầu (không kể ng y nghỉ) a) Điạ chỉ nhận đơn kiến nghị: - Địa chỉ bên mời thầu: Văn phòng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế- Địa chỉ: 322 Nguyễn Trãi, phường T y Lộc, Thành phố Huế; ĐT: 054.38822015 24 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt các thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế CHƯƠNG III TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ THẦU I Bước 1: Đánh giá sơ bộ... y quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi y quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của [Ghi tên nhà thầu] [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do [Ghi tên người được y quyền] thực hiện trong phạm vi y quyền Gi y y quyền hiệu lực kể từ ng y đến ng y (3) Gi y y quyền n y được lập thành bản giá trị pháp lý như nhau, người y quyền... đổi” Thời điểm đóng thầu: giờ… , ng y .tháng năm 2015 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc .giờ , ng y .tháng năm 2015, tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế- Địa chỉ: 322 Nguyễn Trãi, phường T y Lộc, Thành phố Huế HSDT của nhà thầu sẽ bị loại nếu: a) Không đáp ứng một trong các điều kiện sau: Nhà thầu không đảm bảo tư cách hợp lệ theo y u cầu nêu tại Mục 3 và khoản 1 Mục... 2: Cung cấp lắp đặt các thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu số 2 GI Y Y QUYỀN (1) Hôm nay, ng y tháng năm , tại Tôi là [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của [Ghi tên nhà thầu] địa chỉ tại [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản n y y quyền cho [Ghi tên, số CMND hoặc... ng y sau khi ký hợp đồng - Địa điểm bàn giao: tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ng y kể từ ng y hợp đồng hiệu lực Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước Tư cách hợp lệ của nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức hoặc cá nhân phải tư cách hợp lệ theo qui định tại Điều 5, Điều 6 Luật Đấu thầu Nhà thầu tư cách hợp lệ khi đủ các điều kiện sau: a) Gi y. .. đặt các thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Mức độ đáp ứng theo HSMT TT NỘI DUNG Y U CẦU Đạt A4 Năm sản xuất B Về hàng hóa ( thiết bị ) cung cấp B1 Gi y phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối được y quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam cho sử dụng hàng hóa (thiết bị) chào thầu trong HSDT cung cấp cho gói thầu n y Trong trường hợp liên danh, các gi y phép bán hàng... của từng loại hàng hoá (kèm theo bản vẽ để mô tả nếu cần), gi y phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất, nhà phân phối được y quyền, và các nội dung khác như y u cầu nêu tại Chương VII; 22 Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Cung cấp lắp đặt các thiết bị y tế Bệnh viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế 15 1 3 16 17 1 1 18 1 19 20 1 1 24 2 Nội dung y u cầu về bảo đảm dự thầu: - Hình thức bảo đảm dự thầu: chấp... quyền giữ bản, người được y quyền giữ bản Người được y quyền Người y quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: (1) Trường hợp y quyền thì bản gốc gi y y quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương I Việc y quyền của người đại diện theo pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay