Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

27 192 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 02:20

Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHAMTHIENG PHOMSAVATH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 62 01 15 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bảo Dương TS Đinh Văn Đãn Phản biện 1: GS.TS Phạm Vân Đình Hội Kinh tế nông lâm Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Tuấn Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 3: TS Đào Duy Tâm Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Luận án bảo vệ trước Hội đồng Đánh giá luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Lương Định Của - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thư viện Quốc gia Lào PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước tai Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thức thành lập Cục Khuyến nông Hợp tác xã (HTX) năm 2001 vào hoạt động, theo nguyên tắc lấy điểm xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển sản xuất nông nghiệp có tham gia tự nguyện người dân Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Lào vào hoàn thiện cấu tổ chức, chức nhiệm vụ từ Trung ương đến sở Hoạt động hệ thống tổ chức khuyến nông đóng vai trò nòng cốt công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho nông dân để họ không ngừng phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, bước đóng vai trò quan trọng trình xây dựng bảo vệ tổ quốc Lào Tuy nhiên, hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Lào gặp nhiều khó khăn, hạn chế bất cập cần sớm nghiên cứu khắc phục giải từ trung ương (TW) đến tỉnh, huyện Những khó khăn, bất cập thường xẩy dó là: Hệ thống tổ chức khuyến nông tổ chức từ trung ương (TW) đến địa phương cán khuyến nông cấp chưa đáp ứng yêu cầu để thực nhiệm vụ Nguyên nhân chủ yếu trình độ cán khuyến nông chưa cao Cán khuyến nông thực nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm lĩnh vực khuyến nông nhiệm vụ HTX Khuyến nông cấp cán chuyên trách mà cán kiêm nhiệm nên hạn chế hoạt động, hiệu hoạt động chưa cao Do hệ thống tổ chức chưa mạnh nên ảnh hưởng chất lượng hoạt động khuyến nông Hoạt dộng khuyến nông phân tán nhất, công tác chuyển giao tiến kỹ thuật diễn chậm, hiệu chưa cao… Vấn đề đặt cần giải vấn đề nghiên cứu phải trả lời rõ câu hỏi sau đây: Cơ sở khoa khoa học lý luận hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước nào? Thực tiễn nước giới khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hệ thống tổ chức hoạt động có học kinh nghiệm vận dụng cho Lào? Thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào nào? Hoạt động khuyến nông nhà nước hệ thống khuyến nông nhà nước tác động đóng góp cho phát triển nông nghiệp nông thôn? Những yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước? Trong năm tới hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước cần có định hướng giải pháp để hoàn thiện hoạt động bền vững đạt hiệu cao? 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 1) Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào gồm cấp: TW, tỉnh, huyện, cụ thể: Hệ thống tổ chức khuyến nông cấp Trung ương: Cục khuyến nông hợp tác xã (HTX) Phòng khuyến nông HTX tỉnh; Phòng khuyến nông HTX huyện Trạm khuyến nông huyện khuyến nông viên Các tổ chức kinh tế - xã hội có liên quan đến hệ thống tổ chức khuyến từ trung ương đến tỉnh, huyện, Về nguồn lực (Nhân lực, tài chính, sở vật chất kỹ thuật) để tổ chức hệ thống khuyến nông Nhà nước 2) Tổ chức hoạt động khuyến nông bao gồm: Hoạt động chuyển giao/xây dựng mô hình; Đào tạo tập huấn; Thông tin tuyên truyền; Tư vấn dịch vụ; Hợp tác quốc tế 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian Nghiên cứu vấn đề hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào: Hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp bản: nghiên cứu điều tra tập trung chủ yếu tỉnh đại diện cho vùng Lào; Mỗi tỉnh chọn huyện huyện chọn bao gồm: hộ nông dân, số cán khuyến nông viên (bảng 3.1) * Phạm vi thời gian Thời gian thu thập thông tin, số liệu thu thập, sử dụng để phân tích nghiên cứu chủ yếu năm gần từ năm 2012 - 2014 Số liệu điều tra tỉnh, huyện, chủ yếu năm 2014 - 2015 * Phạm vi nội dung Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung giải vấn đề chủ yếu sau: 1) Cơ sở lý luận thực tiễn hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước 2) Thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (từ Trung ương đến tỉnh, huyện, bản) 3) Tổ chức hoạt động khuyến nông Lào 4) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào 5) Định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào cho năm 6) Luận án không tập trung nghiên cứu vào hệ thống tổ chức khuyến nông khác bao gồm: Các tổ chức trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức khoa học, giáo dục đào tạo, hiệp hội, hội nghề nghiệp tổ chức khác tham gia hoạt động khuyến nông Lào 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 1.4.1 Về mặt lý luận Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước như: Khái niệm khuyến nông, hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước; Đặc điểm, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước; Phương pháp tiếp cận nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Tình hình học kinh nghiệm số nước giới học Việt Nam hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước vận dụng vào hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 1.4.2 Về mặt thực tiễn Luận án phân tích đánh giá thực trạng cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào từ Trung ương đến tỉnh, huyện, Đánh giá nội dung tổ chức hoạt động khuyến nông hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào Phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước hoạt động khuyến nông Lào Đánh giá lãnh đạo cấp từ trung ương, tỉnh, huyện, cán khuyến nông người dân đóng góp hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào Luận án đề xuất định hướng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước năm tới 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng khu vực kinh tế nông thôn Lào Tuy nhiên, phần lớn nông dân Lào sản xuất nông nghiệp dựa kỹ thuật canh tác lạc hậu thiếu thông tin giá cả, thị trường… nên kết quả, hiệu đạt chưa cao Nước CHDCND Lào chuyển đổi nông nghiệp sang kinh tế thị trường, việc cung cấp thông tin khuyến cáo cho nông dân biết áp dụng kỹ thuật phù hợp cần thiết Hệ thống khuyến nông nhà nước Lào đời năm 2001 đáp ứng đòi hỏi khách quan sản xuất nông nghiệp Mặc dù vậy, hệ thống khuyến nông nhà nước trình hoạt động bộc lộ nhiều bất cập như: chưa ổn định hệ thống tổ chức, hoạt động khuyến nông phân tán, cán khuyến nông kiêm nhiệm nhiều, phối hợp đạo hoạt động khuyến nông cấp chưa thống Chính vậy, nghiên cứu nhằm góp phần làm sáng tỏ sở khoa học lý luận thực tiễn; phân tích thực trạng hệ thống tổ chức hoạt động chủ yếu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào thập kỷ Kết nghiên cứu tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà nghiên cứu, nhà quản lý có liên quan nước CHDCND Lào Nó làm sở để đề sách xây dựng dự án, đề án quy hoạch, kế hoạch đạo phát triển hoạt động khuyến nông tỉnh, huyện, Lào góp phần tăng trưởng kinh tế nói chung nông nghiệp, nông thôn nói riêng PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG NHÀ NƯỚC 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước 2.1.1.1 Khái niệm khuyến nông Khuyến nông (Agricultural exteltion) thuật ngữ khó xác định thống khuyến nông: tổ chức nhiều cách; Phục vụ cho nhiều mục đích; Mỗi tầng lớp nông dân khác hiểu nghĩa khuyến nông khác Theo hiểu khuyến nông sau: Khuyến nông cách đào tạo rèn luyện tay nghề cho nông dân đồng thời giúp họ hiểu chủ trương, sách nông nghiệp, kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường, để có khả tự giải vấn đề gia đình cộng đồng nhằm đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, góp phần xây dựng phát triển nông thôn 2.1.1.2 Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Khuyến nông Nhà nước tổ chức khuyến nông đại diện Nhà nước cấp từ Trung ương tới sở (xã), có liên quan mật thiết lẫn nhau, thực chức nhiệm vụ khuyến nông Khuyến nông Nhà nước thể hỗ trợ Nhà nước tới nông nghiệp, nông dân nông thôn Các cán tham gia vào tổ chức khuyến nông Nhà nước thường cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trả lương thực nhiệm vụ khuyến nông Nhà nước cấp, địa phương mà họ tham gia Khuyến nông Nhà nước thực công tác khuyến nông theo hệ thống luật pháp Nhà nước quy định khuyến nông Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước: trình hình thành tổ chức khuyến nông cấp, gắn với việc xác định mục tiêu, chức nhiệm vụ tổ chức nhân lực, tài chính, vật chất đất đai để thực nhiệm vụ khuyến nông theo qui định Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước: tổ chức từ Trung ương tới tỉnh, huyện, xã/bản Ở cấp Trung ương có Cục khuyến nông/Trung tâm khuyến nông quốc gia Ở địa phương Cấp tỉnh có Trung tâm khuyến nông tỉnh Ở cấp huyện có Trạm khuyến nông Ở cấp xã có khuyến nông viên Ở cấp, quan khuyến nông tổ chức gắn liền với nhân lực, với chức nhiệm vụ định gồm nguồn lực vật chất, tài để thực chức nhiệm vụ Trong phạm vi nghiên cứu Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước tập trung nghiên cứu Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Trung ương; địa phương là: Cấp tỉnh Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cấp huyện Trạm khuyến nông Cấp xã/bản khuyến nông viên cấp thôn, xóm cộng tác viên khuyến nông 2.1.2 Vai trò khuyến nông hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước -Vai trò cầu nối Có thể diễn đạt khuyến nông có vai trò cầu nối thông tin chiều nông dân với đầu mối theo sơ đồ 2.1 sau: Sơ đồ 2.1 Vai trò cầu nối khuyến nông - Vai trò chuyển đổi kinh tế đất nước - Vai trò huy động lực lượng cán kỹ thuật từ TW đến địa phương xoá đói giảm nghèo - Vai trò liên kết nông dân, tăng cường hợp tác, hỗ trợ sản xuất 2.1.3 Nội dung nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào nội dung: 1) Nguyên tắc tổ chức hệ thống tổ chức khuyến nông 2) Hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cấp địa phương Bao gồm: cấu tổ chức máy, chức trách, nhiệm vụ quyền hạn 3) Nguồn lực để thực nhiệm vụ khuyến nông bao gồm: nguồn nhân lực, sở vật chất, nguồn lực tài 4) Hoạt động khuyến nông hệ thống tổ chức khuyến nông, gồm cấc nội dung sau: i) Xây dựng mô hình/ chuyển giao ii) Đào tạo,tập huấn đào tạo cho cán nông dân iii) Thông tin tuyên truyền: Cung cấp thông tin, in ấn tài liệu kỹ thuật cấp phát cho nông dân iv) Tư vấn dịch vụ khuyến nông v) Hợp tác quốc tế khuyến nông Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Đề xuất định hứng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện nâng cao lực hệ thống tổ chức KNNC từ trung ương đến địa phương năm tới đạt kết cao 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước - Chính sách khuyến nông Chính phủ - Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng miền đất nước - Trình độ cán khuyến nông cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã - Sự phối hợp cấp tham gia nông dân 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.2.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông số nước giới 2.1.1.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông Trung Quốc Hệ thống khuyến nông tổ chức đồng từ trung ương đến địa phương với quy mô lớn (tổng số cán lên đến triệu người) Hơn 70% quân số cán tốt nghiệp trường cao đẳng chuyên nghiệp dạy nghề, đó, 90% số họ làm việc Trạm khuyến nông cấp xã (là chủ yếu) cấp huyện Các nhà hoạch định sách nhận thấy việc cải cách hệ thống khuyến nông công việc khó khăn đến chưa có ý tưởng rõ rệt để cải thiện hoạt động hệ thống khuyến nông Có vài sáng kiến đưa làm thí điểm để cải tổ hệ thống khuyến nông 2.2.1.2 Hệ thống tổ chức khuyến nông Australia Hoạt động hệ thống tổ chức khuyến nông Australia có nhiều đổi mới: (i) Thay đổi chế hoạt động: (ii) Thay đổi triết lý tiếp cận: Ở Australia, việc sử dụng Internet đĩa CD để công bố kết nghiên cứu nhiều tổ chức thử nghiệm Một khối lượng tài liệu định từ trung tâm thông tin cộng đồng, trung tâm phát triển nông thôn, phòng nông nghiệp bang nhà nghiên cứu khu vực tư nhân tải xuống từ Internet, nhờ thời gian khuyến nông rút ngắn tạo tác động tích cực (iii) Tăng số lượng nhà cung cấp dịch vụ khuyến nông: (iv) Về đầu tư kinh phí: Giống Trung Quốc, Australia thực chế thúc đẩy tự trang trải chi phí nghiên cứu chuyển giao TBKT Các phòng nông nghiệp bang chuyển dần đến tư nhân hóa; 2.1.1.3 Hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam Hệ thống tổ chức khuyến nông chia theo cấp: trung ương, tỉnh/thành phố, huyện xã Ở cấp Trung ương thành lập Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia Ở 64 tỉnh/thành phố thành lập Trung tâm Khuyến nông Hiện 585/648 huyện nước có Trạm khuyến nông huyện (chiếm 90,3%) trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh/thành phố Uỷ ban Nhân dân huyện Ở cấp xã có cán khuyến nông xã khuyến nông viên sở UBND xã quản lý Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam quan tâm đến công tác khuyến nông Mức đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động khuyến nông tăng liên tục Từ năm 2000, kinh phí khuyến nông tăng bình quân 12%/năm Kinh phí chủ yếu dành cho xây dựng mô hình (chiếm 80,7%) Từ năm 2001, cấu đầu tư cho hoạt động khuyến nông điều chỉnh theo hướng tăng cường cho công tác đào tạo huấn luyện thông tin tuyên truyền Nguồn kinh phí trung ương phân bổ cho địa phương tăng dần thông qua Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư quốc gia phân theo chương trình: Chương trình khuyến nông trồng trọt; Chương trình khuyến nông chăn nuôi; Chương trình khuyến lâm; Chương trình tập huấn đào tạo; Chương trình thông tin thị trường; Chương trình khuyến công; Hoạt động tăng cường lực Hệ thống khuyến nông có bước phát triển đáng kể năm qua, đóng góp vai trò quan trọng phát triển ngành nông nghiệp Bên cạnh tác động tích cực hoạt động khuyến nông mang lại, số hạn chế, bất cập cần cải tiến, đổi nhằm nâng cao hoạt động hệ thống 2.2.2 Những học kinh nghiệm Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước rút vận dụng cho hệ thống khuyến nông Nhà nước Lào 1) Tăng cường đạo chặt chẽ, thường xuyên cấp uỷ đảng, quyền phối hợp nhịp nhàng ban, ngành, đoàn thể trị xã hội nhằm phát sức mạnh tổng hợp hệ thống tổ chức khuyến nông 2) Xác định rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ cấp khác nhau, đặc biệt bối cảnh hoàn thiện cấu tổ chức phân cấp công tác khuyến nông 3) Phải xây dựng máy tổ chức đội ngũ cán khuyến nông từ Trung ương xuống địa phương có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật, có lực tổ chức, quản lý điều hành hoạt động khuyến nông 4) Cần phân loại đối tượng nông dân, lĩnh vực tổ chức sản xuất để hỗ trợ nguồn ngân sách nhà nước sử dụng hướng tiếp cận có tham gia, thông tin nhiều chiều để đáp ứng nhu cầu nông dân bước triển khai công tác khuyến nông Chú trọng tăng cường lực cho tổ chức nông dân để họ thực tham gia chủ động hiệu vào công tác khuyến nông phát huy vai trò hiệp hội việc hoạch định sách khuyến nông, bảo vệ quyền lợi người nông dân.5) Cán khuyến nông sát, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng nông dân để từ xây dựng chương trình, phương pháp tiếp cận phù hợp theo Mô hình đối tượng, giai đoạn, vùng/miền dựa phân tích hoàn cảnh điều kiện thực tế 6) Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư phải chuyển đổi dần từ bao cấp Nhà nước sang nông dân/khách hàng chi trả phần dịch vụ khuyến nông Quá trình mức độ chi trả phụ thuộc vào nội dung đối tượng hưởng lợi cụ thể Luôn nâng cao hiệu hoạt động công tác khuyến nông PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Lào 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên Nước CHDCND Lào quốc gia nằm sâu lục địa, bán đảo Đông Dương nằm khu vực trung tâm tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, có biên giới giáp với nước khu vực: Phía Bắc giáp với Trung Quốc có đường biên giới dài 505 km; phía Đông giáp với Cộng hòa XHCN Việt Nam có đường biên giới 2.069km; phía Nam giáp với Campuchia có đường biên giới 535km; phía Tây Nam giáp với Thái Lan có đường biên giới dài 1.835 km phía Tây Bắc giáp với Myanma có đường biên dài 236km (xem đồ 3.1) Diện tích đất tự nhiên 236.800km2, núi cao nguyên chiếm tới 3/4 diện tích Căn theo địa hình chia thành hai vùng địa hình lớn: Thượng Lào Trung - Hạ Lào Khí hậu Lào chia thành hai mùa: mùa mưa mùa khô rõ rệt Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, tương ứng với gió mùa Tây - Nam; mùa khô từ tháng 10 đến tháng năm sau.; lượng mưa lại phân bổ không năm: 80% mùa mưa; 20% mùa khô 3.1.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội Tính đến năm 2014 dân số nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân có 6,81 triệu người, nam giới chiếm 49,99% Trong khoảng 20% số dân sống thành thị 80% sống nông thôn; nói chung trình độ dân trí thấp Lào có 49 dân tộc khác phong tục tập quán tiếng nói Nước Lào bao gồm có 17 tỉnh thành phố; có 145 huyện 8.600 làng; cấp xã nước phát triển giới Sau năm thực sách mở cửa phát động vào năm 1986 nay, kinh tế nước Lào có tăng trưởng liên tiếp: bình quân thời kỳ 2006-2010 tăng trưởng GDP 6,5%/năm; thời kỳ 2011-2014 tăng khoảng 7,5% năm Đời sống nhân dân nước ngày ổn định bước cải thiện GDP đầu người năm 2014 1.725USD 3.1.2 Đặc điểm tỉnh nghiên cứu điều tra 3.1.2.1 Tỉnh Ouđômxay đại diện cho vùng miền Bắc Lào Tỉnh Oudomxay có tổng diện tích đất tự nhiên 15.370km2, tỉnh có diện tích đất tương đối dồi tiềm lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Dân số tỉnh năm 2015 307.065 người (nữ 153.445 người); tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,3%/năm Số dân phân bố sinh sống 262 làng 31.378 hộ gia đình toàn tỉnh; số dân phân thành 14 tộc mà có phong tục tập quán tiếng nói khác nhau; lao động tỉnh tương đối dồi nguồn lực phát triển sản xuất Tỉnh Oudomxay tỉnh trọng điểm khu vực phíâ Bắc CHDCND Lào Giá trị sản xuất tỉnh năm 2015 đạt 1.190 tỷ kíp tăng 12,2% so với năm 2014 Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp năm 2015 đạt 799,4 tỷ kíp tăng 11,5% so với năm 2014 Tương ứng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt 127,4 tỷ kíp tăng 10% so với năm 2014 ngành dịch vụ xây dựng huyện có xu hướng tăng lên năm 2015 đạt 303,2 tỷ kíp tăng 11,2% so với năm 2014 3.1.2.2 Tỉnh Bolikhamxay đại diện cho vùng miền Trung Lào Tổng diện tích đất tự nhiên 14.863km2, đất lâm nghiệp chiếm khoảng 46%; đất nông nghiệp khoảng 32%; đất thổ cư khoảng 13% đất khác khoảng 10% Trong đất nông nghiệp gồm có đất trồng lúa 300.350 (trong lúa nước 216.410 ha), đất trồng ngô 170.500 ha, đất trồng công nghiệp 628.165 (trong cao su 150.726 ha); diện tích đất để chăn nuôi đất có khả nông nghiệp khác; nói chung tỉnh có diện tích đất tương đối dồi tiềm lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Dân số tỉnh năm 2015 272.794 người (nữ 134.834 người); tỷ lệ tăng dân số bình quân 2,3%/năm Giá trị sản xuất tỉnh năm 2015 đạt 1.305 tỷ kíp tăng 14,3% so với năm 2014 Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp năm 2015 đạt 589,3 tỷ kíp tăng 13,7% so với năm 2014 Tương ứng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt 154,4 tỷ kíp tăng 10,6% so với năm 2014 ngành dịch vụ xây dựng huyện có xu hướng tăng lên năm 2015 đạt 561,3 tỷ kíp tăng 10,2% so với năm 2014 3.1.2.3 Tỉnh Chapasack đại diện cho vùng miền Nam Lào Tỉnh Chapasack tình miền Nam nước CHDCND Lào, cách Thủ đô Viêng Chăn khoảng 700 km Diện tích đất tự nhiên 1.541.500 (năm 2015), đất trồng lúa nước 80.580 ha; đất trồng lúa nương 6.297 ha; đất trồng cà phê có 13.264 ha; trồng sa nhân 1.524 ha; đất trồng lương thực khác 30.209 ha; Dân số lao động Chapasack có biến đổi qua năm Năm 2015, dân số huyện 600.358 người tăng 4,12% so với năm 2014 Dân số sống nông thôn chiếm 91,6%, thị trấn 8,4% Tổng số hộ toàn huyện năm 2015 100.656 hộ, tăng 7,76% so với năm 2014, hộ làm nông nghiệp 90.330 hộ chiếm 89,74% tổng số hộ toàn huyện Lao động nông nghiệp năm 2015 50.796 người, tăng 4,34% so với năm 2014 Giá trị sản xuất huyện năm 2015 đạt 1.390 tỷ kíp tăng 15,42% so với năm 2014 Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp năm 2015 đạt 899,4 tỷ kíp tăng 16,36% so với năm 2014 Tương ứng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2015 đạt 147,9 tỷ kíp tăng 11,10% so với năm 2014 ngành dịch vụ xây dựng huyện có xu hướng tăng lên năm 2015 đạt 343,8 tỷ kíp tăng 9,72% so với năm 2014 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích Luận án sử dụng hai phương pháp tiếp cận: Tiếp cận theo cấp quản lý Phương pháp tiếp cận hai theo khu vực kinh tế Khung phân tích hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước bao gồm nội dung chủ yếu mô theo sơ đồ 3.1 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1.1 Lược sử hình thành, Các thành phần tham gia, nguyên tắc tổ chức hệ thống khuyến nông nhà nước Lào Năm 2001, Chính phủ Lào ban hành Nghị định công tác khuyến nông bao gồm: nông, lâm nghiệp Hệ thống khuyến nông Lào thức hình thành Ở Bộ Nông lâm nghiệp, Cục Khuyến nông - Khuyến lâm vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước vừa làm nhiệm vụ khuyến nông lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi Ngày 10/09/2012, Chính phủ Lào ký định số 18896/Nl thành lập Cục khuyến nông HTX Quyết định quy định rõ hệ thống tổ chức khuyến nông, quy định mục tiêu, nguyên tắc, sách nội dung hoạt động khuyến nông (bổ sung thêm nội dung tư vấn, dịch vụ hợp tác quốc tế khuyến nông); mở rộng đối tượng tham gia hưởng thụ khuyến nông Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào gồm có cấp: Khuyến nông trung ương, khuyến nông tỉnh, khuyến nông, huyện, khuyến nông sở (Sơ đồ 4.1) Cấp Trung ương Bộ Nông lâm Nghiệp Cục khuyến nông HTX Cấp tỉnh Sở Nông lâm Nghiệp Phòng KN HTX tỉnh Cấp huyện Phòng Nông lâm Nghiệp Trạm KN HTX huyện Cấp xã/bản Khuyến nông viên Khuyến nông tự nguyện Hộ nông dân Hộ nông dân Sơ đồ 4.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Lào Hệ thống khuyến nông nhà nước lào đảm nhận hai chức năng, nhiệm vụ chủ yếu làm công tác tổ chức khuyến nông mảng phụ trách công tác HTX Đây khó khăn lớn hệ thống chưa thực sâu vào đạo thực hoạt động khuyến chuyên nhiệm vụ tổ chức công tác khuyến nông trồng chéo cán khuyến nông kiêm nhiệm cần hoàn thiện dân năm tới (Sơ đồ 4.1) 4.1.2 Chức trách, nhiệm vụ quyền hạn hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước CHDCND Lào - Cục khuyến nông HTX cấp Trung ương Lào Cơ quan khuyến nông cấp trung ương gọi Cục Khuyến nông Hợp tác xã trực thuộc Bộ Nông lâm nghiệp, chịu lãnh đạo toàn diện Nông lâm nghiệp, có chức thực hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công (sau gọi tắt khuyến nông), công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn toàn nước nhằm hướng dẫn, 11 trợ giúp nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn làm dịch vụ khác lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, đồng thời chịu đạo quản lý chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Nông Lâm nghiệp Cục Khuyến nông hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, cấp kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm mở tài khoản Kho bạc Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo qui định pháp luật - Phòng khuyến nông HTX cấp tỉnh Lào - Phòng khuyến nông HTX cấp huyện Lào - Hệ thống tổ chức khuyến nông cấp bản/khuyến nông viên 4.1.3 Cơ cấu tổ chức hệ thống tổ chức Khuyến nông nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Cục Khuyến nông HTX thành lập theo Quyết định số: 1896/NL ngày 10/09/2012 Bộ Nông lâm nghiệp Cục Khuyến nông HTX hoạt động theo đường lối Đảng pháp luật nhà nước Dựa vào chiến lược Bộ nông lâm nghiệp, thành kế hoạch chương trình cụ thể tổ chức thực có hiệu Ban lãnh đạo Cục Khuyến nông & HTX Trung tâm DV kỹ thuật NN Phòng Hành Phòng kế hoạch hợp tác Phòng khuyến nông HTX Phòng Tập huấn KT DV – Phổ biến TT Phòng CNSX khí nông nghiệp Sơ đồ 4.2 Cục khuyến nông HTX Nhận xét cấu hệ thống tổ chức có phòng khuyến nông HTX số cán khuyến nông nhiệm vụ làm việc chồng chéo bất cập cần hoàn thiện năm tới 4.1.4 Thực trạng nguồn lực hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 4.1.4.1 Nguồn lực hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước cấp Trung ương a Nguồn nhân lưc Cán cục khuyến nông HTX nước CHDCND Lào có tổng số 168 cán với 139 cán Nam chiếm tỷ lệ 82,74% 29 cán Nữ chiếm 17,26% (bảng 4.1) Bảng 4.1 Số lượng cán khuyến nông, Cục khuyến nông HTX năm 2015 Loại cán % Tổng số Theo giới tính % Phòng ban cán Nam Nữ Biên chế Hợp đồng Phòng Hành 10 80,00 20,00 90,00 10,00 Phòng kế hoạch hợp tác 27 81,48 18,52 92,59 7,41 Phòng khuyến nông HTX 40 87,50 12,50 97,50 2,50 Phòng tập huấn kỹ thuật 32 78,13 21,88 96,88 3,13 dịch vụ – phổ biến thông tin Phòng công nghệ sản xuất 31 93,55 6,45 93,55 6,45 khí nông nghiệp Trung tâm dịch vụ KTNN 23 65,22 34,78 95,65 4,35 Ban lãnh đạo Cục 100,00 0,00 100,00 0,00 Tổng 168 82,74 17,26 95,24 4,76 Dựa vào chức trách nhiệm vụ phòng mà lượng cán phân bổ phòng khác nhau, phòng có phòng Khuyến nông HTX có số lượng cán nhiều cho thấy nhiệm vụ phòng quan trọng phòng trọng điểm Cục 12 b Nguồn lực tài hệ thống tổ chức khuyến nông Hiện CHDCND Lào kinh phí hoạt động khuyến nông hạn hẹp chủ yếu sử dụng nguồn tài từ ngân sách nhà nước từ tổ chức quốc tế hỗ trợ Năm 2015 với kinh phí dự án khuyến nông thấy khả sử dụng nguồn vốn sẵn sàng phục vụ cho khuyến nông Năm 2015 toàn nước Lào có 18 dự án khuyến nông với kinh phí kế hoạch đề 1.250 triệu Kip sử dụng hết 1.248,58 triệu Kip đạt hiệu 99,8% so với kế hoạch tài đề Với 18 dự án đầu tư hoàn thành năm 2014 cho thấy có dự án chưa sử dụng hết nguồn tài theo kế hoạch đề như: Dự án khuyển khích chăn nuôi gia súc nông thôn; Dự án khuyến khích tăng xuất lúa vùng tưới; Dự án khuyến khích chế biến nông sản để tăng giá trị gia tăng; Dự án củng cố trung tâm dịch vụ kĩ thuật vùng trọng điểm; Dự án củng cố hệ thống thông tin khuyến nông, lại dự án sử dụng hợp lý nguồn lực tài kế hoạch 4.1.4.2 Nguồn lực hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước cấp tỉnh Số lượng cán khuyến nông phân bố tỉnh Lào tập trung chủ yếu miền Bắc nước Lào với tổng số 847 cán chiếm 40,47% tổng số cán toàn nước Lào Tại miền Nam Lào với 554 cán chiếm 26,47% tổng số cán khuyến nông Lào Như miền Nam nước Lào số lượng cán chiếm miền nước Lào (bảng 4.2) Bảng 4.2 Số lượng cán khuyến nông tỉnh CHDCND Lào Cấp Tỉnh Cấp huyện Cấp xã Tổng tỉnh 176 367 304 847 Miền Bắc Phongsaly 28 50 40 118 Luongnamtha 24 58 51 133 Oudomxay 26 41 48 115 Bokeo 30 56 39 125 Luangphabang 25 60 47 132 Huaphanh 22 62 38 122 Xayabury 21 40 41 102 153 297 242 692 Miền Trung Vientiane C 21 54 41 116 Xiengkhoang 26 40 43 109 Vientiane 22 45 33 100 Borikhamxay 24 39 37 100 Khamuane 30 61 48 139 Savanakhet 30 58 40 128 100 177 277 554 Miền Nam Saravan 21 39 35 95 Sekong 24 35 51 110 Champasack 26 63 51 140 Attapeu 29 40 42 111 429 841 823 2093 Tổng 4.1.5 Kết nghiên cứu tỉnh điều tra Kỹ cán khuyến nông bao gồm nhiều kỹ khác chủ yếu kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ phù hợp với yêu cầu khách quan thực tế cần thiết Nghiên cứu tỉnh nhằm đánh giá kỹ cán như: Kỹ đánh giá nhu cầu; Kỹ xây dựng kế hoạch; Kỹ sử dụng 13 hình ảnh minh hoạ; Kỹ đánh giá kết quả; Sử dụng máy tính; Sử dụng loa đài cho thấy có nhiều điều cần phải khắc phục có biện pháp nâng cao kỹ cán khuyến nông cấp Kết đánh giá cán khuyến nông tỉnh điều tra Đánh giá cán tỉnh Champasak thấy cấp tỉnh cán đánh giá có chuyên môn cao cấp huyện cấp làng với 96,67% cán đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, cấp huyện có 81,97% cấp làng cán đánh giá có 65,67% có chuyên môn tốt Phương pháp khuyến nông cán khuyến nông cấp tỉnh đánh giá cao so với cán cấp huyện cấp làng Kiến thức thực tế cán khuyến nông cấp làng đánh giá tốt với 65,67% cán đánh gia tốt cấp huyện có 42,62% cấp tỉnh 33,33 cán đánh giá có kỹ thưc tế tốt Nghiên cứu Qua đánh giá cán tỉnh Oudomxay thấy cấp tỉnh cán đánh giá có chuyên môn cao cấp huyện cấp làng với 90,32% cán đánh giá có trình độ chuyên môn tốt, cấp huyện có 77,05% cấp làng cán đánh giá có 62,32% có chuyên môn tốt Phương pháp khuyến nông cán khuyến nông cấp tỉnh đánh giá cao so với cán cấp huyện cấp làng Kiến thức thực tế cán khuyến nông cấp làng đánh giá tốt với 69,75% cán đánh gia tốt cấp huyện có 36,07% cấp tỉnh 19,35 cán đánh giá có kỹ thưc tế tốt (bảng 4.3) Bảng 4.3 Kết Đánh giá cán khuyến nông tập huấn cấp| tỉnh Oudomxay năm 2015 Bản Huyện Tỉnh Diễn giải Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) Tốt 43 62,32 47 77,05 28 90,32 Chuyên môn Trung bình 26 37,68 14 22,95 9,68 Kém 0,00 0,00 0,00 Tốt 40 57,97 46 75,41 29 93,55 Phương pháp Trung bình 29 42,03 15 24,59 6,45 Kém 0,00 0,00 0,00 Tốt 48 69,57 22 36,07 19,35 Kiến thức Trung bình 21 30,43 39 63,93 25 80,65 Thực tế Kém 0,00 0,00 0,00 4.1.5 Kết nghiên cứu tỉnh điều tra 4.1.5.1 Nguồn nhân lực Phòng khuyến nông hợp tác xã phòng thuộc Sở nông nghiệp lâm nghiệp, có chức hoạt động nhiệm vụ theo chức phòng sở nông nghiệp làm nhiệm vụ cho Sở nông nghiệp lâm nghiệp Có thể thấy tỷ lệ cán nam giới chiếm đa số tổng số cán khuyến nông tỉnh Theo với Phòng khuyến nông nghiệp hợp tác xã thuộc Sở nông lâm nghiệp tỉnh Champasak có đến 72,41% cán thuộc biên chế chiếm cao tỉnh nghiên cứu lai tỉnh Borikhamxay có số lượng cán biên chế chiếm thấp tỉnh đạt 70%, tỉnh Oudomxay có lượng cán thuộc biên chế đạt 77,42% tổng số cán cấp huyện huyện thuộc Champasak 68,25% Các tỉnh Borikhamxay Oudomxay tương tự Số cán hợp đồng chiếm tỷ lệ cao, 24,44% tổng số cán 14 cấp tỉnh 23,78% tổng số cán cấp huyện Do ngân sách hạn hẹp nên việc tuyển cán Khuyến nông thức hạn chế Đa số cán khuyến nông cấp huyện tỉnh cán kiêm nhiệm cán hợp đồng người tuyển cho dự án tổ chức khác làm việc với phòng Khuyến nông HTX huyện Chuyên môn chủ yếu cán khuyến nông trồng trọt, chiếm 70,6% cấp bản, 47,6% cấp huyện 68,97% Có thể thấy xu hướng nhận nhân viên CBKN nên người đào tạo đa dạng hoá sang ngành khác để tiếp cận nhiều với dự án thực tốt công việc (bảng 4.4) Bảng 4.4 Tình hình cán khuyến nông cấp điểm nghiên cứu năm 2015 Theo giới tính % Loại cán % Tỉnh Cấp Tổng số cán Nam Nữ Biên chế Hợp đồng Tỉnh 29 72,41 27,59 79,31 20,69 Champasak Huyện 63 68,25 31,75 71,43 28,57 Bản 51 78,43 21,57 29,41 70,59 Tỉnh 30 70,00 30,00 70,00 30,00 Borikhamxay Huyện 61 78,69 21,31 77,05 22,95 Xã 67 74,63 25,37 70,15 29,85 Tỉnh 31 74,19 25,81 77,42 22,58 Oudomxay Huyện 61 77,05 22,95 80,33 19,67 Bản 69 63,77 36,23 59,42 40,58 Tỉnh 90 72,22 27,78 75,56 24,44 Huyện 185 74,59 25,41 76,22 23,78 Chung Bản 187 71,66 28,34 55,08 44,92 4.1.5.2 Nguồn lực tài cho khuyến nông Kết nghiên cứu năm 2015 với kinh phí dự án khuyến nông thấy khả sử dụng nguồn vốn sẵn sàng phục vụ cho khuyến nông Năm 2015 toàn nước Lào có 18 dự án khuyến nông với kinh phí kế hoạch đề 1.250 triệu Kip sử dụng hết 1.248,58 triệu Kip đạt hiệu 99,8% so với kế hoạch tài đề Tại CHDCND Lào việc sử dụng chưa hết khẳ cung ứng tài gây thất thoát chi tiêu dự án không đạt hiệu cao 4.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.2.1 Xây dựng mô hình chuyẻn giao tiến kỹ thuật 4.2.1.1 Xây dựng mô hình/Dự án khuyến nông Nhìn chung tỉnh hàng năm có kinh phí chi cho khuyến nông liên tục tăng từ 2012 đến 2015 Năm 2012 tỉnh Champasak chi cho khuyến nông 2.896 triệu Kip kinh phí chi cho hoạt động Xây dựng nhóm sản xuất chiếm tỷ trọng cao lên tới 42,95% tương đương với 1.244 triệu Kip tổng kinh phí tỉnh Năm 2015 tỉnh Champasak chi cho khuyến nông tỉnh tăng lên đạt 4.615 triệu Kip kinh phí chi cho hoạt động Xây dựng nhóm sản xuất chiếm tỷ trọng cao lên tới 35,62% tương đương với 1.644 triệu Kip tổng kinh phí tỉnh, tỉnh Borikhamxaychi cho khuyến nông tăng lên đạt 4.565 triệu Kip kinh phí chi cho hoạt động xây dựng mô hình xã mẫu chiếm tỷ trọng cao lên tới 32,39% tương đương với 1.495 triệu Kip tổng kinh phí tỉnh, tỉnh Oudomxay chi cho khuyến nông tăng lên đạt 4.759 triệu Kip kinh 15 phí chi cho hoạt động Xây dựng dự án khuyến nông chiếm tỷ trọng cao lên tới 35,62% tương đương với 1.644 triệu Kip tổng kinh phí tỉnh 4.2.1.2 Mô hình làng mẫu Phấn đấu nước Lào có khoảng 2000 banr điển hình phát triển nông nghiệp đến năm 2020 Mô hình làng điển hình giúp cho nâng cao chất lượng đời sống cải thiện suất nông nghiệp triển khai thí điểm số nước Năm 2012 số làm mẫu triển khai tỉnh chọn làm điểm nghiên cứu 38 năm 2014 số lượng làm mẫu triển khai tỉnh lên đến 221 với tốc độ tăng trưởng trung bình 241,16%/năm cho thấy mô hình làng mẫu có hiệu nhà nước CHDCND Lào nhân rộng mô hình Bảng 4.5 Số xã làm mẫu nông nghiệp 03 tỉnh năm 2013 – 2015 So sánh (%) Năm Năm Năm STT Tỉnh 2013 2014 2015 14/13 15/14 TĐPTBQ Champasak 24 66 84 275,00 127,27 187,08 16 48 65 300,00 135,42 201,56 Borikhamxay 22 52 72 236,36 138,46 180,91 Oudomxay Tổng 38 166 221 436,84 133,13 241,16 Chi phí cho thực nhân rộng mô hình làng Lào chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách phủ Lào Theo số liệu tổng hợp thấy kinh phí cho nhân rộng áp dụng mô hình làng mẫu qua năm tỉnh liên tục tăng Năm 2013 tỉnh Champasak có kinh phí chi cho xây dựng triển khai mô hình làng mẫu 456 triệu Kip đứng thứ sau tỉnh Oudomxay, năm 2015 tỉnh có kinh phí chi cho triển khai thực làng mẫu 84 làng với 1.596 triệu Kip với tốc độ tăng kinh phí hàng năm đạt 187,08% cho thấy mức tăng cao qua năm (bảng 4.5) Tỉnh Borikhamxay có kinh phí chi cho xây dựng triển khai mô hình làng mẫu tỉnh có số lượng làng tham gia vào mô hình làng mẫu tỉnh, năm 2013 tỉnh có kinh phí chi cho xây dựng mô hình làng mẫu đạt 368 triệu Kip năm 2015 lượng kinh phí chi cho phát triển mô hình làng mẫu nâng lên đạt 1.430 triệu Kip với mức tăng trung bình 197,13%/năm Bảng 4.6 Kinh phí cho thực mô hình xã làm mẫu sản xuất nông nghiệp tỉnh năm 2013 – 2015 ĐVT: Triệu đồng So sánh (%) STT Tỉnh 2013 2014 2015 14/13 15/14 TĐPTBQ Champasak 456 1.518 1.596 332,89 105,14 187,08 Borikhamxay 368 1.008 1.430 273,91 141,87 197,13 Oudomxay 506 988 1.368 195,26 138,46 164,42 Tổng 1.330 3.514 4.394 264,21 125,04 181,76 Tỉnh Oudomxay tỉnh có số lượng làng mẫu đứng thứ tỉnh nghiên cứu kinh phí chi cho thực xây dựng mô hình làng mẫu làng chọn năm 2013 đạt 506 triệu Kip năm 2015 lượng kinh phí chi cho phát triển mô hình làng mẫu tỉnh tăng lên đạt tới 1.368 triệu Kip cho thấy tỉnh mô hình làng mẫu ngày nhân rộng Đáp ứng cho phát triển kinh tế, xã hội vùng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội toàn nước (bảng 4.6) 16 4.2.1.3 Xây dựng mô hình sản xuất Khuyến nông tỉnh Champasak thành lập 360 Mô hình sản xuất với Mô hình sản xuất với lĩnh vực khác nhau, trải dài 450 xã toàn tỉnh Trong Mô hình sản xuất Mô hình phát triển mạnh Sản xuất gạo, cà phê, Mô hình nước, Mô hình quỹ phát triển (tín dụng) Nghiên cứu cho thấy mô hình sản xuất Champasak thực chủ yếu tổ chức: SHDP; PRCC II; FAO; Thủy lợi; IFAD; Trung tâm dịch vụ sản xuất lúa Trong tổ chức IFAD SHDP tổ chức chủ yếu thực phát triển xây dựng nhóm sản xuất Champasak Bảng 4.7 Kết xây dựng Mô hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Số Mô Số Diện Số STT Tên Mô hình Số gia đình hình xã/xã tích/ha I Tỉnh Champasack 360 450 29372 13414,9 8882 II Tỉnh Borikhamxay 336 422 29131 12902,5 7685 III Tỉnh Oudomxay 330 422 29219 12705,4 8765 Khuyến nông tỉnh Borikhamxay thành lập 336 Mô hình sản xuất với Mô hình sản xuất theo lĩnh vực khác nhau, trải dài 422 xã toàn tỉnh Trong trồng trọt Mô hình sản xuất Mô hình phát triển mạnh Sản xuất gạo, cà phê, Mô hình nước, Mô hình quỹ phát triển (tín dụng), Trong chăn nuôi: mô hình nuôi bò, Áp dụng nước, Gia cầm, dê, cá Tỉnh Oudomxay thành lập 330 mô hình sản xuất, Mô hình sản xuất với lĩnh vực khác toàn tỉnh Trong Mô hình sản xuất Mô hình phát triển mạnh Sản xuất gạo, cà phê, Mô hình nước, Mô hình quỹ phát triển (tín dụng), Nuôi bò, Áp dụng nước, Gia cầm, dê,cá Với tham gia 29.219 gia đình tham gia vào nhóm xản xuất cho thấy: tỉnh nhóm sản xuất tuyên truyền hoạt động có hiệu tạo niềm tin cho người dân tham gia (bảng 4.7) 4.2.2 Đào tạo, tập huấn 4.2.2.1 Kết hoạt động đào tạo tập huấn khuyến nông Kết tập huấn bồi dưỡng mở nhằm đào tạo nâng cao lực trình độ đội ngũ cán khuyến nông toàn nước Hàng năm lớp tập huấn mở nhằm đào tạo nâng cao lực trình độ đội ngũ cán khuyến nông toàn nước về: Quản lý tài chính; Quy hoạch đất sản xuất; Tín dụng vi mô có nhiều cán khuyến nông tham gia (bảng 4.8) Bảng 4.8 Kết tập huấn quản lý tài cho cán tỉnh năm 2015 Địa điểm Số lớp tập huấn Số xã tập Số người dự TT Tập huấn (tỉnh) (lớp) huấn (xã) (người) Champasak 79 395 Borikhamxay 65 360 Oudomxay 74 389 Tổng 10 218 1144 Tập huấn chức kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch mùa với đối tượng trồng như: Ngô, đỗ tương, lạc, sắn, bông, lúa…Số người dự tập huấn tỉnh Champasak tham gia nhiều tới 395 người (bảng 4.9) 17 Bảng 4.9 Kết tập huấn cán khuyến nông cho nông dân năm 2015 Bản Huyện Tỉnh Số Diễn giải Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lớp (%) lượng (%) lượng (%) (lớp) 45 88,24 35 55,56 13 44,83 Có tập huấn cho Có nông dân trực tiếp Không 11,76 28 44,44 16 55,17 Nội dung tập huấn có Có theo yêu cầu Không Số lần tập huấn năm Số ngày trung bình/lần Nội dung Trồng trọt Chăn nuôi Thuỷ sản Thị trường Khác 42 30 93,33 6,67 66,67 20,00 11,11 2,22 0,00 32 3 26 0 91,43 8,57 74,29 17,14 8,57 0,00 0,00 13 2 100,00 0,00 61,54 15,38 15,38 0,00 7,69 4.2.3 Hoạt động thông tin Tuyên truyền - Tờ tin khuyến nông, khuyến lâm Lào đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc thông tin tuyên truyền (TTTT) hoạt động khuyến nông tới người dân Lào Số lượng tin Khuyến nông, khuyến lâm phát hành thời gian qua 36785 từ số phát hành hàng năm ỏi đến năm 2015 lên tới hàng chục nghìn phân phát phòng khuyến nông HTX tỉnh huyện thôn tăng gấp lần so với năm 2011 Hiện Cục khuyến nông HTX phát hành hàng qúi theo số cho vùng sâu vùng xa - Tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng Việc phối hợp toàn diện với phương tiên tuyên truyền thông tin đại chúng (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử) có bước tiến đáng kể số lượng chất lượng Đồng thời tổ chức số hội thi, hội chợ diễn đàn khuyến nông Hội thi diễn đàn khuyến nông năm 2015 tăng so với năm 2011 2,5 lần Hội chợ tăng 3, lân (so sánh năm 2015 với 2011) Diễn đàn khuyến nông tỉnh điều tra cho thấy huyện tổ chức hàng năm 1-2 lân Riêng vùng sâu vùng xã chưa tổ chức thông tin 4.2.4 Tư vấn dịch vụ khuyến nông Thực trang hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông Lào sơ khai chủ yếu hoạt động nghiệp công ích chưa có thu Với nội dung hoạt động dịch vụ khuyến nông chủ yếu hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất tăng suất trồng vật nuôi nhằm xóa đói giảm nghèo Tất hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông Lào chưa có thu 4.2.5 Hợp tác Quốc tế Trong năm qua Cục khuyến nông HTX Lào hợp tác chặt chẽ với số nước để tạo vốn giúp đỡ nước phát triển trồng trọt, Chăn nuôi, cung cấp nước để phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao suất trồng vật nuôi cung cấp sản phẩm nông nghiệp Phối hợp với số tổ chức khuyến nông nước xây dựng mô hình, dự án nông nghiệp Như chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp (APS Hợp phần chăn nuôi Gia súc nhỏ Hợp tác Quốc tê:với Nhật Bản; Phát triển lâm nghiệp; Hợp tác với Nam Triều tiên để hoàn thiện mô hình xây dựng phát triển hợp tác xã (HTX); Nhờ giúp đỡ tổ chức lương thực giới (FAO) hợp tác hỗ trợ phát triển 18 lúa gạo phát triển Chăn nuôi bò; Hợp tác với Trung tâm quốc gia Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi nhằm cung cấp sản phẩm rau an toàn thực phẩm sach; sản xuất nông nghiệp (GAP) 4.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 4.3.1 Chính sách khuyến nông Chính phủ Để mở rộng thực nghị Thủ tướng: số 03/ngày 15/02/2013 Pháp lệnh số 16/BNL nghiệp, ngày 15/06/2013 Nghị định số 2071 /BNL nghiệp, ngày 05 tháng 2013 Các tỉnh thí điểm, tạo thực thể chiến lược, tạo đơn vị tăng cường, đơn vị thi công phát triển nông, lâm nghiệp Cục khuyến nông Hợp tác xã để tập trung tất sức lực, trí tuệ nguồn lực cho công tác nông nghiệp hợp tác xã, đặc biệt luật xây dựng (theo Quyết định Bộ trưởng việc thành lập, Mô hình quản lý tài liệu hợp tác xã); thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để đảm bảo lương thực hàng hóa sản xuất theo phương thức sản xuất phân tán để tạo Mô hình tiến tới thiết lập tương lai hợp tác đại Phát triển quỹ tín dụng thực tỉnh (Luang Prabang, Xieng Khouang, tỉnh Vientiane Saysomboun) với 248 thành viên, khoản tiền cho vay tới 7.264.740.000 Kip 4.3.2 Phân tích ảnh hưởng tuyên truyền hợp tác Hướng dẫn sử dụng, tờ rơi, áp phích tỉnh, số lượng 7297 tờ rơi Hợp tác với nước khu vực châu Á tổ chức quốc tế khác với tổ chức phi phủ việc tạo phát triển trung tâm kỹ thuật Tham gia chia sẻ học kinh nghiệm khuyến nông, tham gia đào tạo hợp tác kỹ thuật giáo dục Hợp tác với Việt Nam , Hợp tác với ASEAN tham quan học tập để chia sẻ học đào tạo Tham gia tổ chức họp Đại hội 21 Mô hình công tác ASEAN đào tạo Agricuture Extension (AWGATE) Manager thủ đô Viêng Chăn tháng năm 2014 4.3.3 Ảnh hưởng lực cán khuyến nông cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã Theo trình độ văn hóa, theo chuyên môn đào tạo, ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông cấp Xem sơ đô 4.1 Biểu đồ 4.1 Trình độ chuyên môn cán cục khuyến nông HTX CHDCND Lào năm 2015 4.3.4 Sự phối hợp cấp tham gia nông dân Sự phối hợp cấp: thể phối hợp hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước từ cấp trung ương, tỉnh, cấp huyện đến cấp Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ Đào tạo bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật, quản lý kinh tế, nghiệp vụ phương pháp khuyến nông cho đội ngũ cán khuyến nông cấp Tổ chức cho người hoạt động khuyến nông tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm nước, tỉnh, huyện nước nước sở tổ chức khuyến nông Nhà nước hoạt động khuyến nông phát triển, đạt hiệu cao 4.3.5 Trình độ kỹ đào tạo tập huấn cán khuyến nông Kỹ cán khuyến nông bao gồm nhiều kỹ khác chủ 19 yếu kỹ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng đầy đủ phù hợp với yêu cầu khách quan thực tế cần thiết Nghiên cứu tỉnh nhằm đánh giá kỹ cán như: Kỹ đánh giá nhu cầu; Kỹ xây dựng kế hoạch; Kỹ sử dụng hình ảnh minh hoạ; Kỹ đánh giá kết quả; Sử dụng máy tính; Sử dụng loa đài cho thấy có nhiều điều cần phải khắc phục có biện pháp nâng cao kỹ cán khuyến nông cấp 4.3.6 Nguồn lực tài cho Hệ thống tổ chức khuyến nông Từ số liệu thống kê cục qua năm 2015 với kinh phí dự án khuyến nông thấy khả sử dụng nguồn vốn sẵn sàng phục vụ cho khuyến nông Năm 2015 toàn nước Lào có 18 dự án khuyến nông với kinh phí kế hoạch đề 1.250 triệu Kip sử dụng hết 1.248,58 triệu Kip, đạt hiệu 99,8% so với kế hoạch 4.4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.4.1 Định hướng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông từ Trung ương đến cấp địa phương Tăng cường tổ chức hoạt động khuyến nông đạt hiệu cao Tiếp tục hợp tác với tất tổ chức quốc tế khuyên nông Tăng cường liên kết, chế phối hợp trung ương địa phương giám sát, đánh giá báo cáo hoạt động khuyến nông theo quy định Giải vấn đề đặt giai đoạn 4.4.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức KNNC nước CHDCND Lào 4.4.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông cấp a Cấp Trung ương Cấp Trung ương Bộ Nông lâm Nghiệp Cục khuyến nông PTNT Cấp tỉnh Sở Nông lâm Nghiệp Trung tâm khuyến nông PTNT tỉnh Cấp huyện Phòng Nông lâm Nghiệp Trạm khuyến nông huyện Cấp Khuyến nông viên Khuyến nông tự nguyện Hộ nông dân Hộ nông dân Sơ đồ 4.3 Hệ thống tổ chức khuến nông Nhà nước Lào * Nhiệm vụ Cục khuyến nông PTNT Trung ương + Tham mưu, đề xuất Bộ Nông lâm nghiệp ban hành sách, phê duyệt chương trình, dự án khuyến nông nhằm hỗ trợ nông dân việc thực chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi Tổ chức thực phê duyệt Triển khai thực văn chuyên môn nghiệp vụ, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để hướng dẫn hệ thống khuyến nông thực qui định kỹ thuật Bộ, ngành Chủ trì trình tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động khuyến nông thường xuyên 20 chương trình, mô hình, dự án khuyến nông từ nguồn kinh phí Chỉ đạo tổ chức thực chương trình, mô hình, dự án khuyến nông PTNT phê duyệt Xây dựng hướng dẫn, thực chương trình, mô hình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư khuyến công ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ phù hợp vùng sinh thái, địa phương theo chương trình chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Tổ chức thực đào tạo, dạy nghề nông nghiệp cấp chứng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh… Quản lý cán bộ, viên chức lao động hợp đồng, quản lý tài chính, tài sản nguồn lực khác theo qui định pháp luật Thực văn hướng dẫn Trung ương, Bộ quản lý ngành thực số nhiệm vụ khác b Cấp tỉnh Hoàn thiện câu tổ chức, chức nhiệm vụ: Cơ quan khuyến nông cấp tỉnh gọi Trung tâm Khuyến nông PTNT trực thuộc Sở Nông lâm tỉnh Ban Giám đốc Trung tâm khuyến nông PTNT Phòng Hành Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng Khuyến Nông PTNT Phòng Đào tạo Và Tư vấn D.vụ Phòng Tài Sơ đồ 4.4 Bộ máy hệ thống tổ chức khuyến nông tỉnh Trung tâm Khuyến nông PTNT Có Giám đốc Phó Giám đốc phòng: Mỗi phòng có Trưởng phòng phó phòng cán phụ trách công tác kế hoạch - tài chính, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngành nghề Mỗi Phòng khuyến nông cấp tỉnh có biên chế người có trình độ cao đẳng đại học thuộc chuyên ngành nông, lâm - Về nhiệm vụ  Tổ chức hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường địa phương, đưa tiến khoa học công nghệ vào sản xuất theo kế hoạch Phòng Khuyến nông tỉnh Phối hợp với đơn vị chuyên môn, hội, đoàn địa phương thực kế hoạch chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp địa bàn tỉnh Xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan khảo sát, học tập mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu cao Chủ động nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ cho nông dân tạo mối liên kết doanh nghiệp với nông dân tiêu thụ nông sản Xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch công tác khuyến nôn hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý theo dõi, đôn đốc khuyến nông sở Xây dựng hỗ trợ Câu lạc khuyến nông, Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất hoạt động có hiệu Thông tin, báo cáo kịp thời tình hình thực khuyến nông, tình hình sản xuất nguyện vọng nông dân với Cục Khuyến nông Ủy ban nhân 21 c Cấp huyện Về cấu tổ chức trạm khuyến nông huyện: Ban lãnh đạo trạm khuyến nông huyện Bộ phận hành Bộ phận Kế hoạch – Tài Bộ phận Khuyến nông Khuyến nông viên sở Sơ đồ 4.5 Tổ chức máy trạm Khuyến nông huyện Trạm Khuyến nông huyện có Trưởng trạm phó trạm, cán phụ trách công tác kế hoạch - tài chính, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, ngành nghề Mỗi trạm khuyến nông cấp huyện có biên chế từ (5-7) người có trình độ cao đẳng đại học thuộc chuyên ngành nông, lâm, ngư nghiệp d Cấp Cần hoàn thiện nhiệm vụ tiêu chuẩn cho khuyến nông viên 4.4.2.2 Tăng cường nguồn lực phục vụ khuyến nông tổ chức nhà nước khuyến nông cấp - Tăng cường nguồn nhân lực - Nguồn lực tài vật chất 4.4.2.3 Hoàn thiện tổ chức hoạt độngkhuyến nông hệ thống khuyến nông cấp a Hoạt động xây dựng mô hình chuyển giao tiến kỹ thuật Cần xây dựng mô hình trình diễn để đáp ứng nhu cầu nông dân Đối tượng tập huấn’Thời gian bố trí lớp tập huấn, bố trí lớp tập huấn cho phù hợp Nội dung, chủ đề lớp tập huấn: Trước tổ chức tập huấn cần xác định nhu cầu người dân, vấn đề xúc mà người dân gặp phải chưa biết giải để xây dựng nội dung tập huấn, đa dạng hóa nội dung tập huấn Tập huấn viên: Nâng cao lực sư phạm, phương pháp kỹ khuyến nông thông qua lớp đào tạo phương pháp tập huấn có tham gia người dân b Tổ chức đào tạo tập huấn Tập huấn có tham gia, tập huấn qua mô hình; Đổi xây dựng mô hình trình diễn; Đổi phương pháp tổ chức tham quan; Trang bị phương pháp tiếp cận mới; Phát triển kỹ thuật có tham gia (Participatory Technology Development – PTD); Mở rộng lớp học đồng ruộng Xây dựng thực chương trình kế hoạch hóa gia đình Coi giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, xây dựng “xã hội học tập”, Đa dạng hóa nguồn lực cho giáo dục, tạo điều kiện để thành phần kinh tế, tầng lớp xã hội tham gia nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Huy động nguồn lực cho giáo dục theo hướng tăng ngân sách Nhà nước, khuyến khích đóng góp đa dạng hóa đóng góp nhân lực, vật lực, tài lực gia đình, đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân nước Ở Lào, ngân sách nhà nước dành cho Bộ Giáo dục năm tài 20062007 704.473,95 triệu Kip, chiếm 12,5% tổng ngân sách chi cho quan Trung ương Trong kế hoạch năm tài 2007 - 2008, số tương ứng 22 476.831,26 triệu Kip 7,9% Tuy nhiên, đến năm 2010, chi cho giáo dục tăng lên tới 17% Đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi… c Hợp tác quốc tế với tổ chức khuyến nông nước Tăng cường liên kết với đơn vị, quan nghiên cứu, đào tạo, đoàn thể doanh nghiệp nước Liên kết với doanh nghiệp nhằm cung cấp giống, vật tư tốt, kịp thời, đảm bảo chất lượng; đồng thời giúp nông dân ổn định đầu cho sản phẩm Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, huấn luyện, chuyển giao tiến khoa học – công nghệ để nâng cao trình độ sản xuất nông dân Đẩy mạnh công tác thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức nhân dân sản xuất nông nghiệp an toàn, tập trung, đại Đẩy mạnh hợp tác, liên kết quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu với nông dân vùng nguyên liệu công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, giống mới, công nghệ sau thu hoạch Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên Bộ tài Cục khuyến nông 4.2.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hoàn thiện sách khuyến nông + Về kiểm tra giám sát + Chính sách Khuyến nông PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn hệ thống tổ chưc khuyến nông Nhà nước cho thấy: hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước có vai trò quan trọng nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Hệ thống tổ chức Khuyến nông Nhà giữ vai trò chủ đạo hệ thống tổ chức khuyến nông khác Với nội dung nguyên tắc tổ chức hoạt động khuyến nông phát triển phát triển chịu tác động ảnh hưởng khác tùy thuộc vào điều kiện bối cảnh khác Tùy thuộc vào quốc gia mà vận dụng kinh nghiệm lựa chọn hệ thống tổ chức khuyến nông cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, sở vật chất quốc gia khác nên hoạt động khuyến nông với nội dung phong phú, động sáng tạo phải quản lý sử dụng cho có kết cao bền vững Nhìn chung hệ thống tổ chức Khuyến nông nhà nước tổ chức theo cấp: từ cấp Trung ương cấp địa phương là: tỉnh, huyện Mỗi cấp, quan khuyến nông tổ chức gắn liền với nhân lực, với chức nhiệm vụ nguồn lực vật chất, tài để thực chức nhiệm vụ Nội dung nghiên cứu Hệ thống tổ chức KNNN gồm: Nghiên cứu cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ Nghiên cứu Nguồn lực khuyến nông cấp phục vụ cho hoạt động khuyến nông.ở cấp có hiệu Có nhiều yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến Hệ thống tổ chức KNNN Luận án tình hình kinh nghiệm số nước giới Việt Nam Từ nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm tổ chức hệ thống khuyến nông nước tác giả rút số học kinh nghiệm hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước vận dụng hoàn thiện hệ thống KNNN Lào Từ đặc điểm Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào tỉnh chọn làm điểm điều tra: tỉnh Champasak; Borikhamxay; Ouđômxay Tác giả sử dụng cách tiếp cận chủ yếu dùng phương pháp nghiên cứu, hệ thống tiêu nghiên cứu phù hợp đáp ứng cho mục tiêu nội dung nghiên cứu đề 2) Qua nghiên cứu đánh giá, phân tích thực trạng hệ thống tổ chức KNNN Lào 23 có cấp Trung ương có Cục khuyến nông HTX; Ở cấp tỉnh có Phòng khuyến nông HTX, Ở Huyện có trạm khuyến nông huyện HTX, cấp có khuyến nông viên Số lượng cán khuyến nông HTX toàn nước Lào tính đến năm 2015 2093 người: Cấp tỉnh 429; Cấp huyện 841 người; Cấp 823 người Cục Khuyến nông HTX có 168 người (2015); nguồn nhân lực chưa ổn định Nguồn tài Lào sở vật chất phục vụ cho hoạt động khuyến nông bị hạn chế; hiệu hoạt động khuyến nông chưa cao Tuy vây, năm qua hệ thống khuyến nông nhà nước góp phần đẩy mạnh trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Lào đạt kết cao bền vững Tuy nguồn kinh phí năm 2015 phủ cấp 1.250 triệu kíp cho hoạt động hệ thống khuyến nông với 18 dự án khuyến nông thực góp vào cải thiện đời sống vật chất tinh thần nâng cao trình độ kỹ cán độ khuyến nông nông dân Lào ngày tốt Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước hoạt động khuyến nông cấp chịu ảnh hưởng yếu tố tác động đến kết hiệu Những yếu tố phân tích chi tiết công phu cụ thể có sở khoa học thực tiễn tiền đề cứu để đề nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước có tính khả thi phù hợp với điều kiện cụ thể nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thập kỷ tới 3) Để hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Lào năm tới tác giả đề xuất giải pháp chủ yếu là: - Hoàn thiện tổ chức khuyến nông nhà nước cấp (Về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; cấu tổ chức ) - Tăng cường nguồn lực phục vụ khuyến nông hệ thống khuyến nông cấp (từ Trung ương đến sở) - Hoàn thiện tổ chức hoạt động khuyến nông hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước (Tăng cường nguồn nhân lực: số lượng, kiến thức, kỹ ; Nguồn tài chính; Cơ sở vật chất ) - Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hoàn thiện sách khuyến nông Bộ Nông lâm nghiệp Lào đạo thực tốt giải pháp làm tảng khoa học thực tiễn góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn Lào đạt hiệu cao bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ 1) Nhà nước cần sớm ban hành chế sách khuyến nông.và phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước giai đoạn tới Cần bổ sung tăng thêm kinh phí hoạt động khuyến nông hàng năm cho Cục Khuyến nông PTNT Trung tâm khuyến nông PTNT tỉnh, huyện Bộ Nội vụ cân đối tổng biên chế để bổ sung biên chế cho đội ngũ khyến nông cục khuyến nông 2) UBND tỉnh sớm ban hành chế sách khuyến nông áp dụng địa tỉnh phê duyệt đề án hoàn thiện tổ chức khuyến nông Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào để thực Nghị định Chính phủ khuyến nông thực nhiệm vụ công tác khuyến nông Nhà nước cấp đạt hiệu 3) UBND tỉnh cấp bổ sung tăng thêm kinh phí hoạt động khuyến nông hàng năm cho Trung Tâm khuyến nông tỉnh Sở Nội vụ cân đối tổng biên chế để bổ sung biên chế cho đội ngũ cán khyến nông cấp tỉnh huyện… 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phạm Bảo Dương, KhamThieng PhomSaVath Đậu Thị Bích Hòai (2014) Nâng cao tính khả thi sách khuyến nông địa bàn Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển 12 (4) tr 610-618 KhamThieng PhomSaVath Nguyễn Tiến Mạnh (2015) Hoạt động khuyến nông Việt Nam học kinh nghiệm cho khuyến nông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (19) tr 41-44 KhamThieng PhomSaVath Phạm Bảo Dương (2016) Nâng cao lực đội ngũ cán khuyến nông tỉnh Champasak, CHDCND Lào Tạp chí Kinh tế Dự báo (02) tr 55-58 25 [...]... tài chính cho Hệ thống tổ chức khuyến nông Giải pháp hoàn thiện Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Nước CHDCND Lào Sơ đồ 3.1 Khung phân tích hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Ngoài việc nghiên cứu hệ thống tổ chu chức khuyến nông nhà nước ở Lào, chúng tôi tiến hành khảo sát sâu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tại 3 tỉnh.. .Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Nước CHDCND Lào Cơ sở lý luận và thực tiễn Thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Cơ sở lý luận Tổ chức khuyến nông cấp Trung ương 9 Cơ sở thực tiễn Thực trạng tổ chức hoạt động khuyến nông của tổ chức khuyến nông Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Yếu tố ảnh hưởng Chính sách khuyến nông. .. của hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước - Nhóm các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông 10 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 4.1.1 Lược sử hình thành, Các thành phần tham gia, nguyên tắc cơ bản của tổ chức hệ thống khuyến nông nhà nước Lào Năm 2001, Chính phủ Lào ban hành Nghị định về công tác khuyến. .. thiện hệ thống tổ chức KNNC ở nước CHDCND Lào 4.4.2.1 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông các cấp a Cấp Trung ương Cấp Trung ương Bộ Nông lâm Nghiệp Cục khuyến nông và PTNT Cấp tỉnh Sở Nông lâm Nghiệp Trung tâm khuyến nông và PTNT tỉnh Cấp huyện Phòng Nông lâm Nghiệp Trạm khuyến nông huyện Cấp bản Khuyến nông viên Khuyến nông tự nguyện Hộ nông dân Hộ nông dân Sơ đồ 4.3 Hệ thống tổ chức. .. các nguồn lực của hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 4.1.4.1 Nguồn lực của hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước cấp Trung ương a Nguồn nhân lưc Cán bộ cục khuyến nông và HTX nước CHDCND Lào có tổng số là 168 cán bộ với 139 cán bộ là Nam chiếm tỷ lệ 82,74% và 29 cán bộ là Nữ chiếm 17,26% (bảng 4.1) Bảng 4.1 Số lượng cán bộ khuyến nông, Cục khuyến nông và HTX năm 2015... có cơ sở khoa học và thực tiễn là tiền đề và căn cứu để đề ra các nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước có tính khả thi phù hợp với điều kiện cụ thể tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thập kỷ tới 3) Để hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước Lào trong những năm tới tác giả đề xuất các giải pháp chủ yếu đó là: - Hoàn thiện tổ chức khuyến nông nhà nước các... HTX tỉnh Cấp huyện Phòng Nông lâm Nghiệp Trạm KN và HTX huyện Cấp xã/bản Khuyến nông viên Khuyến nông tự nguyện Hộ nông dân Hộ nông dân Sơ đồ 4.1 Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước của Lào Hệ thống khuyến nông nhà nước lào đang đảm nhận hai chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là làm công tác tổ chức khuyến nông và mảng phụ trách công tác của HTX Đây là khó khăn lớn nhất của hệ thống này chưa thực sự đi... Năng lực cán bộ khuyến nông các cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã Tổ chức khuyến nông nhà nước cấp tỉnh Tổ chức đào tạo, tập huấn Tổ chức khuyến nông nhà nước cấp huyện Hoạt động thông tin tuyên truyền Sự phối hợp của các cấp và sự tham gia của nông dân, tổ chức nông dân Tổ chức khuyến nông nhà nước cấp xã Tư vấn dịch vụ khuyến nông Trình độ kỹ năng đào tạo tập huấn của cán bộ khuyến nông Hợp tác Quốc... và nội dung hoạt động khuyến nông (bổ sung thêm nội dung tư vấn, dịch vụ và hợp tác quốc tế về khuyến nông) ; mở rộng đối tượng tham gia và hưởng thụ khuyến nông Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào gồm có 4 cấp: Khuyến nông trung ương, khuyến nông tỉnh, khuyến nông, huyện, và khuyến nông cơ sở (Sơ đồ 4.1) Cấp Trung ương Bộ Nông lâm Nghiệp Cục khuyến nông và HTX Cấp tỉnh Sở Nông lâm Nghiệp Phòng... phương pháp nghiên cứu, hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp đáp ứng cho mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra 2) Qua nghiên cứu đánh giá, phân tích thực trạng hệ thống tổ chức KNNN ở Lào 23 có 4 cấp Trung ương có Cục khuyến nông và HTX; Ở cấp tỉnh có Phòng khuyến nông và HTX, Ở Huyện có trạm khuyến nông huyện và HTX, cấp bản có khuyến nông viên Số lượng cán bộ khuyến nông và HTX toàn nước Lào tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay