Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

179 160 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 02:20

Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoNghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM KHAMTHIENG PHOMSAVATH NGHIấN CU H THNG T CHC KHUYN NễNG NH NC NC CNG HềA DN CH NHN DN LO LUN N TIN S NH XUT BN I HC NễNG NGHIP - 2016 HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM KHAMTHIENG PHOMSAVATH NGHIấN CU H THNG T CHC KHUYN NễNG NH NC NC CNG HềA DN CH NHN DN LO Chuyờn ngnh: Kinh t nụng nghip Mó s: 62 62 01 15 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Bo Dng TS inh Vn ón NH XUT BN I HC NễNG NGHIP - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, cỏc kt qu nghiờn cu trỡnh by lun ỏn l trung thc, khỏch quan, cha tng bo v bt k mt hc v no Tụi xin cam oan rng mi s giỳp cho vic thc hin lun ỏn ó c cm n, cỏc ngun trớch dn cú ngun gc H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi lun ỏn KhamThieng PhomSaVath i LI CM N Tụi xin chõn thnh cm n Ban Giỏm c Hc vin Nụng nghip Vit Nam, Ban Qun lý o to, Ban lónh o Khoa Kinh t v Phỏt trin Nụng thụn v cỏc Thy/Cụ giỏo khoa Kinh t v Phỏt trin Nụng thụn, B mụn Kinh t Nụng nghip v Chớnh sỏch ó tn tỡnh giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu c bit, tụi xin by t long bit n sõu sc ti PGS.TS Phm Bo Dng, TS inh Vn ón ó tn tỡnh hng dn, ch nhng ý kin quý bỏu, giỳp tụi quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu v hon thnh lun ỏn Tụi xin chõn thnh cm n lónh o a phng v ngi dõn ti cỏc huyn, xó; Cc Khuyn nụng v Hp tỏc xó nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo v tnh: Ouddoomxay; Bolikhamxay; Champa th v cỏ nhõn ó ng viờn, giỳp tụi hon thnh lun ỏn ny H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi lun ỏn KhamThieng PhomSaVath ii MC LC Trang i Li cam oan Li cm n ii Mc lc iii Danh mc vit tt vi Danh mc bng vii Danh mc biu ix Danh mc s , biu ix Trớch yu lun ỏn x Thesis abstract xii Phn M u 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu ca ti 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu 1.4 Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 1.5 í ngha khoa hc v thc tin ca ti Phn Tng quan ti liu 2.1 C s lý lun v h thng t chc khuyn nụng nh nc 2.1.1 Mt s khỏi nim liờn quan n h thng t chc khuyn nụng Nh nc 2.1.2 Vai trũ ca khuyn nụng v h thng t chc khuyn nụng Nh nc 2.1.3 Ni dung nghiờn cu vờ h thng t chc khuyn nụng nh nc 14 2.1.4 Cỏc yu t nh hng n h thng t chc khuyn nụng nh nc 30 2.2 C s thc tin 32 2.2.1 H thng t chc khuyn nụng mt s nc trờn th gii 32 2.2.2 Nhng bi hc kinh nghim v H thng t chc khuyn nụng nh nc rỳt dng cho h thng khuyn nụng nh nc Lo 40 Phn Phng phỏp nghiờn cu 44 3.1 c im a bn nghiờn cu 44 3.1.1 c im c bn v iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi ca Lo 44 3.1.2 Khỏi quỏt a bn nghiờn cu 48 iii 3.2 Phng phỏp nghiờn cu 51 3.2.1 Phng phỏp tip cn v khung phõn tớch 51 3.2.2 Phng phỏp nghiờn cu 55 3.2.3 H thng ch tiờu nghiờn cu 59 Phn Kt qu nghiờn cu v tho lun 4.1 Thc trng h thng t chc khuyn nụng nh nc nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 4.1.1 62 Lc s hỡnh thnh, thnh phn tham gia, nguyờn tc c bn ca t chc h thng khuyn nụng nh nc Lo 4.1.2 64 C cu t chc ca h thng t chc khuyn nụng Nh nc nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 4.1.4 62 Chc trỏch, nhim v, quyn hn ca h thng t chc khuyn nụng Nh nc nc Cụng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 4.1.3 62 73 Thc trng cỏc ngun lc ca h thng t chc khuyn nụng Nh nc nc Cng hũa dõn ch Nhõn dõn Lo 77 4.1.5 Kt qu nghiờn cu ti tnh iu tra 81 4.2 Thc trng hot ng khuyn nụng ca h thng t chc khuyn nụng nh nc ti nc Cng ho Dõn ch Nhõn dõn Lo 86 4.2.1 Xõy dng mụ hỡnh v chuyn giao tin b k thut 86 4.2.2 T chc o to, hun 91 4.2.3 Hot ng thụng tin tuyờn truyn 95 4.2.4 T dch v khuyn nụng 96 4.2.5 Hp tỏc quc t 98 4.3 Phõn tớch cỏc yu t nh hng n h thng t chc khuyn nụng nh nc nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 104 4.3.1 nh hng ca Chớnh sỏch khuyn nụng ca Chớnh ph 104 4.3.2 nh hng ca iu kin v kinh t, xó hi vựng n h thng t chc khuyn nụng Lo 4.3.3 108 nh hng ca nng lc cỏn b khuyn nụng cỏc cp trung ng, tnh, huyn, bn 4.3.4 110 S phi hp ca cỏc cp, cỏc ngnh v s tham gia ca nụng dõn v cỏc t chc nụng dõn 117 iv 4.3.5 nh hng ca ngun lc ti chớnh i vi h thng t chc khuyn nụng Nh nc nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 4.4 118 nh hng v mt s gii phỏp hon thin h thng t chc khuyn nụng nh nc nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 121 4.4.1 nh hng 121 4.4.2 Mt s gii phỏp hon thin h thng t chc khuyn nụng nh nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 122 Phn Kt lun v kin ngh 148 5.1 Kt lun 148 5.2 Kin ngh 148 Danh mc cụng trỡnh ó cụng b cú liờn quan n lun ỏn 151 Ti liu tham kho 152 Ph lc 156 v DANH MC CH VIT TT Ch vit tt Ngha ting Vit CBKN CKN& HTX CNCKN CNH HH CP CTVKN VT HND HTX HTTCKNNN KHKT KN KNNN KNV LNT MH NCHDCNDL N CP NGO ODA NN&PTNT SLLT SLNTTS SXNN TBKT TDPTBQ TTKN TW UBND HTX TW Cỏn b khuyn nụng Cc Khuyn nụng v Hp tỏc xó Cụng ngh cao khuyn ng Cụng nghip húa Hin i húa Chớnh ph Cng tỏc viờn khuyn nụng n v tớnh Hi ng nhõn dõn Hp tỏc xó H thng t chc khuyn nụng Nh nc Khoa hc k thut Khuyn nụng Khuyn nụng nh nc Khuyn nụng viờn Lao ng nụng thụn Mụ hỡnh Nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Ngh nh Chớnh ph T chc phi chớnh ph (Non-Governmental Organization) H tr phỏt trin chớnh thc (Official Development Assistance) Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Sn lng lng thc Sn lng nuụi trng thy sn Sn xut nụng nghip Tin b k thut Tc phỏt trin bỡnh quõn Trung tõm khuyn nụng Trung ng U ban nhõn dõn Hp tỏc xó Trung ng vi DANH MC BNG TT Tờn bng Trang 3.1 S mu kho sỏt v h thng t chc khuyn nụng Lo 4.1 S lng cỏn b, cụng nhõn viờn khuyn nụng ca Cc Khuyn nụng v Hp tỏc xó Lo nm 2015 4.2 57 78 Thc trng trỡnh cỏn b khuyn nụng ti Cc Khuyn nụng v Hp tỏc xó Lo nm 2015 78 4.3 S lng cỏn b khuyn nụng cỏc cp Lo nm 2015 80 4.4 Tỡnh hỡnh cỏn b khuyn nụng cỏc cp phõn theo gii tớnh v loi cỏn b nm 2015 82 4.5 Cỏn b khuyn nụng theo trỡnh húa v hc nm 2015 83 4.6 Cỏn b khuyn nụng theo trỡnh chuyờn mụn o to nm 2015 83 4.7 Kinh phớ cho hot ng khuyn nụng ca Phũng khuyn nụng v Hp tỏc xó thuc Cc khuyn nụng v Hp tỏc xó nm 2015 85 4.8 Kinh phớ hot ng khuyn nụng ca tnh qua cỏc nm 2013 - 2015 87 4.9 S lng/ bn xõy dng mụ hỡnh lm mu v nụng nghip ca 03 tnh cỏc nm 2013 - 2015 4.10 88 Kinh phớ cho thc hin mụ hỡnh bn lm mu v sn xut nụng nghip ca tnh cỏc nm 2013 2015 4.11 89 Kt qu s lng/ bn lm mu v sn xut nụng nghip ti huyn ca tnh Champasack nm 2015 90 4.12 Kt qu xõy dng mụ hỡnh sn xut nụng nghip ti cỏc tnh nm 2015 90 4.13 Kt qu o to hun ti 03 tnh nm 2015 92 4.14 Kt qu o to hun v qun lý ti chớnh cho cỏn b c s nm 2015 93 4.15 Kt qu hun v qun lý qu dch v ti chớnh bn cho cỏn b c s nm 2015 93 4.16 Kt qu hun v trng trt tnh nm 2015 94 4.17 ỏnh giỏ kt qu hun cho nụng dõn ca t chc khuyn nụng cỏc cp nm 2015 95 4.18 Kt qu t dch v xõy dng mụ hỡnh ti tnh Champasc 97 4.19 Kt qu hp tỏc quc t v khuyn nụng Lo 98 vii 4.20 ỏnh giỏ ca Cỏn b khuyn nụng Trung ng v cỏc yu t nh hng n h thng t chc khuyn nụng 105 4.21 Phõn tớch SWOT ca cỏc hot ng khuyn nụng Lo 106 4.22 Thc trng s dng cỏc k nng hun ca cỏn b khuyn nụng cỏc cp ti tnh Champasak nm 2015 4.23 Thc trng s dng cỏc k nng hun ca cỏn b khuyn nụng cỏc cp ti Borikhamxay nm 2015 4.24 116 Kt qu ỏnh giỏ trỡnh cỏn b khuyn nụng c hun cỏc cp ca tnh Borikhamxay nm 2015 4.27 115 Kt qu ỏnh giỏ trỡnh cỏn b khuyn nụng c hun cỏc cp ca tnh Champasak nm 2015 4.26 114 Thc trng s dng cỏc k nng hun ca cỏn b khuyn nụng cỏc cp tnh Oudomxay nm 2015 4.25 113 116 Kt qu ỏnh giỏ cỏn b khuyn nụng c hun cỏc cp ti tnh Oudomxay nm 2015 117 viii 5.2 KIN NGH 1) Nh nc cn sm ban hnh c ch chớnh sỏch v khuyn nụng.v phờ duyt ỏn hon thin h thng t chc khuyn nụng nh nc nhng giai on ti Cn b sung tng thờm kinh phớ hot ng khuyn nụng hng nm cho Cc Khuyn nụng v PTNT cng nh cỏc Trung tõm khuyn nụng v PTNT cỏc tnh, huyn B Ni v cõn i tng biờn ch b sung biờn ch cho i ng cỏc b khyn nụng ca cc khuyn nụng 2) UBND tnh sm ban hnh c ch chớnh sỏch v khuyn nụng ỏp dng trờn a bn tnh v phờ duyt ỏn hon thin t chc khuyn nụng Nh nc nc Cng hũa dõn ch Nhõn dõn Lo thc hin ỳng Ngh nh ca Chớnh ph v khuyn nụng v thc hin nhim v cụng tỏc khuyn nụng Nh nc cỏc cp t hiu qu 3) UBND tnh cp b sung tng thờm kinh phớ hot ng khuyn nụng hng nm cho Trung Tõm khuyn nụng tnh S Ni v cõn i tng biờn ch b sung biờn ch cho i ng cỏn b khyn nụng cp tnh v huyn 150 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B Cể LIấN QUAN N LUN N Phm Bo Dng, KhamThieng PhomSaVath v u Th Bớch Hũai (2014) Nõng cao tớnh kh thi chớnh sỏch khuyn nụng trờn a bn H Ni Tp Khoa hc v Phỏt trin 12 (4) tr 610-618 KhamThieng PhomSaVath v Nguyn Tin Mnh (2015) Hot ng khuyn nụng Vit Nam bi hc kinh nghim cho khuyn nụng Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Tp Khoa hc phỏt trin nụng thụn Vit Nam (19) tr 41-44 KhamThieng PhomSaVath v Phm Bo Dng (2016) Nõng cao nng lc i ng cỏn b khuyn nụng ti tnh Champasak, CHDCND Lo Tp Kinh t v D bỏo (02) tr 55-58 151 TI LIU THAM KHO Ting Vit: B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn (2008) Bỏo cỏo tng kt hot ng khuyn nụng khuyn ng giai on 1993 2008 v nh hng hot ng giai on 2009 2020 H Ni B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn (2009) Bỏo cỏo tng kt hot ng khuyn nụng-khuyn ng quc gia giai on 1993 - 2008 v nh hng hot ng giai on 2009 - 2020 H Ni Chớnh ph (2010) Ngh nh s 02/2010/N-CP ngy 28/01/2010 ca Chớnh ph v khuyn nụng Cc Khuyn nụng Khuyờn lõm Vit Nam (2000) Ti liu hun khuyn nụng H Ni inh Vn ón (2008) Bi ging T chc cụng tỏc khuyn nụng H Ni inh Vn ón v Nguyn Vit ng (2009) Giỏo trỡnh Kinh t thng mi dch v NXB Nụng nghip, H Ni Kim Chung (2010) Phng phỏp khuyn nụng NXB Nụng nghip, H Ni Kim Chung (2012) Giỏo trỡnh t chc cụng tỏc khuyn nụng NXB Nụng nghip, H Ni George H Xinn (2005) Cm nang v cỏc phng phỏp tip cn khuyn nụng (Nguyn Tun Sn, Nguyn Th Dng Nga, Phm Hu Yờn Phng biờn dch) NXB Nụng nghip, H Ni 10 H Thỳy Hnh (2016) Hp tỏc quc t hng ti hi nhp Truy cp ngy 25/01/2016 ti http://m.nongnghiep.vn/hop-tac-quoc-te-huong-toi-hoi-nhappost157641.html 11 Nguyn Duy Hoan (2007) Giỏo trỡnh khuyn nụng NXB Nụng nghip, H Ni 12 Nguyn Vn Long (2006) Giỏo trỡnh khuyn nụng NXB Nụng nghip, H Ni 152 13 Phm Bo Dng (2012) Chớnh sỏch nghiờn cu, chuyn giao v ng dng tin b k thut: Chỡa khúa phỏt trin nụng nghip th k XXI NXB i hc Nụng nghip, H Ni 14 Phm Bo Dng (2013) i mi khuyn nụng: Kinh nghim quc t v gi ý chớnh sỏch cho Vit Nam Tp Kinh t v Phỏt trin (192) tr 72-79 15 Phm Võn ỡnh v Dng Vn Hiu (2009) Giỏo trỡnh chớnh sỏch nụng nụng nghip Nh xut bn Nụng nghip, H Ni 16 Phan Giang (2015) Tnh Xiờng Khong (Lo) tỡm hiu mụ hỡnh trng cam ti Qu Hp Truy cp ngy 25/01/2016 ti http://www.baonghean.vn/kinhte/201512/tinh-xieng-khoang-lao-tim-hieu-mo-hinh-trong-cam-tai-quy-hop2651425/ 17 Trn Vn H (1997) Khuyn nụng hc NXB Nụng nghip, H Ni 18 Trung tõm Khuyn nụng tnh Bc Giang (2013) Bỏo cỏo tng kt hot ng cụng tỏc khuyn nụng, thc trng h thng t chc KNNN nm 2013 19 Trung tõm Khuyn nụng thnh ph H Chớ Minh (2013) Bỏo cỏo tng kt hot ng cụng tỏc khuyn nụng, thc trng h thng t chc KNNN nm 2013 20 Trung tõm Khuyn nụng-Khuyn ng Qung Nam (2015) Khuyn nụng Qung Nam: Nhỡn li nm chng trỡnh Hp tỏc vi nc bn Lo Truy cp ngy 25/01/2016 ti http://www.khuyennongqnam.gov.vn /Default.aspx?tabid=109 &NewsViews=479 21 Trung tõm T in hc (2015) T in ting Vit Truy cp ngy 25/01/2016 ti http://www.vietlex.com/ 22 Vin Khoa hc Nụng nghip Vit Nam (2013) Ký tha thun hp tỏc vi Lo lnh vc nụng nghip Truy cp ngy 25/01/2016 ti http://www.vaas.org.vn/ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-lao-trong-l inh-vuc-nongnghiep-a6586.html 23 V Vn Lit (1999) Bi ging khuyn nụng HNN I H Ni Ting Lo: 24 Cc Khuyn nụng v Hp tỏc xó Lo (2016) Bỏo cỏo tng kt nm 2015 25 Cc Thng kờ Quc gia Lo (2015) Bỏo cỏo thng kờ nm 2014 153 26 Trung tõm Thng kờ tnh Bolikhamxay (2015) Bỏo cỏo thng kờ nm 2014 27 Trung tõm Thng kờ tnh Champasak (2015) Bỏo cỏo thng kờ nm 2014 28 Trung tõm Thng kờ tnh Oudomxay (2015) Bỏo cỏo thng kờ nm 2014 Ting Anh: 29 Axinn G.H (1985) Systems of agricultural extension In Education for agriculture Proceeding of the symposium on education for agriculture Manila International Rice Research Institur 30 Benor D and J.Q Harrison (1977) Agricultural extension: The training and visit system Washington, World Bank 31 Blankenburg P Von (1982) The training and visit system in agricultural extension a review of first experiences Quart J Int Agriculture 21 pp 6-25 32 Hu R., J Huang and K Z Chen (2012) The public Agricultural Extension System in China: Development and Reform Background Paper prepared for the Roundtable Consultation on Agricultural Extention Beijing, 15-17 March 2012 33 IFAD (1986) The Womens extension programme In Yemen Arab Republic, Southem Uplands rural pioneer women development project, formulation mission (annex 2), 47/86 IF YEM 25 Rome 34 Marsh S P and D J Pannell (2000) Agricultural extension policy in Australia: the good, the bad and the misguided The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics (22) 35 Oakley P and C Garforth (1985) Guide to extension training Rome FAO 36 Ogura T (1963) Agricultural development in modern Japan Tokyo, Japan FAO Association 37 Oxfarm (2014) Agricultural Extension and Poverty Reduction: Strategic choices in ethnic minority communities Retrieved on 20, September, 2015 at https://vietnam.oxfam.org/policy_paper/agricultural-extension-and-pov erty -reduction 154 38 Pickering D.C (1987) An overview of agricultural extension its linkages with farm research and the farmer the World Bank experience J extension systems Vol (1) pp 4-12 39 Sanders H C (1966) The cooperative extension service Englewood Cliffs: Prentice Hall 40 Vanessa S (1997) Farmer-led extension Intermediate Technology, London 41 Suzuki S (2004) Agricultural Extension in Japan, TUA 42 Swanson B E (1984) Agricultural extension: a reference manual (2nd edition) Rome, FAO 43 Van den Ban A W and H S Hawkins (1998) Agricultural Extension Wiley-Blackwell 2nd edition 1996 155 PH LC PHIU KHO ST, NH GI HOT NG KHUYN NễNG (Dựng hi cỏn b khuyn nụng v ngi dõn) I, Phn thụng tin chung v i tng kho sỏt H v tờn ngi c phng vn: tui Chc v (nu cú): n v cụng tỏc: Trỡnh chuyờn mụn: S nm kinh nghip cụng tỏc: II, Thụng tin kho sỏt ỏnh giỏ Hot ng khuyn nụng S Ni dung Mc ỏnh giỏ TT Tt Tp hun, o to Xõy dng mụ hỡnh KN Thụng tin tuyờn truyn T dch v Trung bỡnh Kh nng ỏp ng nhu cu ca khuyn nụng - ỏp ng nhu cu thc t - Khụng ỏp ng c nhu cu - ỏp ng c lý thuyt nhng khụng ỏp ng nhu cu thc t Kinh phớ u t cho khuyn nụng - ỏp ng nhu cu - Cha ỏp ng nhu cu - Cũn quỏ ớt S cn thit cú Trm khuyn nụng - Cn thit - Rt cn thit - Khụng cn thit Cp qun lý (quan h) ca Trm khuyn nụng - Trc thuc Trung tõm khuyn nụng cp tnh - Trc thuc UBND cp huyn - Trc thuc phũng cp huyn 156 Kộm * í kin xut - Gi nguyờn - Thay i (Qun lý theo ngnh dc Qun lý theo cp) S lng cỏn b khuyn nụng Trm - Nhiu - Cũn thiu - Va - Rt thiu S lng khuyn nụng viờn xó - Nhiu - Va - Cũn thiu - Rt thiu Cng tỏc viờn khuyn nụng thụn bn - ó cú - Cha cú - Cn thit cú ỏnh giỏ v nng lc cỏn b khuyn nụng v hot ng ca h Mc ỏnh giỏ S Ni dung TT Tt Trỡnh chuyờn mụn Phng phỏp khuyn nụng S nhit tỡnh nng ng Mc cn thit Mc d hiu em li hiu qu cho ngi dõn Trung bỡnh Yu 10 Ph cp cho Khuyn nụng viờn v Cng tỏc viờn khuyn nụng - ó cú - Cha cú - Cũn thp - Rt thp 11 Mt s cõu hi phng theo nh tớnh i vi cỏn b v nụng dõn: Xin cỏm n s hp tỏc giỳp ca ụng (b) / Ngy thỏng nm 2015 Ngi c iu tra (Ký, h tờn 157 Phiếu vấn hộ gia èNH NễNG DN (Phục vụ đề tài: Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước nước cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào I Thông tin chung hộ điều tra Họ tên chủ h tuổi Trình độ văn hóa: trình độ chuyên môn (nếu có ghi rõ) Địa chỉ: Xã/bn: Huyện Tỉnh Số nhân khẩu: .trong Nam .Nữ Số lao động làm việc Người Tổng thu nhập năm 2012 là: .Trong thu từ nông nghiệp Tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2010 2012 hộ: Diện tích/số Diễn giải Đvt lượng 2014 2015 I- Trồng trọt Lúa Ngô Lạc Đậu tương Rau Cỏ II Chăn nuôi Lợn Gia cầm Cá Bò sữa Bò thịt Ong 158 Năng suất 2014 2015 Sản lượng 2014 2015 II Trong thời gian vừa qua Ông (bà) tham gia nội dung khuyến nông Sự nhận biết hộ khuyến nông (KN) + Hộ có biết KN không? Có biết Không biết Những kỹ thuật Hộ tiếp thu áp dụng từ nguồn nào? + Cán khuyến nông, khuyến nông + Đài, + Họ hàng, chòm xóm + Sách báo + Internet + Nguồn thông tin đại chúng khác Các hoạt động khuyến nông, khuyến nụng mà hộ đợc tham gia Ngành/Lĩnh vực Xây dựng mô hình Tập huấn kỹ thuật Thăm đồng Hội thảo đầu bờ Liên hệ tiêu thụ SP cho nông dân Tập huấn thị trường Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Khác (ghi rõ) III Nhu cầu tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ Về tập huấn, đào tạo - Ông(bà) tham gia lớp tập huấn do: + Được mời + Do đăng ký + Tự đến - Hộ có muốn tham gia lớp tập huấn, đào tạo KN không? + Có + Không + Có đợc mà không đợc - Nội dung đào tạo, tập huấn mà hộ mong muốn ? + Trồng trọt 159 Cung ứng vật tư đầu vào + Chăn nuôi + Nuôi trồng thủy sản + Tư vấn dịch vụ + Thông tin giá thị trường + Khác - Số lần tập huấn đào tạo TB/1năm - Nội dung lớp tập huấn, đào tạo mà hộ tham dự có cần thiết hiệu với hộ không? + Bình thường + Không cần thiết + Cần thiết + Rất cần thiết - Nội dung tập huấn, đào tạo có rễ tiếp thu áp dụng hay không? + Rễ áp dụng + Khó áp dụng + Bình thường - Nội dung cần thiết với sản xuất hộ - Hộ cho ý kiến để việc đào tạo đợc thiết thực hiệu Hoạt động thông tin tuyên truyền - Các hoạt động thông tin tuyên truyền KN mà hộ đợc tiếp cận qua nguồn thông tin nào? Không Dễ Khó Không Thường Hấp Nguồn thông tin Có Không thường tiếp tiếp hấp xuyên dẫn xuyên cận cận dẫn - Truyền hình - Loa truyền - Sách, báo chí - Bản tin khuyến nông - Internet - Thông tin khuyến nông - Nguồn khác 160 - Những thông tin mà hộ cho cần thiết với cần tìm hiểu thêm? + Kỹ thuật sản xuất +Thông tin giá thị trường + Các mô hình sản xuất giỏi + Chính sách Nhà nước + Thông tin khác Hoạt động mô hình trình diễn - Các mô hình trình diễn khuyến nông mà hộ biết: - Hộ có áp dụng mô hình không? - Vì hộ áp dụng ? T vấn dịch vụ - Những dịch vụ mà Ông (bà) cần Khuyến nông cung cấp? + Giống, thiết bị, vật tư + Dịch vụ kỹ thuật + Tư vấn thị trường, giá nông sản + Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm + Tư vấn sản xuất gắn với tiêu thụ + Tư vấn số lượng sản xuất thị trường IV- Mức độ tham gia hộ vào thị trường ý kiến hộ KN nay? - Ông bà có mua hay bán nông sản hay không? + Mua Có Không + Bán Có Không Nếu bán bán khoảng % nông sản hộ sản xuất ra: - Khi sản xuất nông sản hộ bán theo hình thức nào? + Mang chợ bán lẻ + Bán cho t thơng gom + Bán cho DN thu mua tập chung địa bàn + Bán theo hợp đồng từ trước + Bán theo hình thức khác - Hộ đợc tổ chức KN cung cấp hoạt động tư vấn, dịch vụ để giúp hộ tham gia vào thị trường ? + Được cung cấp thông tin giá thị trường + Tập huấn kiến thức thị trường + Được tư vấn, dịch vụ giống, thiết bị vật tư 161 + Tư vấn kỹ thuật theo yêu cầu hộ + Tư vấn tiêu thụ sản phẩm nông sản + Liên hệ với DN giúp hộ tiêu thụ sản phẩm + Liên kết với DN cung ứng giống, vật tư cho hộ + Các hoạt động khác: - Những hoạt động khuyến nông, khuyến ng quan trọng để giúp hộ sản xuất mua, bán sản phẩm đợc thuận lợi? - Ông bà đánh giá nh cán khuyến nông hoạt động họ việc giúp hộ tham gia tiếp cận sản xuất tiêu thụ sản phẩm? Chỉ tiêu đánh giá Tốt (TBVTV) K m Theo hộ nguyên nhân km gì? Trình độ chuyên môn Phương pháp khuyến nông nhiệt tình động Mức độ cần thiết Mức độ rễ hiểu Đem lại hiệu cho hộ V- Mong muốn hộ quan điểm hộ tổ chức khuyến nông nhà nước theo chế thị trường Mong muốn hộ h thng t chc khuyn nụng Lào - Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp hộ để sản xuất có hiệu hộ có mong muốn hoạt động KN ? + Tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản + Đợc học tập tham quan mô hình trình diễn cụ thể + Học tập mô hình làm ăn có hiệu + Đợc tư vấn, dịch vụ tiêu thụ sản phẩm + Đợc tư vấn thường xuyên thông tin giá thị trường + Thông tin Kỹ thuật tiến 162 + Ký kết hợp đồng với DN giúp hộ tiêu thụ sản phẩm + Tìm đầu ổn định cho sản phẩm + Khuyến cáo giá cả, số lượng sản xuất kỹ thuật sản xuất + Mong muốn khác Quan điểm hộ hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước? - Theo hộ tổ chức giúp hộ tham gia vào hoạt động khuyến nông Lào? + Tổ chức khuyến nông + Hợp tác xã dịch vụ NN + Hội nông dân + Hội phụ nữ + Họ hàng + Nhóm nông dân tự thành lập + Doanh nghiệp + Người bán buôn + Người bán lẻ + Tổ chức khác - Ông (Bà) có sẵn sàng chi trả khoản chi phí phù hợp cho hoạt động khuyến nông để tổ chức giúp hộ việc sản xuất, kinh doanh phù hợp có hiệu chế thị trường hay không? + Có + Không - Nếu có hình thức chi trả nên nào? + Trả trực tiếp cho cán KN, KN theo thỏa thuận + Trả cho tổ chức KN, KN theo quy định + Trả theo % sản phẩm thu cụ thể % sản phẩm thu đợc + Trả theo hình thức khác (ghi rõ) 163 - Bảng dới số ý kiến khuyến nông xin ông, bà cho biết quan điểm ý kiến (Xin ông, bà đánh dấu vào ô lựa trọn theo mức tán thành ý kiến cao thấp STT Mức độ tán ý kiến khuyến nông thành 1 10 KN tập chung chủ yếu vào việc hướng dẫn kỹ thuật làm tăng số lựơng mà cha hướng dẫn nông dân cách kinh doanh phù hợp với thị trường KN nên giúp người nông dân việc tiếp cận thường xuyên với thông tin giá tình hình sản xuất thị trường KN giúp người nông dân nên sản xuất cây, gì? với số lượng bao nhiêu? để đem lại hiệu cao nhất? CBKN, nên hướng dẫn người nông dân sản xuất sản phẩm có giá trị cao KN, nên giúp người nông dân việc tiêu thụ sản phẩm KN giúp người nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Tôi muốn CBKN xã, huyện, tnh dạy cách sản xuất quy mô lớn, sản xuất hng húa CBKN nên làm sát với nông dân thay tập huấn lý thuyết Tài liệu khuyến nông sơ sài thông tin, hình ảnh, chưa cụ thể thông tin cần truyền đạt Trước sản xuất nông dân cần biết nhiều thị trường nông sản, thị trường vật tư, thiết bị đầu vào cho sản xuất Xin trân trng cảm ơn Ông(bà) giành thời gian trả lời vấn! Ngày tháng năm 2015 Ngi c iu tra (Ký, h tờn) 164 [...]... từ đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Lào + Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước + Đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Lào + Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở lựa chọn phương pháp... nông nhà nước ở Lào trong những năm tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 1) Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào gồm 4 cấp: TW, tỉnh, huyện, bản cụ thể: Hệ thống tổ chức khuyến nông ở cấp Trung ương: Cục khuyến 3 nông và hợp tác xã (HTX) Phòng khuyến nông. .. về tổ chức, hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước; đặc điểm của hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước; nội dung hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước với 2 phần chủ yếu: i) Tổ chức khuyến nông nhà nước (tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ); Nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật; Sự phối kết hợp giữa hệ thống tổ chức tổ chức khuyến nông ii) Tổ chức hoạt động khuyến nông: Chuyển giao/xây... tích hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước 54 4.1 Cơ cấu tổ chức khuyến nông nhà nước của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 74 4.2 Cục Khuyến nông và Hợp tác xã 75 4.3 Cơ cấu tổ chức Phòng Khuyến nông và Hợp tác xã 76 4.4 Bộ máy quản lý trạm khuyến nông và hợp tác xã cấp huyện 76 4.5 Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước của Lào 123 4.6 Bộ máy tổ chức khuyến nông tỉnh 130 4.7 Tổ chức bộ máy trạm khuyến. .. triển nông nghiệp và nông thôn, rất cần có sự trợ giúp từ hệ thống khuyến nông trong và ngoài nước Sự giúp đỡ đó chính là từ các tổ chức, các cơ quan Nhà nước, trong đó chủ yếu là hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã chính thức thành lập năm 2001 và đi vào hoạt động Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào ra đời trên cơ sở hoạt... pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong những năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Lào - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông. .. Cục Khuyến nông và Hợp tác xã Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2015 4.2 110 Trình độ chuyên môn cán bộ Cục Khuyến nông và Hợp tác xã Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2015 111 DANH MỤC SƠ ĐỒ TT Tên sơ đồ Trang 2.1 Vai trò cầu nối khuyến nông 9 2.2 Cầu nối khuyến nông giữa nghiên cứu với nông dân 10 2.3 Hệ thống tổ chức khuyến nông Nhà nước 37 3.1 Sơ đồ hành chính ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. .. dịch vụ khuyến nông; Quan hệ hợp tác quốc tế về khuyến nông Phân tích Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống khuyến nông Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn hệ thống tổ chức khuyến nông ở một số nước trên thế giới nhất là ở Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng hoàn thiện cho hệ thống tổ x chức khuyến nông nhà nước ở Lào Tác giả đã đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Lào với 2... khuyến nông huyện 132 ix TRÍCH YẾU LUẬN ÁN Tên tác giả: KhamThieng Phomsavath Tên Luận án: Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62.62.01.15 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, ... thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào từ Trung ương đến tỉnh, huyện, bản Đánh giá nội dung tổ chức hoạt động khuyến nông của hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước Lào Phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước và hoạt động khuyến nông ở Lào Đánh giá của lãnh đạo các cấp từ trung ương, tỉnh, huyện, cán bộ khuyến nông và người dân về những đóng góp của hệ thống tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nghiên cứu hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay