Bài tập hợp ngữ, assembly có lời giải

15 328 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 01:22

Bài tập về hợp ngữ, có lời giải dành cho các bạn muốn tìm hiểu ngôn ngữ phi cấu trúc, một ngôn ngữ giao tiếp với máy. Ngôn ngữ dành cho các bạn tập tư duy cao. Đại học Quang Trung Quy Nhơn. Bài tập có lời giải hợp ngữ, assembly Đại học Quang Trung Môn Assembly – Hợp ngữ Bài 1: Cộng Trừ Nhân Chia MODEL SMALL DATA S1 DB 0AH,0DH,'Nhap so a:$' S2 DB 0AH,0DH,'Nhap so b:$' S3 DB 0AH,0DH,'Tich axb la:$' S4 DB 0AH,0DH,'Hieu a/b la:$' S5 DB 0AH,0DH,'Tong a+b la:$' S6 DB 0AH,0DH,'Nhan phim bat ki ket thuc $' S7 DB 0AH,0DH,'NHAP SAI NHAP LAI$' CODE MOV AX,@DATA MOV DS,AX NHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S1 INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV BL,AL MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,1 INT 21H CALL KTSO SUB BL,30H SUB AL,30H ADD BL,AL ADD BL,30H MOV AH,9 LEA DX,S5 INT 21H MOV DL,BL MOV AH,2 INT 21H JMP THOAT KTSO: CMP AL,30H JL TBLOI CMP AL,39H JG TBLOI TBLOI: MOV AH,9 LEA DX,S7 INT 21H JMP NHAPSO THOAT: MOV AH,9 LEA DX,S6 INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H END Bài 2: In số lớn 10 MODEL SMALL DATA S1 DB 'SO CO LAP DUOC LA:$' CODE MOV AX,@DATA MOV DS,AX MOV CL,0 MOV BL,0 LAP: INC CL CMP CL,50 JL LAP JMP THOAT THOAT: MOV AH,9 LEA DX,S1 INT 21H ;In so > 10 ;KT > 10 thi -10 de in so LONHON: SUB CL,10 INC BL CMP CL,10 JGE LONHON ;xuat so hang chuc MOV AH,2 MOV DL,BL ADD DL,30h INT 21H ;xuat so hang don vi MOV DL,CL ADD DL,30H INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H END Bài : kiểm tra số n nhập chẵn hay lẽ ;nhap vao so n, kiem tra so n chan hay le MODEL SMALL DATA S1 DB 0AH,0DH,'Nhap so bat ky: $' S2 DB 0AH,0DH,'So vua nhap la so LE $' S3 DB 0AH,0DH,'So vua nhap la so CHAN $' S4 DB 0AH,0DH,'Loi nhap so lieu Vui long nhap so! $' S5 DB 0AH,0DH,'Nhan phim bat ky de ket thuc! $' CODE MOV AX,@DATA MOV DS,AX NHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S1 INT 21H MOV AH,1 INT 21H CMP AL,30H JL TBLOINHAPSO CMP AL,39H JG TBLOINHAPSO SUB AL,30H MOV BL,AL MOV CL,0 ;Lay so vua nhap dem chia cho 2, de tim so du gan vao BL CMP BL,0 JE SOCHAN LAPCHIA: SUB BL,2 CMP BL,2 JGE LAPCHIA ;So sanh so du BL voi CMP BL,0 JE SOCHAN JMP SOLE SOLE: MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H JMP THOAT SOCHAN: MOV AH,9 LEA DX,S3 INT 21H JMP THOAT TBLOINHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S4 INT 21H JMP NHAPSO THOAT: MOV AH,9 LEA DX,S5 INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H END Bài 4: Nhập số in tổng ;nhap so, in tong so vua nhap MODEL SMALL DATA S1 DB 0AH,0DH,'Nhap so: $' S2 DB 0AH,0DH,'Tong so ban vua nhap= $' S3 DB 0AH,0DH,'Nhap phim de ket thuc chuong trinh!$' S4 DB 0AH,0DH,'Loi nhap so lieu Vui long nhap so!!! $' CODE MOV AX,@DATA MOV DS,AX NHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S1 INT 21H ;Gan gia tri khoi dau cho cac bien MOV CL,1 MOV BL,0 NHAP5SO: MOV AH,1 INT 21H INC CL ;Xu ly nhap sai so CMP AL,30H JL TBLOINHAPSO CMP AL,39H JG TBLOINHAPSO ; SUB AL,30H ADD BL,AL ; Cong don vao BL de tinh tong CMP CL,5 JLE NHAP5SO CMP BL,10 ;Neu BL=10 thi chay LONHON MOV CL,0 JGE LONHON INSO: MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,2 MOV DL,BL ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT LONHON: SUB BL,10 INC CL CMP BL,10 JGE LONHON MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H ;in chu so hang chuc CL MOV AH,2 MOV DL,CL ADD DL,30H INT 21H ;in chu so hang don vi BL MOV DL,BL ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT TBLOINHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S4 INT 21H JMP NHAPSO THOAT: MOV AH,9 LEA DX,S3 INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H END Bài : Nhập 10 số có số lẻ ;nhap 10 so, co bao nhieu so le? MODEL SMALL DATA S1 DB 0AH,0DH,'Nhap 10 so: $' S2 DB 0AH,0DH,'Tong so LE 10 so vua nhap la: $' S3 DB 0AH,0DH,'Nhap phim de ket thuc chuong trinh!$' S4 DB 0AH,0DH,'Loi nhap so lieu Vui long nhap 10 so!!! $' CODE MOV AX,@DATA MOV DS,AX NHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S1 INT 21H ;Gan gia tri khoi dau cho cac bien MOV CL,1 MOV BL,0 NHAP10SO: MOV AH,1 INT 21H INC CL ;Xu ly nhap sai so CMP AL,30H JL TBLOINHAPSO CMP AL,39H JG TBLOINHAPSO ; SUB AL,30H ;Neu so nhap vao so 0, chi nhap 10 so 0, quy uoc so la so CHAN CMP AL,0 JE ALL0 ;Neu so nhap vao so 1, chi nhap 10 so CMP AL,1 JE ALL1 ;Nguoc lai voi cac so #0, #1 LAPCHIA: SUB AL,2 CMP AL,2 JGE LAPCHIA ADD BL,AL CMP CL,10 JLE NHAP10SO CMP BL,10 JGE LONHON MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,2 MOV DL,BL ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT ALL0: ADD BL,0 CMP CL,10 JLE NHAP10SO MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,2 MOV DL,BL ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT ALL1: ADD BL,1 CMP CL,10 JLE NHAP10SO CMP BL,10 JGE LONHON MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,2 MOV DL,BL ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT LONHON: MOV AH,9 LEA DX,S2 INT 21H MOV AH,2 MOV DL,'1' INT 21H MOV DL,BL SUB DL,10 ADD DL,30H INT 21H JMP THOAT TBLOINHAPSO: MOV AH,9 LEA DX,S4 INT 21H JMP NHAPSO THOAT: MOV AH,9 LEA DX,S3 INT 21H MOV AH,1 INT 21H MOV AH,4CH INT 21H END
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập hợp ngữ, assembly có lời giải, Bài tập hợp ngữ, assembly có lời giải, Bài tập hợp ngữ, assembly có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay