HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI,

25 182 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 01:11

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘILUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾHÀ NỘI,HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘILUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾHÀ NỘI,HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘILUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾHÀ NỘI,HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘILUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾHÀ NỘI, 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sách hướng tới hỗ trợ người nghèo đối tượng sách khác vượt qua khó khăn, trở ngại sống, từ vươn lên thoát nghèo cách bền vững, tín dụng ưu đãi sách Đảng, Nhà nước lựa chọn ưu tiên thực Các sách tín dụng ưu đãi không ngừng hoàn thiện theo hướng bám sát thay đổi kinh tế xã hội nhu cầu thiết thực người nghèo Để đưa ưu đãi Đảng, Nhà nước tới người nghèo đối tượng sách khác cách kịp thời, đối tượng có hiệu quả, Chính phủ định thành lập NHCSXH vào năm 2002 sở Ngân hàng phục vụ người nghèo trước Trải qua gần 13 năm hoạt động, với mục tiêu đưa sách tín dụng ưu đãi Đảng, Nhà nước tới người nghèo đối tượng sách khác, khẳng định đắn, phù hợp kịp thời sách tín dụng ưu đãi Để có thành công đó, đạo đắn, quan tâm sát Đảng, Nhà nước có nỗ lực không ngừng tập thể cán NHCSXH công tác quản lý tín dụng sách Từ thành lập tới nay, NHCSXH không ngừng nghiên cứu đưa vào thực tiễn mô hình quản lý mới, áp dụng phương thức cấp tín dụng phù hợp với điều kiện khách hàng, phối hợp chặt chẽ ngân hàng tổ chức trị - xã hội, đổi hệ thống văn bản, sách, quy trình hoạt động phạm vi toàn hệ thống cho phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn, hướng tới giải nhu cầu vốn tín dụng cho hàng chục triệu khách hàng Dù vậy, trình hoạt động, đặc biệt công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH phát sinh số tồn tại, hạn chế nguồn vốn thực chương trình tín dụng sách chưa đáp ứng nhu cầu thực tế người vay; công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo đối tượng sách chưa xác, kịp thời; tín dụng chưa gắn với việc hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hiệu sử dụng vốn vay số nhóm đối tượng khách hàng thấp; nợ xấu thấp lại tăng cao số địa phương… Để phù hợp với giai đoạn phát triển mới, phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua, Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, NHCSXH cần phải tiếp tục nâng cao lực hoạt động tất phương diện, cần đăc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện phát triển công tác quản lý tín dụng sách mang tính đặc thù hoạt động tín dụng sách Ngân hàng đảm nhiệm Ngoài ra, hướng tới việc thực chiến lược phát triển NHCSXH tới năm 2020, cần có đánh giá sâu sắc thực trạng công tác quản lý tín dụng sách ngân hàng có khuyến nghị sách phù hợp để nâng cao hiệu công tác Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn chủ đề “Hoàn thiện công tác quản lý tín dụng sách Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam” làm chủ đề nghiên cứu cho luận án Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong nghiên cứu quản lý tín dụng sách NHCSXH lẫn tín dụng cho mục tiêu giảm nghèo Việt Nam thiếu nghiên cứu chuyên sâu, từ lý thuyết đến thực tiễn công tác quản lý tín dụng sách Cụ thể sau: Thứ nhất, chưa làm rõ khái niệm, đặc điểm tín dụng sách Thứ hai, chưa đưa khái niệm, mục tiêu, nội dung công cụ tín dụng sách nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tín dụng sách Thứ ba, chưa phân tích thực trạng công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH Việt Nam phương diện mô hình tổ chức, quản trị điều hành, nội dung công cụ quản lý tín dụng sách Cũng vậy, nghiên cứu chưa thành công, tồn đặc biệt nguyên nhân tồn để có giải pháp xử lý cụ thể Thứ tư, chưa đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hỗ trợ công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH phù hợp với định hướng giảm ngheo sách tín dụng Đảng, Nhà nước 3 Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ sở lý luận tín dụng sách, công tác quản lý tín dụng sách, nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tín dụng sách Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH phương diện mô hình tổ chức, quản trị điều hành, nội dung công cụ quản lý tín dụng sách Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH phù hợp với định hướng giảm ngheo sách tín dụng Đảng, Nhà nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng sách công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH Phạm vi nghiên cứu: Thực tiễn Việt Nam từ năm 2002 đến 2015 kinh nghiệm số quốc gia giới Ấn Độ, Indonesia Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu Ngoài phương pháp triết học biện chứng vật lịch sử thường sử dụng nghiên cứu khoa học nói chung, luận án vận dụng phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích - tổng hợp, diễn dịch, quy nạp Bên cạnh đó, chuyên đề sử dụng sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để làm tăng thêm tính trực quan thuyết phục Nguồn số liệu sử dụng luận án tác giả thu thập từ báo cáo thường niên NHCSXH Tổng cục thống kê Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, Luận án gồm chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH 1.1.1 Khái niệm tín dụng sách “Tín dụng sách cho đối tượng sách việc sử dụng nguồn lực tài Nhà nước huy động, cho người nghèo đối tượng sách khác vay vốn với ưu đãi so với tín dụng thông thường, để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh tiêu dùng, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội” 1.1.2 Đặc điểm tín dụng sách Thứ nhất, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hoạt động nông nghiệp Thứ hai, đa dạng đối tượng tài trợ vốn Thứ ba, chi phí cấp tín dụng mức cao Thứ tư, sở liệu người nghèo khoản tín dụng cho nhóm đối tượng thường thiếu hụt yếu chất lượng Thứ năm, trình độ quản lý tài người nghèo đối tượng sách khác không cao nên việc sử dụng vốn vay cho hiệu lúc đạt Thứ sáu, đối tượng sách không sở hữu nhiều tài sản đáp ứng tiêu chuẩn thông thường tổ chức tín dụng tài sản bảo đảm Thứ bảy, phải phối hợp với nguồn lực xã hội nói chung nguồn lực nhà nước nói riêng để giúp họ phát triển toàn diện, qua thoát nghèo cách bền vững Thứ tám, tín dụng sách cho người nghèo đối tượng sách khác thường triển khai qua hình thức cho vay theo nhóm hay cho vay gắn kết trách nhiệm 1.1.3 Vai trò tín dụng sách Thứ nhất, giúp đối tượng sách vượt qua yếu tố cản trở họ với công thoát nghèo, thoát khỏi khó khăn thường nhật sống sinh hoạt lao động 5 Thứ hai, giúp đối tượng sách vay từ tổ chức, cá nhân cho vay nặng lãi với mức lãi suất cao Thứ ba, giúp đối tượng sách nâng cao khả tiếp cận thị trường Thứ tư, giúp đối tượng sách nâng cao đời sống văn hóa, góp phần giải bất ổn đời sống họ Thứ năm, giúp chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, góp phần thực phân công lại lao động xã hội Thứ sáu, đóng vai trò quan trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội Nhà nước 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm quản lý tín dụng sách “Công tác quản lý tín dụng sách tập hợp quy trình phương thức quản lý từ việc ban hành sách tín dụng đến mô hình quản trị điều hành; phương thức điều hành quản lý vốn vay nhằm tạo nguồn lực cao (bao gồm ngồn nhân lực nguồn lực tài chính); tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng ngân hàng đến với đối tượng thụ hưởng với chi phí quản lý thấp nhất, kịp thời, thủ tục đơn giản thuận tiện đồng thời bảo đảm hoạt động tín dụng có tính an toàn hiệu quả” 1.2.2 Mục tiêu quản lý tín dụng sách Thứ nhất, giúp người nghèo đối tượng sách khác vượt qua khó khăn Thứ hai, giúp ngân hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng tín dụng an toàn hoạt động ngân hàng Thứ ba, giúp cải thiện kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng đại 1.2.3 Nội dung công cụ quản lý tín dụng sách Thứ nhất, hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng tính toán sở nhu cầu vốn khách hàng đối tượng sách, khả huy động vốn TCTD, khả kiểm soát chất lượng tín dụng tổ chức chi nhánh Ngoài quy định hạn mức theo khía cạnh địa lý, tổ chức tín dụng tính toán hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngành nghề, chương trình tín dụng đối tượng sách Thứ hai, tiêu chuẩn cấp tín dụng: Các điều kiện tín dụng đưa nhằm bảo đảm sàng lọc đối tượng vay vốn phù hợp với chương trình tín dụng khả chấp nhận rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng Thứ ba, mạng lưới cấu máy quản lý tín dụng: Mạng lưới cấu máy quản lý tín dụng vừa công cụ vừa chủ thể thực công tác quản trị tín dụng Đặc biệt đối tượng sách, mạng lưới giao dịch đóng vai trò định khả tiếp cận khách hàng chất lượng phục vụ tổ chức tín dụng Thứ tư, lãi suất cho vay phí phải trả: lãi suất cho vay thường theo quy định Nhà nước để bảo đảm khách hàng đối tượng sách nhận ưu đãi Ngoài ra, Nhà nước thường quy định tổ chức tín dụng không thu phí với nhóm đối tượng sách, khiến cho nguồn thu nhập tổ chức bị hạn chế nhiều Thứ năm, thời hạn cho vay trả nợ: việc quy định thời hạn trả nợ khách hàng cần tính toán cho phù hợp với dòng tiền thu nhập mà người nghèo có được, không tính đến dòng tiền sản xuất kinh doanh mà tính đến nguồn thu nhập khác khoản chi cho tiêu dùng, sinh hoạt đời thường Thứ sáu, phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro: góp phần điều tín lượng tín dụng phân bổ cho khu vực, chương trình tín dụng tới hộ gia đình; giúp xác định đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro cao để có điều chỉnh lại sách tín dụng hạn chế tín dụng, tăng cường công tác giám sát, thu nợ tiến tới dừng cấp tín dụng 1.2.4 Nhân tố tác động đến công tác quản lý tín dụng sách 1.2.4.1 Nhân tố khách quan Thứ nhất, tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước Thứ hai, tình trạng nghèo đói bất bình đằng đất nước Thứ ba, sách xóa đói giảm nghèo Chính phủ 1.2.4.2 Nhân tố chủ quan Thứ nhất, hệ thống sách tín dụng tổ chức tín dụng Thứ hai, trình độ công nghệ hệ thống thông tin tổ chức tín dụng Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực tổ chức tín dụng Thứ tư, hệ thống kiểm soát nội tổ chức tín dụng 1.2.5 Các tiêu đánh giá công tác quản lý tín dụng sách 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế quản lý tín dụng sách 1.3.1.1 Kinh nghiệm Bangladesh 1.3.1.2 Kinh nghiệm Ấn Độ 1.3.2 Bài học cho Việt Nam 1.3.2.1 Bài học sách Nhà nước tín dụng cho đối tượng sách Thứ nhất, áp dụng mô hình tín dụng vi mô Thứ hai, hướng dòng vốn đến lĩnh vực ưu tiên nông thôn 1.3.2.2 Bài học huy động nguồn vốn phục vụ tín dụng cho đối tượng sách Thứ nhất, huy động từ khoản tiến kiệm người vay vốn Thứ hai, tăng khả tự bảo đảm nguồn vốn Thứ ba, tăng cường liên kết với tổ chức phủ, phi phủ đối tượng khác 1.3.2.3 Bài học quản trị rủi ro khoản tín dụng sách Thứ nhất, sách cho vay theo nhóm Thứ hai, áp dụng phương thức quản lý đơn giản, hiệu 1.3.2.4 Bài học nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng sách Thứ nhất, mở rộng mạng lưới vùng nông thôn, vùng khó khăn Thứ hai, liên kết với tổ chức cộng đồng, đối tác địa bàn Thứ ba, tăng cường đội ngũ nhân viên nữ 1.3.2.5 Bài học nâng cao khả sử dụng vốn tín dụng sách Thứ nhất, cấp tín dụng kèm với chương trình đào tạo kỹ sử dụng vốn Thứ hai, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho nông nghiệp, nông thôn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 2.1 TÌNH HÌNH NGHÈO ĐÓI VÀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Tình hình người nghèo đối tượng sách khác Việt Nam 2.1.2 Sự đời Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 2.1.3 Chính sách tín dụng người nghèo đối tượng sách khác Việt Nam Bên cạnh chương trình tín dụng sách cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Chính phủ ban hành chương trình giáo dục chương trình tín dụng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; chương trình bảo vệ môi trường chương trình tín dụng cho xây dựng công trình cấp nước vệ sinh môi trường; chương trình tín dụng bảo trợ người lao động làm việc nước ngoài; chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay vốn mua nhà, xây nhà vùng ngập lũ… 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 2.2.1 Khái quát số chương trình tín dụng sách Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 2.2.2 Nội dung công cụ quản lý tín dụng sách Ngana hàng Chính sách xã hội Việt Nam 2.2.2.1 Quy trình quản lý tín dụng sách Công tác xây dựng tổ chức thực kế hoạch tín dụng hệ thống NHCSXH triển khai qua nội dung: (i) xây dựng tiêu kế hoạch tín dụng nguồn vốn Trung ương tiêu kế hoạch tín dụng nguồn vốn nhận ủy thác địa phương; (ii) giao tiêu kế hoạch tín dụng; (iii) quản lý tổ chức thực tiêu kế hoạch tín dụng; (iv) điều chỉnh tiêu kế hoạch tín dụng a/ Xây dựng tiêu kế hoạch tín dụng Đối với kế hoạch tín dụng nguồn vốn Trung ương, NHCSXH vào chủ trương, sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan; chương trình tín dụng định Chính phủ; chiến lược phát triển NHCSXH; nhu cầu vốn thực tế đối tượng thụ hưởng tín dụng sách; kết thực kế hoạch tín dụng năm trước liền kề ước tính kết thực kế hoạch năm thực b/ Giao tiêu kế hoạch tín dụng Căn tiêu kế hoạch tín dụng nguồn vốn trung ương Thủ tướng Chính phủ Cơ quan quản lý Chương trình tín dụng sách thông báo, sở Nghị Hội đồng quản trị NHCSXH, Tổng Giám đốc thông báo giao tiêu kế hoạch tín dụng cho Sở giao dịch NHCSXH cấp tỉnh Tiếp đó, Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh báo cáo tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh giao tiêu kế hoạch tín dụng đến NHCSXH cấp huyện Giám đốc NHCSXH cấp huyện báo cáo tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT cấp huyện giao tiêu kế hoạch tín dụng cho cấp xã địa bàn c/ Quản lý tổ chức thực tiêu kế hoạch tín dụng Thứ nhất, ủy thác vốn tín dụng qua tổ chức trị xã hội Nội dung ủy thác qua tổ chức CT-XH gồm công việc sau: - Thông báo phổ biến sách tín dụng có ưu đãi, đạo tổ chức họp đối tượng thuộc diện thụ hưởng có nhu cầu vay vốn - Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Tổ TK&VV, tổ chức họp Tổ để kết nạp thành viên, bầu Ban quản lý Tổ, xây dựng quy ước hoạt động Tổ, bình xét công khai hộ có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn đưa vào Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH trình UBND cấp xã xác nhận, đề nghị NHCSXH cho vay Nhận thông báo kết phê duyệt cho Tổ TK&VV để thông báo đến hộ gia đình vay vốn Cùng Tổ TK&VV chứng kiến việc giải ngân, thu nợ, thu lãi người vay - Phối hợp với Ban quản lý Tổ TK&VV kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo định kỳ - Đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV thực hợp đồng uỷ nhiệm ký với NHCSXH, đạo giám sát Ban quản lý Tổ TK&VV - Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra trình sử dụng vốn người vay; 10 kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV tổ chức CT-XH cấp thuộc phạm vi quản lý theo định kỳ đột xuất Phối hợp NHCSXH quyền địa phương xử lý trường hợp sau cho vay - Định kỳ đột xuất kiểm tra, giám sát trình thực sách tín dụng ưu đãi Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ để đánh giá kết bàn phương hướng, kế hoạch thực thời gian tới Tổ chức tập huấn nghiệp vụ uỷ thác cho cán Phối hợp với quan chức để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, sách tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu Thứ hai, hoạt động mạng lưới Tổ Tiết kiệm vay vốn - HĐQT ban hành Quyết định số 783/QĐ-HĐQT quy chế tổ chức hoạt động Tổ TK&VV với nội dung sau: - Tổ TK&VV tổ chức tổ hợp tác gồm tổ viên đại diện hộ gia đình có hoàn cảnh, có nhu cầu thuộc đối tượng vay vốn, cư trú địa bàn dân cư - Tổ TK&VV thành lập hoạt động nhằm tạo điều kiện cho tổ viên giúp đỡ sản xuất kinh doanh đời sống sinh hoạt - Tổ TK&VV hoạt động độc lập với tổ chức CT-XH, NHCSXH kí hợp đồng dịch vụ với Tổ TK&VV, hoạt động Tổ TK&VV NHCSXH trả phí hoa hồng dịch vụ tính số lãi thực thu Tổ TK&VV hướng dẫn mở sổ sách, ghi chép theo dõi nợ vay, kết trả nợ, trả lãi thành viên Tổ - NHCSXH thực ủy thác phần qua tổ chức CT-XH, trọng tâm hướng dẫn việc thành lập, quản lý giám sát hoạt động Tổ TK&VV - NHCSXH thực quản lý cho vay, thu nợ trực tiếp đến người vay xã, hàng tháng Điểm giao dịch xã vào ngày cố định, giao dịch có chứng kiến Tổ trưởng Tổ TK&VV Ngân hàng tổ chức hạch toán, theo dõi đến người vay, thực công khai sách tín dụng, danh sách người vay - Tại Điểm giao dịch, NHCSXH tổ chức giao ban với tổ chức CTXH nhận ủy thác Tổ TK&VV để xử lý kịp thời vướng mắc 11 Đến cuối năm 2015, số lượng Tổ TK&VV giảm 192.599 tổ, có 83,8% số tổ xếp loại tốt, 12,8% xếp loại khá, 2,1% xếp loại trung bình 1,3% xếp loại yếu Phần lớn Tổ TK&VV vào hoạt động có nề nếp, có hiệu theo định hướng NHCSXH, tổ đảm nhiệm quản lý tổ viên vay vốn theo chương trình tín dụng sách địa bàn (thường chương trình tín dụng) Bình quân tổ quản lý 35 hộ vay vốn với dư nợ 630 triệu đồng/tổ Thứ ba, công tác huy động vốn Nguồn vốn hoạt động NHCSXH bao gồm vốn từ Ngân sách Nhà nước cấp; vốn huy động, vốn vay; vốn khác quỹ d/ Điều chỉnh tiêu kế hoạch tín dụng e/ Tổng kết, đánh giá định kỳ Định kỳ, NHCSXH tiến hành tổng kết hoạt động tín dụng sách kỳ, xem xét kết đạt so với mục tiêu, việc chưa triển khai triển khai chưa đạt kết theo mục tiêu đề 2.2.2.2 Công cụ quản lý tín dụng sách Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam a/ Mạng lưới máy quản lý tín dụng Theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 Thủ tướng Chính phủ, máy NHCSXH bao gồm cấp: Hội sở Trung ương, Chi nhánh cấp tỉnh Phòng giao dịch cấp huyện, cấp có máy quản trị máy tác nghiệp điều hành Với cấu tổ chức nay, công việc hoạch định sách, tham mưu hoạch định sách tín dụng tập trung chủ yếu Hội sở hoạt động tác nghiệp điều hành diễn Điểm giao dịch xã Phòng Giao dịch cấp huyện thực Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh cấp huyện chủ yếu thực nhiệm vụ giám sát thực sách tín dụng địa phương b/ Mức cho vay Mức cho vay xác định vào nhu cầu đầu tư khách hàng khả đáp ứng nguồn vốn NHCSXH Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có quy định mức cho vay tối đa chương trình tín dụng 12 đối tượng vay Mỗi hộ vay vốn hay nhiều lần tổng dư nợ không vượt mức dư nợ cho vay tối đa hộ nghèo NHCSXH định công bố thời kỳ Sơ đồ tổ chức hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội Nguồn: NHCSXH c/ Lãi suất cho vay phí phải trả NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi theo mức thống phạm vi toàn quốc tùy theo chương trình, thời kỳ Thủ tướng Chính phủ quy định Ngoài lãi suất cho vay, người nghèo đối tượng sách trả thêm khoản phí 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 2.3.1 Những thành công 2.3.1.1 Những thành công chung Thứ nhất, Đảng Nhà nước xây dựng triển khai hệ thống sách giảm nghèo, bật vai trò sách tín dụng ưu đãi Thứ hai, tín dụng cho người nghèo góp phần giúp người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tiến tới thoát nghèo 13 Thứ ba, tín dụng cho người nghèo góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, hướng tới thực mục tiêu giảm nghèo đa chiều 2.3.1.2 Những thành công công tác quản lý tín dụng sách a/ Về chương trình tín dụng sách Thứ nhất, từ chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến NHCSXH thực gần 20 chương trình tín dụng sách Thứ hai, tổng dư nợ NHCSXH đến 31/12/2015 đạt 142.528 tỷ đồng, gấp 20 lần so với thời điểm thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 30% Hiện có khoảng 8,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách dư nợ, tăng 5,5 triệu khách hàng so với thời điểm thành lập, với dư nợ bình quân 16,7 triệu đồng/khách hàng (tăng 14 triệu đồng/khách hàng) b/ Về quy trình quản lý tín dụng sách Về việc xây dựng, giao quản lý tiêu kế hoạch tín dụng Công tác xây dựng giao tiêu kế hoạch tín dụng nhiều nguồn thông tin, từ phía sách Đảng, Nhà nước nhu cầu, khả sử dụng vốn vay người nghèo, lực cấp tín dụng NHCSXH Việc hài hòa lợi ích cho bên trình quản lý tín dụng góp phần giúp cho việc thực tiêu kế hoạch tín dụng sách thuận lợi Để chuyển tải vốn tín dụng sách đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo điều kiện phải tinh giản biên chế, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí xã hội , NHCSXH thực phương thức quản lý tín dụng sách thông qua hình thức kết hợp tham gia 04 tổ chức CT-XH với vai trò vừa người giám sát xã hội vừa làm uỷ thác số công việc quy trình nghiệp vụ tín dụng sách Đây hướng đắn, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng cách nhanh nhất, hiệu nhất; đồng thời huy động sức mạnh cộng đồng toàn xã hội để giúp người nghèo đối tượng sách khác Về phương thức cho vay ủy thác 14 Thứ nhất, thông qua phương thức ủy thác qua tổ chức CT-XH, NHCSXH huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống CT-XH từ cấp Trung ương tới địa phương để chuyển tải nguồn vốn tín dụng tới hàng triệu người nghèo đối tượng sách, giúp đỡ họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định sống, góp phần thực mục tiêu quốc gia giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội Thứ hai, NHCSXH ủy thác số nội dung công việc quy trình cho vay qua tổ chức CT-XH phù hợp với lực quản lý, phương thức hoạt động tổ chức CT-XH, đặc điểm riêng có tổ chức thực tín dụng vi mô Việt Nam Thứ ba, phương thức ủy thác phần qua tổ chức CT-XH góp phần tiết kiệm chi phí ủy thác so với phương thức ủy thác toàn phần qua NHTM Thứ tư, ủy thác cho tổ chức CT-XH giúp hộ nghèo đối tượng sách khác tiếp cận tín dụng ưu đãi NHCSXH cách thuận lợi, nhanh chóng giảm thủ tục giấy tờ, thời gian chi phí lại Về hoạt động Tổ Tiết kiệm vay vốn Thứ nhất, việc hình thành Tổ TK&VV địa bàn dân cư cần thiết nhằm thực việc hỗ trợ người nghèo đối tượng sách tiếp cận vốn vay, đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo… Thứ hai, Tổ TK&VV tảng để nâng cao hiệu chất lượng tín dụng thành viên tổ tương trợ, phổ biến kinh nghiệm giúp người vay sử dụng vốn mục đích, ổn định gia tăng thu nhập Thứ ba, Tổ TK&VV nơi thu thập kiến nghị đối tượng sử dụng vốn vay, tìm kiếm đề xuất đối tượng thuộc diện vay vốn có nhu cầu vay vốn đáp ứng đủ điều kiện vay vốn NHCSXH c/ Về việc sử dụng công cụ quản lý tín dụng sách Về mô hình tổ chức quản trị điều hành Thứ nhất, mô hình tổ chức hoạt động có kết hợp máy 15 điều hành tác nghiệp chuyên trách với quan quản lý Nhà nước, tổ chức CT-XH Tổ TK&VV (những người vay vốn NHCSXH), từ phát huy sức mạnh tổng hợp để khai thác sức người, sức của toàn xã hội việc thực mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Thứ hai, cấu tổ chức gồm cấp NHCSXH phối hợp chặt chẽ với tổ chức CT-XH quyền địa phương giảm nhiều lao động biên chế máy tác nghiệp Thứ ba, mô hình với tham gia nhiều bên liên quan làm giảm tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích số hộ nghèo đối tượng sách khác Thứ tư, trình triển khai, máy điều hành đạo kịp thời thường xuyên có sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực nhiệm vụ để có kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành, quyền địa phương để giải vướng mắc chế sách Về lãi suất cho vay phí phải trả Trong điều kiện lãi suất cho vay thị trường có nhiều biến động, có thời điểm tăng cao, lãi suất ưu đãi tín dụng sách xã hội giữ ổn định; đồng thời lãi suất thị trường giảm lãi suất cho vay NHCSXH đối tượng sách điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho đối tượng thụ hưởng yên tâm vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, học tập, phục vụ đời sống, vươn lên thoát nghèo Về phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Tỷ lệ nợ hạn nợ khoanh toàn hệ thống NHCSXH giảm từ 13,75% thời điểm nhận bàn giao xuống 0,88% thời điểm 31/12/2014 (trong đó, nợ hạn 0,41%, nợ khoanh 0,47%) Đến năm 2015, tỷ lệ 0,33% 0,45%, thấp nhiều so với mặt chung hệ thống TCTD 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Công tác triển khai sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo chưa thật thuận lợi tồn bất cập quy trình, sách a/ Về chương trình tín dụng sách 16 Quá trình triển khai tín dụng sách tới người nghèo đối tượng sách khác chưa thật thuận lợi có nhiều chương trình tín dụng cho đối tượng thụ hưởng lại tách bạch rõ đối tượng đầu tư, vừa gây rắc rối, khó quản lý chương trình vừa gây tình trạng trùng lặp, chí thiếu sót, bỏ qua số đối tượng cần trợ giúp Thứ nhất, mục tiêu cho vay vốn hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn lại ban hành nhiều văn bản, quy định cho hộ nghèo tiêu chí tên gọi khác Thứ hai, sách tín dụng tách bạch đối tượng đầu tư, sản xuất tiêu dùng cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay làm nhà ở, cho vay học… Thứ ba, NHCSXH triển khai tới 20 chương trình tín dụng Chính phủ cho người nghèo đối tượng sách khác Mỗi chương trình tín dụng lại quy định mức cho vay, thời hạn vay lãi suất cho vay khác có nhiều chương trình chồng chéo, trùng lắp đối tượng thụ hưởng Thứ tư, thời gian dài, Chính phủ TCTD thiếu hụt sách ưu đãi cho hộ gia đình thoát nghèo theo quy định Chính phủ (về tiêu chí xác định hộ nghèo) thực tế hộ gia đình thuộc nhóm hộ nghèo (nếu theo cách đánh giá giới) hộ gia đình chưa có đủ khả để tự đứng vững trước sống nhiều khó khăn (khả tái nghèo cao) b/ Về quy trình quản lý tín dụng sách Thứ nhất, thiếu phối hợp đồng ngành ngân hàng Bộ, Ngành việc xây dựng, ban hành triển khai sách ưu đãi cho người nghèo Thứ hai, phương thức cho vay chương trình tín dụng sách có số bất cập đây: Một là: tồn phương thức ủy thác tổ chức CT-XH nhận ủy thác chưa bao quát toàn diện nội dung công việc ủy thác, chủ yếu quan tâm tới việc giải ngân, thu lãi 17 Hai là: phí dịch vụ ủy thác phân chia cho cấp tổ chức CT-XH chưa thật hợp lý tổ chức CT-XH cấp xã nơi tổ chức thực chủ yếu công việc NHCSXH ủy thác tỷ lệ phí nhận chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực Ba là: bốn tổ chức CT-XH có 04 cấp tham gia từ trung ương, tỉnh, huyện đến cấp xã lại không bố trí máy chuyên trách thường có thay đổi nhân nên không chuyên môn hóa dịch vụ ủy thác Bốn là: đơn vị nhận ủy thác gần công nghệ thông tin hỗ trợ nên tác dụng đạo, điều hành hội cấp không kịp thời, sâu sát hệ làm giảm hiệu công tác ủy thác Thứ ba, hoạt động Tổ Tiết kiệm vay vốn chưa thật hiệu Một là: khâu đạo thành lập Tổ TK&VV, kết nạp tổ viên số địa bàn chưa quy định Hai là: chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ tổ chức CT-XH với Tổ TK&VV chưa phân định rõ ràng, cụ thể minh bạch, chưa tách bạch chức làm ủy thác Hội với chức tác nghiệp Tổ TK&VV Ba là: công tác giám sát sau giải ngân chưa đề cao Bốn là: hộ nghèo đối tượng sách khác thuộc đối tượng vay vốn có danh sách duyệt vay vốn có chương trình tín dụng triển khai, có không hộ vay chưa biết nhận vốn vay làm Điều cho thấy việc vay vốn khách hàng chưa xuất phát từ nhu cầu, mong muốn chí khả thân hộ vay vốn Thực trạng dẫn đến hiệu sử dụng vốn cho mục tiêu giảm nghèo phận hộ nghèo chưa cao Thứ ba, công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng số khó khăn c/ Về công cụ quản lý tín dụng sách Thứ nhất, mạng lưới máy quản lý tín dụng Một là: mô hình tổ chức điều hành bộc lộ bất cập việc bố trí nhân lực cho hoạt động giao dịch xã, nghiệp vụ giao dịch xã nhiều nơi ít, nhiều nơi lại xuất tình trạng tải 18 công việc Hai là: hoạt động tín dụng sách số địa bàn dần bị thu hẹp đời sống người dân ngày phát triển khiến cho mô hình tổ chức điều hành theo kiểu hệ thống thứ bậc theo địa giới hành không phù hợp, gây lãng phí nguồn lực, tốn chi phí, giảm hiệu hoạt động ngân hàng Ba là: chức năng, nhiệm vụ phân công công việc thành viên HĐQT Ban đại diện HĐQT cấp chưa rõ ràng, chưa có chế tài gắn trách nhiệm vai trò quản lý người tham gia đại diện ngành đó, địa phương Bốn là: công nghệ tin học NHCSXH chưa đáp ứng yêu cầu quản lý ngân hàng hoạt động Tổ TK&VV Thứ hai, lãi suất cho vay phí phải trả, quy định lãi suất cho vay tạo ổn định cho việc chi trả lãi lại tạo cản trở công tác cấp tín dụng sách 2.3.2.2 Hiệu sử dụng vốn vay chưa đạt mức tối ưu a/ Về công tác hỗ trợ kỹ thuật Công tác phối hợp hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tổ chức Nhà nước, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động mua bán hàng hóa người nghèo tổ chức trị - xã hội với hoạt động tín dụng sách NHCSXH chưa quan tâm mức b/ Về thời hạn cho vay Hiện NHCSXH áp dụng phương thức thu nợ theo luân chuyển đối tượng đầu tư thỏa thuận người vay ngắn hạn (dưới năm), trung hạn (đến năm), dài hạn (5 năm trở lên) Tuy nhiên, hộ nghèo, học kinh nghiệm tài vi mô cho vay trả góp giúp họ trả dần nợ gốc theo tháng, họ biết tính toán việc sử dụng vốn vay c/ Về phương thức cho vay NHCSXH đầu tư trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng có thực tế phận người nghèo chưa thể trực tiếp sử dụng vốn vay cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ với nhiều lý 19 Những đối tượng làm thuê nên cần thiết phải đầu tư theo nhóm hộ, chủ sản xuất, chủ doanh nghiệp để thu nhận người lao động người nghèo, tạo cho họ công ăn việc làm d/ Về mức cho vay tối đa Việc chưa xác định xác không bảo đảm mức vay vốn phù hợp cho hộ nghèo khiến người nghèo không mua đủ nguyên vật liệu, công cụ lao động cho sản xuất kinh doanh phải mua hàng hóa chất lượng tốt, dẫn đến giảm hiệu sản xuất kinh doanh hiệu đồng vốn tín dụng ưu đãi e/ Về quy trình tín dụng Chất lượng tín dụng sách chưa đồng địa phương số nơi, tỷ lệ nợ hạn thấp, số nơi tỉ lệ nợ hạn mức cao Ngoài nguyên nhân bất khả kháng, thực trạng bắt nguồn từ công tác quản trị Ban đại diện HĐQT chưa thường xuyên sâu sát, vai trò, trách nhiệm phối kết hợp UBND cấp xã chưa quan tâm mức, chất lượng thực số nội dung công việc nhận ủy thác tổ chức Hội chưa tốt, trình độ, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm số phận cán NHCSXH hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công việc; ý thức người vay kém, phát sinh tâm lý cố tình không chịu trả nợ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI VIỆT NAM 3.1.1 Những thách thức tín dụng sách cho người nghèo đối tượng sách Việt Nam thời gian tới Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế chậm lại bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình Thứ hai, xã hội nông thôn ngày đa dạng phức tạp Thứ ba, tốc độ giảm nghèo Việt Nam ngày chậm dần 20 Thứ tư, Việt Nam cần hướng tới giảm nghèo đa chiều tập trung vào giảm nghèo đơn chiều 3.1.2 Định hướng chung tín dụng sách cho người nghèo đối tượng sách khác Việt Nam thời gian tới Thứ nhất, tập trung vào nâng cao hiệu sử dụng vốn Thứ hai, vận động toàn thể xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng cho người nghèo Thứ ba, phối hợp, lồng ghép mục tiêu công cụ giảm nghèo sách tín dụng với sách giảm nghèo khác Thứ tư, tăng cường mức độ hỗ trợ tín dụng hộ nghèo đặc biệt khó khăn Thứ năm, bảo đảm tính bền vững sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo 3.1.3 Định hướng công tác quản lý tín dụng sách cho người nghèo đối tượng sách khác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Tín dụng sách xã hội giải pháp để thực mục tiêu giảm nghèo cách bền vững, cần tổ chức, triển khai thực tích cực hiệu sách Nâng cao lực hoạt động NHCSXH để thực công cụ thực có hiệu tín dụng sách Nhà nước hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững Các chương trình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến tín dụng sách xã hội ban hành thống bố trí đủ nguồn lực để thực Mục tiêu tổng quát: Phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ lực để thực tốt tín dụng sách xã hội Nhà nước; gắn liền với việc phát triển sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu cho người nghèo, hộ cận nghèo đối tượng sách khác 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp mô hình tổ chức quản trị điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.2.1.1 Hoàn thiện máy quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 21 NHCSXH cần phát huy vai trò, trách nhiệm HĐQT Ban đại diện HĐQT cấp việc nghiên cứu, đề xuất chế, sách giám sát hoạt động NHCSXH; vai trò, trách nhiệm UBND cấp xã việc xác nhận đối tượng, lồng ghép chương trình, dự án, tuyên truyền quản lý vốn vay Thường xuyên củng cổ tổ chức, bảo đảm đạo thống hoạt động từ HĐQT đến Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, cấp huyện 3.2.1.2 Hoàn thiện máy giúp việc cho Ban lãnh đạo Hội sở Thành lập quản lý theo hướng chuyên sâu qua phòng (tổ nghiệp vụ) có chuyên môn sâu sắc, từ tư vấn cho Ban Tổng giám đốc vấn đề thực tiễn, đưa gợi ý sách phù hợp cần thiết Trong bối cảnh đặc biệt hướng tới tương lai với môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh, Trung tâm Công nghệ thông tin đóng vai trò tiên thành công ngân hàng 3.2.1.3 Hoàn thiện mô hình Ngân hàng sách xã hội cấp tỉnh Phòng giao dịch cấp huyện Tại tỉnh, NHCSXH cần thành lập thêm Phòng giao dịch địa bàn nơi NHCSXH cấp tỉnh đóng trụ sở để tách biệt chức điều hành chức tác nghiệp NHCSXH cấp tỉnh cấp huyện Đối với số tỉnh, thành phố có kinh tế phát triển Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng số quận, đối tượng thụ hưởng tín dụng sách không nhiều, không thiết phải có Phòng giao dịch Do đó, gộp Phòng giao dịch cấp huyện lại 3.2.1.4 Tăng cường hoạt động Điểm giao dịch xã NHCSXH cần nâng cao tỷ lệ giao dịch Điểm giao dịch xã, hướng tới tỷ lệ giao dịch cấp xã đạt 100% Để thực mục tiêu này, NHCSXH cần hoàn thiện quy trình giao dịch xã phầm mềm corebanking, hoàn thiện sở hạ tầng thông tin để tiến tới giao dịch trực tuyến Điểm giao dịch xã Điểm giao dịch 3.2.1.5 Hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống kiểm tra nội Cần có tăng cường phối hợp Ban kiểm soát hệ thống kiểm tra nội việc thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm 22 thống nhất, hỗ trợ lẫn thực nhiệm vụ giao NHCSXH cần tăng cường đầu tư nhân lực vật lực cho công tác kiểm tra nội Hội sở lẫn cấp tỉnh để nâng cao hiệu công tác NHCSXH cần phân cấp cụ thể trách nhiệm kiểm tra cấp 3.2.2 Nhóm giải pháp sách nguồn vốn tín dụng sách Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.2.2.1 Bảo đảm trì nguồn từ phía Ngân sách Nhà nước 3.2.2.2 Tăng cường huy động nguồn vốn thị trường thông qua sản phẩm huy động vốn NHCSXH cần thành lập phận chuyên trách từ trung ương tới địa phương huy động vốn từ khách hàng, đặc biệt tiết kiệm từ người nghèo hộ gia đình khác địa bàn nông thôn Các sản phẩm dịch vụ huy động tiền gửi cần phải đa dạng, minh bạch với tất khách hàng, hấp dẫn không lãi suất, kỳ hạn mà có tính linh hoạt lãi suất, dịch vụ khác mà khách hàng sử dụng khoản tiết kiệm gửi góp, dự thưởng, bậc thang, ngoại tệ… 3.2.2.3 Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua tìm kiếm nguồn vốn từ nước 3.2.3 Nhóm giải pháp công cụ quản lý vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.2.3.1 Về ban hành sách tín dụng Chính phủ Cần gộp lại số chương trình cho mục tiêu giảm nghèo Chính phủ ban hành sách nêu cụ thể đối tượng thụ hưởng, điều kiện thụ hưởng vấn đề cụ thể khác lãi suất ưu đãi, mức cho vay tối đa, thời hạn trả nợ nên giao cho HĐQT NHCSXH định mức cụ thể thời kỳ Về điều hành vốn chương trình tín dụng, Chính phủ nên giao cho HĐQT NHCSXH định theo kế hoạch hàng năm năm năm 3.2.3.2 Về thẩm định tín dụng chương trình tín dụng sách Thứ nhất, việc thẩm định tín dụng NHCSXH phải phân tích bao trùm hoạt động kinh doanh, nguồn thu nhập chi tiêu hộ gia đình để đánh giá lực trả nợ người nghèo Thứ hai, cần tăng tính linh hoạt việc xác định mục đích sử 23 dụng vôn vay, tránh quy định chi tiết, khó đem lại tính khả thi đạt tính hiệu lực thực tế 3.2.3.3 Về phương thức đầu tư NHCSXH cần có phương thức cấp tín dụng để hài hòa nhu cầu khách hàng, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng, tức bảo đảm tín dụng tăng trưởng cách bền vững Thứ nhất, NHCSXH cấp tín dụng theo chuỗi sản xuất Theo đó, NHCSXH liên kết với ngân hàng khác cấp Trung ương để phối hợp cho NHCSXH người nghèo địa phương tham gia vào chuỗi sản xuất Thứ hai, NHCSXH hình thành chế cho vay gián tiếp tới người nghèo thông qua việc cho vay chủ dự án đầu tư, chủ sở sản xuất kinh doanh 3.2.3.4 Về thay đổi chế lãi suất cho vay Giảm dần mức độ ưu đãi lãi suất mà thay vào hỗ trợ thủ tục, kỹ thuật 3.2.2.5 Về tăng cường lực mạng lưới Tổ Tiết kiệm vay vốn Ban quản lý Tổ TK&VV, đặc biệt Tổ trưởng cần ưu tiên lựa chọn người có đủ phẩm chất, lực người dân tín nhiệm NHCSXH tổ chức CT-XH có trách nhiệm tổ chức đào tạo đội ngũ cán Tổ cách bản, chuyên nghiệp để làm việc lâu dài, hạn chế tối đa việc lựa chọn Tổ trưởng cán hội, làm việc theo nhiệm kỳ Ngoài ra, cần bổ sung Quy chế hoạt động Tổ quy định tính liên đới trách nhiệm việc sử dụng vốn vay, trả nợ, trả lãi thành viên Tổ, chí đề chế tài việc thành viên cố tình chây ỳ không trả nợ thành viên khác phải có trách nhiệm trả thay 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm hệ thống trị, tổ chức trị - xã hội công tác tín dụng sách 3.3.1.1 Tăng cường trách nhiệm lực cán Ban giảm nghèo, cán Hội cấp xã 24 3.3.1.2 Tăng cường lực trách nhiệm Ban quản lý Tổ tiết kiệm vay vốn 3.3.2 Kiến nghị tăng cường phối hợp công tác cấp tín dụng sách 3.3.3 Một số kiến nghị khác 3.3.3.1 Tăng cường vai trò Mặt trận Tổ quốc quan, cấp ủy hoạt động tín dụng sách cho người nghèo 3.3.3.2 Khuyến khích trung gian tài tham gia cung cấp tín dụng cho người nghèo xây dựng nông thôn 3.3.3.3 Hoàn thiện thực thi quy định pháp luật liên quan tới tín dụng cho người nghèo xây dựng nông thôn 3.3.3.4 Phát triển tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp người dân 3.3.3.5 Phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp dịch vụ tài hỗ trợ KẾT LUẬN Chương luận án trình bày vấn đề tín dụng sách cho người nghèo đối tượng sách Ngoài ra, tác giả phân tích khái niệm, nội dung quản lý tín dụng sách tổ chức tín dụng nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác Bên cạnh đó, kinh nghiệm tín dụng sách Ấn Độ Indonesia phân tích từ sách trình triển khai kết thu để rút học cho Việt Nam Chương luận án trình bày thực trạng sách ưu đãi, chương trình tín dụng Chính phủ cho người nghèo công tác quản lý tín dụng sách NHCSXH khía cạnh gồm mô hình tổ chức quản lý từ cấp Trung ương tới địa phương, tình hình huy động vốn, phương thức cấp tín dụng, chương trình tín dụng lớn chất lượng tín dụng sách Với đạo sát Chính phủ, nỗ lực tập thể cán ngân hàng, giúp sức toàn thể xã hội với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chương trình tín dụng sách NHCSXH mang lại nhiều kết tích cực có nhiều hộ tiếp cận với vốn vay, sử dụng vốn vay hiệu thoát nghèo 25 Trên sở phân tích tồn nguyên nhân chương 2, luận án đưa ba nhóm giải pháp nhằm đổi mô hình tổ chức NHCSXH, tăng cường khả huy động vốn cho chương trình tín dụng sách, thúc đẩy tín dụng sách có hiệu tới người nghèo, tăng cường trách nhiệm, lực chủ thể có liên quan, từ người nghèo, tới Ban giảm nghèo, cán Hội đoàn thể… [...]... nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp về mô hình tổ chức và quản trị điều hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.2.1.1 Hoàn thiện bộ máy quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 21 NHCSXH cần phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐQT và Ban đại diện HĐQT các... sinh tâm lý cố tình không chịu trả nợ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI VIỆT NAM 3.1.1 Những thách thức đối với tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách tại Việt Nam trong thời gian tới Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế chậm... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 2.3.1 Những thành công 2.3.1.1 Những thành công chung Thứ nhất, Đảng và Nhà nước đã xây dựng và triển khai được một hệ thống chính sách giảm nghèo, trong đó nổi bật vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi Thứ hai, tín dụng cho người nghèo đã góp phần giúp người nghèo tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tiến. .. công tác quản lý tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 1 Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, vì vậy cần tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả chính sách này 2 Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính. .. Chương 2 của luận án đã trình bày thực trạng các chính sách ưu đãi, chương trình tín dụng của Chính phủ cho người nghèo cũng như công tác quản lý tín dụng chính sách tại NHCSXH trên các khía cạnh gồm mô hình tổ chức quản lý từ cấp Trung ương tới địa phương, tình hình huy động vốn, phương thức cấp tín dụng, các chương trình tín dụng lớn và chất lượng tín dụng chính sách Với sự chỉ đạo sát sao của Chính. .. trở đối với công tác cấp tín dụng chính sách 2.3.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn vay chưa đạt mức tối ưu a/ Về công tác hỗ trợ kỹ thuật Công tác phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc mua bán hàng hóa của người nghèo và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH... tín dụng e/ Tổng kết, đánh giá định kỳ Định kỳ, NHCSXH tiến hành tổng kết các hoạt động tín dụng chính sách trong kỳ, xem xét những kết quả đã đạt được so với mục tiêu, những việc chưa triển khai được hoặc đã triển khai nhưng chưa đạt kết quả theo mục tiêu đề ra 2.2.2.2 Công cụ quản lý tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam a/ Mạng lưới và bộ máy quản lý tín dụng Theo Quyết định... quản lý tín dụng chính sách Về việc xây dựng, giao và quản lý chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Công tác xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được căn cứ trên nhiều nguồn thông tin, từ phía các chính sách của Đảng, Nhà nước cho tới nhu cầu, khả năng sử dụng vốn vay của người nghèo, cũng như năng lực cấp tín dụng của NHCSXH Việc hài hòa được cả lợi ích cho các bên trong quá trình quản lý tín dụng đã góp... tăng cường đầu tư nhân lực và vật lực cho công tác kiểm tra nội bộ tại Hội sở chính lẫn cấp tỉnh để nâng cao hiệu quả của công tác này NHCSXH cũng cần phân cấp cụ thể về trách nhiệm kiểm tra giữa các cấp 3.2.2 Nhóm giải pháp về chính sách nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.2.2.1 Bảo đảm duy trì được nguồn từ phía Ngân sách Nhà nước 3.2.2.2 Tăng cường huy động nguồn... đã trình bày những vấn đề cơ bản về tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách Ngoài ra, tác giả đã phân tích khái niệm, nội dung quản lý tín dụng chính sách tại tổ chức tín dụng và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này Bên cạnh đó, kinh nghiệm về tín dụng chính sách tại Ấn Độ và Indonesia đã được phân tích từ các chính sách cho tới quá trình triển khai và
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI,, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI,, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ HÀ NỘI,

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay