QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

230 283 0
  • Loading ...
1/230 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 01:05

QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMQUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM B GIO DC V O TO NGN HNG NH NC VIT NAM B GIO DC V O TO NGN HNG NH NC VIT NAM HC VIN NGN HNG HC VIN NGN HNG V QUANG HUY V QUANG HUY QUN Lí RI RO THANH KHON CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM QUN Lí RI RO THANH KHON CA H THNG NGN HNG THNG MI VIT NAM Chuyờn ngnh: Ti chớnh Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS.BI TN NGH PGS.TS NGUYN TRNG TI H Ni - 2016 H Ni - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi S liu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng Kt qu nghiờn cu chớnh tụi thc hin di s hng dn khoa hc ca TS Bựi Tớn Ngh v PGS.TS.Nguyn Trng Ti Nghiờn cu sinh V Quang Huy MC LC Trần văn trí luận án tiến sĩ kinh tế hà nội 2015 DANH MC CC T VIT TT ALCO ALM Asset Liability Committee - y ban qun lý ti sn- n Asset Liability Management Qun tr ti sn n AMC ACB BHTG BS Asset Management Company Cụng ty qun lý ti sn Ngõn hng thng mi c phn Chõu Bo him tin gi Bt ng sn BIDV BIS CAR CIC DN DNNN DTBB DPRR Ngõn hng TMCP u t v Phỏt trin Bank for International Settlements Ngõn hng toỏn quc t Capital Adequacy Ratio T l an ton Credit Information Center Doanh nghip Doanh nghip Nh nc D tr bt buc D phũng ri ro Federal Reserve System Fed: Cc D trLiờnbang hay Ngõn hng D FED FTP GDP HQT IMF KH KHLQ KSNB KTNB LNH NH NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NHTW NPLs OMO QHKH QL QLRR RMC RRTD RRTK TCTD TSC TSB TSC TSN TPP VAS tr Liờn bang Hoa K Fund Transfer Pricing nh giỏ iu chuyn ni b Gross Domestic Product Hi ng qun tr International Monetary Fund Qu tin t quc t Khỏch hng Khỏch hng liờn quan Kim soỏt ni b Kim toỏn ni b Liờn ngõn hng Ngõn hng Ngõn hng nh nc Ngõn hng thng mi Ngõn hng thng mi c phn Ngõn hng thng mi nh nc Ngõn hng trung ng N khụng sing li Open Market Operations Nghip v th trng m Quan h khỏch hng Qun lý Qun lý ri ro Risk Management Council Hi ng qun lý ri ro Ri ro tớn dng Ri ro khon T chc tớn dng Ti sn c nh Ti sn bo m Ti sn cú Ti sn n Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement Hip nh i tỏc kinh t xuyờn Thỏi Bỡnh Dng Vietnamese Accounting Standards -Chun mc k toỏn Vit Nam WB World Bank Ngõn hng th gii WTO World Trade Organization T chc thng mi th gii DANH MC CC BNG DANH MC S , BIU LI M U Tớnh cp thit ca ti Hot ng kinh doanh ngõn hng luụn cha ng nhiu ri ro, nú tim n tt c cỏc nghip v kinh doanh i tng kinh doanh ca ngõn hng l tin t, loi hng húa c bit nhy cm vi ri ro, tớnh d lõy lan ri ro gia cỏc ngõn hng vi Ngõn hng mun tn ti v phỏt trin bn vng, cỏc ngõn hng phi cú nng lc qun lý ri ro, nu khụng s khú cú th tn ti kinh doanh trờn th trng c bit, i vi ri ro khon, l ri ro xy ngõn hng khụng kim soỏt tt tỡnh trng khon, l mt nhng ri ro c bit nguy him cú th gõy lờn hng lot nhng tỏc hi nghiờm trng cho hot ng ngõn hng nh gim nng lc ti chớnh, gim uy tớn ngõn hng, gõy nhng tỏc ng dõy truyn n cho hot ng khỏc nh hng n kh nng toỏn v thm cú thdn n phỏ sn ngõn hng mc dự tim nng ca Ngõn hng l rt ln Thanh khon c hiu l kh nng ỏp ng tc thi nhu cu rỳt tin ngõn hng ti bt c thi im no vi mc chi phớ thp nht Mt ngõn hng hot ng tỡnh trng tt, nhng rt cú th xy v nu khụng qun lý khon tt Nu khụng cú phng phỏp qun lý khon khoa hc cng nh nng lc qun lý tt cú k hoch d tr khon hp lý, thỡ rt d gõy s xỏo ng tõm lý ca ngi gi tin S kin rỳt tin t ti mt s NHTM c phn l hi chuụng cnh tnh cho cụng tỏc qun lý khon tt c cỏc NHTM Vit Nam Mt thc t hin cỏc NHTM Vit Nam u ó nhn thy tm quan trng ca qun lý ri ro khon, nhiờn phng phỏp thc hin cũn nhiu bt cp v cha theo kp trỡnh cụng ngh, trỡnh qun lý ca h thng ngõn hng hin i, cụng tỏc qun tr ngõn hng v cụng tỏc qun lý ri ro khon cũn mt s tn ti nht nh, mụi trng kinh t cũn cha n nh, vic thc hin qun lý khon ang ngy cng khú khn trc xu hng phỏt trin v yờu cu hi nhp kinh t khu vc v th gii Bờn cnh vic i mt vi nhng khú khn hot ng kinh doanh ca c h thng ngõn hng l xu th cnh tranh ngõn hng din ngy cng gay gt, nn kinh t gp nhng bt n v mt v mụ, dn n huy ng tng trng chm hn so vi tng trng tớn dng, c bit n xu cũn tn ng nhiu, ri ro tớn dng t bt ng sn cũn tng thỡ h thng NHTM cng gp nhiu khú khn mang tớnh ch quan, kinh nghim qun lý ri ro khon tng thi im bc l nhng hn ch nht nh khin tỡnh hỡnh khon ca h thng NHTM Vit Nam bin ng v suy gim cụng tỏc qun lý ri khon ca h thng NHTM Vit Nam theo tiờu chun quc t hin hnh, c bit iu kin h thng NHTM Vit Nam ang hi nhp ngy cng sõu rng vi quc t, kh nng phi i mt vi nhng ri ro ú cú RRTK ngy cng cao hnthỡ qun lý ri ro khon l mt mang tớnh ct yu hot ng kinh doanh ca h thng ngõn hng thng mi Vit Nam Xut phỏt t thc t trờn, nhm nghiờn cu mt cỏch h thng, a cỏc gii phỏp gúp phn nõng cao nng lc qun lý khon ca h thng NHTM Vit Nam, nghiờn cu sinh la chn ti: Qun lý ri ro khon ca h thng Ngõn hng thng mi Vit Namlm ti lun ỏn tin s kinh t Tỡnh hỡnh nghiờn cu 2.1 Cỏc nghiờn cu trờn th gii tng cng hiu qu qun lý ri ro khon, nm 2008, Tiu ban Qun lý ri ro ca y ban Basel ó ban hnh cỏc Thụng l tt nht v qun lý kh nng khon ca cỏc ngõn hng Trong ú nờu cỏc nguyờn tc c bn ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý kh nng khon ca cỏc ngõn hng Tuy nhiờn, mi quc gia cú nhng mc tiờu theo ui khỏc nờn mi nc cú nhng chớnh sỏch qun lý RRTK khỏc nhau, ú vic qun lý ri ro khon ca h thng cỏc ngõn hng trc cỳ sc th trng ti chớnh l cỏc chớnh sỏch c nhiu nc ó v ang ỏp dng Gianfranco (2009) vi nghiờn cu v Bank Liquidity Risk management and Supervision: Wich Lessons from Recent Maket Turmoil? phõn tớch cỏc k thut o lng RRTK v phng phỏp giỏm sỏt khon Theo ú tỏc gi a khung nh lng o lng RRTK gm cỏc phng phỏp tip cn da trờn dũng tin v phng phỏp hn hp, giỏm sỏt khon ca mt s nc nh Anh, c Van Den End (2009, 2010) a mt mụ hỡnh ST kt hp cht ch vi nhng quy nh v khon ca Basel III, c bit l hai bin LCR v NSFR 10 Van Den End ó dựng mụ hỡnh ny kho sỏt cho cỏc ngõn hng H Lan Mụ hỡnh gm bc chớnh: (i) T bng cõn i k toỏn, xỏc nh cỏc giỏ tr LCR, NSFR ti thi im ban u Vic tớnh toỏn ny tuõn theo cỏc quy c ca Basel III; (ii)Chy mụ phng wisim1 to cỏc kch bn stress-test Tớnh cỏc LCR, NSFR thay i vi kớch bn stress, hiu ng vũng Yu t mụ hỡnh thc s nm bc mụ phng ny; (iii)Xỏc nh c th giỏ tr ca cỏc tham s R, S, 0, sau ú tớnh li LCR v NSFR; (iv)Xỏc nh cỏc tham s X, C, nreact, nsyst, tớnh li wisim2, sau ú xem xột cú thay th wisim1 bng wisimR hay khụng? v tớnh LCR, NSFR; (vi)Kt lun kch bn mụ phng (Xem xột li cỏc giỏ tr ca LCR v NSFR qua tng giai on v a kt lun v tỡnh trng ca ngõn hng trc nhng cỳ sc) Rudolf Duttweiler (2010) Qun lý khon ngõn hng ó nghiờn cu quỏ trỡnh thit lp cỏc yu t thuc v cu trỳc cho mt khuụn kh qun lý khon hiu qu, n cỏc mụ hỡnh s dng khuụn kh giỏm sỏt i vi cụng tỏc qun lý khon nhm ỏnh giỏ tớnh hp lý ca nhng khỏi nim v quy trỡnh c nờu vt qua cỏc quy nh v giỏm sỏt v phỏp lý 2.2 Cỏc nghiờn cu ti Vit Nam Qun lý ri ro khon l c s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cng nh cỏc nh lónh o Ngõn hng Hin ti, cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu, tho lun khoa hc xung quanh qun lý ri ro, qun tr ri ro NHTM v qun lý ri ro khon, tng hp mt s cụng trỡnh c th nh: -Tng cng nng lc qun lý RRTK ti NHTM Vit Nam (2008) TS Tụ Ngc Hng lm ch nhim ( ti KNH 2007-10) cp v lm rừ cỏc lý lun v RRTK, qun lý RRTK v thc tin qun lý RRTK ti cỏc NHTM Vit Nam Tuy nhiờn, mt s lý lun v thc tin cú liờn quan n qun lý RRTK cỏc NHTM nh v trớ, vai trũ ca NHTW cng nh khỏch hng ca NHTM tỏc ng n RRTK, tỏc ng n cụng tỏc qun lý RRTK li cha c cp v lm rừ -Qun lý n xu ti NHTM Vit Nam Lun ỏn Tin s kinh t ca tỏc gi Nguyn Th Hoi Phng (2012) - i hc Kinh t Quc dõn Lun ỏn cp v phõn tớch v qun lý n xu, RRTK khụng c cp v phõn tớch mt cỏch c th mc dự ri RRTK cng l nhõn t tỏc ng n RRTK ca NHTM 216 20/11/2014 ca Thng c NHNN quy nh cỏc gii hn, t l bo m an ton hot ng ca TCTD, chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi 54 Thụng t s 18/2016/TT NHNN ngy 30/06/2016 ca Thng c NHNN v vic sa i, b sung mt s iu ca Thụng t 21/2012/TT-NHNN ngy 18/062012 ca Thng c NHNN quy nh v hot ng cho vay, i vay, mua, bỏn cú k hn giy t cú giỏ gia cỏc TCTD, chi nhỏnh Ngõn hng nc ngoi 55 Phm Quc Trung - Phm Th Thỳy (2011) Khng khong kinh t th gii: Nhng lý lun v kinh nghim (NXB Chớnh tr quc gia- S tht) 56 Nguyn c Tỳ (2012) - i hc Kinh t quc dõn- tỏc gi Lun ỏn Tin s kinh t Qun lý ri ro tớn dng ti NHTMCP Cụng thng Vit Nam 57 Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII 58 Rudolf Duttweiler (2010), Qun lý khon ngõn hng, NXB tng hp TP HCM Ting Anh 59 Arif A & Anecs A N., (20 12), Liquidity Risk and Performance of Banking System, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol.20 Iss: pp 182-195 60 Bank Liquydity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil?- Journal of Money, Investment and Banking - Issue 10 (2009) 61 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2006, International convergence of capital measurement and capital standards: A Revised Framework Comprehensive Version, BIS, June, http://www.bis.org 62 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2013, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, BIS, January 63 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2014, Basel III: The Net Stable Funding Ratio, BIS, October 64 Basel Committee on Banking Supervision (2013) Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools BIS Consultative Document, http://www.bis.org 65 Basel Committee on Banking Supervision (2013) Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools BIS Consultative Document Basel Switzerland: Bank for International Settlements 217 66 Bonin, I, P., Hasan, 1., and Wachtel, P (2008), Banking in Transition countries, BOFIT discussion paper 67 Brunnermeier, Markus, and Lasse Pedersen, 2009, Market Liquidity and Funding Liquidity, Review of Financial Studies, Vol 22, No 6, pp 220138 68 Chung Hua Shen et al (2009), Bank Liquidity Risk and Performance, working paper 69 Cihak, M (2004) Introduction to Applied ST, IMF Working Paper 07/59 70 Decker, P.A., (2000), The Changing Character of Liquidity Risk management: A Regulators Perspective, Federal Reserve Bank of Chicago Banking Supervision and Regulation Research 71 Federal Reserve Bank of NewYork, Shadow banking, Staff Report No 458, July 2010 72 Federico, P.M., (2012) Developing an Index of Liquidity-Risk Exposure: An Application to Latin American and Caribbean Banking Systems.Technical note, No.IDB-TN-426, Inter-American Development Bank 73 Gianfranco A Vento and Pasquale La Ganga, 2009, Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Wich Lessons from Recent Market Turmoil?, Euro Journals Publishing, Inc 74 Gorton, Gary B., and Andrew Metrick, 2009, Securitized Banking and the Run on the Repo, NBER Working Paper No 15223 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research) 75 IMF (2010), Global Financial Stability Report, Chapter 2, Systemic Liquidity Risk:Improving the Resilience of Financial Institutions and Markets, (Washington, April) 76 IMF(2011), Global Financial Stability Report, Chapter 2, How to Address theSystemic Part of Liquidity Risks, (Washington, April) 77 McCown, J R., & Zimmerman, J R., 2006 Is gold a zero-beta asset? analysis of the investment potential of precious metals Social Science Research Network Working Paper no 920396 78 Nishiyama Shin- Ichi (2003), Inflation Target as a Buffer Against Liquydity Trap, Bank of Japan, Discussion Paper No 2003-E-8 79 Saunders, A & Cornett, M.M (2006), Finalcial Institutions management: A Risk management Approach, Mc Graw- Hill, Boston 218 80 Severo, Tiago (2012), Measuring systemic liquidity risk and the cost of liwuidity insurance IMF working paper, No WP/12/94 81 Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, 2010, Fire Sales in Finance and Macroeconomics, NBER Working Paper 16642 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research) 82 Vodova P., (2011), Liquidity of Czech Commercial bank and Its Determinants, proceeding of the 30th international Juornal of mathematical Models and methods in Apllied Sciences PH LC 1: Hng dn cỏch tớnh t l kh nng chi tr theo Ph lc thụng t 06/2016/TTNHNN ngy 01/07/2016 Ti sn cú tớnh khon cao: Biu mu tớnh Ti sn cú tớnh khon cao: Khon mc S liu Tin mt, vng Tin gi toỏn (bao gm c d tr bt buc) v tin gi ký qu ti Ngõn hng Nh nc Cỏc loi giy t cú giỏ c s dng cỏc giao dch ca Ngõn hng Nh nc Tin trờn ti khon toỏn ti cỏc ngõn hng i lý, tr cỏc khon ó cam kt cho mc ớch toỏn c th Tin gi khụng k hn ti t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khỏc nc v nc ngoi Cỏc loi trỏi phiu, tớn phiu Chớnh ph cỏc nc, Ngõn hng Trung ng cỏc nc cú mc xp hng t AA tr lờn phỏt hnh hoc bo lónh toỏn Tng cng (A) = (1 ữ 6) Hng dn cỏch ly s liu: Mc1: S d tin mt, giỏ tr ca vng trờn cõn i k toỏn ti thi im cui mi ngy 219 Mc 2: s d tin gi toỏn v tin gi ký qu ti Ngõn hng Nh nc trờn cõn i k toỏn ti thi im cui mi ngy Mc 3: Giỏ tr ghi s cỏc loi giy t cú giỏ c s dng cỏc giao dch ca Ngõn hng Nh nc theo quy nh ca Ngõn hng Nh nc ti thi im cui mi ngy Trong thi gian mua cú k hn giy t cú giỏ quy nh ti Hp ng mua li t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi c tớnh s giõy t cú giỏ mua k hn vo ti sn cú tớnh khon cao Trong thi gian bỏn cú k hn giy t cú giỏ, t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khụng c tớnh s giy t cú giỏ bỏn k hn vo ti sn cú tớnh khon cao Mc 4: s d tin gi toỏn ti cỏc ngõn hng i lý (bao gm tin gi qua ờm ti cỏc t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng khỏc) trờn cõn ụi k toỏn ti thi im cui mi ngy, tr i cỏc khon ó cam kờt cho mc ớch toỏn c th Mc 5: s d tin gi khụng k hn ti t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khỏc nc v nc ngoi trờn cõn i kờ toỏn ti thi im cui mi ngy Mc 6: giỏ tr ghi s trờn cõn i k toỏn ca trỏi phiu, tớn phiu Chớnh ph Ngõn hng Trung ng cỏc nc phỏt hnh hoc bo lónh toỏn c t chc xp hng quc t (Standard &Poors; Moodys; Fitch Group* ) xp hng t AA hoc tng ng tr lờn ti thi im cui mingy Nguyờn tc tớnh Ti sn cú tớnh khon cao: (i) Khon mc v Khon mc phi ỏp ng cỏc yờu cu sau: - c s dng chi tr hoc d chuyn i thnh tin vi chi phớ giao dch thp; - Khụng c dựng bo m cho cỏc ngha v ti chớnh khỏc; - Khụng bao gm giy t cú giỏ ó c chit khu, cm c; - Khụng bao gm giy t cú giỏ m t chc phỏt hnh khụng thc hin ỳng ngha v toỏn lói, gc; - Khụng bao gm: trỏi phiu (k c trỏi phiu c bit) Cụng ty qun lý ti 220 sn ca cỏc t chc tớn dng Vit Nam (VAMC) phỏt hnh; (ii) Ti sn cú tớnh khon cao l giy t cú giỏ c s dng cỏc giao dch ca Ngõn hng Nh nc (tr trỏi phiờu Cụng ty qun lý ti sn ca cỏc t chc tớn dng Vit Nam (VAMC) phỏt hnh), cỏc loi trỏi phiu, tớn phiu Chớnh ph, Ngõn hng trung ng cỏc nc c t chc xp hng quc t (Standard &Poors; Moodys; Fitch Group; ) xp hng t AA tr lờn phỏt hnh hoc bo lónh toỏn cú mnh giỏ bng ng Vit Nam v cỏc loi ngoi t t chuyn i Dũng tin vo: Biu mu tớnh Dũng tin vo: Giỏ tr dũng tin theo thi gian n hn Mc Khon Mc T T T T Ngy ngy 31 ngy Trờn ngy ngy tip n 181 n 360 n n theo ngy ngy ngy ngy ngy 30 180 360 (1) Tin gi ti cỏc t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi, t chc tớn dng nc ngoi theo quy nh ca phỏp lut Cho vay t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi, t chc tớn dng nc ngoi: 1.1 Tin gi khụng k hn 1.2 Tin gi cú k hn 1.3 Cho vay t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi Cho vay khỏch hng Chng khoỏn kinh doanh Chng khoỏn u t Cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc ti sn ti chớnh khỏc Cỏc Khon lói, phớ phi thu Ti sn Cú khỏc (2) (3) (4) (5) (6) 221 Dũng tin vo (B = 1ữ7) Hng dn cỏch ly s liu Dũng tin vo: Mc 1.1: Tin gi khụng k hn: Ly s d tin gi khụng k hn trờn cõn i k toỏn in vo ct Ngy tip theo v khụng c in vo cỏc ngy cũn li Mc 1.2: Tin gi cú k hn: Ly s d tin gi cú k hn n hn toỏn ghi trờn hp ng tin gi in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn toỏn Mc 1.3: Cho vay cỏc t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi: Ly s d n cho vay n hn toỏn ghi trờn hp ng cho vay in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn toỏn Mc 2: Cho vay khỏch hng: Ly s d n cho vay n hn toỏn ghi trờn hp ng cho vay in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn toỏn Mc 3: Chng khoỏn kinh doanh: - Chng khoỏn kinh doanh ó niờm yt: Ly giỏ tr ghi s tr i d phũng gim giỏ chng khoỏn phi trớch lp theo quy nh ca phỏp lut in vo ct Ngy tip theo v khụng c in vo cỏc ngy cũn li - Chng khoỏn kinh doanh cha niờm yt: Ly giỏ tr ghi s ca chng khoỏn kinh doanh in vo ct thớch hp tng ng vi ngy ỏo hn Mc 4: Chng khoỏn u t: - Chng khoỏn u t sn sng bỏn ó niờm yt: Ly giỏ tr ghi s tr d phũng gim giỏ chng khoỏn phi trớch lp theo quy nh ca phỏp lut in vo ct Ngy tip theo v khụng c in vo cỏc ngy cũn li - Chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn ó niờm yt: Ly giỏ tr ghi s ca chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn tr d phũng gim giỏ chng khoỏn phi trớch lp theo quy nh ca phỏp lut in vo ct thớch hp tng ng vi ngy ỏo hn - Chng khoỏn u t sn sng bỏn cha niờm yt: Ly giỏ tr ghi s ca chng khoỏn u t sn sng bỏn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy ỏo hn - Chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn cha niờm yt: Ly giỏ tr ghi s ca chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy ỏo hn 222 Mc 5: Cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc ti sn ti chớnh khỏc: Ly s tin chc chn s thu c phỏt sinh t vic thc hin cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc ti sn ti chớnh khỏc in vo ct thớch hp tng ng vi ngy phỏt sinh dũng tin Mc 6: Cỏc Khon lói, phớ phi thu: Ly s tin lói, phớ phi thu n hn, chc chn thu c phỏt sinh t cỏc Khon cho vay, tin gi, chng khoỏn u t, cỏc cụng c phỏi sinh v ti sn ti chớnh khỏc iu kin c ghi nhn vo Dũng tin vo cỏc Mc 1, 2, 3, 4, nờu trờn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn phi thu Mc 7:Ti sn Cú khỏc: Ly s tin chc chn s thu c phỏt sinh t vic thc hin Ti sn Cú khỏc theo hng dn ti Quyt nh s 16/2007/Q-NHNN ngy 18/4/2007 ca Ngõn hng Nh nc ban hnh Ch bỏo cỏo ti chớnh i vi cỏc t chc tớn dng v cỏc bn khỏc cú liờn quan (khụng bao gm cỏc dũng tin ó phỏt sinh t Mc n Mc ca Bng Dũng tin vo) in vo cỏc ct thớch hp tng ng vi ngy phỏt sinh dũng tin Nguyờn tc tớnh Dũng tin vo, Dũng tin vo phi m bo cỏc nguyờn tc sau: - Cỏc Khon Mc ó c tớnh vo Ti sn cú tớnh Khon cao khụng c ghi nhn vo Dũng tin vo - Trng hp t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khụng cú cn c xỏc nh s tin cú kh nng thu c theo d kin thỡ khụng c tớnh s tin ny vo Dũng tin vo - i vi cỏc Khon cho vay t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khỏc, t chc tớn dng nc ngoi v cho vay cỏc t chc kinh t cỏ nhõn: ó quỏ hn v/hoc c phõn loi n vo nhúm tr lờn (theo kt qu phõn loi n gn nht) s khụng c ghi nhn vo Dũng tin vo - i vi chng khoỏn kinh doanh ó niờm yt v chng khoỏn u t sn sng bỏn ó niờm yt: Giỏ tr c tớnh vo Dũng tin vo l giỏ tr ghi s tr i d phũng gim giỏ chng khoỏn phi trớch lp theo quy nh ca phỏp lut v c tớnh vo Dũng tin vo ca Ngy tip theo v khụng c in vo cỏc ngy cũn li - i vi chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn ó niờm yt: Giỏ tr c tớnh vo Dũng tin vo l giỏ tr ghi s tr d phũng gim giỏ chng khoỏn phi trớch 223 lp theo quy nh ca phỏp lut v c tớnh vo Dũng tin vo ti ngy ỏo hn ca chng khoỏn - i vi chng khoỏn cha niờm yt (chng khoỏn kinh doanh cha niờm yt, chng khoỏn u t sn sng bỏn cha niờm yt v chng khoỏn u t gi n ngy ỏo hn cha niờm yt): Ly giỏ tr ghi s ca chng khoỏn cha niờm yt c phõn loi n vo nhúm in vo ct tng ng vi ngy ỏo hn ca chng khoỏn Dũng tin ra: Biu mu tớnh Dũng tin ra: Mc Khon Mc Cỏc Khon n chớnh ph v Ngõn hng Nh nc Tin gi ca t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi, t chc tớn dng nc ngoi theo quy nh ca phỏp lut Tin vay cỏc t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi: 2.1 Tin gi khụng k hn 2.2 Tin gi cú k hn 2.3 Tin vay t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi Tin gi ca khỏch hng 3.1 Tin gi khụng k hn 3.2 Tin gi cú k hn v tin gi Tit kim Cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc Khon n ti chớnh khỏc Vn nhn ti tr, y thỏc u t, y thỏc cho vay m t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi chu ri ro theo quy nh ca phỏp lut Giỏ tr dũng tin theo thi gian n hn T T T T Ngy ngy ngy ngy 31 ngy Trờn tip n n n 181 n 360 theo ngy ngy ngy ngy ngy 30 180 360 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 224 Phỏt hnh giy t cú giỏ Cỏc Khon lói, phớ phi tr Cỏc Khon N khỏc Cỏc cam kt khụng hy ngang i vi khỏch hng 10 Cỏc ngha v toỏn ó quỏ hn 11 Dũng tin (C = 1ữ10) Hng dn cỏch ly s liu Dũng tin ra: Mc 1: Cỏc Khon n Chớnh ph v Ngõn hng Nh nc: Ly s d Khon n Chớnh ph v Ngõn hng Nh nc in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn phi tr Mc 2.1: Tin gi khụng k hn: Ly s d tin gi khụng k hn ca t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi trờn cõn i k toỏn in vo ct Ngy tip theo v khụng in vo cỏc ngy cũn li Mc 2.2: Tin gi cú k hn: Ly s d tin gi cú k hn ca t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi n hn phi toỏn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn phi tr Mc 2.3: Tin vay t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi: Ly s d n i vay ca t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi v t chc tớn dng nc ngoi n hn toỏn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn toỏn trờn hp ng cho vay Mc 3.1: Tin gi khụng k hn: T chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi thng kờ, tớnh s d tin gi khụng k hn b rỳt trung bỡnh ca 30 ngy lin k trc ngy tớnh toỏn xỏc nh s tin gi khụng k hn cú kh nng b rỳt v in vo ct Ngy tip theo Trng hp khụng xỏc nh c s d bỡnh quõn núi trờn, s tin gi khụng k hn cú kh nng b rỳt c in vo ct Ngy tip theo khụng thp hn 15% s d bỡnh quõn Tin gi khụng k hn ca khỏch hng 30 ngy lin k trc ngy tớnh toỏn Mc 3.2: Tin gi cú k hn v tin gi Tit kim: Ly s d tin gi cú k hn v tin gi Tit kim n hn phi toỏn in vo ct thớch hp tng ng vi ngy n hn phi tr 225 Mc 4: Cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc Khon n ti chớnh khỏc: Ly s tin d kin phỏt sinh t vic thc hin cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh v cỏc Khon n ti chớnh khỏc in vo ct thớch hp tng ng vi ngy phỏt sinh dũng tin Mc 5: Vn nhn ti tr, y thỏc u t, y thỏc cho vay m t chc tớn dng chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi chu ri ro theo quy nh ca phỏp lut: Ly s tin phỏt sinh t vic thc hin hot ng ti tr, y thỏc u t, y thỏc cho vay m t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi chu ri ro phi thc hin theo hp ng ti tr, y thỏc u t, y thỏc cho vay in vo ct thớch hp tng ng vi thi hn thc hin ghi trờn hp ng Mc 6: Phỏt hnh giy t cú giỏ: Ly s tin phi tr phỏt sinh t vic thc hin ngha v toỏn giy t cú giỏ ó phỏt hnh in vo ct thớch hp tng ng vi ngy ỏo hn ca giy t cú giỏ Mc 7: Cỏc Khon lói, phớ phi tr: Ly s tin lói, phớ phi tr in vo ct thớch hp tng ng vi thi hn phi tr Mc 8: Cỏc Khon n khỏc: Ly s tin phỏt sinh t vic thc hin ngha v ca Cỏc Khon n khỏc theo hng dn ti Quyt nh s 16/2007/Q-NHNN ngy 18/4/2007 ca Ngõn hng Nh nc ban hnh Ch bỏo cỏo ti chớnh i vi t chc tớn dng v cỏc bn khỏc cú liờn quan (khụng bao gm cỏc dũng tin ó phỏt sinh t Mc n Mc ca Bng Dũng tin ra) in vo cỏc ct thớch hp tng ng vi thi hn phi tr Mc 9: Cam kt khụng hy ngang i vi khỏch hng: Ly s d ca cỏc cam kt khụng th hy ngang in vo ct thớch hp tng ng vi thi hn thc hin cam kt quy nh ti tha thun cp hn mc, hp ng, chng t toỏn v cỏc ti liu liờn quan Mc 10: Cỏc ngha v toỏn ó quỏ hn: Ly ton b cỏc Khon phi toỏn theo ngha v ó quỏ hn in vo ct Ngy tip theo v khụng in vo cỏc ngy cũn li Nguyờn tc tớnh Dũng tin ra: Dũng tin l dũng tin phỏt sinh t ngha v n hn phi toỏn, phi thc hin cam kt, cỏc ngha v d kin phỏt sinh v phi m bo cỏc nguyờn tc sau: 226 - Trng hp khụng xỏc nh c thi hn thc hin ngha v, s tin phi thc hin ngha v tớnh vo Dũng tin ca Ngy tip theo; - Cỏc ngha v phi thc hin ó quỏ hn phi tớnh vo Dũng tin ca Ngy tip theo - Cỏc cam kt khụng th hy ngang c bo m y v thi hn v giỏ tr bng: (i) tin mt hoc tin gi bng ng Vit Nam, ngoi t; (ii) trỏi phiu Chớnh ph, t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khụng ghi nhn giỏ tr cam kt vo Dũng tin - i vi cỏc Khon vay Ngõn hng Nh nc (bao gm bỏn cú k hn giy t cú giỏ qua nghip v th trng m; chit khu, cm c giy t cú giỏ, vay qua ờm toỏn in t liờn ngõn hng) v Khon vay cỏc t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khỏc di hỡnh thc chit khu, tỏi chit khu cỏc giy t cú giỏ c s dng cỏc giao dch ca Ngõn hng Nh nc thỡ t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi khụng ghi nhn cỏc Khon vay ny vo Dũng tin Qua kho sỏt thc t thỡ cỏc NHTM ó thc hin nghiờm tỳc quy nh ca NHNN v o lng RRTK Cỏc NHTM ó thc hin cỏc ni dung nh: + Ban hnh cỏc quy nh ni b v qun lý khon, ỏnh giỏ cht lng ti sn cú v tuõn th t l an ton ti thiu + Xõy dng mụ hỡnh c cu t chc, c ch phõn cp, y quyn v chc nng, nhim v ca cỏc b phn liờn quan vic qun lý ti sn Cú, ti sn N, qun lý RRTK Xõy dng mụ hỡnh ỏnh giỏ v th nghim kh nng chi tr, khon + Lp k hoch phũng nga RRTK v x lý RRTK cỏc tỡnh hung, cp RRTK khỏc nu xy 227 PH LC 2: Cỏc nguyờn tc qun lý ri ro khon ca Basel Nguyờn tc 1: Mi NHTM cn thng nht v mt chin lc qun lý kh nng toỏn hng ngy Chin lc ny cn c truyn t ton ngõn hng Nguyờn tc 2: Hi ng qun tr ca mt ngõn hng cn l c quan duyt chin lc v cỏc chớnh sỏch c bn liờn quan n quan lý kh nng toỏn ca ngõn hng Hi ng qun tr cng cn m bo l cỏc cỏn b qun lý cao cp ca ngõn hng thc hin nhng bin phỏp cn thit theo dừi v kim soỏt ri ro khon ca ngõn hng v c thụng bỏo lp tc nu cú nhng thay i ln v kh nng khon hin ti hoc tng lai ca ngõn hng Nguyờn tc 3: Mi ngõn hng cn cú mt c cu qun lý thc hin cú hiu qu chin lc v kh nng khon C cu ny cn bao gm s tham gia thng xuyờn ca cỏc thnh viờn thuc nhúm cỏn b qun lý cao cp Cỏc cỏn b qun lý cao cp cõn m bo kh nng khon ca ngõn hng c qun lý mt cỏc hiu qu v cú cỏc chớnh sỏch phự hp kim soỏt v hn ch ri ro khon mt thi gian c th Nguyờn tc 4: Mt ngõn hng cn cú h thng thụng tin y cho vic o lng, theo dừi, kim soỏt v bỏo cỏo ri ro khon Cỏc bỏo cỏo cn c cung cp kp thi cho hi ng qun tr ca ngõn hng, cỏc cỏn b qun lý cao cp v cỏc cỏn b cú thm quyn khỏc Nguyờn tc 5: Mi ngõn hng cn xõy dng mt quy trỡnh cho vic theo dừi v o lng liờn tc cỏc yờu cu cp rũng Nguyờn tc 6: Cỏc ngõn hng cn phõn tớch kh nng khon s dng nhiu tỡnh dng nu thỡ Nguyờn tc 7: Cỏc ngõn hng cn xem xột mt cỏc thng xuyờn nhng gi thit c s dng vic qun lý kh ngng khon xỏc nh xem gi thit ú cú giỏ tr hay khụng Nguyờn tc 8: Mi ngõn hng cn xem xột nh k cỏc n lc ca mỡnh vic xõy dng v trỡ quan h vi nhng ngi nm gi ti sn n, a dng húa cỏc ti sn n v m bo kh nng bỏn c ti sn cú ca mỡnh Nguyờn tc 9: Mi ngõn hng cn cú k hoch d phũng bao gm chin lc 228 x lý cỏc v kh nng khon v quy trỡnh x lý s suy gim lung tin nhng tỡnh khn cp Nguyờn tc10: Mi ngõn hng cn cú mt h thng o lng, theo dừi v kim soỏt kh nng toỏn i vi cỏc ngoi t mnh m ngõn hng cú hot ng Ngoi vic ỏnh giỏ tỡnh hỡnh khon chung cho tt c cỏc ngoi t v nhng chờnh lch (mismatch) cú th chp nhn c kt hp vi cỏc cam kt v ni t, cỏc ngõn hng cng cn phõn tớch riờng r chin lc ca mỡnh vi tng ng tin Nguyờn tc 11: Da trờn nhng phõn tớch c thc hin theo nguyờn tc 10, cn thit cỏc ngõn hng cn xỏc nh v xem xột thng xuyờn mt khon thi gian nht nh cỏc gii hn v quy mụ ca s chờnh lch dũng tin i vi ton b cỏ ngoi t v vi tng ngoi t riờng l m ngõn hng cú hot ng Nguyờn tc 12: Mi ngõn hng cn cú mt h thng kim soỏt ni b phự hp cho quy trỡnh qun lý ri ro v kh nng khon Mt thnh phn c s ca h thng kim soỏt ni b l vic ỏnh giỏ v xem xột mt cỏch c lp tớnh hiu qu ca h thng va m bo l vic kim soỏt ni b c tng cng hoc chnh sa cn thit Kt qu ca nhng ỏnh giỏ ny cn c cung cp cho c quan giỏm sỏt Nguyờn tc 13: Mi ngõn hng cn cú mt c ch m bo mt mc hp lý v cụng vic cụng khai thụng tin v ngõn hng m bo uy tớn ca ngõn hng mt cụng chỳng Nguyờn tc 14: Cỏc c quan giỏm sỏt cn thc hin vic ỏnh giỏ cỏc chin lc, chớnh sỏch ca ngõn hng cú liờn quan n cụng tỏc qun lý kh nng khon mt cỏch c lp Cỏc c quan giỏm sỏt cng cn yờu cu cỏc ngõn hng phi cú mt h thng hiu qu o lng, theo dừi v kim soỏt ri ro khon Cỏc c quan giỏm sỏt cng cn c cung cp cỏc thụng tin t cỏc ngõn hng mt cỏch y v kp thi ỏnh giỏ mc ri ro v m bo l ngõn hng cú cỏc k hoch d phũng v kh nng khon y 229 PH LC 3: Bn chin lc kinh doanh ca cỏc NHTM 230 Ti chớnh Khỏch hng Quy trỡnh ni b Hc & phỏt trin [...]... mại Việt Nam Chương 3 Giải pháp quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 17 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản 1.1.1.1 .Thanh khoản Thanh khoản có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau: Dưới góc độ tài sản: Thanh. .. đặc điểm rủi ro thanh khoản, các loại rủi ro thanh khoản, nguyên nhân, hậu quả của rủi ro thanh khoản với hệ thống ngân hàng thương mại Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý rủi ro thanh khoản tại một số Ngân hàng trên thế giới rút ra bài học kinh nghiệm cho hệ thống NHTM Việt Nam 3.2 Làm rõ thực trạng tình hình thanh khoản, rủi ro thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản trong hệ thống NHTM Việt Nam thông... thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro thanh khoản tại các quốc gia trên thế giới và cuối cùng là những giải pháp cũng như kiến nghị được đề xuất nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam Cụ thể: 3.1 Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM,... thu thập, tìm hiểu về một số mô hình quản lý rủi ro thanh khoản trong hệ thống NHTM và những nội dung khuôn khổ pháp lý hiện hành về quản lý rủi ro thanh khoản đối với NHTM Việt Nam Qua đó, xác định rõ những mặt tồn tại hạn chế về quản lý RRTK và chỉ ra những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởngđến thực trạng quản lý rủi ro thanh khoảncủa hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 14 3.3 Đề xuất các giải... Hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản nhằm mục đích xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được Hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả có thể cho phép NHTM đạt được tương quan hợp lý giữa rủi ro thanh khoản mà Ngân hàng mong muốn (ở mức chi phí tương xứng) với rủi ro thanh khoản mà Ngân hàng muốn giảm thiểu Khi rủi ro thanh khoản được kiểm soát hợp lý thì ngân hàng sẽ có... NHTM Việt Nam và NHNN Việt Nam Luận án cũng đưa ra một số kiến nghị cần thiết đối với Chính phủ và các bộ, ngành 7.Kết cấu của Luận án Ngoài phần mở đầu và kết luận cùng với các phụ lục và tài liệu tham khảo, Luận án bao gồm 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại 16 Chương 2 Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống Ngân hàng thương mại. .. hàng, vào theo đó có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của toàn hệ thống NHTM Thứ hai, về sự biến động giá cổ phiếu của ngân hàng Biến động giá cổ phiếu của ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng đó Giá cổ phiếu của ngân hàng cũng phản ánh tình trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đó, nếu giá cổ phiếu của ngân hàng tăng, thị trường sẽ hiểu rằng ngân hàng đang hoạt động tốt, tạo ra nhiều... nâng cao năng lực quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản tại NHTM • Phạm vi nghiên cứu: đề tài luận án chỉ tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro thanh khoản tại các NHTMđơn lẻthuộc hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2007... những rủi ro đó thông qua nhiều cách như chấp nhận, giảm nhẹ, loại bỏhay chuyển đổi rủi ro Mục đích chính của hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản là nhằm bảo đảm các tài sản và công nợ của Ngân hàng, vị trí trong kinh doanh, các hoạt động tín dụng và cung cấp dịch vụ của ngân hàng không phải gánh chịu những rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tồn tại của Ngân hàng Quản lý rủi ro thanh. .. Vietcombank, MB, VIB… Sơ đồ 1.3 Mô hình quản lý rủi ro hiện đại trong NHTM[7] Hội đồng quản trị Uỷ ban quản lý rủi ro Ban Tổng Giám đốc Uỷ ban quản lý rủi ro tín dụng Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ Phòng kiểm toán và kiểm soát nội bộ Rủi ro thanh khoản Rủi ro hối đoái Rủi ro lãi suất Phòng kế toán Phòng tin học Rủi ro tín dụng Khối phòng vốn Phòngcông nợ Phòng quản lý tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, Tình hình nghiên cứu, Những đóng góp mới của luận án, CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, c. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal ReserveSystem -Fed), c. Quản lý RRTK tại HSBC, CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM, GIẢI PHÁP QUẢN LÝRỦI RO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG, TÓM TẮT CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay