Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Sinh 2 Có Đáp Án

20 401 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 00:49

*.CHUYỂN HÓA LIPID Estrogen ức chế tổng hợp cholesterol cách ức chế enzym HMG CoA synthetase A Đúng B Sai Tổng hợp cholesterol este gan, ruột, thượng thận có tham gia lecithin A Đúng B Sai Ở mức độ tế bào thoái hóa acid béo xảy ỏ bào tương: A Đúng B Sai Enzym xúc tác cho trình tổng hợp acid béo multienzym gồm protein A Đúng B Sai Sản phẩm thoái hóa lecithin: A Sphingosin, acid béo, acid phosphoric, cholin B Glycerol, acid béo, acid phosphoric, serin C Glycerol, acid béo, acid phosphoric, cholin D Sphingosin, acid béo, galactose E Sphingosin, acid béo, acid phosphoric, ethanolamin Thủy phân Lecithin cho thành phần sau đây, ngoại trừ: A Glycerol B Acid béo C Cholin B D Sphingosin E Phosphat Thoái hóa hoàn toàn acid béo Palmitic 16C tạo thành lượng ATP: C A 129 ATP B 136 ATP C 130 ATP D 131 ATP E 138 ATP Thoái hóa hoàn toàn acid béo Stearic tạo thành lượng ATP: A 129 ATP B 130 ATP C 136 ATP D 146 ATP E 151 ATP Trong tế bào tổng hợp acid béo xảy chủ yếu ở: A Màng ty thể B Màng ty thể C Bào tương D Vi thể E Thể Golgi 10 Tổng hợp cholesterol este xảy ở: A.Gan B Ruột C Thượng thận D Huyết tương E Tất câu 11.Quá trình tiêu hóa Lipid nhờ : 1.Sự nhũ tương dịch mật,tụy 2.Sự thủy phân enzym amylase 2.Sự thủy phân enzym lipase 4.Sự thủy phân enzym peptidase 5.Sự thủy phân enzym phospholipase Chọn tập hợp : A.1,2,3 B.1,2,4 C.1,3,5 D.2,3,4 E.2,3,5 12 Liên quan enzym lipase nhạy cảm với hormon: 1.Thủy phân triglycerid mô mỡ Bị kích thích glucagon Bị ức chế adrenalin Bị ức chế insulin Bị ức chế ACTH Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,2,4 C 1,3,4 D 1,3,5 E 1,4,5 13 Giai đoạn (giai đoạn hoạt hóa acid béo) trình thoái hóa acid béo bão hòa có tham gia thành phần sau đây: Carnitin Malonyl CoA ATP Coenzym A FAD Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,3,4 C.1,3,5 D 2,3,5 E 3,4,5 14 Thoái hóa acid béo bão hòa có số carbon chẳn: Hai mẫu carbon cắt dần kể từ đầu nhóm metyl Sự oxy hóa acid béo xảy carbon α Sản phẩm cuối trình thoái hóa acetyl CoA Năng lượng cần cho hoạt hóa phân tử acid béo 2ATP Bào tương nơi xảy giai đoạn hai trình thoái hóa acid béo Chọn tập hợp đúng: A 1,2 B 2,3 C 2,4 D 3,4 E 4,5 15 Thứ tự bước giai đoạn hai trình tổng hợp acid béo: A Ngưng tụ, khử nước, khử lần 1, khử lần B Ngưng tụ, kết hợp nước, khử lần 1, khử lần C Ngưng tụ, khử hydro lần 1, khử nước, khử hydro lần D Ngưng tụ, khử lần 1, khử nước, khử lần E Khử lần 1, ngưng tụ, khử lần 2, khử nước 16 Tổng hợp triglycerid: Xảy gan, thận, mô mỡ, ruột Nguyên liệu glycerol acid béo Acid béo tham gia hoạt hóa thành malonyl CoA Glycerol hóa hóa thành glyceraldehyd Chất trung gian trình tổng hợp triglycerid acid phosphatidic Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,2,4 C 1,2,5 D 1,4,5 E 2,3,4 17 Các giai đoạn tổng hợp cholesterol theo trình tự sau : A Acetyl CoA – mevalonat – isopentenyl pyrophosphat – squalen – cholesterol B Acetyl CoA – isopentenyl pyrophosphat – mevalonat – squalen – cholesterol C Acetyl CoA – squalen – mevalonat – isopentenyl pyrophosphat – cholesterol D Lanosterol – mevalonat – squalen – cholesterol E Acetyl CoA – lanosterol – mevalonat – cholesterol 18 Các yếu tố tham gia điều hòa tổng hợp cholesterol: Testosteron Estrogen Cholesteol thức ăn Progesteron Acid mật Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 2,3,4 C 2,4,5 D 2,3,5 E 3,4,5 19 Các enzym tham gia trình β-oxy hóa acid béo: Dehydrogenase Synthetase Hydratase Thiolase Dehydratase Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,3,4 C 1,2,5 D 2,3,4 E 2,4,5 20 Insulin có tác dụng tăng thoái hóa triglycerid A Đúng B Sai 21 Tại ruột, glycerol acid béo chuỗi ngắn 10 carbon dùng làm nguyên liệu tổng hợp triglycerid trở lại A Đúng B Sai 22.Lipase thủy phân triglycerid tạo thành sản phẩm : 1.Sterol 2.Acid béo 3.Glycerol 4.Acid phosphoric 5.Cholin Chọn tập hợp : A.1,2 B.1,3 C.2,3 D.3,4 E.4,5 23.Triglycerid vận chuyển từ gan đến mô nhờ : A.Chylomicrom B.VLDL(tiền β lipoprotein) C.HDL(α lipoprotein) D.LDL( β lipoprotein) E.Các câu sai 24.Để tổng hợp acid béo palmitic ( 16 C) cần có tham gia của: A.6 NADPHH+ B NADPHH+ C.10 NADPHH+ D 12NADPHH+ E.14 NADPHH+ 24.Chọn tập hợp theo thứ tự phản ứng trình β oxi hóa acid béo bảo hòa sau: 1.Phản ứng khử Hydro lần 2.Phản ứng khử Hydro lần 3.Phản ứng kết hợp nước 4.Phản ứng phân cắt Chọn tập hợp :A.1,2,3,4 B.2,1,3,4 C.1,3,2,4 D.1,4,3,2 E.3,4,1,2 25.Số phận Acetyl CoA: A.Tiếp tục thoái hóa teong chu trình Krebs B.Tổng hợp acid béo C.Tạo thành thể Cetonic D.Tổng hợp Cholesterol E,Tất câu 26.Các Hormone sau tăng tác dụng lên thoái hóa Lipid: 1.Insulin 2.Prostaglandin 3.Adrenalin 4.Glucagon 5.ACTH Chọn tập hợp : A.1,2,3 B.3.4.5 C.1,4,5 D.2,3,4 E.1,3,5 27.Hormone Insulin có tác dụng : A.Làm hạ đường máu B.Chống thoái hóa Lipid C.Tăng tổng hợp Lipid D.Tăng tính thấm glucose vào tế bào E.Tất câu 28.Các chất cá thể Cetonic: A.Glycerid,cerid,steroid B.Phospholipd,glycolipid C.Lactat,Acetyl CoA D.Acetone,acetoacetic acid,β hydroxy butyric acid E.Pyruvat,acid amin 29.Các enzym sau có vai trò thủy phân Lipid: A.Amylase B.Pépidase C.Amylase,protease D.Lipase,Phospholipase,CholesterollesteraseE.SGOT,SGPT F.Acetone,acetoacetic 30.Những chất sau có vai trò thoái hóa Lipid A.Insulin B.ACTH C.Adrenalin D.Glucagon E.Câu A sai 31.Lipoprotein sau có lợi : A.VLDL Cholesterol B.IDL Cholesterol C.LDL Cholesterol D.HDL Cholesterol E.Chyclomicron 32.Lipoprotein sâu có hại: A.VLDL Cholesterol B.IDL Cholesterol C.LDL Cholesterol D.HDL Cholesterol E.Chyclomicron *.CHUYỂN HÓA GLUCID 34 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường Hexose Di  điều kiện hiếu khí cho: A 38 ATP B 39 ATP C ATP D ATP E 138 ATP 35 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường Hexose Di  điều kiện hiếu khí cho: A 38 ATP B ATP C 39 ATP D 129 ATP E ATP 36 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường Hexose Di  điều kiện yếm khí cho: A 38 ATP B ATP C 39 ATP D ATP E 129 ATP 37 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường Hexose Di - điều kiện yếm khí cho: A 39 ATP B 38 ATP C 138 ATP D ATP E ATP 38 Thoái hóa Glucose theo đường Hexose Di- điều kiện yếm khí (ở người) cho sản phẩm cuối là: A Lactat B Pyruvat C Acetyl CoA D Alcol Etylic E Phospho enol pyruvat 39 Thoái hóa Glucose theo đường Hexose Di - điều kiện yếm khí (ở vi sinh vật) cho sản phẩm cuối là: A Lactat B Pyruvat C Acetyl CoA D Alcol Etylic E Phospho enol pyruvat 40 Ở người trưởng thành, nhu cầu tối thiểu hàng ngày cần: A 180g Glucose B 80g Glucose C 280g Glucose D 380g Glucose E 44g Glucose cho hệ thần kinh 41 Sản phẩm thủy phân cuối glucid trước hấp thụ là: A Polysaccarid B Trisaccarid C Oligosaccarid D Monosaccarid E Acid amin 42 Rượu hấp thu vào thể: A Qua đường tiêu hoá B Qua đường hô hấp C Phần ruột D.Qua dày E Tất câu 43 Sau hấp thu, rượu được: A Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước vào máu C.Không bị biến đổi trước vào máu D.Bị biến đổi thành aldehyd trước vào máu E Bị biến đổi thành acid acetic trước vào máu 44 Rượu oxy hoá chủ yếu do: A Gan B.Thận C Thận D.Lưới nội tương tế bào gan E Ruột 45.Enzym tạo liên kết 1-4 Glucosid Glycogen : A.Glycogen Synthetase B.Enzym tạo nhánh C.Amylo 1-6 Glucosidase D.Phosphorylase E.Glucose Phosphatase 46.Quá trình tổng hợp acid béo cần tham gia : A.NADPHH+ B.NAD+ C.NADHH+ D.FADH2 E.BADP+ : 47.Ở trình tổng hợp Glycogen từ Glucose,enzym tham gia gắn nhánh : A.Phosphorylase B.Amylo 1-4 - 1-4 transGlucosidase C Amylo 1-6 - 1-4 transGlucosidase D Amylo 1-4 - 1-6 transGlucosidase E.Amylo 1-6 Glucosidase 48.Trong trình thoái hóa Glycogen thành Glucose,enzym sau tham gia cắt nhánh để giải phóng Glucose tự : A.Phosphorylase B.Amylo 1-4 - 1-6 transGlucosidase C Amylo 1-6 - 1-4 transGlucosidase D Amylo 1-6 transGlucosidase E.Tất câu sai 49.Quá trình đồng hóa : A.Quá trình biến đổi G,L,P thức ăn thành acid amin,acid béo,monosacarid B.Quá trình tổng hợp nên chất G,L,P đặc hiệu cho cở thể từ chát khác C Quá trình tổng hợp nên chất G,L,P thành sản phẩm trung gian,dẩn đến chất cặn bã đào thải D.Câu A B E.Câu A C 50.Quá trình dị hóa : A Quá trình thoái hóa chất G,L,P thành CO2,H2O B Quá trình tổng hợp nên chất G,L,P thành sản phẩm trung gian,\ chất đào thải C Quá trình tổng hợp nên chất G,L,P thành sản phẩm trung gian,dẩn đến chất cặn bã đào thải D.Câu C với cung cấp lượng E.Câu C với giải phóng lượng 51.Điểm khác biệt oxy hóa chất hữu thể : A.Nhiệt độ chất xúc tác B.Chất xúc tác,sản phẩm tạo thành C.Sản phẩm tạo thành pH môi trường D,Nhiệt độ,pH nôi trường E.Tất câu sai CHUYỀN HÓA ACID AMIN 52 Hoạt tính GPT tăng chủ yếu trong: A Rối loạn chuyển hóa Glucid B Một số bệnh gan C Một số bệnh tim D Nhiễm trùng đường tiết niệu E Ngộ độc thức ăn 53 Sản phẩm khử amin oxy hóa acid amin gồm: Amin Acid α cetonic NH3 Acid carboxylic Aldehyd Chọn tập hợp đúng: A 1, B 2, C 3, D 4, E 1, 54 NH3 vận chuyển thể chủ yếu dạng: A Kết hợp với acid glutamic tạo glutamin B Kết hợp với acid aspartic tạo asparagin C Muối amonium D Kết hợp với CO2 tạo Carbamyl phosphat E NH4OH 55 Glutamin tới gan được: A Phân hủy NH3 tổng hợp thành urê B Kết hợp với urê tạo hợp chất không độc C Chuyển vào đường tiêu hóa theo mật D Phân hủy thành urê E Phân hủy thành carbamyl phosphat, tổng hợp urê 56 Glutamin tới thận: A Phân hủy thành NH3, đào thải qua nước tiểu dạng NH4+ B Phân hủy thành urê C Phân hủy thành carbamyl phosphat D Phân hủy thành NH3, tổng hợp urê đào thải theo nước tiểu E Không có chuyển hóa 57 GOT viết tắt enzym mang tên: A Glutamin Oxaloacetat Transaminase B Glutamat Ornithin Transaminase C Glutamat Oxaloacetat Transaminase D Glutamin Ornithin Transaminase E Glutarat Oxaloacetat Transaminase 58 GOT xúc tác cho phản ứng: A Trao đổi hydro B Trao đổi nhóm amin C Trao đổi nhóm carboxyl D Trao đổi nhóm imin E Trao đổi nhóm methyl 59 Bệnh bạch tạng thiếu: A Cystein B Methionin C Melanin D Phenylalanin E Tyrosin 60 Serotonin tổng hợp từ: A Tyrosin B Tryptophan C Cystein D Methionin E Arginin 61 Thiếu phenylalanin hydroxylase đưa đến tình trạng bệnh lý: A Tyrosin niệu B Homocystein niệu C Alcapton niệu D Phenylceton niệu E Cystein niệu 62 Phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết peptid, protein là: A Phản ứng Ninhydrin B Phản ứng Molish C Phản ứng Biurê D Phản ứng thuỷ phân E Phản ứng khử carboxyl CHUYỂN HÓA HEMOGLOBIN 63 Enzym xúc tác tạo bilirubin liên hợp: A Acetyl transferase B Carbmyl transferase C Amino transferase D Glucuronyl transferase E Transaldolase 64 Bilirubin tự có tính chất: A Tan nước, cho phản ứng diazo chậm B Tan nước, cho phản ứng diazo nhanh C Tan metanol, không cho phản ứng diazo D Tan ête, không cho phản ứng diazo E Không tan nước, cho phản ứng diazo chậm 65 Bilirubin liên hợp thủy phân khử ruột cho sản phẩm không màu Mesobilirubin Mesobilirubinogen Stercobilinogen Stercobilin Bilirubin Chọn tập hợp đúng: A 1,2 B 2,3 C 4,5 D 1,5 E 3,4 66 Phân thường màu vàng có: A Bilirubin B Biliverdin C Stercobilin D Urobilin E Mesobilirubin 67 Phân có màu xanh do: Bilirubin không bị khử Vi khuẩn ruột giảm sút Vi khuẩn ruột hoạt động mạnh Có diện biliverdin Stercobilinogen không oxy hóa Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 2,3,4 C 1,2,4 D 1,3,5 E 3,4,5 68 Vàng da tắc mật: Bilirubin nước tiểu Stercobilin phân tăng Bilirubin liên hợp tăng chủ yếu máu Bilirubin có nước tiểu Urobilin nước tiểu tăng Chọn tập hợp đúng: A 1,2,3 B 1,3,4 C 3,4,5 D 1,4,5 E 2,4,5 69 Các hemoglobin người bình thường là: A HbA, HbC, HbF B HbA, HbF, HbS C HbA, HbA2, HbF D HbD, HbE, HbF E HbA, HbC, HbD 70 Sự bất thường Hb thường bất thường trong: A Chuổi α B Chuổi β C Chuổi α hay β D Cấu trúc protoporphyrin E Thiếu sắt 71 Trong bệnh vàng da dung huyết, máu Bilirubin: Toàn phần tăng Liên hợp tăng Tự tăng Liên hợp không tăng 5.Tự không tăng Chọn tập hợp đúng: A 1,4 B 1,5 C 1, D 2,5 E 3,4 72 Trong vàng da dung huyết, máu chủ yếu tăng: A Bilirubin liên hợp B Bilirubin tự C Urobilinogen D Bilirubin toàn phần E Stecobilinogen 73 Người ta phân biệt vàng da dung huyết (với vàng da tắt mật) dựa vào: A Tăng Bilirubin toàn phần B Giảm Bilirubin liên hợp C Giảm bilirubin tự D Bilirubin xuất nước tiểu E Bilirubin không xuất nước tiểu 74 Trong vàng da viêm gan: A Tăng Bilirubin liên hợp C Tăng bilirubin tự E Tất câu sai B Giảm Bilirubin liên hợp D Giảm bilirubin tự CHUYỂN HÓA ACID NUCLEIC 75 Nguồn gốc nguyên tố tham gia tạo thành base purin: A NH3, CO2, -CHO, Glutamat B NH3, CO2, CH2OH, Glutamin C CO2, -CHO, Glutamin, Glycin D CO2, -CHO, Glycin, NH3, E Glutamin, Glycin, NH3, CO2 76 Acid Inosinic tiền chất để tổng hợp: A Acid orotic uridylic B Acid adenylic guanilic C Purin pyrimidin D Uracyl thymin E Acid uridylic cytidylic 77 Sản phẩm thoái hoá chủ yếu chuyển hoá purin người là: A Allantoin B Urê C Amoniac D Acid uric E Hypoxantin 78 Có acid amin lần tham gia vào trình tổng hợp nhân purin purin nucleotid là: A Lysin B Glycin C Glutamin D Acid aspartic E Tyrosin 79 Ribonuclease có khả thuỷ phân: A AND B PolyThymin nucleotid C ARN D Polypeptid E Globulin 80 Tín hiệu di truyền mã hoá trình tự xếp ba nucleotic phân tử: A ARNt B ARNm C AND D Protid E Glycogen 81 Vị trí acid amin phân tử protein mã hoá vị trí ba mật mã phân tử: A ARNt B AND C ARNm D ARN ribosom E Polydeoxy purin nucleotid 82 Pentose ADN ARN gắn với purin vị trí A Đúng B Sai 83 ARN có cấu tạo xoắn kép liên kết hydro base purin pyrimidin A Đúng B Sai 84 Acid adenylic là: A Purin D Nucleotid 85 Adenosin là: A Purin D Nucleotid 86 Adenin là: A Base Purin D.Nucleotid 87 Uracil là: A Base Purin D Nucleotid 88 ADN ARN là: A Purin D Nucleotid B Pyrimidin E Acid nucleic C Nucleosid B Pyrimidin E Acid nucleic C Nucleosid B Base Pyrimidin E.Acid nucleic B Base Pyrimidin E Acid nucleic B Pyrimidin E Acid nucleic C.Nucleosid C Nucleosid C Nucleosid 89 Base nitơ thành phần acid nucleic dẫn xuất từ nhân: A Purin, Pyridin B Purin, Pyrol C.Pyrimidin, Imidazol D Pyridin, Indol E Pyrimidin, Purin 90 Base nitơ dẫn xuất từ pyrimidin: A Cytosin, Uracil, Histidin B Uracil, Cytosin,Thymin C Thymin,Uracil, Guanin D Uracil, guanin, Hypoxanthin E Cytosin, Guanin, Adenin 91 Base nitơ dẫn xuất từ purin: A Adenin, Guanin, Cytosin B Guanin, Hypoxanthin , Thymin C Hypoxanthin, Metylhypoxanthin, Uracil D Guanin, Adenin, Hypoxanthin E Cytosin, Thymin, Guanin 92 Công thức sau có tên: A Guanin B Adenin C Cytosin D Hypoxanthin E Uracil NH2 N N N NH 93 Công thức sau có tên: A Cytosin B Thymin C Hypoxanthin D Adenin E Uracil NH2 N HO N 94 Thành phần hóa học ADN: A Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, β.D ribose, H3PO4 B Adenin, Guanin, Uracil, Thymin, β.D deoxyribose, H3PO4 C Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D deoxyribose, H3PO4 D Guanin, Adenin, Uracil, Thymin, β.D deoxyribose, H3PO4 E Guanin, Adenin, Uracil, Thymin, β.D ribose, H3PO4 95 Thành phần hóa học ARN: A Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D deoxyribose, H3PO4 B Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D ribose C Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D ribose D Uracil, Thymin, Adenin, Hypoxanthin, β.D deoxyribose, H3PO4 E Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, β.D ribose, H3PO4 96 Thành phần hóa học acid nucleic: Pentose, H3PO4 , Base nitơ Deoxyribose, H3PO4 , Base dẫn xuất từ purin Ribose, H3PO4 , Base dẫn xuất từ pyrimidin Ribose, H3PO4 , Base dẫn xuất từ pyridin Deoxyribose, H3PO4 , Base dẫn xuất từ pyrol Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, B.1, 2, C.2, 4, D.1, 4, 97 Các nucleosid sau gồm: Adenin nối với Ribose liên kết glucosid Uracil nối với Hexose liên kết glucosid Guanin nối với Deoxyribose liên kết glucosid Thymin nối với Deoxyribose liên kết glucosid Cytosin nối với Ribinose liên kết peptid Chọn tập hợp đúng: A.1,2,3 B.1,3,5 C.2,3,4 D.1,3,4 98 Thành phần nucleotid gồm: Nucleotid, Pentose, H3PO4 Base nitơ, Pentose, H3PO4 Adenosin, Deoxyribose, H3PO4 Nucleosid, H3PO4 Nucleosid, Ribose, H3PO4 Chọn tập hợp đúng: A.1, B.3, C.4, D.2, 99 Công thức sau có tên: NH2 A Guanosin 5’ monophosphat N N B Adenosin 3’ monophosphat O C Adenosin 5’ monophosphat N N C H2 O P D Cytosin 5’ monophosphat E Uridin 3’ monophosphat OH HO OH 100 Công thức sau là: OH CH3 N O O N O C H2 O P OH A AMP B dAMP C dTMP D TMP E dCMP OH HO H 101 Vai trò ATP thể: Tham gia phản ứng hydro hóa Dự trữ cung cấp lượng cho thể Hoạt hóa chất E.3, 4, E.3,4,5 E.2, OH Là chất thông tin Tham gia phản ứng phosphoryl hóa Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, B.1, 3, C.2, 3, D.3, 4, E.1, 3, 102 Vai trò AMP vòng: A Tham gia phản ứng phosphoryl hóa B Tham gia tổng hợp hormon C Dự trữ lượng D Hoạt hóa trực tiếp phosphorylase E Là chất thông tin thứ hai mà hormon chất thông tin thứ 103 Nucleotid có vai trò tổng hợp phospholipid A GDP, GTP B ATP, ADP C UDP, UTP D UTP, GTP E CDP, CTP 104 Nucleotid có vai trò tổng hợp glycogen: A GDP, GTP B UDP, UTP C ATP, AMP D ATP, CDP E ATP, CTP 105 Cấu trúc Polynucleotid giữ vững liên kết: A Hydro, Disulfua, Phosphodieste B Hydro, Peptid, Phosphodieste C Hydro, Phosphodieste, Glucosid D Phosphodieste, Disulfua, Glucosid E Phosphodieste, Hydro, Peptid 106 Cấu trúc bậc I ADN gồm: A dGMP, dAMP, dCMP, dUMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste B dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với liên kết 2’ 5’ phosphoeste C dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste D dAMP, dCMP, dGMP, dIMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste E dAMP, dCMP, dGMP, dUMP nối với liên kết 2’ 5’ phosphodieste 107 Cấu trúc bậc II ADN giữ vững liên kết: A Liên kết ion A T, G C B Liên kết hydro A T, G C C Liên kết disulfua A T, G C D Liên kết hydro A C, G T E Liên kết phosphodieste A C, G T 108 Thành phần ARN gồm : A GMP, TMP, ATP, CMP B CMP, TMP, UMP, GMP C CMP, TMP, UMP, GTP D AMP, CMP, IMP, TTP E AMP, CMP, UMP, GMP 109 Cấu trúc bậc II ARN giữ vững liên kết: A Hydro A T, G C B Hydro A G, C T C Ion A U, G C D Disulfua A U, G C E Hydro A U, G C 110 Sản phẩm thoái hóa cuối Base purin thể người: A Acid cetonic B Acid malic C Acid uric D Urê E NH3, CO2 111 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng là: Adenosin Adenin Guanin Inosin A Guanase Hypoxanthin Xanthin B Adenase Acid uric C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 112 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 2là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric A Guanase B Adenase C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 113 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 3là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric A Guanase B Adenase C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 114 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric A Guanase B Adenase C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 115 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric A Guanase B Adenase C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 116 Các chất thoái hóa Base pyrimydin: β Alanin β Amino isobutyrat CO2, NH3 Acid uric Acid cetonic Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, B.3, 4, C.1, 4, D.1, 3, 117 Nguyên liệu tổng hợp Ribonucleotid có Base purin: A Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- B Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- E.2, 4, C Asp, Glu, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- D Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- E Asp, Glu, Acid formic, Gln, CO2, Ribosyl- 118 Các giai đoạn tổng hợp Ribonucleotid có base purin trước sau là: Tạo Glycinamid ribosyl 5’- Tạo nhân Purin, hình thành IMP Tạo nhân Imidazol Tạo GMP, AMP Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, 3, B.1, 3, 2, C.1, 3, 4, D.2,1, 3, E.3, 2, 1, 119 Quá trình tổng hợp mononucleotid từ Base nitơ PRPP theo phản ứng: Guanin + PRPP GMP + PPi Enzym xúc tác có tên là: A Hypoxanthin phosphoribosyl transferase B Adenin phosphoribosyl transferase C Guanin phosphoribosyl transferase D Nucleosid – Kinase E Guaninotransferase 120 Nguyên liệu để tổng hợp ribonucleotid có base pyrimidin: A Asp, Gln B Asp, Gly C Succinyl CoA, Gly D Asp, Carbamyl Phosphat E Asp, Ribosyl Phosphat 121 Enzym xúc tác phản ứng sau: Carbamyl (P) + Asp Carbamyl Asparat (Pi) A Asp dehydrogenase B Asp decarboxylase C Asp reductase D Asp transcarbamylase E Asp oxydase 122 Deoxyribo nucleotid hình thành cách khử trực tiếp C2 ribonucleotid sau: A NDP dNDP B NTP dNTP C NMP dNMP D (NDP)n (dNDP)n E (NTP)n (dNTP)n 123 Các yếu tố enzym tổng hợp Deoxyribonucleotid từ ribonucleotid: A Thioredoxin reductase, NADP+, FAD, Enzym có Vit B1, Vit B2 B Thioredoxin, Thioredoxin reductase, NADP+, Enzym có Vit B1, Vit B2 C Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B12, NADP+ D Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, NAD+ E Thioredoxin , Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, FAD 124 Tổng hợp dTTP: A UDP dUDP dUMP dTMP dTTP B CDP dCDP dCMP dTMP dTTP C ADP dADP dAMP dTMP dTTP D IDP dIDP dIMP dTMP dTTP E GDP dGDP dGMP dTMP dTTP 125 Các enzym tổng hợp ADN: A ADN polymerase, helicase, ARN polymerase, exonuclease, ligase B ADN polymerase, helicase, phosphorylase, exonuclease, ligase C ARN polymerase, helicase, primase, exonuclease, ligase D ADN polymerase, helicase, primer, exonuclease, ligase E ADN polymerase, helicase, primase, exonuclease, ligase 126 Yếu tố nguyên liệu tổng hợp ADN: A loại dNMP, protein, ADN khuôn mẫu B loại dNDP, protein, ADN khuôn mẫu C loại dNTP, protein, ADN khuôn mẫu D loại NTP, protein, ADN khuôn mẫu E loại NMP, protein, ADN khuôn mẫu 127 Các yếu tố enzym tổng hợp ARN với ADN làm khuôn: A loại NTP, ADN làm khuôn, ARN polymerase chép B loại NDP, ARN làm khuôn, ARN polymerase chép C loại NMP, ADN làm khuôn, ARN polymerase tái D loại NTP, ADN làm khuôn, ARN polymerase tái E loại NDP, ARN làm khuôn, ARN polymerase tái 128 Các yếu tố enzym tổng hợp ARN với ARN làm khuôn: A loại NTP, ADN làm khuôn, ARN polymerase chép B loại NDP, ARN làm khuôn, ARN polymerase chép C loại NMP, ADN làm khuôn, ARN polymerase tái D loại NTP, ARN làm khuôn, ARN polymerase tái E loại NDP, ARN làm khuôn, ARN polymerase tái 129 Acid uric máu nước tiểu tăng do: A Thiếu enzym thoái hóa base purin B Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base purin C Thiếu enzym tổng hợp base pyridin D Thiếu enzym thoái hóa base pyridin E Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base pyrimidin 130 Nguồn gốc nguyên tố tham gia tạo thành base purin: A NH3, CO2, -CHO, Glutamat B NH3, CO2, CH2OH, Glutamin C CO2, -CHO, Glutamin, Glycin D CO2, -CHO, Glycin, NH3, E Glutamin, Glycin, NH3, CO2 131 Acid Inosinic tiền chất để tổng hợp: A Acid orotic uridylic B Acid adenylic guanilic C Purin pyrimidin D Uracyl thymin E Acid uridylic cytidylic 132 Sản phẩm thoái hoá chủ yếu chuyển hoá purin người là: A Allantoin B Urê C Amoniac D Acid uric E Hypoxantin 133 Có acid amin lần tham gia vào trình tổng hợp nhân purin purin nucleotid là: A Lysin B Glycin C Glutamin D Acid aspartic E Tyrosin 134 Ribonuclease có khả thuỷ phân: A AND B PolyThymin nucleotid C ARN D Polypeptid E Globulin 135 Tín hiệu di truyền mã hoá trình tự xếp ba nucleotic phân tử: A ARNt B ARNm C AND D Protid E Glycogen 136 Vị trí acid amin phân tử protein mã hoá vị trí ba mật mã phân tử: A ARNt B AND C ARNm D ARN ribosom E Polydeoxy purin nucleotid 137 Đoạn ARNm, có thứ tự là: AUGCAGGAA chép từ ADN nào? A AGCGGAAG B TACGTCCTT C TATGTCCTA TCGCCTTC ATGCAGGAA ATACAGGAT D GTTGACCAA E TAGCAGGAT CAACTGGTT ATCGTCCTA 138 Pentose ADN ARN gắn với purin vị trí A Đúng B Sai 139 ARN có cấu tạo xoắn kép liên kết hydro base purin pyrimidin A Đúng B Sai 140 Acid adenylic là: A Purin B Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 141 Adenosin là: A Purin B Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 142 Adenin là: A Base Purin B Base Pyrimidin C.Nucleosid D.Nucleotid E.Acid nucleic 143 Uracil là: A Base Purin B Base Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 144 ADN ARN là: A Purin B Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 145 Công thức cấu tạo sau chất gì? OH O H N HO N O N N H A Adenin B Cytosin C Guanin D Thymin E Uracil 146 Công thức cấu tạo sau chất gì? OH N HO O CH N H O CH N N H A Adenin B Cytosin C Guanin D Thymin E Uracil 147 Công thức cấu tạo sau chất gì? OH N H 2N H N N H 2N N H N N N N H A Adenin B Cytosin C Guanin 148 Công thức cấu tạo sau chất gì? N H O D Thymin E Uracil N N N N H A Adenin B Cytosin C Guanin D Thymin E Uracil 149 Base nitơ có nhân purin tổng hợp xong gắn Ribose-5-phosphat thành purinucleotid ? A Đúng B Sai 150 Acid inosinic sản phẩm chung, từ tạo acid adenylic acid guanylic? A Đúng B Sai 151 Adenin phosphoribosyl transferase xúc tác phản ứng trực tiếp gắn adenin với PRPP thành acid adenylic giải phóng PP A Đúng B Sai 152 Acid orotic sản phẩm chung trình tổng hợp UMP CMP? A Đúng B Sai 153 Acid inosinic tiền chất để tổng hợp: A Acid orotic uridylic B Acid adenylic guanylic C Purin pyrimidin D Uracil thymin E Acid uridylic cytidylic 154 Sản phẩm thoái hoá chủ yếu chuyển hoá purin người là: A Allantoin B Acid uric C Urê D Hypoxantin E Ammoniac 155 Enzym xúc tác phân cắt liên kết este phosphat phân tử ADN: A ADN ligase B ADN polymerase C ADN-ase D Polynucleotid phosphorylase E ARN polymerase 156 Enzym xúc tác tổng hợp phân tử ARNm: A ADN ligase B ADN polymerase C ADN-ase D Polynucleotid phosphorylase E ARN polymerase 157 Enzym xúc tác gắn nối đoạn ADN: A ADN ligase B ADN polymerase C ADN-ase D Polynucleotid phosphorylase E ARN polymerase 158 Tổng hợp ARN từ ARN làm mồi cần enzym xúc tác: A ADN ligase B ADN polymerase C ADN-ase D Polynucleotid phosphorylase E ARN polymerase 159 Enzym cần cung cấp tổng+ hợp sợi đơn ADN: A ADN ligase B ADN polymerase C ADN-ase D Polynucleotid phosphorylase E ARN polymerase 160 Qui luật bổ sung cấu tạo ADN có ý là: A liên kết với T liên kết hydro C liên kết với G liên kết hydro A Đúng B Sai 161 Qui luật bổ sung cấu tạo ARN có ý là: A liên kết với T liên kết hydro C liên kết với G liên kết hydro A Đúng B Sai 162 ARNm tổng hợp đồng thời hai sợi ADN A Đúng B Sai 163 Tất nitơ nhân purin có nguồn gốc từ glutamin A Đúng B Sai 164 Carbon C6 nhân purin có nguồn gốc từ CO2 A Đúng B Sai 165 C4, C5 N7 purin có nguồn gốc A Đúng B Sai 166 NH3 máu có nguồn gốc từ acid nucleic acid amin A Đúng B Sai 167 Trong base sau đây, base nitơ dạng đồng phân Lactim – lactam: A Adenin B Guanin C Thymin D Cytozin E Cả câu sai 168 DNA cấu tạo từ base nitơ sau đây, ngoại trừ: A Adenin B Cytosin C Thymin D Uracil E Guanin 169.Trong DNA, cặp base nitơ sau nối với ba liên kết hydro: A Adenin Guanin B Adenin Thymin C Cytosin Guanin D Cytosin Adenin E Uracil Thymin 170 Khi mô tả cấu trúc của ADN, Watson và Crick đã ghi nhận: Phân tử ADN gồm chuỗi polypeptid xoắn đôi theo hướng ngược chiều Các base Nitơ của chuỗi nối với bằng liên kết hydro theo quy luật đôi base Mỗi chu kỳ xoắn có chiều dài là 3,4 nm Các nucleotid nằm thẳng góc với trục và cách một khoảng 3,4 A0 Các base nitơ nằm xoắn đôi Chọn tập hợp đúng: A: 1,2,3 B: 1,3,5 C: 1,2,5 D: 2,3,4 E: 1,3,4 171 Trong Nucleosid, base Nitơ và đường Pentose liên kết với bằng liên kết Nglycosid, liên kết này được thực hiện bởi: A C5' của đường Pentose và N9 của base purin B C5' của đường Pentose và N9 của base pyrimidin C C1' của đường Pentose và N9 của base purin D C1' của đường Pentose và N9 của base pyrimidin E C1’ đường Pentose N3 base purin 172 Tập hợp liên kết sau gặp cấu trúc phân tử ARNt: Liên kết 2', 3' phosphodieste, liên kết amid Liên kết N-glycosid, liên kết este phosphat Liên kết pyrophosphat Liên kết 3', 5' phosphodiester Liên kết Hydro Chọn tập hợp đúng: A 1,2,4 B 2,4,5 C 3,4,5 D 2,3,4 E Tất cả các liên kết 173 Thành phần cấu tạo GTP gồm: A Guanin, Ribose, 2H3PO4 B Guanosine, Ribose, 2H3PO4 C Guanin, 3H3PO4 D Guanin, deoxyribose, 3H3PO4 E Guanin, Ribose, 3H3PO4 174 Chất sau base purin: A Guanin B Cafein C Adenin D Cytosin E Theophylin 175 Chất sau base pyrimidin: A Thymin B Cytosin C Uracil D Guanin E 5-methyl cytosin 176 Base nitơ sau có nhóm CH3 công thức: A Guanin B Cytosin C Uracil D Adenin E Thymin 177 Chất sau nucleoside: A Adenin B Uridin C Guanosine monophosphat D ADP E ATP 178 Chất sau nucleotid: A Guanosine B Thymidin C Deoxy adenosine D AMP vòng E Uridin 179 Liên kết base nitơ pentose nucleotid liên kết: A Phosphodieter B Phosphodiester C Hydro D N glycosid E Peptid 180 Chất sau dinucleotid: A CDP B GMP vòng C Acid Thymidylic D NAD+ E Không chất 181 Dạng cấu trúc phổ biến ADN là: A Xoắn đơn vòng B Xoắn đôi vòng C Xoắn đơn D Xoắn đôi E Không dạng CHUYỂN HÓA HEMOGLOBIN 182 Enzym xúc tác phản ứng chuyển MetHb thành Hb: A Peroxydase B Catalase C Oxydase D Diaphorase E Reductase 183 Nguyên liệu tổng hợp Hem: A Succinyl CoA, glycin, Fe B Coenzym A, Alanin, Fe C Malonyl CoA, glutamin, Fe D Succinyl CoA, serin, Fe E Malonyl, CoA, Alanin, Fe 184 Các giai đoạn tổng hợp hem: Succinyl CoA + Glycin (1) A LA (2) porphobilinogen II (3) Coproporphyrinogen II (4) Uroporphyrinogen III (5) protoporphyrin IX(6) hem Trình tự xếp đúng: A 1,2,3,4,5,6 B 1,3,2,4,5,6 C 1,3,2,5,4,6 D 1,2,4,3,5,6 E 1,2,3,5,4,6 185 Enzym xúc tác kết hợp protoporphyrin IX Fe++: A Ferrochetase B ALA Synthetase C Dehydratase D Decarboxylase E.Oxydase 186 Hb tổng hợp chủ yếu ở: A Cơ, lách, thận B Thận, cơ, tủy xương C Cơ, lách, hồng cầu non D Thận, não, hệ võng mạc nội mô E Tủy xương, hồng cầu non 187 Quá trình thoái hóa Hb đầu cách oxy hóa mở vòng prophyrin giữa: A Vòng pyrol I II Cβ B Vòng pyrol I II Cα C Vòng pyrol II III Cβ D Vòng pyrol III IV Cγ E Vòng pyrol I IV Cδ 188 Mở vòng pyrol xúc tác enzym: A Hem synthetase B Hem decarboxylase C Hem oxygenase D Ferrochetase E Hem reductase 189 Hb sau mở vòng, tách Fe globin tạo thành: A Bilirubin B Biliverdin C Urobilin D Stercobilin E Verdoglobin 190 Công thức bên dưới có tên: M V M P P M M V N O N N N C C C O A Biliverdin B Bilirubin liên hợp C Bilirubin tự D Verdoglobin E Stercobilin 191 Bilirubin liên hợp gồm: A Bilirubin tự liên kết với albumin B Bilirubin tự liên kết với acid glucuronic C Bilirubin tự liên kết với globin D Bilirubin tự liên kết vớiglobulin E Bilirubin tự liên kết với acid gluconic 192 Enzym xúc tác tạo bBilirubin tự liên kết với liên hợp: A Acetyl transferase B Carbmyl transferase C Amino transferase D Glucuronyl transferase E Transaldolase 193 Bilirubin tự có tính chất: A Tan nước, cho phản ứng diazo chậm B Tan nước, cho phản ứng diazo nhanh C Không tan nước, cho phản ứng diazo chậm D Tan metanol, không cho phản ứng diazo E Tan ête, không cho phản ứng diazo 194 Bilirubin liên hợp thủy phân khử ruột cho sản phẩm không màu Mesobilirubin Mesobilirubinogen Stercobilinogen Stercobilin Bilirubin Chọn tập hợp đúng: A 1,2 B 2,3 C 4,5 D 1,5 E 3,4 195 Phân thường màu vàng có: A Bilirubin B Biliverdin C Stercobilin D Urobilin E Mesobilirubin 196 Phân có màu xanh do: Bilirubin không bị khử Vi khuẩn ruột giảm sút Vi khuẩn ruột hoạt động mạnh Có diện Biliverdin Stercobilinogen không oxy hóa Chọn đáp án : A 1,2,3 B 2,3,4 C 1,2,4 D 1,3,5 E 3,4,5 197 Vàng da tắc mật: Bilirubin không xuống ruột Stercobilin phân tăng Bilirubin liên hợp tăng chủ yếu máu Bilirubin có nước tiểu Urobilin nước tiểu tăng Chọn đáp án : A 1,2,3 B 1,3,4 C 3,4,5 D 1,4,5 E 2,4,5 198 Trong bệnh vàng da dung huyết, máu Bilirubin: Toàn phần tăng Liên hợp tăng Tự tăng Liên hợp không tăng Tự không tăng A 1,4 B 1,5 C 1,3 D 2,5 E 3,4 199 Trong vàng da dung huyết, máu chủ yếu tăng: A Bilirubin liên hợp B Bilirubin tự C Urobiliogen D Bilirubin toàn phần E Stercobilinogen 200 Người ta phân biệt vàng da dung huyết (với vàng da tắt mật) dựa vào: A Tăng Bilirubin toàn phần B Giảm Bilirubin liên hợp C Giảm Bilirubin tự D Bilirubin xuất nước tiểu E Bilirubin không xuất nước tiểu [...]... 123 Các yếu tố và enzym tổng hợp Deoxyribonucleotid từ ribonucleotid: A Thioredoxin reductase, NADP+, FAD, Enzym có Vit B1, Vit B2 B Thioredoxin, Thioredoxin reductase, NADP+, Enzym có Vit B1, Vit B2 C Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B 12, NADP+ D Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, NAD+ E Thioredoxin , Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, FAD 124 ... Bilirubin Chọn tập hợp đúng: A 1 ,2 B 2, 3 C 4,5 D 1,5 E 3,4 195 Phân thường màu vàng do có: A Bilirubin B Biliverdin C Stercobilin D Urobilin E Mesobilirubin 196 Phân có màu xanh do: 1 Bilirubin không bị khử 2 Vi khuẩn ruột giảm sút 3 Vi khuẩn ruột hoạt động mạnh 4 Có sự hiện diện của Biliverdin 5 Stercobilinogen không oxy hóa Chọn đáp án đúng : A 1 ,2, 3 B 2, 3,4 C 1 ,2, 4 D 1,3,5 E 3,4,5 197 Vàng da do... 129 Acid uric trong máu và nước tiểu tăng do: A Thiếu enzym thoái hóa base purin B Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base purin C Thiếu enzym tổng hợp base pyridin D Thiếu enzym thoái hóa base pyridin E Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base pyrimidin 130 Nguồn gốc các nguyên tố tham gia tạo thành base purin: A NH3, CO2, -CHO, Glutamat B NH3, CO2, CH2OH, Glutamin C CO2, -CHO, Glutamin, Glycin D CO2,... isobutyrat 3 CO2, NH3 4 Acid uric 5 Acid cetonic Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, 3 B.3, 4, 5 C.1, 4, 5 D.1, 3, 4 117 Nguyên liệu tổng hợp Ribonucleotid có Base purin: A Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- B Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- E .2, 4, 5 C Asp, Glu, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- D Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- E Asp, Glu, Acid formic, Gln, CO2, Ribosyl- 118... phẩm thoái hóa cuối cùng của Base purin trong cơ thể người: A Acid cetonic B Acid malic C Acid uric D Urê E NH3, CO2 111 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 1 là: Adenosin Adenin Guanin 1 Inosin 2 4 A Guanase Hypoxanthin 3 5 Xanthin B Adenase 6 Acid uric C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase E Carboxylase 1 12 Thoái hóa Base nitơ có nhân Purin enzym xúc tác phản ứng 2là: Adenosin... Các giai đoạn tổng hợp Ribonucleotid có base purin tuần tự trước sau là: 1 Tạo Glycinamid ribosyl 5’- 2 Tạo nhân Purin, hình thành IMP 3 Tạo nhân Imidazol 4 Tạo GMP, AMP Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, 3, 4 B.1, 3, 2, 4 C.1, 3, 4, 2 D .2, 1, 3, 4 E.3, 2, 1, 4 119 Quá trình tổng hợp mononucleotid từ Base nitơ và PRPP theo phản ứng: Guanin + PRPP GMP + PPi Enzym xúc tác có tên là: A Hypoxanthin phosphoribosyl... phosphoryl hóa Chọn tập hợp đúng: A.1, 2, 3 B.1, 3, 4 C .2, 3, 5 D.3, 4, 5 E.1, 3, 5 1 02 Vai trò AMP vòng: A Tham gia phản ứng phosphoryl hóa B Tham gia tổng hợp hormon C Dự trữ năng lượng D Hoạt hóa trực tiếp phosphorylase E Là chất thông tin thứ hai mà hormon là chất thông tin thứ nhất 103 Nucleotid có vai trò trong tổng hợp phospholipid A GDP, GTP B ATP, ADP C UDP, UTP D UTP, GTP E CDP, CTP 104 Nucleotid có. .. không xuống được ruột 2 Stercobilin trong phân tăng 3 Bilirubin liên hợp tăng chủ yếu trong máu 4 Bilirubin có trong nước tiểu 5 Urobilin trong nước tiểu tăng Chọn đáp án đúng : A 1 ,2, 3 B 1,3,4 C 3,4,5 D 1,4,5 E 2, 4,5 198 Trong bệnh vàng da do dung huyết, trong máu Bilirubin: 1 Toàn phần tăng 2 Liên hợp tăng 3 Tự do tăng 4 Liên hợp không tăng 5 Tự do không tăng A 1,4 B 1,5 C 1,3 D 2, 5 E 3,4 199 Trong... A 1 ,2, 3,4,5,6 B 1,3 ,2, 4,5,6 C 1,3 ,2, 5,4,6 D 1 ,2, 4,3,5,6 E 1 ,2, 3,5,4,6 185 Enzym xúc tác kết hợp protoporphyrin IX và Fe++: A Ferrochetase B ALA Synthetase C Dehydratase D Decarboxylase E.Oxydase 186 Hb được tổng hợp chủ yếu ở: A Cơ, lách, thận B Thận, cơ, tủy xương C Cơ, lách, hồng cầu non D Thận, não, hệ võng mạc nội mô E Tủy xương, hồng cầu non 187 Quá trình thoái hóa Hb một đầu bằng cách oxy hóa. .. Phân tử ADN gồm 2 chuỗi polypeptid xoắn đôi theo 2 hướng ngược chiều nhau 2 Các base Nitơ của 2 chuỗi nối với nhau bằng liên kết hydro theo quy luật đôi base 3 Mỗi chu kỳ xoắn có chiều dài là 3,4 nm 4 Các nucleotid nằm thẳng góc với trục và cách nhau một khoảng 3,4 A0 5 Các base nitơ nằm ngoài xoắn đôi Chọn tập hợp đúng: A: 1 ,2, 3 B: 1,3,5 C: 1 ,2, 5 D: 2, 3,4 E: 1,3,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Sinh 2 Có Đáp Án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Sinh 2 Có Đáp Án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Sinh 2 Có Đáp Án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay