kitchen chemistry pp draft7

18 136 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:39

chem·is·try /ˈkemistrē/, noun chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with the composition, structure, and properties of substances and the transformations that they undergo chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with: chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with: *what stuff is made of; chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with: *what stuff is made of; *how it’s held together; chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with: *what stuff is made of; *how it’s held together; *how it behaves; chem·is·try /ˈkemistrē/, noun A science that deals with: *what stuff is made of; *how it’s held together; *how it behaves; *how it can change Solids Liquids Gasses Liquid  Vapor Uncooked Cooked Uncooked Cooked Olfactory Bulb Tongue
- Xem thêm -

Xem thêm: kitchen chemistry pp draft7 , kitchen chemistry pp draft7 , kitchen chemistry pp draft7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay