tổng hai véc tơ

12 156 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:36

Tổng hai véctơ A’ M’ A C A (III) M (I) B (II) ξ Tổng hai véctơ Định nghĩa tổng của→ hai véctơ: → Cho hai véctơ a b Lấy điểm A xác định điểm B C cho : → AB = a , BC = b → AC gọi tổng hai Khi véctơ → Kí hiệu : a véctơ b→ AC = a + b Phép lấy tổng hai véctơ gọi phép cộng véctơ → → a B → → b a A b a +b C Hãy vẽ tam giác ABC, rôì xác định véctơ tổng sau: AB + CB ; AC + BC ; CA + CB B C AC + BC AB + CB A CA + CB Cho hình bình hành ABCD với tâm O → Hãy viết véctơ AB dạng tổng hai véctơ mà điểm đầu mút chúng lấy điểm A, B, C, D, O B C O A D Các tính chất phép cộng véctơ a) b) c) Tính chất giao hoán : a + b = b + a Tính chất kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c) Tính chất véctơ - không : a + o = o + a = a B A b C a a+b b+ c b (+a a+ b) + a c b a + (b + c) E c D Các qui tắc cần nhớ Quy tắc hình bình hành: → → → Nếu ABCD hình bình hành thì: AB + AD = AC Quy tắc ba điểm : → → → Với ba điểm M, N, P: MN + NP =MP D A M C P NB a) Hãy giải thích có qui tắc hình bình hành ? b) Hãy giải thích ta có: a +b ≤ a + b c) CMR: với bốn điểm A, B, C, D: AC + BD = AD + BC d) Cho tam giác ABC có cạnh a Tính độ dài véctơ tổng AB + AC Củng cố 1) Mỗi mệnh đề sau hay sai : AB + AC = BC BA + AC = CB MP + NM = NP 2) 3) AA + BB = AB Khi a+b = a + b ? MN + PQ + RN + NP + QR = ? Kiến thức cần nắm Biết cách xác định tổng hai véctơ, qui tắc ba điểm, qui tắc hình bình hành tính chất cua phép cộng véctơ : giao hoán, kết hợp, tính chất véctơ - không  Biết a + b ≤ a + b   Bài tập nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bài học kết thúc Cảm ơn thầy cô em học sinh Người thực hiện: Gv: TRẦN THỊ THUỲ NHUNG Trường THPT QUANG TRUNG TP ĐÀ NẴNG [...]...Kiến thức cần nắm Biết cách xác định tổng của hai véctơ, qui tắc ba điểm, qui tắc hình bình hành và các tính chất cua phép cộng véctơ : giao hoán, kết hợp, tính chất của véctơ - không  Biết được a + b ≤ a + b   Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bài học kết thúc Cảm ơn các thầy cô và các em học sinh Người
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hai véc tơ , tổng hai véc tơ , tổng hai véc tơ , Các qui tắc cần nhớ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay