tích của một số với một vector

12 164 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:35

BÀI (TIẾT ) B A O r a O C D r a B G D A E C M B A I A’ A r a O C r xr b B B’ uuur uur a) AG = 3IG uuur uuur uuur uuur b) AB + AC = GB + GC uuur uuur uur c) AB + AC = AI uur uur uur r d ) IG + IB + IC = ĐÁP ÁN LÀ C uuur uuur uur c) AB + AC = AI 10 THỜI GIAN BẮT ĐẦU HẾT GIỜ uuur uuur uuuur uuuur a ) AA ' + BB ' + CC ' = AC ' uuur uuur uuuur c) AA ' = BB ' = CC ' ĐÁP ÁN LÀ B uuur uuur uuuur r b) AA ' + BB ' + CC ' = uuur uuur uuuur d ) AA ' + BB ' = 2CC ' 12 15 10 11 14 13 THỜI GIAN BẮT ĐẦU HẾT GIỜ A r a C I D K G r b B Làm tập SGK trang 17
- Xem thêm -

Xem thêm: tích của một số với một vector , tích của một số với một vector , tích của một số với một vector

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay