thống kê

38 169 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:35

TUẦN 27, 28, 29 I/ ÔN TẬP: 1.Số liệu thống kê:  Ví dụ 1: Năng suất lúa hè thu (tạ/ ha)năm 1998 24 tỉnh  30 25 45 30 25 35 25 40 30 25 30 25 35 40 35 45 30 45 40 25 40 35 40 45 -Tập hợp đơn vị điều tra tập hợp 24 tỉnh ,mỗi tỉnh đơn vị điều tra -Dấu hiệu điều tra suất mùa hè thu năm 1998 tỉnh -Các số liệu gọi số liệu thống kê Ví dụ 2: Để điều tra số gia đình huyện A.Người ta chọn ngẫu nhiên 39 gia đình, thống kê số gia 3 5 đình thu mẫu số liệu 5 3 3 5sau2 : 3  2.Tần số:        Trong 39 số liệu thống kê ví dụ 2; ta thấy có giá trị khác là: x1=0 ; x2 =1; x3 =2; x4 =3 ; x5 =4 ; x =5 Gía trị x1=0 ,xuất lần ,ta gọi n1=5 tần số giá trị x1 Tương tự n2= tần số giá trị x2 n3 ; n4 ; n5 ;n6 = ? Định nghĩa:Tần số số lần xuất số liệu II/ Tần suất: Trong 39 số liệu thống kê ví dụ 2; giá trị x1 có tần số 5,do chiếm tỉ lệ là: ≈ 12,8 % 39 Tỉ số 5/39 hay 12,8 % gọi tần suất giá trị Dựa vào kêt thu ví dụ ,hãy điền vào bảng sau: Năng suất lúa hè thu năm 1998 24 tỉnh là: Năng suất lúa (tạ/ha) Tần số Tần suất(%) 25 30 35 40 45 … … … … 25 … … … … Cộng 24 100(%) III/ BẢNG PHÂN BỐ TẦNG SỐ VÀ TẦNG SUẤT GHÉP LỚP Ví dụ 3: Chiều cao sinh 158 156 21 160 học 166 154 173 167 170 157 175 155 165 168 158 172 169 162 150 170 161 167 (đơn vị cm) Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất(%) [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 12 13 16,73 33,3 36,1 13,9 Cộng 36 100(%) Ta làm sau: Cách 1: Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp Nhân giá trị đại diện lớp với tần số lớp đó, cộng kết lại chia cho 36,ta được: ×153 + 12 × 159 + 13 × 165 + × 171 ≈ 162(cm) 36 150 + 156 Cách 2: Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp Nhân giá trị đại diện lớp với tần suất lớp cộng kết lại, ta được: (Chú ý: 153= ) 16,7 33,3 36,1 13,9 x≈ × 153 + × 159 + × 165 + × 171 ≈ 162(cm) 100 100 100 100 Công thức tính số trung bình cộng *Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất x = ( n1 x1 + n2 x2 + nk xk ) = n f x+f x 1 2 + + f x k k  Trong ni ,fi tần số, tần suất giả trị xi ,n số số liệu thống kê  *Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp x=   ( +n c +n c )= f c + f c n c n 1 2 k k 1 2 + + f c k k Trong ci ,ni ,fi giá trị đại diện tần số,tần suất lớp thứ i,n số liệu thống kê II /SỐ TRUNG VỊ:           Sắp thứ tự số liệu thống kê thành dãy không giảm(hoặc không tăng) Số trung vị: số đứng dãy số phần tử lẻ trung bình cộng hai số đứng dãy số phần tử chẵn Kí hiệu: Me Ví dụ 2: Điểm thi môn toán cuối năm nhóm học sinh lớp là: 1; 1; 3; ;7; ;8; 9; 10 Số trung vị Me =7 Ví dụ 3: Điểm thi môn toán bốn học sinh lớp xếp thành dãy không giảm là: 1; 2,5 ;8 ;9,5 Số trung vị Me = 2,5 + = 5,25 III /M ỐT: Mốt bảng phân bố tần số giá trị có tần số lớn kí hiệu MO Ví dụ 4:Số áo bán đ ược quý cửa hàng bán áo sơ mi nam Cỡ áo tần số (số áo bán được) 36 13 37 45 38 39 40 41 126 110 126 40 42 cộng 465 Ta thấy có hai giá trị 38 40 có tần số lớn 126,trong trường hợp ta coi có hai mốt là: MO(1)=38 , MO(2)=40 , BÀI :PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN 1.CÔNG THỨC TÍNH: Trường hợp bảng phân bố tần số tần suất S đối S Đối x = n − ∑ ( x i − x) k i =1 với bảng phân bố tần số − x = ∑ k i =1 f i ( xi − x) với bảng phân bố tần suất Trường hợp bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp  S = ∑ ( − x)đối với bảng phân bố tần số ghép lớp ci n      k x i =1 bảng phân bố tần suất ghép k lớp = S x ∑i=1 f i (ci − x) Trong ni ,fi tần số ,tần suất giá trị xi bảng phân bố tần số ,tần suất(ghép lớp); n số liệu thống kê(n1+n2+ +nk=n); số trung bình cộng số liệu thống kê; ci giá trị đại diện lớp thứ i x khác:Sử dụng công thức Cách S x = x − ( x) 2/Ý NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG SAI :   Phương sai sử dụng để đánh giá mức độ phân tán số liệu thống kê(so với số trung bình) Khi hai dãy số liệu thống kê có đơn vị đo có số trung bình xấp xỉ nhau,dãy có phương sai nhỏ mức độ phân tán(so với số trung bình) số liệu thống kê Độ lệch chuẩn:  Độ lệch chuẩn Sx bậc hai phương sai Sx2  Sx = S x sử dụng để đánh giá Độ lệch chuẩn mức độ phân tán số liệu thống kê Cách sử dụng độ lệch chuẩn hoàn toàn tương tự cách sử dụng phương sai Khi cần ý đến đơn vị đo ,ta dùng độ lệch chuẩn Sx Ví dụ 1:: Mức độ tiêu thụ điện gia đình tháng là: Tháng tháng 86 96 96 110 56 70 110 94 a) Trung bình điện tiêu thụ tháng là: (a) 85 (b) 86 (cc ) 87 (d) 88 b) Độ lệch chuẩn tháng là: (a) 19 (b) 86 (cc ) 19,82 (d) 88             c) Phương sai tháng là: (a) 392,83 (b) 392,3 a (c ) 392,8 (d) 392 d) Trung bình điện tiêu thụ tháng là: (a) 92 (b) 92,5 (c ) 93 (d) 93,5 e) Độ lệch chuẩn tháng 2blà: (a) 14 (b) 14,86 (c ) 14,37 (d) 1,88 f) Phương sai tháng là: (a) 206,75 (b) 306,75 (c ) 406,75 (d) 106,75 c a Ví dụ 2:: Số tiền nước phải đóng tháng hộ gia đình khu phố thống kê sau(đơn vị nghìn đồng):           30 35 38 40 46 48 56 a) Số trung bình cộng là: (a) 46,55 (b) 47,55 a (c ) 48,55 (d) 49,55 b) Độ lệch chuẩn là: (a) 10,34 (b) 11,34 b (c ) 12,34 (d) 13,34 c) Phương sai là: (a) 126,69 (b) 127,69 (c c) 128,69 (d) 129,69 62 64 [...]... ,tần suất(ghép lớp); n là các số liệu thống kê( n1+n2+ +nk=n); là số trung bình cộng của các số liệu thống kê; ci là giá trị đại diện của lớp thứ i x khác:Sử dụng công thức Cách S 2 x = x 2 − ( x) 2 2/Ý NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG SAI :   Phương sai được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê( so với số trung bình) Khi hai dãy số liệu thống kê có cùng đơn vị đo và có số trung bình... số, tần suất của giả trị xi ,n là số các số liệu thống kê  *Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp 1 x=   ( +n c +n c )= f c + f c n c n 1 1 2 2 k k 1 1 2 2 + + f c k k Trong đó ci ,ni ,fi lần lượt là giá trị đại diện tần số,tần suất của lớp thứ i,n của các số liệu thống kê II /SỐ TRUNG VỊ:           Sắp thứ tự các số liệu thống kê thành dãy không giảm(hoặc không tăng) Số trung... bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau,dãy có phương sai càng nhỏ thì mức độ phân tán(so với số trung bình) của các số liệu thống kê càng ít 3 Độ lệch chuẩn:  Độ lệch chuẩn Sx là căn bậc hai của phương sai Sx2 2  Sx = S x được sử dụng để đánh giá Độ lệch chuẩn cũng mức độ phân tán của các số liệu thống kê Cách sử dụng độ lệch chuẩn cũng hoàn toàn tương tự như cách sử dụng phương sai Khi cần chú ý đến đơn vị... lại ? Kết quả Chiều cao của 21 học sinh Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất(%) [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 3 6 5 7 14,3 28,6 23,8 33,3 Cộng 21 100(%) Bài tập:   Cho các số liệu thông kê ghi trong bảng sau: Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo 81 37 63 46 64 53 74 30 85 65 53 77 31 73 47 63 51 42 58 44 57 82 52 57 67 92 85 77 93 55 Hãy lập
- Xem thêm -

Xem thêm: thống kê , thống kê , thống kê , Đường gấp khúc tần suất:, BÀI 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG.SỐ TRUNG VỊ .MỐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay