tập hợp

12 146 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:35

Tiết 4:Tập hợp I Khái niệm tập hợp Tập hợp phân tử: • - Khái niệm: Tập hợp (còn gọi tập) khái niệm toán học Để a phân tử tập hợp A, ta viết a ∈ A (đọc a thuộc A) Để b phần tử tập A, ta viết b ∉ A (đọc b không thuộc A) Cách xác dịnh tập hợp: • - Một tập hợp xác định cách liệt kê phần tử Khi liệt kê phân tử tập hợp, ta viết phần tử dấu móc {…} • Ví dụ 1: • - Tập hợp số tự nhiên lẻ đàu tiên {1,3,5,7,9} Ví dụ 2: • Hãy xác định tập hợp sau cách tính chất đặc trưng cho phàn tử • a) Tập hợp 100 số nguyên chương (ký hiệu M) • b) Tập hợp số nguyên lẻ (ký hiệu L) Giải • a) M = {n∈Z/1 ≤n ≤100} • b) L = {2k+1/k ∈ Z} • Chú ý: Người ta liệt kê tập có vô số phân tử Chẳng hạn, tập hợp P số nguyên tố : • P = {2,3,5,…} Tập hợp rỗng: • Khái niệm: Tập hợp rỗng ký hiệu Ø, tập hợp không chứa phần tử • - Nếu A tập hợp rỗng, A chứa phần tử • A ≠ Ø tồn x: x ∈A Ví dụ 3: • Câu 1: Liệt kê phần tử tập hợp • A={x ∈ R/x²+3x+5=0} • Câu 2: Tập hợp B nghiệm phương trình viết là: B={x ∈ R/x-1=0} • Hãy liệt kê phần tử tập B II Tập hợp con: • - Khái niệm: Nếu phần tử tập hợp A phần tử tập hợp B Ta nói A tập B • - Ký hiệu: A⊂ B (đọc A chứa B) • - Tính chất: • 1) Tập rỗng tập hợp • 2) A ⊂ B; B ⊂ C => A ⊂ C X⊂ X • 3) Mỗi tập hợp con⊂ Ví dụ 4: • A = {a,b,c} • Các tập hợp A là:{a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, {a,b,c},Ø • Kết luận: Tập A có a phần tử tập A có ª tập hợp III Tập hợp nhau: • - Khái niệm: • Khi A C B B C A ta nói tập hợp A tập hợp B viết A = B • Ví dụ 5: A = {1,4,5,7} • B = {5.7,1,4} =>A=B • Bài tập ứng dụng: • • • • • • • Câu 1:Tìm tất tập tập hợp sau : a ) A={a,c} b) B={3,4,5} Câu 2:Cho tập hợp A={n ∈ N/n bội 5} B={n ∈ N/n bội 15} Tập hợp A tập hợp B có mối quan hệ với • • • • • • • • • * Bài tập nhà:1,2,3(SGK) Bài tập bổ sung: Câu 1:a)Cho A={x ∈ N/ x[...]...Bài tập ứng dụng: • • • • • • • Câu 1:Tìm tất cả tập con của tập hợp sau : a ) A={a,c} b) B={3,4,5} Câu 2:Cho 2 tập hợp A={n ∈ N/n là bội của 3 và 5} B={n ∈ N/n là bội của 15} Tập hợp A và tập hợp B có mối quan hệ gì với nhau • • • • • • • • • * Bài tập về nhà:1,2,3(SGK) Bài tập bổ sung: Câu 1:a)Cho A={x ∈ N/ x
- Xem thêm -

Xem thêm: tập hợp , tập hợp , tập hợp , Cách xác dịnh tập hợp:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay