NHÂN một số với một VECTƠ

10 155 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:34

* NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ * Tích số thực với vectơ      Định nghĩa : Cho vectơ a ≠ O số thực m ≠ Tích số thực với vectơ , ký hiệu m.a , vectơ • Cùng hướng với vectơ a m>0;ngược hướng với vectơ a m
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN một số với một VECTƠ , NHÂN một số với một VECTƠ , NHÂN một số với một VECTƠ , Tích của một số thực với một vectơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay