hiệu hai vector

7 122 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:34

Hiệu hai véctơ ξ HIỆU CỦA HAI VÉCTƠ Véctơ đối : Nếu tổng hai véctơ a b vectơ không, ta nói a véctơ đối b , b véctơ đối a Véctơ đối véctơ a kí hiệu − a Nhận xét : Véctơ đối véctơ a véctơ ngược hướng với véctơ a có độ dài với véctơ a Véctơ đối véctơ o véctơ o Cho đoạn thẳng AB Véc tơ đối AB véctơ ? Giả sử ABCD hình bình hành tâm O: a) AB = ? ; CD = ? ; AD = ? ; CB = ? b) Hãy cặp véctơ đối có điểm đầu O điểm cuối đỉnh hình bình hành A D O B C Hiệu hai véctơ: Định nghĩa : Hiệu : Hiệu hai véctơ a b , kí hiệu a − b tổng hai véctơ a vectơ đối véctơb , atức−làb: = a + ( −b) Phép trừ véctơ: Phép lấy hiệu hai véctơ gọi phép trừ véctơ ?? Cho véctơ a véctơ b Hãy xác định a − b A a a b O a−b b B QUY TẮC VỀ HIỆU VÉCTƠ Nếu MN véctơ cho , với điểm O bất kì, ta luôn có: MN = ON − OM ?? M trung điểm đoạn thẳng AB Cm : MA + MB = ?? Cho điểm A, B, C, D Hãy chứng minh đẳng thức sau nhiều cách AB + CD = AD + CB Kiến thức cần nhớ - Biết cách xác định hiệu hai véctơ Vận dụng quy tắc trừ OB − OC = CB vào việc chứng minh đẳng thức véctơ Bài tập nhà: -> sgk Bài học kết thúc Cảm ơn thầy cô em học sinh Người thực hiện: Gv: TRẦN THỊ THUỲ NHUNG Trường THPT QUANG TRUNG TP ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: hiệu hai vector , hiệu hai vector , hiệu hai vector

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay