GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC góc bất kì

13 79 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:33

Bài 1: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ O0 ĐẾN 1800 Tam giác ABC vuông A có góc nhọn ·ABC = α Hãy nhắc lại định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn α học Sinα = Cosα = Tanα = Cotα = AC BC AB BC AC AB AC AB y Định nghĩa: Với góc α (0 ≤α≤180 ) Trên nửa đường tròn đơn vị lấy điểm M cho: Giả sử · xOM =α M y0 α -1 x0 O M = ( x0 ; y0 ) Khi đó: sin α = y0 cos α = x0 y0 tan α = ( x0 ≠ ) x0 x0 cot α = ( y0 ≠ ) y0 x CHÚ Ý  Nếu α góc tù cosα < 0, tanα < 0, cotα <  tan α xác định α ≠ 900  cot α xác định α ≠ 00 α ≠ 1800 Tính chất ( sin α = sin 1800 − α ) ( ) ( ) ( ) cos α = − cos 1800 − α tan α = − tan 1800 − α cot α = − cot 1800 − α Giá trị lượng giác góc đặc biệt 00 300 450 sin α 2 cosα 2 tan α 3 α Giá trị lượng giác cot α 900 1800 1 −1 600 1 0 Ví dụ: Tìm giá trị lượng giác góc 1200, 1500 Ta có: ( sin120 = sin 180 − 60 0 cos120 = cos ( 180 − 60 0 ( = cot ( 180 ) = sin 60 = ) = −cos60 = − 0 ) − 60 ) = − cot 60 tan1200 = tan 1800 − 600 = − tan 600 = − cot120 0 0 =− Góc hai véc tơ a) Định nghĩa r r r Cho hai véctơ a b khác Từ điểm O ta vẽ: uuu r r uuu r r OA = a OB = b 0 Góc ·AOB với số đo từ đến 180 gọi r r góc hai vectơ a b Kí hiệu: r r a; b ( ) r b r a B r a r b O r r r r a; b = 900 ⇔ a ⊥ b ( ) ( r r b⊥a ) A Khi góc hai vectơ 00? r r Khi a b Khi góc hai vectơ 1800? r r Khi a b hướng ngược hướng Ví dụ: µ = 500 Cho tam giác ABC vuông A có góc B Tính: ( uuu r uuur BA, BC ) ( uuu r uuur BA, BC = 500 ( uuu r uuur AB, BC = 1300 ( uuur uuu r AC , BA = 900 ) ( uuu r uuur AB, BC ) ( uuur uuu r AC , BA ) C ) ) A 500 B ( uuur uuu r uuur uuu r AC , CB = CH ; CB = 1400 ) ( ) H C A 500 B Bài tập vềcố nhà Củng  Giá trị lượng giác góc α  Tính chất hai góc bù  Giá tri lượng giác góc đặc biệt Bài 1, 2, 3, 4, 5, SGK trang 40 [...]... 500 Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B Tính: ( uuu r uuur BA, BC ) ( uuu r uuur BA, BC = 500 ( uuu r uuur AB, BC = 1300 ( uuur uuu r AC , BA = 900 ) ( uuu r uuur AB, BC ) ( uuur uuu r AC , BA ) C ) ) A 500 B ( uuur uuu r uuur uuu r AC , CB = CH ; CB = 1400 ) ( ) H C A 500 B Bài tập vềcố nhà Củng  Giá trị lượng giác của góc α  Tính chất của hai góc bù nhau  Giá tri lượng giác của các góc đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC góc bất kì , GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC góc bất kì , GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC góc bất kì

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay