đại cương phương tình

8 65 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

đại cương phương trình Kiểm tra cũ Câu hỏi1: hai phương trình tương đương? Và nêu số phép biến đổi tương đương biết Câu hỏi2: Em nêu bước để giải phương trình? x = Câu hỏi3: Giải phương trình: x5 x5 Câu hỏi4: Em có nhận xét tập nghiệm phương trình tập xác định (điều kiện xác định) phương trình? x Câu hỏi5: Giải phương trình: a) x = x + b) x2 + 4x = x Tiết 25: Đại cương phương trình (tiếp) 3) Phương trình hệ quả: a Định nghĩa: f1(x) = g1(x) gọi phương trình hệ phương trình f(x) = g(x) tập nghiệm chứa tập nghiệm phư ơng trình f(x) = g(x) phương trình f1(x) = g1(x) Em=có nhận tập KH: f(x) g(x) f1xét (x) = gvề 1(x) nghiệm hai phương trình: phương trình hệ phư VD 1: định sai? x - khẳng = x2 -sau = hay ơng trình f(x) = g(x) nào? a) x = x = Đúng b) x ( x 1) =1 x=1 x1 Đúng Tiết 25: Đại cương phương trình (tiếp) 3) Phương trình hệ quả: b Định lý 2: f(x) = g(x) f ( x ) = g ( x ) VD 2: học sinh giải phương trình: Điều kiện: 2x - x (1) 2x - = (x - 2)2 (I) (II) 2 x = x (1) sau: Nếu giải phương trình có phép biến đổi biến đổi hệ làm để thu nghiệm phương trình? (III) 2x - = x2 - 4x + x2 - 6x + = (IV) thoả mãn thoảđiều mãnkiện (1) x = không (V) x = thoả mãn điều kiện (1) x = Vậy nghiệm phương trình là: x = x = lời giải sai bước nào? Tại sao? (VI) Tiết 25: Đại cương phương trình (tiếp) 3) Phương trình hệ quả: VD 2: học sinh giải phương trình: x = x (1) Như sau: điều kiện: 2x - x ( ) (1) x () (1) 2x - = (x - 2)2 2x - = x2 - 4x + x2 - 6x + = x = không thoả mãn () x = thoả mãn () () Vậy nghiệm phương trình là: x = Tiết 25: Đại cương phương trình (tiếp) 4) Phương trình nhiều ẩn: VD: 2x2 + 4xy - y2 = -x + 2y + 5) Phương trình chứa tham số: VD: Cho phương trình: mx + = - m Tìm tập nghiệm phương trình trường hợp a) m = b) m Lời giải: a) m = 0: phương trình vô nghiệm b) m 0: phương trình có nghiệm x = m m Tiết 25: Đại cương phương trình (tiếp) Bài (SGK): Giải phương trình sau cách bình phương hai vế phương trình x = 2x 1 (1) x () (1) Lời giải: (1) (x - 2)2 = (2x - 1)2 3x2 = x = thoả mãn () x = không thoả mãn () Vậy nghiệm phương trình là: x = Tổng kết ĐN: f1(x) = g1(x) gọi phương trình hệ phương trình f(x) = g(x) tập nghiệm chứa tập nghiệm phương trình f(x) = g(x) Định lý 2: f(x) = g(x) f ( x ) = g ( x ) Nếu f(x) g(x) dấu thì: f(x) = g(x) f ( x ) = g ( x ) Bài tập: 1, 2, 3, SGK/71 2
- Xem thêm -

Xem thêm: đại cương phương tình , đại cương phương tình , đại cương phương tình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay