công thức lượng giác

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

Bài 3: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Công thức cộng Cos(a - b) = cosacosb + sinasinb Cos(a + b) = cosacosb - sinasinb Sin(a - b) = sinacosb - cosasinb Sin(a + b) = sinacosb + cosasinb tan a − tan b tan(a − b) = + tan a tan b tan a + tan b tan(a + b) = − tan a tan b II Công thức nhân đôi sin2a = 2sinacosa cos2a = cos2 a - sin2 a = 2cos2 a - = - 2sin2 a tan a tan2a = − tan a Công thức hạ bậc + cos 2a cos a = 2 − cos 2a sin a = 2 − cos 2a tan a = + cos 2a III Công thức biến đổi tích thành tổng cos a cos b = [ cos(a − b) + cos(a + b)] sin a sin b = [ cos(a − b) − cos(a + b)] sin a cos b = [ sin( a − b) + sin( a + b)] IV Công thức biến đổi tổng thành tích u+v u−v cos u + cos v = cos cos 2 u+v u−v cos u − cos v = −2 sin sin 2 u+v u−v sin u + sin v = sin cos 2 u+v u−v sin u − sin v = cos sin 2
- Xem thêm -

Xem thêm: công thức lượng giác , công thức lượng giác , công thức lượng giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay