biểu đồ1

18 49 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

TRườngưtrungưhọcưphổưthôngư QUANGưTRUNG Dạng hình cột Biu hỡnh ct phn ỏnh s lng cỏn b khoa hc cụng ngh 250 200 Ngi C N am Nữ 150 100 50 2000 2001 2002 Dạng hình cột 2003 Nm Dạng hình quạt Biu hỡnh qut phn ỏnh s lng v c cu hc sinh ph thụng 19% ,5 % 19% 20% 50% 28% 53% ,5 % 30% N ăm 2001 N ăm 2002 Dạng hình quạt N ăm 2003 Dạng đờng gấp khúc ng gp khỳc phn ỏnh bin ng ca sn lng c phờ xut khu qua cỏc nm ca Vit Nam 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 1996 1997 1998 1999 2000 Dạng đờng gấp khúc 2001 2002 2003 Biu phn ỏnh s lng hc sinh ph thụng 1400 1310 11 1200 1000 1000 800 600 400 200 2001 2002 Dạng tợng hình 2003 Biu v kt qu xut khu 25 12 20 15 11 10 10 2002 Dạng mạng nhện 2003 Biểu đồ tần số hình cột Lớp Tần số [160; 162] [163; 165] [166; 168] [169; 171] [172; 174] 12 10 N = 36 Bảng Biểu đồ tần số hình cột Cách vẽ 12 10 160 162 163 165 166 168 169 171 172 174 Biểu đồ tần số hình cột Lớp Tần số [159,5; 162,5) [162,5; 165,5) [165,5; 168,5) [168,5; 171,5) [171,5; 174,5) 12 10 N = 36 Bảng Biểu đồ tần số hình cột Cách vẽ 12 10 159,5 162,5 165,5 168,5 171,5 174,5 Biểu đồ tần suất hình cột Biểu đồ hình cột đợc dùng để thể bảng phân bố tần suất ghép lớp, gọi biểu đồ tần suất hình cột Trong trờng hợp này, cột có chiều cao tần suất (%) Lp ca lng (g) Tn sut(%) 30 [70; 80) 10 [80; 90) 20 [90; 100) 40 [100; 110) 20 [110; 120) 10 100 Cng 40 in vo bng 20 10 70 80 90 100 110 120 Biu tn sut v cõn nng ca 30 c khoai tõy 3 Đờng gấp khúc tần số Cách vẽ Đờng gấp khúc tần s thể bảng M2 12 M3 10 M1 M4 M5 A1 161 A2 164 A3 167 A4 170 A5 173 Đờng gấp khúc tần suất Nếu độ dài đoạn thẳng AiMi đợc lấy tần suất lớp thứ i ta đợc đờng gấp khúc tần suất Biểu đồ tần suất hình quạt Biểu đồ hình quạt thích hợp cho việc thể bảng phân bố tần suất ghép lớp Biểu đồ tần suất hình quạt thể bảng [...]...1 Biểu đồ tần số hình cột Cách vẽ 12 10 8 6 4 2 160 162 163 165 166 168 169 171 172 174 1 Biểu đồ tần số hình cột Lớp Tần số [159,5; 162,5) [162,5; 165,5) [165,5; 168,5) [168,5; 171,5) [171,5; 174,5) 6 12 10 5 3 N = 36 Bảng 6 1 Biểu đồ tần số hình cột Cách vẽ 12 10 8 6 4 2 159,5 162,5 165,5 168,5 171,5 174,5 2 Biểu đồ tần suất hình cột Biểu đồ hình cột cũng đợc dùng để... 164 A3 167 A4 170 A5 173 3 Đờng gấp khúc tần suất Nếu độ dài đoạn thẳng AiMi đợc lấy bằng tần suất của lớp thứ i thì ta đợc đờng gấp khúc tần suất 3 Biểu đồ tần suất hình quạt Biểu đồ hình quạt rất thích hợp cho việc thể hiện bảng phân bố tần suất ghép lớp Biểu đồ tần suất hình quạt thể hiện bảng 5 ... Bảng 6 1 Biểu đồ tần số hình cột Cách vẽ 12 10 8 6 4 2 159,5 162,5 165,5 168,5 171,5 174,5 2 Biểu đồ tần suất hình cột Biểu đồ hình cột cũng đợc dùng để thể hiện bảng phân bố tần suất ghép lớp, gọi là biểu đồ tần suất hình cột Trong trờng hợp này, cột sẽ có chiều cao bằng tần suất (%) Lp ca khi lng (g) Tn sut(%) 30 [70; 80) 10 [80; 90) 20 [90; 100) 40 [100; 110) 20 [110; 120) 10 100 Cng 40 in vo bng
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu đồ1 , biểu đồ1 , biểu đồ1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay