biểu đồ

7 41 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

I BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT Biểu đồ tần suất hình cột Ví dụ: Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 12 13 16,7 33,3 36,1 13,9 Cộng 36 100(%) Ta vẽ biểu đồ tần suất hình cột Tần suất 36,1 33,3 - 20 16,7 13,9 - O | 150 | 156 | 162 | | 168 174 Chiều cao Đường gấp khúc tần suất Trên mặt phẳng toạ độ, xác định điểm (c 1; xi), I = 1, 2, 3, 4, c1 trung bình cộng hai mút lớp i (ta gọi ci giá trị đại diện lớp i) Vẽ đoạn thẳng nối điểm (ci ; fi) với điểm (ci+1 ; fi+1) ta thu đường gấp khúc , gọi đường gấp khúc tần suất Tần suất 36,1 33,3 20 16,7 13,9 - O | | | | | | | | | 150 153 156 159 162 165 168 171 174 Chiều cao II BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT Cho bảng Các thành phần kinh tế Số phần trăm (1) Khu vực doanh nghiệp Nhà nước (2) Khu vực quốc doanh (3) Khu vực đầu tư nước 23,7 Cộng 100(%) 47,3 29,0 Ta mô tả bảng biểu đồ hình quạt (1) (1) 23,7 23,7 (2) (2) 47,3 47,3 (3) (3) 29,0 29
- Xem thêm -

Xem thêm: biểu đồ , biểu đồ , biểu đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay