bất đẳng thức1

22 65 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

BÀI 3: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT I/ ĐỊNH LÝ VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT: 1.Nhị thức bậc nhất: Nhị thức bậc x biểu thức dạng f(x)= ax+b a,b hai số cho ,a khác 2.Dấu nhị thức bậc nhất: Định lí: Nhị thức f(x)= ax +b có giá trị dấu với hệ số a x lấy giá trị trong khoảng ,trái dấu với hệ số a x lấy giá trị  khoảng Ví dụ :Xét dấu nhị thức f(x)=3x+2 Vì a=3>0 Ta c ó b ảng x ét d ấu sau : x f(x) -∞ -2/3 - +∞ + II/XÉT DẤU TÍCH ,THƯƠNG CÁC NHỊ THỨC BẬC NHẤT : Ví dụ : Xét dấu biểu thức : (4 x − 1)( x + 2) f(x)= − 3x + giải : f(x) không xác định x=5/3.Các nhị thức 4x-1,x+2 ,-3x+5 có nghiệm viết theo thứ tự tăng -2 ;1/4 ;5/3 Ta có bảng xét dấu sau : x -∞ -2 4x-1 - │ x+2 - -3x+5 f(x) 1/4 - 5/3 +∞ + │ + + │ + │ + + │ + │ + - + - + ║ - Từ bảng xét dấu ta thấy : f(x)>0 x (-∞ ;-2) x f(x) f(x) dấu với hệ số a x < x1 x> x2 , trái dấu với hệ số a x1[...]... M0 là miền nghiệm của ax+by< c  Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn -3x+2y >0 III/ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN: ĐN: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng.Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho I/ ĐỊNH LÝ VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 1.Tam... 1 2 +∞ 2x2-x-1 + │ + 0 - 0 + │ + x2-4 + 0 - │ - │ - 0 + f(x) + ║ - 0 + 0 - ║ + II/ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN:      1 .Bất phương trình bậc hai: ĐN :Bất phương trình bậc hai ẩn x là bất phương trình dạng ax2 +bx +c0 ,…),trong đó a,b,c là những số thực đã cho, a ≠ 0 2.Giải bất phương trình bậc hai: ax2+bx +c1/2 ta có hệ bất x > 1/ 2  phương trình (−2 x + 1) + x − 3 < 5 Hệ này có nghiệm là 1/2< x 0 b) -2x2+3x+5 > 0
- Xem thêm -

Xem thêm: bất đẳng thức1 , bất đẳng thức1 , bất đẳng thức1 , Dấu của nhị thức bậc nhất:, Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối :, Dấu của tam thức bậc hai:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay