bảng phân bố tần số tần suất

12 44 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:32

I ÔN TẬP Số lượng thống kê Khi thực điều tra thống kê, cần xác định tập hợp đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra thu thập số liệu Ví dụ Khi điều tra suất lúa hè thu năm 1998 31 tỉnh người ta thu thập số liệu sau (đơn vị tạ/ha) 30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 35 Tập hợp đơn vị điều tra ? Dấu hiệu điều tra? Tập hợp đơn vị điều tra tập hợp 31 tỉnh Dấu hiệu điều tra suất lúa hè thu năm 1998 tỉnh Các số liệu bảng gọi số liệu thống kê Tần số Trong bảng số liệu thống kê ta thấy có giá trị x1 = 25 xuất lần , ta gọi n1 = tần số giá trị x1 Ttự: x2 = 30 có n2 = x3 = 35 có n3 = x4 = 40 có n4 = x5 = 45 có n5 = n1 f ( xi ) = N II TẦN SUẤT Ví dụ Năng suất lúa (tạ/ha) Tần số Tần suất(%) 25 30 35 40 45 12,9 22,6 29,0 19,4 16,1 Cộng 31 100(%) Bảng gọi bảng phân bố tần số, tần suất; Bỏ cột tần suất ta bảng phân bố tần số III BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP Ví dụ Chiều cao 36 học sinh (đơn vị: cm) 158 150 164 160 152 167 159 164 156 165 163 151 158 163 155 172 168 160 170 166 158 162 169 159 163 165 154 161 161 164 173 160 161 163 164 152 Lớp 1: [150; 156) Lớp 2: [156; 162) Lớp 3: [162; 168) Lớp 4: [168; 174] Lớp số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất [150;156) [156;162) [162;168) [168;174] 12 13 16,7 33,3 36,1 13,9 Cộng 36 100(%) Bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp Cho bảng 81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 82 44 52 92 93 53 85 77 47 42 63 57 46 57 30 85 53 55 73 64 Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với lớp sau: [29,5 ; 40,5), [40,5 ; 51,5), [51,5 ; 62,5), [62,5 ; 73,5), [73,5 ; 84,5), [84,5 ; 95,5] Lớp Tần số Tần suất [29,5; 40,5) [40,5; 51,5) [51,5; 62,5) [62,5; 73,5) [84,5; 95,5] 10,00 16,67 23,33 20,00 16,67 13,33 Cộng 30 100(%) [73,5; 84,5) [...]...Cho bảng 81 37 74 65 31 63 58 82 67 77 82 44 52 92 93 53 85 77 47 42 63 57 46 57 30 85 53 55 73 64 Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [29,5 ; 40,5), [40,5 ; 51,5), [51,5 ; 62,5), [62,5 ; 73,5), [73,5 ; 84,5), [84,5 ; 95,5] Lớp Tần số Tần suất [29,5; 40,5) [40,5; 51,5) [51,5; 62,5) [62,5; 73,5) [84,5; 95,5] 3
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng phân bố tần số tần suất , bảng phân bố tần số tần suất , bảng phân bố tần số tần suất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay