Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

12 175 1
 • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:13

Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào CaiSự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào CaiSự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào CaiSự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào CaiSự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai 0 2345679 7 3 2367 673 62 !"#$%#$&'()#*+,,-.$(/0123" #4#567#89#8:#';8?#@A#B$C>D2:EF#=7 2&2GH"#$%#2387#4#(2:EF#=72&"#$%# *IJ+,.KLA##M#N7@?O!"#$%#8:#'; 85j#$&'()#B 8F#$"';8'$@.G'".=AVWPZ:'[0M&O6 $II0F0LG8\9:'C]0M&OGPQRF, .-I&;9:^Z:'[I.T2_'`.-'>0M&O ".=A$Habab6LEabcb6VW$)K$@Q.%=: d&'da$8A".=A,T73-S=:?$R$)K@. "]M$L.)0M&O".=ATZ'>E0M&O".=A1$3-=: eZ[7f=:F='>E".=A:GK0N$F', )B"3$A0)?$(Y('#Y@9gTe.=A1M=:Y( 0M&OGM=3.+9:'gHhb,/0Giab? @A' ' "7)*"7#55$B6C 6 D%)! EFG7)*"7H 9% 6I JFKL 23MN 7 7)*"7#55$B6C6 D%)! 7 7)*"7H 9% 6I*7O 03#'P( QH"7#55$B6C6 D%)! 7 7)*"7H 9% 6IRSJFKL ,-T/UV63WXY783Z[3\4]^3Z637846973:;2< 5 D*?'D ?& 9_@`abcdbefcghcijfckglmc nbopfgqfcmgrkcstckukcmukcvwfncxycdzkgcs{c|bfgcfngbh`cmgp`cnbpcxyc dzkgcs{ckukcv}kcvb~`cfgfc|gycgkcsbcxcvzfgcmgp`cnbpcxycdzkgcmfnc mfncdpbckpcC7$7+ M'N 7 7*D 'N 9 9 +! 7 7 "7#55$ 9%_@D ?&N 7 7) *AD)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$ 9%' %  6I@+#9 Q '7B6C )! 7 7)*"7#55$ 9%&' 9()*+SEKR @D ?& !B6C"7fgqfcmgrkcstckukcmukcvwfnckpcxyc dzkg)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$+_ AD% _@D Q |bfgcfngbh`cmgp`cnbpcxycdzkg "7#55$AD% _@(( *_N"7 A)! 7 7)* 9% 6I*7"7#55$+#')*N @&*D  )*N I&6Ă ?& ÂEÊRS=ÔƠ2Ô=ƯĐÂEÊRSăƠ2Ô=ăâêôơ! 7 7)*"7#55$ ÂưđRS0 3>_@6Ă !NC7D 9H( &' 9(#5"7N7$7D%#7àBả7àB$AD à7%#Bã+ ,-á/ạ3784ằ3:ẳằ37846973:;23< ẵắắẵặầẩẫấậèẻèẽéẹè M ềB"7_@D (ể @ 9% _@)*+ễgrcfglm_@D ế'&)ệ *ì ND( 7?AD%D N (N ề7N7? @A ' "7)*AD ! 7 7)* "7#55$+ỉN %( "7 'B _@A ! 7 7"7#55$ 9% _@+$*' 23456289 84 28823456289 24244823 2 23456289 !"23456289 2#$%233%&848823456289 ' 84()5*+,4-23 5*8&'.23,/04 12348 &45562 &'.235/23525(882378&438239:;04 15 5?0234@8 23456289 28%464A 848488 23456289 523382353484B845*2C588D4 B8,5 22E5285 ,8%24A232F85323 G24%?H5#I238 233H5':28J2 245 D4%D4G28K232435L24/8J2245 4C2841 (882378 23&45562285,#B4,35' 848 MNNO8J23&245 D4%D4G2 PQRQSTUTVWXYZT[\T]^_T_X`aT_bcVd efg"4-23 2435 888/23' 848 MNNO(&43823?35E&8824 h203524A238424#84? 35h5&4&635h,456 888/2356 8B8 &44 888/23 848B8'' 84i,C584&43823!"456 348'B24 4,35884C/238 238j&88'84 .' 848 MNNO?35E& 88'242345*&' 848%4644&8523 5*88 238j&?&4:2 &4I5? 56 4.#h2&4k,?'84 .' 8412D484' 84,/884 I24j>"35E&8888 2 h20' 84 I835l9238.8 ' 84;9Mmn=456 5o48224A238/238 ' 84(88 &43823p 256,8 MNNO63524A232443723?8424 #84&4q44&24r,#s'.23I24j8823 t2B86&45562' 84 3u2 750/.@V/4*G1K4/-.*@E-/;FGu 9vw xyz{|}yy~z( )*0/Mr@/IGJ-/*l/.@J/-*-/4*F;/;NJ/ )OOP/>^/;=;/4=;/?e-./;NJ/RG/HS;*/>@/2L/*/4B68/4*JM/.@J/;NJ/)OOP/ >0@/;e-./?n-./b;2 ): 1 C '9 74W$ C2: '? 1 C 8à2 Y M&/8ơảWaWăH100ã&/8H 10ãáWạ9Wê$b1ằ '? 1 C D: ẳẳãẵạâắH101ãảô ăâWạăH11ã5âô$727 '? 1 C D: PQ ặầẩÂẫấậÊÔ èẻẽẽéÂẫèÊƯẹôô3H 0PQề1 2d K ể 7 ễ K '( 1 1 C * 4 ,7 %TT& *ế ) D , C: 78 27 * 4 ,7 F- 2d: 1 1 C * 4 '? D 78 27 * 4 I 7 */- d8 '? =: 1 1 C * 4 ệ D 1 C * 7 +8 ) D , C: 78 27 * 4 ,7 %TT& '?  DH1 1 C * 4 2d D 1 C ìX7Wa* ) D , C: 78 27 * 4 ,7 %TT& ỉ 7 I~jkliĩípimxsịiqòsimỏpqiõxkmimòópiọồjổi~ 01 23 #ỗ%T: 1 , 3 d 42d 7 ệ êW8A Mẳố %C L 7 0 ãMố %ệ ( 7 0 ãƯộPềờ6 *7 260 * 4ở Mỡố ớ1 * 4ở '? MRố %1 J K ệ 0, '? 02 ệ 0,: 1 7: 1 1 + '? 1 ? >7 F- 00 2346789 8 8 8 !"#!$%&$!&'$()&!*+,!-.!/,012 34567895:;?85@A;56B?8C5DE5=F8=589=>?85@A;5GHI@5GJ5 K;L658=H5M ?@)?A B CDEFGHIJKILDMGINOCDIPQNIRSTIGHDUVGICWSB 94+/363 1X34" $ % *43 4Y52 )9 &=34$6* 4 &Z&+,&+1& 1*[$9 ' )$\] 4#364'3> ^52 &+, 4 4_ `abc"*364#d4 9ef;Acgh 8 4iY36&+, 136jkk"*364#4$ 1 JlmILnopIqrsnItusItvwxIsyzIC{{LIt|}sI~nIqB ĂÂÊÔƠƯ ĐăâêôơưđƯƯ j@a@4_3 4>)$ $&3634 j@aA4_3 4>)$ $&36)348àảZ4 j@aa4_3 4>)$ $&369 1+[36 ãáạÔĂ JlằIPvwxItẳpnINẵắắBBặBB ầẩẫƠƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ẻẽéẽẹềểễếệẹềìễếẹềỉễẻẹếễẹễếễệẹễĩẽẹíẽễếệẹềìễếẹ ềỉễẻẹịẽễếẹềòẹỏõẹếóọồ ổêỗốổƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ềộờẽệẹẻẽởỡẹớợệẹớễẹềóệẹềếộẹễếùệồủũồềếúẽẹ ẻẽõễẹíẽễếẹíụễẻẹềẽẹừửõẹếữĩễẻọồ âổêỗốổƯạƯấạÔôơưđƯƯ ưậáạÔĂáạè ấậèơ 01 3456789 7 98 8 89 9 98 9 898 !"#"$%&'(" )*+*,-./01-23/-45-630-789-7:;-61;02-402-?@2(4 484'64' !(4 "6 =3!;R046"+' !(4!0 44 !=L D %#effc 4806 % 446C 2D84'64 ' !(4`g4h 4%8&i`6Gj0:j3 4& 4)=?46"+' !(4I!C74k7 "=?N $ !5M 46`g4h 4%8&6 l9 m46 46)847N '>2(4 446C 2D' !(44O *+45567 484G2967484: m@IJ@:K:@?LML@N;KN9 O/ %58 79"6P5 386Q86 5 RS86 5 5'(3TUV 9.5W 8 795 64%58&9S X) Y9Z 8#8 44"6#" 6[8\(3/ 6 48]^!!_ 5 "6# 4`5986 abc9def@ghif@jk@lmn@ohp@fqrstf@uvh9 w868 S"6x55'(3 y5 8 8#8 4 69(8 5 64%58&9z Q86 5 { X8 795 64%58&9| }~~~~~ ~~~~Ă~Â~ÊÔ (8 ƠƯĐ56.5 6&8986ă48#8 #85 4%98/8â'1564214 -5 ê #85 5 4/56 6 4986 5 5 4 8]^!!_ w5 )S56.5 6&8986' 4 5 8#8 $55Yz64 8]^!!_615 8)ô44%56$W4/56 6 4986 5 5 48]64 }~~ơ~~ư~~~~~ ~~đÊw5 )S4565 64$ 6 4456 56986W'4565 64$ 6 4W$34568695 8) #85 4 /56 6 4986 5 5 48]^!!_ Ô 84SW4$8 6 464"4%579585"6# 4`5986W'"665 86#(X5 86 8) #85 4W4$8 6 4986 5 5 4 Â~ơ~~àả ã~~~đààáãạ~ ~~ĂÊ!*8ằ4$ S(89 ôP5 8ẳ (89 ôZ *8 5 8]ằ'54 55[4W'3 85 64%58&9 8P( 5 8#8 64%58&9 698ẵ56W/85'( Aắ@k@hn@qsps@r@nru@ặầẩ@ẫấ@nrậè@qsậ@uậ@:N9 ẻẽéĂ~Ă~ẹềểễ~~ ~ơ~ế~àệềì~ỉẹ~Êả 4$85'( 8 615 79ểễểảĩíịòảỏả ~đõ~Ă~~~ềìó ọ64 4856'568#86)' Sằồ4ổ5 485 6&8986W' 5P5 856.5 6&8W W4 68]986ô4W43/"6# 4`5456 8S W56)ỗYz64SW'14 -5 8644 x5 "P58Qố_8x59 12 3467897 6 67 979678 797 9 !9"!#6 $%&'$%()*'+,-'%.-'/%0-'1&'2%3-'4-5)')%62' +7)% 89 6: ; 97"?@A6787 B76C /%0-'+DE1'2-F)'%G)%'2HDI1'$%-'JKKL'2%5M' 4-5'NGO'%OP2'+Q)4'RS'T71%UV789 W7X9W7W 6C97Y W79 Z9B Z9678 B[9\9W7 ]^77!9^W7X9 6C ?@6:697 69_6`]6a97b97c 67d9e]97b97c67f ghgij1kM'25l'1%m'N-n1op q7d9e]W7X9W7WB 976Zb67rs99tuv 979678wxx@ =6#9]^7974V\9y z7 B 976Z6a]^77wxx@{6\99]
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai, Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai, Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay